MOTAA Lessons (မိုးတား နကၡတ္သင္ခန္းစာမ်ား)

MOTAA အခမဲ့ သင္တန္း တက္ေရာက္ရန္ လိုအပ္ခ်က္။

MOTAA ေ၀ဒ စနစ္ အေနျဖင့္ MOTAA အသင္းသား အျဖစ္ စာရင္းသြင္းထားျပီး- MOTAA အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ ေကာ္မီတီမွ အသင္းသား အျဖစ္ လက္ခံထားသူ မည္သူကို မဆို- MOTAA အခမဲ့ သင္ခန္းစာမ်ား ပို.ခ်ေပးပါမည္။

MOTAA သည္ တစ္ဦးေကာင္း၊ တစ္ေယာက္ ေကာင္း၊ တစ္နည္းေကာင္း ကိုသာ၊ ဦးစား ေပး၍ အျခား ေသာ ပညာမ်ားကို လ်စ္လွ်ဴ ျပဳေသာ စံနစ္မ်ိဳးမဟုတ္။

စစ္မွန္ေသာ ေ၀ဒ ပညာရပ္ကို ျမန္မာ အမ်ိဳးသား တို.အၾကားတြင္ ျပန္လည္ ထင္႐ွား လာေအာင္ ေဖၚထုတ္ေပး ေသာ၊ သိပၸံနည္း က်က် စိစစ္ ေသာ နည္းစနစ္ ျဖစ္သျဖင့္ သုေတ သန ကို အထူးျပဳေသာ ပညာရပ္ ျဖစ္သည္။ သိပၸံပညာသည္ မ်ိဳးဆက္ တစ္ဆင့္မွ တစ္ဆင့္သို. လက္ဆင့္ကမ္း၍ တစ္ဆင့္ ျခင္း တိုးတက္ လာခဲ့သည့္ နည္းတူ- MOTAA ေ၀ဒ စနစ္ ၏ ေနာက္ ေနာင္ မ်ိဳးဆက္သစ္ တို.သည္ ပို၍- ပို၍ တိုးတက္ ထူးခၽြန္ ေအာင္ျမင္ လာေစ ရန္သာ ရည္႐ြယ္ ထားသည္။

တစ္ခ်ိန္က ျမန္မာျပည္တြင္ - ထူးျခားေသာ ပညာ႐ွင္ၾကီးမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ ေသာ္လည္း- ထိုပညာ႐ွင္ ၾကီးမ်ား၏ ပါရမီ၊ ဥာဏ္၊ ပညာ ကို လိုက္မီရန္ ခဲယဥ္းခဲ့သျဖင့္ နကၡတၳ ပညာသည္ ခက္ခဲ လွသည္ ဆိုကာ- အမ်ားစု အေနျဖင့္ ေလ့လာရန္ တြန္.ဆုတ္ ခဲ့ရသည္။

ယခု MOTAA စနစ္ သည္ ေခတ္ပညာ တတ္ လူငယ္မ်ား၊ နကၡတၳ ေ၀ဒ ပညာျဖင့္ အသက္ ေမြး၀မ္း ေက်ာင္း ျပဳေနသူမ်ား၊ ၀ါသနာ႐ွင္ မ်ားအားလံုးကို -ေခတ္ႏွင့္ ေလွ်ာ္ညီ ေအာင္ ႐ွင္းလင္း တင္ျပမွဳ မ်ားႏွင့္ တြဲဘက္၍- ေ၀ဒ သိပၸံ ပညာရပ္ ကို တစ္ဦးမွ တစ္ဦးသို. လက္ဆင့္ကမ္း ေပးႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ ထားေသာ ပညာရပ္ ျဖစ္သည္။

သို.ေသာ္လည္း- ထိုသို.ေသာ ပညာရပ္ကို ေလ့လာရာတြင္- ေလ့လာသူ၊ ေဟာၾကားသူ၊ ပညာ႐ွင္ တစ္ဦး တြင္ လိုအပ္ေသာ၊ ေစာင့္စည္း အပ္ေသာ အခ်က္မ်ားကို လိုက္နာ ၾကရန္ လိုအပ္ ပါသည္။

ေ႐ွးယခင္က က်မ္းစာ မ်ားအရ- နကၡတၳ ေ၀ဒ ပညာ႐ွင္ တို.တြင္ လိုအပ္ေသာ အရည္ အခ်င္း တို.ကို ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။

ျဗိဳ.ဟဇ္ သံဟိတ က်မ္း- ၀ရဟိမိရ ဆရာ ရေသ့ အေနျဖင့္ ေဗဒင္ ပညာ႐ွင္ တစ္ဦး အေနျဖင့္ လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းတို.ကို ေအာက္ပါ အတိုင္း ေရးသားထားပါသည္။
“နကၡတ္ ေ၀ဒပညာ တစ္ဦးသည္-

- စိတ္ဓါတ္ ျဖဴစင္ သန္.႐ွင္း ရမည္။

- ပညာ ကၽြမ္းက်င္ရမည္။

- ရဲရင့္ ရမည္၊

- ႏွဳတ္မွဳ ေရးရာ တင့္တယ္ ရမည္။

- လူစုလူေ၀းကို မတြန္.ဆုတ္ရ။

- အျခား ေ၀ဒ ပညာ ႐ွင္မ်ား ႏွင့္ အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးႏိုင္စြမ္း႐ိွရမည္။

- အဂတိ တရားတို.မွ ကင္းလြတ္ရမည္။

- အဆိုးတရား တို.မွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေသာ အစီအရင္၊ ျပဳျပင္ေပးႏိုင္ေသာ အစီအရင္ တို.ကို တတ္ေျမာက္ ရမည္။

- နတ္ေဒ၀တာ တို.အား ပူေဇာ္ျခင္း ကိစၥတြင္ ပါ၀င္ရမည္။

- ခ်ိဳးျခံ ေျခြတာ စြာက်င့္ၾကံရမည္။

- ေခတ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ ဗဟုသုတ တို. ျပည့္စံုရမည္။

- ပညာရပ္ ႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းတို.ကို ေျဖဆို ႏိုင္ရမည္။

- ယၾတာ ပညာကို တတ္ကၽြမ္းရမည္။”

အိႏၵိယမွ ဆရာၾကီး ဘီ-ဗြီ ရာမာန္ ဘာသာ ျပန္ဆိုေသာ - ပရာသွ်န မာဃက်မ္းတြင္လည္း နကၡတၳ ေ၀ဒ ပညာ႐ွင္ တစ္ေယာက္တြင္ ႐ိွသင့္ေသာ အရည္အခ်င္း တို.ကို ေအာက္ပါ အတိုင္း ေဖၚျပထားသည္။
- ေ၀ဒ အတတ္ကို တတ္ကၽြမ္းသူ အၾကင္ ပညာ႐ွင္သည္- ဘာသာေရးသို. ဦးတည္ေသာ ဤသခ်ၤာပညာကို သိျမင္ျခင္း ႐ိွ၍၊ ယံုၾကည္ျခင္း ခံထိုက္ေသာသူ၊ မသမာျခင္း မွ ကင္းလြတ္ လွ်က္၊ ေ၀ဒ အတတ္၊ မႏၱရ၊ တႏၱရ အတတ္၊ တို.ကို ေကာင္းစြာ ကၽြမ္းက်င္ ပါလွ်င္ - အၾကင္သူအား သုခမိန္ ဟုေခၚထိုက္သည္။

- ထိုသူ ေဟာေျပာ ေသာ ေဟာၾကားခ်က္တို.သည္ အမွန္သာ ျဖစ္လွ်က္- ဘယ္အခါ တြင္မွ မွားယြင္း မည္မဟုတ္။

- ျဂိဳဟ္တို.သြားလာ လည္ပတ္ျခင္း၏ အမ်ိဳးအစား ၁၀-မ်ိဳးကို ေလ့လာ တတ္ေျမာက္ ျပီးလွ်က္၊ ေ၀ဒ ပညာ၏ အတြင္း သေဘာကို ေကာင္းစြာ နားလည္ သူသည္ အမွား မ႐ိွႏိုင္။

- အၾကင္ သူသည္ ေဟာရ မ်ိဳးစံုတို.ကို ႏွံ.စပ္ သိျမင္လွ်က္- သိဒၶႏ ၱ၅-မ်ိဳးကို ကၽြမ္းက်င္ ၍ ဆက္စပ္ ဆြဲထုတ္ျပႏိုင္ေသာ အရည္အခ်င္း ႐ိွျပီး၊ ျမင့္ျမတ္ေသာ ဆရာသခင္၏ လွ်ိဳ.၀ွက္ မႏၱန္ကို တတ္ေျမာက္သူသည္ ဇာတာကို ေကာင္းစြာ သိ႐ိွသူ ျဖစ္သည္။

ထို.ေၾကာင့္ နကၡတၳ ေ၀ဒပညာ ကို လိုက္စားေသာ မိုးတား MOTAAအသင္း ၀င္ တစ္ဦး အေနျဖင့္ ေအာက္ပါ စည္းကမ္းတို.ကို လိုက္နာရန္ လိုအပ္သည္။

MOTAA အသင္း၀င္တစ္ဦး၏ ေစာင့္ထိန္းရမည့္ အခ်က္မ်ား။
(၁) MOTAA အသင္း ၀င္ တစ္ဦးသည္- MOTAA နကၡတၳ ပညာကို ေလ့လာျပီးေနာက္- MOTAA အသင္း အေပၚတြင္ သစၥာ ေစာင့္သိရန္၊ အသင္း၏ ဂုဏ္သိကၡာ လည္းေကာင္း၊ နကၡတၳ ေ၀ဒပညာ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို လည္းေကာင္း နိမ့္က်ေစမည့္ အျပဳအမူ- လုပ္ေဆာင္ ျခင္းမ်ား မျပဳမူရန္။

(၂) နကၡတၱ ေ၀ဒ ပညာကို မိမိထက္ တစ္ေန.၊ တစ္ရက္၊ တစ္မနက္၊ ေစာစီးစြာ ေလ့လာ ထားေသာ- ပညာ႐ွင္ တို.အေပၚတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေ႐ွးပညာ႐ွင္ မ်ားအား လည္းေကာင္း၊ မ႐ိုမေသ မထီမဲ့ျမင္ မျပဳမူရန္။

(၃) မိမိအား ယံုၾကည္၍ လာေရာက္ ေမးျမန္းေသာ သူအေပၚတြင္ မည္ေသာ အခါတြင္၊ မည္သည့္ အေၾကာင္းႏွင့္ မွ- ေဘး အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစေအာင္ ျပဳမူ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း မျပဳရန္၊

(၄) မိမိအား လာေရာက္ေမးျမန္း ေသာ ကိစၥသည္ အျခား တစ္ပါးသူ တစ္ဦးဦး၏ အ႐ွက္၊ ဂုဏ္ သိကၡာ၊ ကိုယ္က်င့္ တရား၊ အသက္အႏၱရယ္ တို.အနက္- တစ္ခုခု တို.ကို ထိခိုက္ေစ မည့္ ကိစၥမ်ိဳးျဖစ္ပါက ထိုကိစၥမ်ိဳးကို မည္သည့္ အေၾကာင္း ႏွင့္ မွ် မေဟာၾကားရန္။

(၅) မည္သည့္ အခါတြင္မွ- မိမိအား လာေရာက္ ေမးျမန္းသူ အေနျဖင့္ ေၾကာက္လန္. ေစမည့္ ျပင္းထန္ေသာ ေဟာဆိုခ်က္မ်ားကို မလိုအပ္ပဲ မေဟာၾကားရန္။ တစ္ဆက္တည္း မျဖစ္ႏိုင္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ တို.ကိုေပး၍ လွည့္စားျခင္း မျပဳရန္။

(၆) ေမးျမန္းလာသူအား အျမဲတေစ ေလးစားမွဳ ျပဳျပီး- မိမိသည္ အၾကံေပး သည့္ အေန အထား တြင္ပင္ ရပ္တည္၍ လိုအပ္ ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ကာယကံ ႐ွင္ကိုယ္တိုင္အား ဆံုးျဖတ္ ခြင့္ေပးရန္။

(၇) မိမိအား ယံုၾကည္၍ ေမးျမန္းလာသူ၏ ကိုယ္ေရး ကိုယ္တာ ကိစၥမ်ားကို ကာယကံ ႐ွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရပဲ ထုတ္ေဖာ္ျခင္း မျပဳရန္။

(၈) မိမိတတ္ကၽြမ္းထား ေသာ အဆင့္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ အခက္အခဲ မ်ား ေပၚေပါက္ လာပါက- မိမိ ထက္ပို၍ ပညာ ျမင့္မားေသာ ဆရာမ်ား ထံသို. သြားေရာက္ရန္ ႐ိုးသားစြာ အၾကံျပဳ ေပးရန္။

(၉) မိမိ၏ နကၡတၳ ေ၀ဒ ပညာအားျဖင့္ ရ႐ိွလာေသာ ၀င္ေငြ အား- ဆင္းရဲ၊ ႏြမ္းပါးသူတို.၏ စား၀တ္ ေနေရး၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ပညာေရးအတြက္ မလြဲမေသြ လွဴဒါန္းရန္။

(မွတ္ခ်က္- ဘာသာေရး ဆိုင္ရာ- လွဴဒါန္းမွဳသည္ မိမိ သေဘာအေလ်ာက္သာ ျဖစ္သည္။)


(MOTAA အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ ေကာ္မီတီ)

အထက္ပါ အခ်က္ (၉) ခ်က္ကို လိုက္နာႏိုင္မည္ ဆိုပါက- MOTAA အသင္းသား အျဖစ္ စာရင္းသြင္း ရန္ ဤေနရာ ကို ႏိွပ္ပါ။


(ေလာေလာ ဆယ္အေနျဖင့္ မိုးတား လက္႐ိွအသင္း၀င္မ်ားမွ လြဲၿပီး- ေနာက္ထပ္ သင္တန္းသားသစ္ မ်ားလက္မခံ ေသးပါ။ အကယ္၍- နကၡတ္ပညာ ရပ္ကို စစ္မွန္စြာ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား ႐ိွပါက- လက္႐ိွ သင္တန္းသား တစ္ဦးဦး၏ မိတ္ဆက္စာ ႏွင့္ အတူ- ဆရာ ႏ်ဴမာန္ (numan@motaa.net) ထံသို႔ -မိမိအား ဆက္သြယ္ေပးေသာ လက္႐ိွမိုးတား အသင္း၀င္၏ အမည္၊ ထိုသူ၏ မိုးတား အဖြဲ႕၀င္ အမွတ္၊ မိမိ၏ ကိုယ္ေရး ကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စံုစြာျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ )

[+/-] show/hide this post

2 comments:

ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား) said...

(ေလာေလာ ဆယ္အေနျဖင့္ မိုးတား လက္႐ိွအသင္း၀င္မ်ားမွ လြဲၿပီး- ေနာက္ထပ္ သင္တန္းသားသစ္ မ်ားလက္မခံ ေသးပါ။ အကယ္၍- နကၡတ္ပညာ ရပ္ကို စစ္မွန္စြာ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား ႐ိွပါက- လက္႐ိွ သင္တန္းသား တစ္ဦးဦး၏ မိတ္ဆက္စာ ႏွင့္ အတူ- ဆရာ ႏ်ဴမာန္ (numan@motaa.net) ထံသို႔ -မိမိအား ဆက္သြယ္ေပးေသာ လက္႐ိွမိုးတား အသင္း၀င္၏ အမည္၊ ထိုသူ၏ မိုးတား အဖြဲ႕၀င္ အမွတ္၊ မိမိ၏ ကိုယ္ေရး ကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စံုစြာျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ )

Unknown said...

သင္​ယူတတ္​​ေျမာက္​ခ်င္​ပါတယ္​ခင္​ဗ်ာ

Post a Comment