Bill Gate (သူေဌးႀကီး ဘီလ္ဂိတ္)

ဘီလ်ံနာ သူေဌးၾကီး ဘီလ္ ဂိတ္၏ ဇာတာ။
     ဤေဆာင္းပါးသည္ စာေရးသူ ႏ်ဴမာန္ ေရးသား ထုတ္ေ၀ေသာ- “ကမာၻေက်ာ္ ဘီလ်ံနာ သူေဌး ၾကီးမ်ားႏွင့္ ထီဆုၾကီး ေပါက္သူမ်ား ၏ဘ၀ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ နကၡတၱ အျမင္”  စာအုပ္တြင္ ပါ၀င္ သည့္ အခန္း တစ္ခန္း ျဖစ္ပါသည္။ သူေဌးၾကီး ဘီလ္ဂိတ္ ႏွင့္တကြ- အျခားေသာ သူေဌး ၾကီးမ်ား၏ ဘ၀ ဇတ္လမ္းႏွင့္ ၄င္းတို.အား- နကၡတၱ နည္းစနစ္ျဖင့္ ဆန္းစစ္ သံုးသပ္ ထားခ်က္ မ်ားကို သိလိုပါက- လမ္းသစ္ စာေပမွ ထုတ္ေ၀ေသာ- မူရင္း စာအုပ္တြင္ ေလ့လာ ႏိုင္ ပါသည္။
     ထူးျခားေသာ လူတစ္ေယာက္၊ တနည္းအားျဖင့္ - အလြန္.အလြန္ ခ်မ္းသာသူ၊ အလြန္. အလြန္ ဘုန္းတန္ခိုးၾကီးမားသူတို.တြင္ - ထူးျခားေသာ နကၡတ္ ဆိုင္ရာ လႊမ္းမိုးမွဳ မ်ား တည္႐ိွ ေနတတ္ သည္ကို စာေရးသူ အေနျဖင့္ သေဘာေပါက္ ထား ပါသည္။ ယခု အခါ-ထိုအယူအဆ မွန္-မမွန္ ဆန္းစစ္ ၾကည့္ ပါမည္။ သမား႐ိုးက် သံုးသပ္မွဳ မ်ားႏွင့္ ဇာတာ တစ္ေစာင္အား ၾကည့္ျပီးလွ်င္- ခ်မ္းသာမည္ ဆိုပါက- မည္မွ် ေလာက္ ေသာ အဆင့္ အထိ ခ်မ္းသာ ႏိုင္ မည္ဆိုသည္ကို တြက္ခ်က္ရန္ ခက္ခဲပါသည္။ သို.ေသာ္-MOTAA စနစ္ သည္ ဇာတာ႐ွင္၏ ခ်မ္းသာ ေအာင္ျမင္မွဳ အဆင့္အတန္းကို ဂရပ္တို.ျဖင့္ တိက်စြာ ေဖာ္ျပႏိုင္ စြမ္း ႐ိွေနသည္ ကိုေတြ.ရ ပါေတာ့ သည္။
     ဦးစြာပထမ- MOTAA စနစ္ ကို သံုး၍ -ေဒၚလာ ဘီလ်ံမ်ားစြာ- ခ်မ္းသာေသာ- မိုကၠ႐ိုေဆာ့ဖ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ- ဘီလ္ဂိတ္၏ အေၾကာင္းကို ေလ့လာမိ ေသာ အခါ ထူးျခား မွဳမ်ားကို ထင္႐ွားစြာ ေတြ.ရပါေတာ့သည္။ စာေရးသူ အေနျဖင့္ နကၡတ္ ပညာ ပိုင္းဆိုင္ရာ- သံုးသပ္ခ်က္ မ်ားကို ေဖၚျပရာ၌- မိမိ လိုရာကို- လိုသလို ေကာက္ခ်က္ ဆြဲ၍ ေရးသလို မျဖစ္ ေစရရန္အတြက္- သံုးသပ္ ေနက် နည္းစနစ္ ျဖင့္ပင္ တစ္ေျပးညီ မခၽြင္းမခ်န္- ေလ့လာ ဆန္းစစ္ ၾကည့္ ပါသည္။ ထို.ေၾကာင့္- နကၡတၱ ပညာ ျဖင့္ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္း ျပဳေနၾကသူမ်ား၊ ၀ါသနာ ႐ွင္မ်ားကို ဤေဆာင္းပါး အေနျဖင့္ အလြန္ ထူးျခားစြာ အေထာက္ အကူျပဳမည္ဟု ယံုၾကည္ မိပါသည္။
     ထိုသို. သံုးသပ္ေလ့လာ ရာတြင္- စာဖတ္သူ ပညာ႐ွင္ တို. ႐ွဳေထာင့္စံု မွ ျမင္ႏိုင္ ေစရန္ အတြက္- စာေရးသူ ၏ သံုးစဲြေနၾက မိုးတားနည္း စနစ္ျဖင့္ သာမက- ေ႐ွးေဟာင္း က်မ္းလာ- ေယာဂ နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ သံုးသပ္တင္ျပထားပါသည္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ- အလြန္ တန္ဘိုး ႐ိွေသာ ေ႐ွးပညာ ရပ္သည္- က်မ္းဂန္ မွ ဆိုထား သည္ ဆိုျပီး-အေပၚယံ ႐ွပ္၍ သံုးသပ္မိပါက- မမွန္ကန္ ေသာ ေကာက္ခ်က္ မ်ား ျဖစ္ေပၚ လာတတ္သျဖင့္ ပညာ႐ွင္မ်ား အေနျဖင့္ သတိျပဳ ႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ အလြန္ ထင္႐ွားစြာ မွန္ကန္ေနေသာ အခ်က္တို.ကို က်မ္းဂန္ တို.တြင္ ေတြ.ရ သကဲ့သို. - လံုး၀ မကိုက္ညီ ေသာ အေျခအေန တို.ကိုလည္း က်မ္းဂန္ တို.တြင္ ေတြ.ႏိုင္ သည္ကို ထင္႐ွား ေစလို၍ ျဖစ္ပါသည္။ က်မ္းဂန္တို.၏ မွားသည္ဟု မဆိုလိုသည္ ကို သတိျပဳ ေစခ်င္ ပါသည္။ က်မ္းဂန္တို.အေနျဖင့္-ဇာတာ တစ္ေစာင္ အေနျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အေၾကာင္း အက်ိဳးတို.ႏွင့္ ပါတ္သက္ သည့္ အေျခခံမူတို. ေနာင္လာ ေနာက္သား တို. အလြယ္ ေလ့လာႏိုင္ရန္၊ လက္ဆင့္ကမ္း သင္ၾကား ေပးခဲ့ ျခင္း ျဖစ္ ေသာ္လည္း - ထို အခ်က္တို.ကို တစ္ခု ခ်င္း၊ တပိုဒ္ခ်င္း အေနျဖင့္ အဓိပၸါယ္ မေဖၚသင့္ပဲ- Comprehensive Approach ေခၚ ေနာက္ကြယ္ သေဘာတရားမ်ားကို နားလည္ ႏိုင္စြမ္း ႏွင့္၊ Integrated Studies ေခၚ မိမိ အေနျဖင့္ နားလည္ တတ္ကၽြမ္း ထားေသာ အခ်က္ တို.ကို ေပါင္းစု အသံုးခ်တတ္ရန္ လိုအပ္သျဖင့္- ပညာ႐ွင္မ်ား အေနျဖင့္ သတိထားရန္ လိုအပ္သည္။ မိမိ၏ အယူအဆ ေကာက္ခ်က္ ဆြဲမွဳ- တိမ္းေခ်ာ္ မွဳေၾကာင့္- ေ႐ွးပညာ႐ွင္တို.၏ လြန္စြာမွ ျမင့္မားေသာ သေဘာ တရား အေမြ အႏွစ္ တို.ကို ေနာင္လာ ေနာက္သား လူငယ္မ်ား အထင္ မေသး သြားေစရန္ မွာ- နကၡတၱ ေ၀ဒပညာကို ေလ့လာ လိုက္စား၊ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္း ျပဳေနသူမ်ား အားလံုးတြင္ တာ၀န္ ႐ိွပါသည္။ ယခု ဤေဆာင္းပါးတြင္ ေရးသား ထားသည္ မွာ က်မ္းဂန္ မွ အခ်က္တို.ကို တကယ့္ ျဖစ္ရပ္ ႏွင့္ ယွဥ္တြဲ၍ Case Study အေနျဖင့္ သံုးသပ္ ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဘီလ္ဂိတ္၏ ဥာဏ္ရည္ အေနအထား။
လူအမ်ားစု မသိထားၾကသည့္ ဘီလ္ဂိတ္ ႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ အခ်က္ တစ္ခုမွာ- တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ ၀င္ခြင့္ စာေမးပြဲ တစ္ခု ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲ S.A.T (Scholastic Aptitude Test and Scholastic Assessment Test) တြင္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အမွတ္ေပါင္း ၁၆၀၀ တြင္၊ ၁၅၉၀ အထိ ရ႐ိွခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္တိုင္း စစ္ေသာ ထိုစာေမးပြဲ တြင္ လူေပါင္း သန္းေက်ာ္ ေျဖဆိုၾကသည့္ အနက္ ၁၅၈၀ အထိ ရ႐ိွႏိုင္ ေသာ ေက်ာင္းသား ဦးေရမွာ ၇-ဦး ထက္မပိုပါ။

ဘီလ္ဂိတ္၏ ၀င္ေငြ။
ဘီလ္ ဂိတ္၏ ပ်မ္းမွ် အားျဖင့္ တစကၠန္.တိုင္း တြင္ ၀င္ေနေသာ ေငြမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၅၀ ႐ိွေနသျဖင့္၊ သူ. အေနျဖင့္- တေန.တြင္ ေဒၚလာ သန္း ၂၀-၀င္ေနျပီး၊ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၇၈၀၀ ေငြေနပါသည္။
ဆိုလိုသည္မွာ- အကယ္၍ သူ.အေနျဖင့္ ေဒၚလာေငြ တစ္ေထာင္တန္ တစ္႐ြက္ လြတ္က် သြားသည္ ဆိုပါစို.၊ သူ.အေနျဖင့္ ျပန္ေကာက္ စရာပင္ မလိုပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္- ထို ေငြကို ျပန္ေကာက္ရန္ ၄-စကၠန္. ၾကာျမင့္ ဆိုလွ်င္- ထိုအခ်ိန္ အခိုက္ အတန္.တြင္ ပင္ သူ.အေနျဖင့္ ထိုေငြႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ေငြကို ရျပီး ျဖစ္ေနေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဘီလ္ဂိတ္၏ အိမ္။
ဘီလ္ ဂိတ္၏ အိမ္ ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ အခ်ိဳ. ေသာ ထူးျခားခ်က္ တို.မွာ-
  •  အက်ယ္အ၀န္း အားျဖင့္ စုစုေပါင္း စတုရန္းေပ ၆၆၀၀၀ (အတြင္းပိုင္း စတုရန္းေပ  ၅၀၀၀၀) ႐ိွသည္။
  • ၂၀၀၅-ခုႏွစ္ တန္ဘိုးျဖတ္ခ်က္ အရ- အိမ္၏ တန္ဘိုးမွာ- အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ႐ိွသည္။
  • ထိုအိမ္ တစ္ခုတည္း အတြက္ ဘီလ္ ဂိတ္အေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ တစ္သန္း နီးပါး အိမ္ခြန္ေပးေဆာင္ရသည္။
  • အိမ္တြင္ အသံုးျပဳေသာ ဖန္နန္းမွ်င္ ေကဘယ္လ္ ၾကိဳးမွာ- ၆၄ ကီလိုမီတာ ေက်ာ္ ႐ိွ၍ အိမ္တြင္ အျမဲတမ္း အလုပ္သမား ၃၀၀ အထိ- အလုပ္လုပ္ေနၾက၍- ထိုအထဲမွ ၁၀၄-ဦးတို.မွာ- လွ်ပ္စစ္ ပညာ႐ွင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
  • အိမ္႐ိွ တံခါး လက္ကိုင္မ်ားသည္ အထူးေအာ္ဒါ မွာ၍ ျပဳလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ျပီး- တစ္ခု လွ်င္ ကုန္က်စရိတ္ ေဒၚလာ ၂၀၀၀-႐ိွသည္။
  • အိမ္႐ိွ ေရကူးကန္ တြင္ ေရကူးေနယင္း နဲ.ပင္ မိမိၾကိဳက္ေသာ သီခ်င္းကို ေရေအာက္ ေတးဂီတ စနစ္ျဖင့္ နားဆင္ႏိုင္သည္။
ဘီလ်ံနာ သူေဌးၾကီး ဘီလ္ ဂိတ္၏ ဇာတာ။
     ဇာတာ႐ွင္အား- ခရစ္သကၠရာဇ္ (1955-October-28- ရက္) ၊ျမန္မာ သကၠရာဇ္- ၁၃၁၇-ခုႏွစ္၊ သီတင္းကၽြတ္ လဆန္း၊ ၁၂- ရက္၊ ေသာၾကာေန.တြင္၊ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ၊ ဆီယဲတဲလ္ ျမိဳ. ၌ ေမြးဖြားသည္။ ေမြးဖြား ခ်ိန္မွာ-ညပိုင္း- ၉- နာရီ၊ ၁၅- မိနစ္ တြင္- ျဖစ္သည္။
     စစ္ေဆး ခ်ိန္တြင္ - ဇာတာ႐ွင္သည္ အသက္အားျဖင့္- ၅၄- ႏွစ္၊ ၆-လ၊ ၂၄- ရက္ ႐ိွျပီ ျဖစ္သည္။ စစ္ေဆး ေသာ ရက္စြဲ။ (23/5/2010)


ဘီလ္ ဂိတ္၏ ဇာတာအား MOTAA နည္းစံနစ္ျဖင့္ ေလ့လာျခင္း။

ဤဇာတာ၏ ထူးျခားခ်က္။
     ပထမဦးစြာ- ေတြ.႐ိွရေသာ အခ်က္မွာ- ေအာင္ျမင္ ေက်ာ္ၾကားမွဳ အတြက္ အလြန္ အေရးပါေသာ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ သည္ ကမာၻေက်ာ္ ဘီလ်ံနာ သူေဌးၾကီး ၏ ဇာတာ တြင္ နိစ္ ရာသီ တြင္ တည္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ နိစ္ ေခၚ အင္အားနည္းေသာ အေနအထား အျဖစ္မွ နိစၥ ဘဂၤ ရာဇေယာဂ ေအာင္ျမင္ ထင္႐ွားမွဳ ကို ျဖစ္ေစ ေသာ အျဖစ္သို. ေရာက္႐ိွ သြားသည့္ အေၾကာင္းကို ေနာက္ပိုင္း ေယာဂ သံုးသပ္ခ်က္ မ်ားတြင္ ေလ့လာပါ။
     ဒုတိယ အေနျဖင့္ ေတြ.ရသည္မွာ- အထက္တြင္ ျပထားေသာ ဂရပ္မ်ား အတိုင္း ျဂိဳဟ္ ႏွင့္ ဘာ၀ တို.၏ အင္အားသည္ ေၾကာက္ခမမ္း လိလိ အင္အား ေကာင္း ေနျခင္း ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဂရပ္ဖ္ ၏ ေဘးဘက္တြင္ ႐ိွေနေသာ ကိန္းဂဏန္း တန္ဘိုးကို ေလ့လာ လိုက္ပါ။ အင္အား တြက္ခ်က္မွဳ အေသးစိတ္ကို မူ- မိုးတား အခမဲ့ သင္တန္း တြင္ ပို.ခ်ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
     တတိယ အေနျဖင့္ ေတြ.ရေသာ အခ်က္မွာ- လဂ္ အံသာသည္ ၂၄း၅၈ တြင္ ႐ိွ၍၊ ရာဟုႏွင့္ ကိတ္တို.သည္ ၂၄း၅၃ တြင္ တည္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

     MOTAA စနစ္ အေနျဖင့္- ဤကဲ့သို.ေသာ အေနအထားကို ေတြ.ရပါက- ရာဟုႏွင့္ ကိတ္တို.၏ အေနအထားတို.ကို အေသးစိတ္ စစ္ေဆး ေလ့႐ိွပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္-ဤရာဟုႏွင့္ ကိတ္သည္ ဇာတာ႐ွင္အား ဒုကၡေပးမည့္ ျဂိဳဟ္မ်ားလား၊ သို.တည္း မဟုတ္ ဇာတာ႐ွင္ အား ပါးနပ္ လိမၼာမွဳ ျဖစ္ေစျပီး၊ ေငြေၾကး၊ ႐ုပ္၀တၳဳ ပိုင္ဆိုင္မွဳကို ေပးမည့္ ရာဟု ျဖစ္မည္လား ဆိုသည္ကို ပထမ ဦးစြာ ေလ့လာရန္ လိုပါသည္။ ရာဟု ႏွင့္ ကိတ္တို.၏ ပင္ကိုယ္ သဘာ၀ႏွင့္ ၄င္းတို.အား သံုးသပ္ ပံုတို.ကို မိုးတား အခမဲ့ သင္ခန္းစာ မ်ားတြင္ ပို.ခ်ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
     (မွတ္ခ်က္- ဘာ၀ တို.၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ကို - ဘာ၀ ၏ သခင္၊ ဘာ၀ တို.၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ မဟုတ္ေသာ သာမာန္ အိမ္႐ွင္ တို.ကို - ဘာ၀ ၏ အိမ္႐ွင္ ဟူ၍ ေရးသား သံုးႏွဳန္းသြားပါမည္။)

ရာဟု အား စစ္ေဆးျခင္း၊
     ပထမဦးစြာ- ေ႐ွးက်မ္းမ်ား၏ အဆိုကို တင္ျပပါမည္။
     ဘရိဂု သွ်တၱရ က်မ္း ၁၄-၁၆ အရ၊ ရာဟု သို.မဟုတ္ ကိတ္သည္ ဇာတာ၏ ၆-တန္.တြင္ တည္ပါက-ဇာတာ႐ွင္ သည္ သည္းခံ တတ္ျပီး၊ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ ေနတတ္၏။ ဖလဒီပက က်မ္းအဆိုအရ- ရာဟု ျဖစ္လွ်င္- ဇာတာ႐ွင္သည္ ခ်မ္းသာျပီး၊ အသက္႐ွည္ လိမ့္မည္။ လိဂ္ေခါင္း၊ ဂရင္ဂ်ီနာ စသည္ တို.ျဖစ္တတ္သည္။ ရန္သူတို.၏ တိုက္ခိုက္မွဳ ႐ိွ၏။ သမဂၢါ စိႏၱာမဏိက်မ္း အလိုအရ- ရာဟုုတည္ျခင္း ျဖစ္လွ်င္ ဇာတာ႐ွင္၏ ရန္သူမ်ား သည္ ပ်က္စီးတတ္၏။ ဇာတာ႐ွင္သည္ ဘုန္းတန္ခိုး ၾကီးျပီး ခ်မ္းသာ၏။
MOTAA စနစ္ျဖင့္ စစ္ေဆးမည္ ဆိုပါက- ထိုရာဟု၏ ရပ္တည္ရာ- အိမ္႐ွင္၏ စ႐ိုက္၊ န၀င္း အိမ္႐ွင္၊ နကၡတ္ အိမ္႐ွင္တို.ကို ေလ့လာပါသည္။ ထို.အျပင္ ၄င္းရာဟု အေပၚ တြင္ မည္သည့္ ျဂိဳဟ္မ်ားက လႊမ္းမိုးထား သည္ကို ပါ တစ္ဆက္တည္း ေလ့လာပါ၏။
     ဤဇာတာ အရ- ရာဟုသည္ ျဗိစာၦ ရာသီတြင္ တည္ထားျခင္းျဖင့္ အဂၤါသည္ ရာဟု ေရာက္တည္ ရာ၏ အိမ္႐ွင္ ျဖစ္၏။ သို.ေသာ္လည္း - အဂၤါသည္ ၆-တန္. သခင္ အေနျဖင့္ မဟုတ္ပါပဲ- ၁၁-တန္.ဘာ၀ သခင္ ျဖစ္၏။ ထို.ေၾကာင့္ မေတာ္ တစ္ဆ ေသြးထြက္ သံယို က်ေရာက္ႏိုင္ေသာ ဇာတာမ်ိဳး ဟု၍ ဆံုးျဖတ္၍ မရ။ ထိုအစား- ဇာတာ႐ွင္၏ ရာဟုသည္ အျပိဳင္ အဆိုင္ ကိစၥမ်ား (၆-တန္.) တြင္- တစ္ဇြတ္ထိုး ဆန္ေသာ အဂၤါ ၏ စ႐ိုက္သက္ေရာက္ ေန၏။
     တစ္ဖန္-ရာဟုသည္ စေန န၀င္းႏွင့္၊ ဗုဒၶဟူးပိုင္ နကၡတ္တြင္ တည္ေန၏။ စေနသည္- ၉-တန္.သခင္ ျဖစ္ျပီး- ဗုဒၶဟူးသည္ ၄-တန္.သခင္ ျဖစ္၏။
     ထိုအေျခ အေနမ်ားက- စုေပါင္း ညြန္ျပေနသည္မွာ- ဇာတာ႐ွင္၏ ရာဟုသည္ အျပိဳင္ အဆိုင္ ကိစၥမ်ားတြင္ လံုး၀ သည္းမခံပဲ- ေအာင္ျမင္ ေအာင္ လုပ္ကိုင္မည့္ အေနအထား၊ ႐ုပ္၀တၳဳ ပိုင္ဆိုင္မွဳ တို.အတြက္ ပါးနပ္ လိမၼာစြာ လုပ္ကိုင္မွဳ သဘာ၀ ကိုေပးမည့္ အေနအထားကို ျပဆိုေနပါေတာ့သည္။

ကိတ္ျဂိဳဟ္ အား စစ္ေဆးျခင္း၊
ေ႐ွးက်မ္းတို.၏ အဆို-
     ဘရိဂု သွ်တၱရ က်မ္း ၃၁-၃၂ အရ၊ ရာဟု သို.မဟုတ္ ကိတ္သည္ ဇာတာ၏ ၁၂-တန္.တြင္ တည္ပါက- ဇာတာ႐ွင္ တြင္ သားသမီး နည္းပါးျပီး၊ မ်က္စိႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ျပႆနာ ႐ိွတတ္၏။ ဖလဒီပက က်မ္းအလို အရ- ကိတ္ တည္ျခင္း ျဖစ္လွ်င္ ဇာတာ႐ွင္သည္ မေကာင္းမွဳတို.ကို တိတ္တဆိတ္ လွ်ိဳ.၀ွက္ က်ဴးလြန္ တတ္ျပီး မေကာင္းေသာ ကိစၥမ်ား အတြက္ ေငြမ်ားကို သံုးစြဲတတ္သည္။ မ်က္လံုးႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ ဒုကၡ႐ိွသည္။ သမဂၢါ စိႏၱာ မဏိက်မ္း အလိုအရ- တည္ေနေသာ ျဂိဳဟ္မွာ ကိတ္ျဖစ္လွ်င္- ဇာတာ႐ွင္ သည္ ႐ွင္ဘုရင္ကဲ့သို. ဘုန္းၾကီးမည္။ အလွဴဒါန ၾကီးက်ယ္စြာ ျပဳမည္။ သူ၏ ရန္သူမ်ား ပ်က္စီးမည္။ ဇာတာ႐ွင္တြင္ မ်က္စိဒုကၡ ေပးလိမ့္မည္။
     အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတိုင္း ေ႐ွးက်မ္းတို.၏ အဆိုကို ေလွနံ ဓားထစ္ ေဟာသင့္ ပါသည္လား- ပညာ႐ွင္ တစ္ဦး အေနျဖင့္ မည္သည့္ အေၾကာင္း တို.ေၾကာင့္ ေ႐ွးက်မ္း တို.က ဤသို.ဆိုထားသည္ ဆိုသည့္ ေနာက္ခံ သေဘာတရားကို သိသင့္ ပါသည္။
ယခု တစ္ဖန္- ၄င္းအေနအထားအား MOTAA စနစ္ျဖင့္ သံုးသပ္ၾကည့္ၾကပါစို.- ကိတ္ျဂိဳဟ္ သည္ ၁၂-တန္.ဘာ၀၊ ေသာၾကာပိုင္ရာ ရာသီတြင္ တည္ေန၏။ ေသာၾကာ သည္ ဤဇာတာ အတြက္ ၅-တန္. သခင္ ျဖစ္ေန၏။ တစ္ဆက္တည္း တနဂၤေႏြ န၀င္းႏွင့္ အဂၤါ နကၡတ္ကို စီးနင္း ထား၏။ တနဂၤေႏြသည္- ၃-တန္. သခင္ ျဖစ္သလို- အဂၤါသည္ ၁၁-တန္. သခင္ ျဖစ္၏။ ကိတ္အား အျခားျဂိဳဟ္ဆိုး မ်ားက လႊမ္းမိုး ထားျခင္း မ႐ိွ၊ ထို.ေၾကာင့္ ဤဇာတာ႐ွင္၏ ကိတ္သည္လည္း- အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစ ေသာ ကိတ္မ်ိဳး မဟုတ္။ ထိုအစား- ႐ုပ္၀တၱဳ ပိုင္ဆိုင္မွဳတို.ကို စြန္.လႊတ္ေသာ ကိတ္- ခ်မ္းသာ မွဳတို.ကို လွဴဒါန္း ပစ္ရန္ ျဖစ္ေစ ေသာ ကိတ္ျဖစ္ေန၏။
     (အထူးမွတ္ခ်က္- ရာဟုႏွင့္ ကိတ္တို.ကို ဤဇာတာ အတြက္ ဆိုးမည္ မဟုတ္ဟု ေျပာ၍- အျမဲတမ္း ေကာင္းမည္ဟု မဆိုလို သည္ကို သတိျပဳပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ပင္ကိုယ္ စ႐ိုက္အားျဖင့္ အဆိုးတရား တို.ကို ျဖစ္ေစ တတ္ေသာ ရာဟုႏွင့္ ကိတ္တို.သည္- ေကာဇာ ျဂိဳဟ္တို.၏ အေနအထားကို မူတည္ကာ- ၄င္းတို. ေကာဇာ ရပ္တည္မွဳ ေပၚမူတည္၍ ဇာတာ႐ွင္အား ဒုကၡ ေပးတတ္ သည္ကို သတိျပဳေစလိုပါသည္။ ထို.ေၾကာင့္ ျဂိဳဟ္ႏွင့္ ဘာ၀တို.၏ အင္အားကို ျပေသာ ဂရပ္တြင္ ၄င္းတို.၏ လႊမ္းမိုးမွဳကို အနီေရာင္ (ျဂိဳဟ္ဆိုး အျဖစ္) ျဖင့္သာ ေဖၚျပထားသည္။)

တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္
     ဇာတာ႐ွင္၏ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ သည္ ၃-တန္.ဘာ၀ သခင္ျဖစ္၍ ၅-တန္.တြင္ ရပ္တည္ သည္။ နိစ္ ရာသီတြင္ ရပ္တည္ျခင္း ျဖစ္ေန၍ ရန္ျဂိဳဟ္ပိုင္ေသာ ရာသီတြင္ ရပ္တည္ ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၄င္းပိုင္ ၃-တန္.ဘာ၀ အား ျဂိဳဟ္ဆိုး မ်ား၏ အပူးအျမင္ လံုး၀ ကင္းစင္သည္။ ျဂိဳဟ္ေကာင္းမ်ား ကလည္း ၃-တန္.ကို အပူး အျမင္ မ႐ိွၾကပါ။ သို.ေသာ္ လည္း ၄င္းရပ္တည္ ရာ- ၅-တန္.ဘာ၀ အား -၅-တန္.သခင္ ေသာၾကာမွ ၉၂%၊ ၉-တန္.ဘာ၀ သခင္ စေနမွ ၇၉% ျဖင့္လႊမ္းမိုး ေထာက္ပံ့ ေပးထားသည္။
   ဤအေျခအေနကို ေလ့လာၾကည့္ပါက- ေအာင္ျမင္မွဳ၊ အဆင့္ အတန္း ကို ကိုယ္စား ျပဳေသာ တနဂၤေႏြသည္ ၃-တန္.ဘာ၀ ေခၚ ကိုယ္ပိုင္ လုပ္ငန္း တာ၀န္ ကိုပါ ဆက္လက္ ယူထားျပီး- ပညာဥာဏ္ ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ၅-တန္.ဘာ၀ တြင္ ရပ္တည္ျခင္း၊ ၄င္း ၅-တန္. ဘာ၀၏ ဗဟိုခ်က္မွတ္အား၊ ၄င္း ၅-တန္.ဘာ၀ သခင္ ျဖစ္ေသာ ေသာၾကာကိုယ္တိုင္ မွ အနီးကပ္ လႊမ္းမိုး ထားျခင္း၊ အေတြးအေခၚ ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ ပညာကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ၉-တန္.သခင္ စေနမွ ေထာက္ပံ့ ေပးထားျခင္း၊ တို.ေၾကာင့္ ၅-တန္. ဘာ၀ အေနျဖင့္ အင္အား ေကာင္းသြားပါသည္။ တနဂၤေႏြ ရပ္တည္ရာ- ၅-တန္.အင္အား ေကာင္းသြားျခင္း ေၾကာင့္ တနဂၤေႏြ အေနျဖင့္ အင္အား ေကာင္း သြားရသည္။ ထို.ေၾကာင့္ တနဂၤေႏြသည္ နိစ္ရာသီ တြင္ တည္ေနျခင္း မွ အပ- အင္အား ေကာင္းသြားပါသည္။ နိစ္ အေနအထားသည္ လည္း နိစၥဘဂၤ ရာဇ ေယာဂ ယုဂ္ ျဖစ္သြား သျဖင့္- ဇာတာ႐ွင္ သည္ ကိုယ္ပိုင္ လုပ္ငန္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ကို အပင္ပန္းခံ- တည္ေဆာက္ခဲ့ ျပီးေနာက္ အလြန္ ေအာင္ျမင္ သြားသည့္ အေနအထား ကို ျမင္ရပါသည္။

တနလၤာ ျဂိဳဟ္
     ဇာတာ႐ွင္၏ တနလၤာ ျဂိဳဟ္ သည္ ၂-တန္.ဘာ၀ သခင္ျဖစ္၍ ၁၀-တန္.တြင္ ရပ္တည္ သည္။ သို.ေသာ္လည္း နိစ္ န၀င္းစီးေနသည္။ ထူးျခားသည္က- တနလၤာျဂိဳဟ္ ပိုင္ဆိုင္ရာ ၂-တန္.ဘာ၀ကိုေရာ၊ ၄င္းရပ္တည္ရာ ၁၀-တန္.ဘာ၀ ကိုပါ- ၆-တန္.တြင္ ရပ္တည္ေသာ ရာဟုမွ ၁၀၀% အတိအက် ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။ အကယ္၍ ရာဟုသည္သာ ဤဇာတာ႐ွင္ အတြက္ လံုး၀ ျဂိဳဟ္ဆိုး တစ္ခု ျဖစ္ပါလွ်င္- ဇာတာ႐ွင္ အေနျဖင့္ နလံထူ စရာမ႐ိွ၊ သို.ေသာ္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတိုင္း ဤဇာတာ အတြက္ ရာဟုသည္ ႐ုပ္၀တၳဳ ပိုင္ဆိုင္မွဳ အတြက္- အျပိဳင္အဆိုင္ လုပ္ငန္းတို. အတြက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ဖန္တီးေပးေန ေသာ အေနအထားတြင္ ႐ိွေနျခင္း ေၾကာင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ - ရာဟု၏ ပရိယာယ္ တစ္ခု ျဖစ္ေသာ ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ိုဂရမ္ လုပ္ငန္း တို.မွ ၀င္ေငြရ႐ိွျခင္း၊ ထိုလုပ္ငန္း ႏွင့္ ကမၼဘာ၀ ေခၚေသာ ဘ၀ လမ္းေၾကာင္းကို ေအာင္ျမင္ ေစျခင္း၊ စီးပြားေရးတြင္ ပါးနပ္ကၽြမ္းက်င္ ျခင္းတို.ကို ေဖာ္ျပ ေနသည္။
ထိုမွ် မကေသး ၂-တန္.ဘာ၀၏ ဗဟိုခ်က္မွတ္ကို ၉-တန္.ဘာ၀ သခင္ စေနမွ အင္အားေကာင္း ျဖင့္ အျမင္ျပဳထားျခင္း ကိုလည္း ထပ္မံေတြ.ရျပန္ပါသည္။ ၉-တန္. ဘာ၀သည္ အဆင့္ျမင့္ ပညာကို ကို အဓိပၸါယ္ ေဖာ္ေဆာင္ေသာ ဘာ၀ ျဖစ္ျပီး- ၂-တန္.ဘာ၀သည္ ၀င္ေငြကို ေဖာ္ေဆာင္ ေသာ ဘာ၀ ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္က အဆင့္ ျမင့္ အတတ္ပညာ ျဖင့္ ၀င္ေငြရမည္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေနပါသည္။
တစ္ဖန္ တနလၤာ ရပ္တည္ရာ- ၁၀-တန္.ဘာ၀၏ ဗဟိုခ်က္မွတ္အား- စည္းစိမ္ ပိုင္ဆိုင္မွဳကို ေဖာ္ေဆာင္ေသာ ၄-တန္.ဘာ၀ သခင္ ဗုဒၶဟူးမွ သမသတ္ အျမင္ အား အတိအက် နည္းပါးျဖင့္ ထပ္ျမင္ထားျပန္ ေသးသည္။
     ေနာက္ထပ္ ၾကည့္ပါကလည္း- တနလၤာျဂိဳဟ္ ကိုယ္တိုင္အား -ခ်မ္းသာျခင္း ကို ျဖစ္ေစသည့္ ၁၁-တန္.ဘာ၀ ၏ သခင္ အဂၤါမွ - အင္အား ေကာင္းစြာ အျမင္ျပဳထား ျပန္ပါသည္။
နိစ္န၀င္း စီးေနေသာ တနလၤာျဂိဳဟ္သည္ အထက္ပါ အေနအထားမ်ား အရ- ခ်မ္းသာျခင္း ကိုျဖစ္ေစသည့္ အေနအထားသို. ေရာက္လာျပန္ပါေတာ့သည္။

အဂၤါ ျဂိဳဟ္
     ဇာတာ႐ွင္၏ အဂၤါ ျဂိဳဟ္ သည္ လာဘ္ လာဘကို ကိုယ္စားျပဳေသာ လာဘ ဘာ၀ (၁၁-တန္.ဘာ၀) သခင္ျဖစ္၍ အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ ပိုင္ဆိုင္မွဳ ကို ေဖၚေဆာင္ေသာ ဗႏၶဳ ဘာ၀ ေခၚ ၄-တန္.ဘာ၀ တြင္ ရပ္တည္သည္။ လာဘ ဘာ၀ ျဖစ္ေသာ ၁၁-တန္. အိမ္႐ွင္သည္ ဗႏၶဳဘာ၀ ျဖစ္ေသာ ၄-တန္.တြင္ တည္ျခင္းမွာ- ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံျခင္း ျဖင့္ ခ်မ္းသာ ျခင္း ႏွင့္၊ ေကာင္းမြန္ေသာ၊ အဆင့္အတန္းျမင့္မားေသာ အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ကို ေဖၚျပေနသည္။ အဂၤါျဂိဳဟ္၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္ျဖစ္ေသာ ၁၁-တန္.ဘာ၀ ၏ ဗဟို ခ်က္မွတ္အား၊ ၅-တန္.ဘာ၀ သခင္ ျဖစ္ေသာ ေသာၾကာ မွ အနီးကပ္ လႊမ္းမိုး ထားျခင္း၊ အေတြးအေခၚ ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ ပညာကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ၉-တန္.သခင္ စေနမွ ေထာက္ပံ့ ေပးထားျခင္း၊ တို.ေၾကာင့္ ၁၁-တန္. ဘာ၀ (လာဘ ဘာ၀) အေနျဖင့္ အင္အား ေကာင္းသြားပါသည္။ ထိုအခါ- အဂၤါျဂိဳဟ္ကိုပါ တစ္ဆက္တည္း အင္အား ေကာင္းသြား ေစပါသည္။ တစ္ဖန္- အဂၤါရပ္တည္ရာ- ၄-တန္.ဘာ၀၏ ဗဟိုခ်က္ အားလည္း၊ မိမိပိုင္ အိမ္တြင္ ရပ္တည္ေနေသာ ၄-တန္.သခင္ ဗုဒၶဟူး မွ အင္အား ေကာင္းစြာ လႊမ္းမိုး ထားျပန္ ပါသည္။ အဂၤါရပ္တည္ရာ- ၄-တန္.ဘာ၀ သည္ အင္အား ေကာင္းျခင္း ျဖင့္ ၁၁-တန္.ဘာ၀ ေခၚ ေငြေၾကး စုေဆာင္း ခ်မ္းသာ မွဳကို ေဖၚျပေသာ အဂၤါ အေနျဖင့္ အင္အားေကာင္း ရ႐ိွသြားပါသည္။

ဗုဒၶဟူး ျဂိဳဟ္
     ဇာတာ႐ွင္၏ ဗုဒၶဟူး ျဂိဳဟ္ သည္ အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ ပိုင္ဆိုင္မွဳ ကို ေဖၚေဆာင္ေသာ ဗႏၶဳ ဘာ၀ ေခၚ ၄-တန္.ဘာ၀ ၏ သခင္ ျဖစ္၍ မိမိပိုင္ ရာသီ တြင္ ရပ္တည္သည္။ တစ္ဆက္တည္း ပင္ထိုရာသီသည္ ဗုဒၶဟူး ျဂိဳဟ္ အေနျဖင့္ ဥဳစ္ရာသီ လည္း ျဖစ္ေနသည္။ ထို.အျပင္ ရပ္တည္ရာတြင္ ႐ိုး႐ိုး တည္ေနျခင္းမဟုတ္ပဲ- ၄င္းပိုင္ ဘာ၀-၄-တန္. ဘာ၀ ၏ ဗဟိုခ်က္ အမွတ္ႏွင့္ အလြန္နီးစပ္ စြာတည္ ေနသည္ ကိုေတြ. ေနရသည္။ ထို.သို.မိမိပိုင္ရာသီ တြင္ ရပ္တည္႐ံု သက္သက္မွ် မဟုတ္ပဲ- မိမိပိုင္ ရာသီ၏ ဘာ၀ ကို အားေကာင္းစြာျဖင့္ လႊမ္းထားျခင္းေၾကာင့္- ၄-တန္.ဘာ၀ ေခၚ အိုးအိမ္ ပိုင္ဆိုင္မွဳကို ေဖၚေဆာင္ေသာ ဘာ၀ အေနျဖင့္သာမက- ဗုဒၶဟူး၏ ကိုယ္ပိုင္ အရည္အခ်င္း ျဖစ္ေသာ စကားေျပာေကာင္းျခင္း၊ စာေရးျခင္း၊ သခ်ၤာ အတြက္အခ်က္ ထူးခၽြန္ျခင္း တို.ကိုပါ တစ္ဆက္တည္း ျဖစ္ေစပါေတာ့သည္။ ဘီလ္ဂိတ္ သည္ ကိုယ္တိုင္ အေနျဖင့္ေရာ- ပူးတြဲစာေရးသူ အျဖစ္ျဖင့္ ပါ- စာအုပ္ေပါင္း မ်ားစြာ ေရးခဲ့သည့္ အျပင္ အတြက္ အခ်က္ႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ိုဂရမ္ လုပ္ငန္းျဖင့္ ၾကီးပြား လာရျခင္းမွာ ဤအခ်က္ကို ထင္ထင္႐ွား႐ွား သက္ေသ ျပေန ပါေတာ့သည္။

အိုးအိမ္ ပိုင္ဆိုင္မွဳႏွင့္ ပါတ္သက္၍လည္း-
     အိမ္ခ်ည္း သက္သက္ အက်ယ္အ၀န္း အားျဖင့္ ၆၆၀၀၀ စတုန္းေပ အက်ယ္ ႐ိွေသာ အိုးအိမ္ကို ပိုင္ဆိုင္ ထားသည္ ကိုေတြ.ရ ပါသည္။
     ဤေနရာတြင္ ထူးျခားမွဳ တစ္ခုကို ထပ္ေတြ.လာရျပန္ပါသည္။ ႐ုပ္၀တၳဳတို. ၏ ပိုင္ဆိုင္မွဳကို ပ်က္စီး ေစတတ္ေသာ ကိတ္ျဂိဳဟ္သည္ ဇာတာ႐ွင္၏ ၁၂-တန္.တြင္ ရပ္တည္ ေနရာမွ- ၄-တန္.ဘာ၀ ေခၚ အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ ဘာ၀ အား အင္အား အတိအက် ျဖင့္ အျမင္ ျပဳထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
     ဤအေျခအေနကို မည္သို. အဓိပၸါယ္ ေဖၚေဆာင္မည္နည္း။
    အထက္တြင္ ေလ့လာခဲ့သည့္ အတိုင္း- ဤဇာတာ အတြက္ ကိတ္ျဂိဳဟ္သည္ - ႐ုပ္၀တၱဳ ပိုင္ဆိုင္မွဳတို.ကို စြန္.လႊတ္ေသာ ကိတ္- ခ်မ္းသာ မွဳတို.ကို လွဴဒါန္း ပစ္ရန္ ျဖစ္ေစ ေသာကိတ္ ျဖစ္ေန၏။ အကယ္၍ ထိုကဲ့သို. မလုပ္ပါကလည္း- ကိတ္ျဂိဳဟ္ သည္ ဇာတာ႐ွင္၏ အိမ္တြင္းေရး စိတ္ခ်မ္းသာမွဳ ကို ဖ်က္ဆီး ပစ္မည္ကို သတိျပဳပါ။

ၾကာသပေတး ျဂိဳဟ္
     ဇာတာ႐ွင္၏ ၾကာသပေတး ျဂိဳဟ္ သည္ အမ်ားက အိမ္ေထာင္ေရး ဘာ၀ ဟု အသိ မ်ားေသာ ၇-တန္. (တနည္းအားျဖင့္ - MOTAA စနစ္ အရ- ပါတနာ ေခၚ- စီးပြားဘက္ အိမ္ေထာင္ဘက္ လက္တြဲ ေဖၚ ေကာင္း၊ စပ္တူစပ္ဘက္ ေကာင္းကို ေဖၚညႊန္း ေနေသာ ၇-တန္.) ဘာ၀ ၏ သခင္ ျဖစ္၍ ၂-တန္.ဘာ၀ေခၚ ၾကီးပြား ခ်မ္းသာ ေရး၊ ၀င္ေငြႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ဘာ၀ တြင္ ရပ္တည္ သည္။ ဇာမဏိ ရေသ့ မူအရမွာမူ- ၂-တန္.ဘာ၀ ႏွင့္ ၇-တန္.ဘာ၀ကို မာရက ဘာ၀ ဟု ယူဆ၍ ၄င္း ျဂိဳဟ္မ်ား ဒႆာ စားခ်ိန္တြင္ ေသဆံုး တတ္သည္ဟု ယူဆၾကပါသည္။ ၄င္းအဆိုအား စစ္ျပီးေခတ္ ကာလ- ဒႆာ အေဟာကို ႏွစ္သက္ေသာ ျမန္မာ ပညာ႐ွင္ တို.အေနျဖင့္ တြင္တြင္ က်ယ္က်ယ္ လက္ခံ သံုးစြဲခဲ့သည္ကို ေတြ.ရပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ထိုသို. ယူဆ ရသည္ ဆိုသည့္ အေၾကာင္းကို - မိုးတား အခမဲ့ သင္ခန္းစာ မ်ားတြင္ ပို.ခ် ေပးမည္ ျဖစ္သည္။
     ၾကာသပေတး ၏ ပိုင္ဆိုင္ရာ- ၇-တန္.ဘာ၀အား - ကိုယ္ပိုင္ စီးပြားေရး၊ စြန္.စား ရဲေသာ စိတ္ဓါတ္ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ၃-တန္.သခင္ ျဖစ္ေသာ စေန မွ ၃-တန္. အျမင္ အား ေကာင္းစြာျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားျခင္း၊ ျဖင့္ ၾကာသပေတးအား အင္အား ေကာင္းေစပါသည္။ ထိုမွ် မက- ၾကာသပေတး ရပ္တည္ရာ- ၂-တန္.ဘာ၀ ကိုပါ- စေနမွ ၁၀-တန္.အျမင္ ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားျပန္ရာ- ဇာတာ႐ွင္သည္ ပညာဥာဏ္ အားေကာင္း သည္ႏွင့္ အမွ်- မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္ ယံုၾကည္ေသာ အတတ္ပညာ အတြက္- ေက်ာင္းပညာ ကို ရဲရဲ တင္းတင္း စြန္.လႊတ္ရဲေသာ၊ အေနအထား၊ စေန- အပင္ပန္း ခံႏိုင္မွဳ စြမ္းအား တို.ကို ရထားပါေတာ့သည္။ ဤအခ်က္သည္ - ဇာတာ႐ွင္ ႏွင့္ မိတ္ေဆြ ျဖစ္သူ ေပါလ္ အယ္လင္ တို.- ၂-ေယာက္သား ေက်ာင္းဆက္ မတက္ ၾကေတာ့ပဲ- ၄င္းတို. စိတ္ပါေသာ ကြန္ပ်ဴတာ လုပ္ငန္းကို ေဇာက္ခ် လုပ္ကိုင္ ေစျခင္း၏ အေၾကာင္း ရင္း ျဖစ္ေနသည္။ တစ္ဖန္- ၾကာသပေတး သြားေရာက္ ရပ္တည္ေသာ ရာသီ၏ သခင္- တနည္းအားျဖင့္ နယ္ေျမ တာ၀န္ ခံျဂိဳဟ္မွာ- တနလၤာ ျဖစ္၍ တနလၤာသည္ ရဲတင္းေသာ အဂၤါ၏ (တနည္းအားျဖင့္လည္း - ခ်မ္းသာျခင္းကို ျဖစ္ေစသည့္ ၁၁-တန္.ဘာ၀ ၏ သခင္) အင္အားကို ရထားသည္ကို ျပန္ၾကည့္ပါ။
     ထို.ေၾကာင့္ ဇာတာ႐ွင္၏ ၾကာသပေတးသည္ အင္အားေကာင္းျခင္း ေၾကာင့္ ဥာဏ္ပညာ ၾကီးျခင္း၊ မိမိလိုခ်င္ေသာ ပညာအတြက္- လိုအပ္သည္ မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ရဲတင္းျခင္း၊ မိတ္ေဆြေကာင္း ရ႐ိွျခင္း၊ ခ်မ္းသာ ျခင္းတို.ကို တစ္ဆက္ တည္း ရ႐ိွသြားပါေတာ့သည္။

ေသာၾကာ ျဂိဳဟ္
     ဇာတာ႐ွင္၏ ေသာၾကာ ျဂိဳဟ္ သည္ ပညာေရးဘာ၀- တနည္းအားျဖင့္ ပုတၱရဘာ၀ ဟု ေခၚေသာ ၅-တန္. ဘာ၀ ၏ သခင္ ျဖစ္၍ မိမိပိုင္ ၅-တန္.ဘာ၀ တြင္ပင္ ရပ္တည္ သည္။ အလြန္ေကာင္း ေသာ အေနအထား တစ္ရပ္ ျဖစ္ေန ျပန္သည္။
     တစ္ဖန္ ထိုေသာၾကာအား- ကိုယ္ပိုင္ စီးပြားေရး၊ စြန္.စားရဲေသာ စိတ္ဓါတ္ကို ကိုယ္စား ျပဳသည့္ ၃-တန္.သခင္ ျဖစ္ေသာ စေန မွ နီးစပ္စြာ ပူးကပ္ထား သည္ကို ၾကည့္လိုက္ပါ။ ထို.ေၾကာင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ အတတ္ပညာ၊ အသိပညာ ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိုယ္ပိုင္ အလုပ္ကို လုပ္ကိုင္မည္ကို ေဖၚျပေနသည္။ တစ္ဆက္တည္း ပင္- ေသာၾကာ ျဂိဳဟ္သည္ စည္းစိမ္ခံစား ရမွဳကို ေဖၚျပေသာ ျဂိဳဟ္ျဖစ္ေနသည္ကို ပါ သတိျပဳပါ။ ထို.ေၾကာင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ စည္းစိမ္ ခ်မ္းသာ၊ ဇိမ္ခံ ယာဥ္ တို.ျဖင့္ ေနထိုင္ ရသည္ ကို ျမင္ရ ပါေတာ့သည္။ ထိုမွ် မက- ပုတၱရ ဘာ၀ ေခၚ သားသမီး တို.ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ဘာ၀ ၏ သခင္ ေသာၾကာ အေနျဖင့္ အင္အားေကာင္း ျခင္း၊ ျဂိဳဟ္ဆိုး တို.၏ လႊမ္းမိုးမွဳ မ႐ိွျခင္းေၾကာင့္ - ဇာတာ႐ွင္တြင္ သားေကာင္း၊ သမီးျမတ္တို. ရ႐ိွမည္ ကိုပါ ေဖၚျပ ေနေတာ့သည္။

စေန ျဂိဳဟ္
     ဇာတာ႐ွင္၏ စေန ျဂိဳဟ္ သည္ - သုဘဘာ၀ ဟု ေခၚေသာ ၉-တန္. ဘာ၀ ၏ သခင္ ျဖစ္၍ ၅-တန္.ဘာ၀ တြင္ပင္ ရပ္တည္ သည္။ အလြန္ေကာင္း ေသာ အေနအထား တစ္ရပ္ ျဖစ္ေန ျပန္သည္။ ၉-တန္.ဘာ၀ သည္ ဂုဏ္သိကၡာ၊ အေတြး အေခၚ အသိဥာဏ္ ကို ေဖၚျပေနေသာ ဘာ၀ ျဖစ္ျပီး၊ ၄င္း အိမ္႐ွင္သည္- ၅-တန္. ဘာ၀ ေခၚ ပညာ ဥာဏ္ ႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ ဘာ၀တြင္ ရပ္တည္ေနျခင္း ျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ ေက်ာင္းစာကို ေက်ာင္းစာ အတိုင္း သေဘာထားသူမ်ိဳး မဟုတ္၊ ေက်ာင္းစာ ကို မိမိကိုယ္ ပိုင္ အေတြးအေခၚ ႏွင့္ ယွဥ္တြဲ စဥ္းစားႏိုင္ေသာ ပညာ႐ွင္ တစ္ဦး ျဖစ္မည္၊ ဂုဏ္သိကၡာ အဆင့္အတန္း ျမင့္မား မည္ကို ေဖာ္ျပေနျပန္ပါသည္။
     ေနာက္ဆက္တြဲ အေနျဖင့္ စေနျဂိဳဟ္သည္ အပင္ပန္း ခံႏိုင္စြမ္းကို ေပးေသာ ျဂိဳဟ္ျဖစ္သည္။ အသက္႐ွည္မွဳ ကို အင္အားေပးေသာ ျဂိဳဟ္ျဖစ္သည္။ ဇာတာ႐ွင္ အပင္ပန္း ခံႏိုင္ျခင္း မွာ - မိမိကိုယ္ပိုင္ အလုပ္ကို မစတင္ခင္ ကပင္- ညေပါင္းမ်ားစြာ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ ခဲ့ျခင္းသာမက- မိုကၠ႐ို ေဆာ့ဖ္ ကုမၸဏီကို တည္ေထာင္ ျပီးေနာက္ ၁၃-ႏွစ္ လံုးလံုး ခြင့္တစ္ရက္မွ် မယူခဲ့ျခင္းက သက္ေသခံေနပါေတာ့သည္။

အထူးသတိထားရန္ အခ်က္မ်ား။
     ဤဇာတာကို အမွတ္တမဲ့ ေ႐ွး႐ိုး အစဥ္အလာ- အတုိင္း ၾကည့္မိသူ တစ္ဦး အေနျဖင့္ ဆိုလွ်င္- ကိုယ္ပိုင္ လုပ္ငန္းကို ေဖၚေဆာင္ေသာ ၃-တန္.ဘာ၀ သခင္လည္း ျဖစ္၊ ေအာင္ျမင္ ေက်ာ္ၾကားမွဳကို ေဖၚေဆာင္ေသာ ျဂိဳဟ္လည္း ျဖစ္သည့္ တနဂၤေႏြ ျဂိဳဟ္သည္ နိစ္ရာသီ တြင္ ရပ္တည္ေနျခင္း၊ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀ျခင္းကို ျဖစ္ေစသည့္ ၂-တန္.ဘာ၀ သခင္ ျဖစ္သည့္ တနလၤာျဂိဳဟ္ အေနျဖင့္ နိစ္ န၀င္းစီးနင္း ေနသည္ကို သာ ၾကည့္လိုက္မိပါက- ဤဇာတာ႐ွင္သည္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ ခ်မ္းသာ မည္ဟု ေဟာေျပာႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမ႐ိွပါ။
     ဇာတာ႐ွင္သည္ ေမထုန္လဂ္ ျဖစ္သည္ မိုးတား အေျခခံတြင္ ေဖၚျပ ခဲ့သည့္ အတိုင္း ေမထုန္ လဂ္ ပိုင္႐ွင္ တစ္ဦး အေနျဖင့္ ရာဟုႏွင့္ ကိတ္မွ အပ- အျခား ျဂိဳဟ္ဆိုးတို. မ႐ိွပါ။
     သို.ေသာ္လည္း ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ ရာဟုသည္- ၄င္းအေနျဖင့္ သင့္ေတာ္ေသာ ေနရာ ျဖစ္သည့္ ၆-တန္.ဘာ၀တြင္ တည္ေနေသာ္လည္း- ၆-တန္.ဘာ၀၏ ဗဟို ခ်က္မွတ္ အား ဖ်က္ဆီး ေနမိျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္သည္- ဇာတာ႐ွင္ အား မလို မုန္းထားသူ ေပါမ်ားေစျခင္း၊ အျပိဳင္အဆိုင္ စိတ္ၾကီးမားျခင္း၊ တို.ကို ျဖစ္ေစ သျဖင့္ - ဇာတာ႐ွင္ အေနျဖင့္ ယာဥ္စည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္မွဳ (လိုင္စင္ မ႐ိွပဲ ကားေမာင္းမွဳ၊ သတ္မွတ္ ထားေသာ မိုင္ႏွဳန္းထက္ ပိုေမာင္းမွဳ) တို.ျဖင့္ ၃-ၾကိမ္ထက္ မနည္း အဖမ္းခံ ခဲ့ရျခင္းကို ျဖစ္ေစခဲ့ ပါသည္။ ထိုအျပင္- အျငင္းအခံု ျပႆနာမ်ားျဖင့္ တရား႐ံုး တက္ခဲ့ရ သည္ကို လည္း သတိ ျပဳႏိုင္ပါသည္။
ထို.ေၾကာင့္ ဤဇာတာ႐ွင္ အေနျဖင့္ တနဂၤေႏြ ဒႆာ စားေသာ ကာလမ်ား- ရာဟု ဒႆာ အတြင္း- ေကာဇာရာဟုသည္- ရာဟုပိုင္ နကၡတ္၊ န၀င္း စီးနင္း ေသာ အခါ မ်ားတြင္ ျပႆနာ မ်ား တက္ႏိုင္ေသာ ဇာတာ ျဖစ္ပါသည္။

ဘီလ္ဂိတ္၏ ဇာတာအား ေ႐ွးက်မ္းမ်ားအရ- ေယာဂ ေခၚ ယုဂ္ မ်ားျဖင့္ ေလ့လာျခင္း။

နာဠ ေယာဂ
     လဂ္သည္ ဒြိဘာ၀ ရာသီတြင္ တည္လွ်က္- အျခားျဂိဳဟ္ အမ်ားတို.သည္ လည္း ဒြိဘာ၀ ရာသီတြင္ တည္ေနၾကလွ်င္- နာဠ ေယာဂ ကိုရ႐ိွသည္။
ျဗိဳ.ဟဇ္ ဇာတက ပရသွ်ရ ေဟာရ သွ်တၱရ က်မ္း အပိုဒ္ ၃၅၊ ၂၀ အရ - ထိုနာဠ ေယာဂ ကို ရထားသူသည္၊ ကိုယ္အဂၤါ အစိတ္ အပိုင္းတို. မညီမမွ် ႐ိွတတ္သည္။ ေငြေၾကး ရွာေဖြရန္ အတြက္ စိတ္၀င္စားသည္။ လြန္စြာ ကၽြမ္းက်င္မွဳ ႐ိွျပီး၊ အမ်ိဳးမ်ားကို ဂ႐ုစိုက္တတ္ျပီး၊ ႏွစ္လိုဘြယ္ ရာေကာင္းသည္။
မွတ္ခ်က္- ေယဘူယ် က်ေသာ ေယာဂ ျဖစ္ပါသည္။

သံခရ ကဒယ ေယာဂ
     တနလၤာမွ အစ၊ စေနအဆံုး ျဂိဳဟ္ ၇-လံုး (ရာဟု၊ ကိတ္ႏွင့္  ယူေရးနပ္စ္၊ နက္ပ္ကၽြန္း၊ ပလူတို.တို.မပါ) တို. သည္ ရာသီတြင္ ၄-ခုတည္း တြင္သာ ရပ္တည္ျခင္း ျဖစ္ေသာ္၊ ဤ ေယာဂ ကိုရ႐ိွသည္။
ဤေယာဂကို ရသူသည္- ယံုၾကည္ထိုက္သူ ျဖစ္သည္။ ခ်မ္းသာ ၍ ဂုဏ္ သိကၡာ ႐ိွမည္။ အမ်ား ေကာင္းက်ိဳးကို လုပ္ေဆာင္မည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရး ကို လုပ္ေဆာင္ တတ္သည္။ (ျဗိဳ.ဟဇ္ ဇာတက ပရသွ်ရ ေဟာရ သွ်တၱရ က်မ္း အပိုဒ္ ၃၅၊ ၃-၆ အရ)
မွတ္ခ်က္- ေယဘူယ် က်ေသာ ေယာဂ ျဖစ္ပါသည္။

ဘျဒ မဟာပုရိသ ေယာဂ-
     ဗုဒၶဟူးသည္ ကိန္းအိမ္တြင္ ရပ္တည္၍ ဥဳစ္ရေနျခင္း၊ သို.မဟုတ္ ကသစ္ရေနျခင္း ျဖစ္ပါက ဤေယာဂ ကိုရသည္။
(ဘရိဂု သွ်တၱရ- အပိုဒ္ ၁၃ အရ) ဤေယာဂကို ရထားျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္ သည္ ကာယ စြမ္းအင္ ျပည့္စံုကာ၊ က်န္းမာျခင္း၊ လက္တံ ေျခတံ ႐ွည္လ်ားျခင္း ႐ိွတတ္သည္။ ျခေသၤ့ ကဲ့သို.ေသာ ဥပဓိ႐ုပ္႐ိွတတ္၍၊ ရတနာဆင္ေတာ္ ကဲ့သို. တင့္တယ္ျခင္း မ်ိဳး႐ိွတတ္သည္။ ၾသဇာၾကီးမားေသာ သြင္ျပင္ ႐ိွ၍၊ ရင္အုပ္က်ယ္ျခင္း၊ ကိုယ္လက္ အဂၤါ အခ်ိဳးက်ျခင္း၊ နဖူးျပင္ လွပျခင္း၊ ဆံပင္နက္ေမွာင္ ၍ေကာက္ေကြး တတ္ျခင္း တို.႐ိွတတ္သည္။ ထင္႐ွားေသာ ၾသဇာသံ႐ိွတတ္သည္။ ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳ ျပဳတတ္ သူျဖစ္၍ ေလ့လာသင္ၾကား တတ္သူ ျဖစ္သည္။ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္၊ ႐ိွျပီး ဥာဏ္ေကာင္းသည္။ မည္သည့္ အရာကို လုပ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ သူတစ္ပါး အား မီွခိုမွဳ ကင္းတတ္သည္။ မွ်တ၍ ခြင့္လႊတ္တတ္သူ ျဖစ္သည္။ လြန္စြာ ခ်မ္းသာ၍၊ စည္းစိမ္၊ ဇနီး၊ သားသမီး တို.ျဖင့္ ျပည့္စံုတတ္သည္။ အသက္ ၈၀ က်မွ ျမင့္ျမတ္ေသာ ေနရာတြင္ ေသဆံုးရတတ္သည္။ (သာ၀လိ က်မ္း အရ- ဇာတာ ႐ွင္သည္ လွပ ေသာ ကိုယ္ခႏၶာ ႐ိွမည္။ ပညာ႐ိွ ျဖစ္ျပီး တိုင္းျပည္ အတြက္ အဘိုးတန္ေသာ ဥာဏ္ပညာ ႐ိွမည္။ အႏုပညာ၊ ကဗ်ာ ေရးဖြဲ.ျခင္း၊ တိုႏွင့္ သခၤ်ာ ပညာတို. တြင္ ထူးခၽြန္မည္။ သူသည္ ခ်ိဳသာျပီး ပါးနပ္ေသာ စကား ေျပာႏိုင္သူ ျဖစ္ျပီး၊ အသက္႐ွည္လိမ့္မည္။) (ျဗိဳ.ဟဇ္ ဇာတက က်မ္းအရ- ဤပုဂၢိဳလ္သည္ ပညာတတ္ေသာ သူျဖစ္မည္။ ဖလဒီပက က်မ္း အလိုအရ- ဤသူသည္ က်မ္းစာ တို.ကို တတ္ေျမာက္မည္။ ခ်ိဳသာစြာ ပါးပါးနပ္နပ္ ေျပာတတ္၍ အသက္႐ွည္မည္။ သာ၀တၳ စိဏၱာမယ က်မ္းအရ - အသက္တိုေစ တတ္ေသာ အရိဌ ေယာဂ တို.ပါ႐ိွပါက- ထိုေယာဂ ဆိုးတို.ကို ပယ္ဖ်က္မည္။ အသိဥာဏ္ ျမင့္မားျပီး စာေရးလိမ့္မည္။ ေဆးကုသ ပါကလည္း ေတာ္ ေသာ သမားေတာ္ ျဖစ္မည္။
(မွတ္ခ်က္- ဘီလ္ဂိတ္၏ ဇာတာတြင္ ဗုဒၶဟူးသည္ မိမိ၏ မူလၾတိေဂါဏ ျဖစ္ရာ- ရာသီတြင္ ကိန္းအိမ္ (၄-တန္.) အေနျဖင့္ ရပ္တည္ ေနသည္ကို ေတြ.ရသျဖင့္ ဤေယာဂသည္ - ဇာတာ ႐ွင္အား အက်ိဳးေပးမည့္ ေယာဂ ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ.ရပါသည္။)

ကမၼ ဓ႐ုမ ေယာဂ
     တနလၤာမွ ၂-တန္.ႏွင့္ ၁၂-တန္. တို.တြင္ တနဂၤေႏြမွ လြဲ၍ အျခားမည္သည့္ ျဂိဳဟ္မွ ရပ္တည္ျခင္း မ႐ိွပါက-ဤေယာဂကို ရသည္။
     အၾကင္သူသည္ ဤေယာဂကို ရထားပါက- က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာ သင္ယူေရး၊ အသိဥာဏ္ပညာ၊ အိမ္ေထာင္ဘက္၊ သားသမီ တို. ႏွင့္ စိတ္ခ်မ္းသာ မွဳ တို.မွ ကင္းေ၀းမည္။ ဒုကၡခံစားရျပီး၊ ဆံုး႐ံွဳးမွဳမ်ား၊ ကိုယ္ ကာယ က်န္းမာေရး ခ်ိဳ.တဲ့မွဳမ်ား၊ ျဖစ္လွ်က္၊ အ႐ွက္ကြဲ တတ္သည္။ (ဤေယာဂ ပါ႐ိွပါက ၄င္းတို.ကို ေခ်ဖ်က္ ေပးေသာ- ကာလပ ဓ႐ုမ ေယာရ (သို.မဟုတ္) ကမၼဓ႐ုမ ဘဂၤ ေယာဂ တို.ကို စစ္ေဆး ရန္ လိုသည္။)

ကာလပ ဓ႐ုမ ေယာဂ
     ကမၼ ဓ႐ုမ ေယာဂ  ရထားသူ အေနျဖင့္ လဂ္မွ ကိန္းအိမ္ (၁၊၄၊၇၊ ၁၀ တန္.) တြင္ အျခား ျဂိဳဟ္မ်ား ႐ိွပါက ဤေယာဂကို ရသည္။
     ဤေယာဂ ကို ရထားျခင္းျဖင့္- ကမၼ ဓ႐ုမ ေယာဂ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ဆိုးက်ိဳး တို.ကို ပယ္ဖ်က္ေပးသည္။

ကမၼ ဓ႐ုမ ဘဂၤ ေယာဂ (၁)
     ကမၼ ဓ႐ုမ ေယာဂ  ရထားသူ အေနျဖင့္ စန္း (တနလၤာျဂိဳဟ္) မွ ကိန္းအိမ္ (၁၊၄၊၇၊ ၁၀ တန္.) တြင္ အျခား ျဂိဳဟ္မ်ား ႐ိွပါက ဤေယာဂကို ရသည္။
     ဤေယာဂ ကို ရထားျခင္းျဖင့္- ကမၼ ဓ႐ုမ ေယာဂ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ဆိုးက်ိဳးတို.ကို ပယ္ဖ်က္ေပးသည္။

ကမၼ ဓ႐ုမ ဘဂၤ ေယာဂ (၂)
     ကမၼ ဓ႐ုမ ေယာဂ  ရထားသူ အေနျဖင့္ စန္း (တနလၤာျဂိဳဟ္) အား အျခား ျဂိဳဟ္ အားလံုးက အျမင္ျပဳထားပါက- ဤေယာဂကို ရသည္။
     ဤေယာဂ ကို ရထားျခင္းျဖင့္- ကမၼ ဓ႐ုမ ေယာဂ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ဆိုးက်ိဳးတို.ကို ပယ္ဖ်က္ေပးသည္။

ဥတၱမဓိ ဓနေယာဂ
     တနလၤာ သည္ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္မွ အေပၸါကလိမ အိမ္ (၃၊၆၊၉၊၁၂ တန္.တို.တြင္) ရပ္ျခင္းျဖင့္ ဤ ေယာဂ ကိုရ႐ိွသည္။
     ဤေယာဂ ကို ရ႐ိွျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ ၾကြယ္၀ျခင္း၊ ေလ့လာ သင္ၾကားမွဳတြင္ ထိေရာက္ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ နာမည္ၾကီးျခင္း တို.ကို ျဖစ္ေစသည္။

သွ်ကတၱ ေယာဂ
     ၾကာသပေတးသည္ ကိန္းအိမ္တြင္ ရပ္တည္ျခင္း မ႐ိွသည့္ အျပင္ တနလၤာမွ ေန၍ ၆-တန္.တြင္ ရပ္တည္ပါက ဤေယာဂကို ရသည္။
     ဤေယာဂကို ရသူသည္ ဆင္းရဲ၍ မသင့္ေတာ္ေသာ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ရတတ္ျပီး၊ အမ်ားက မုန္းတီးတတ္သည္။ ေငြေၾကး မတည္ျငိမ္တတ္၊ အတြယ္ အတာ ကင္းမဲ့ ျပီး အိုးအိမ္ ကင္းမဲ့လွ်က္ သူမ်ားတကာ ေပးကမ္း စြန္.က်ဲသည္ မ်ားႏွင့္သာ အသက္ရွည္ ရတတ္သည္။ (ျဗိဳ.ဟဇ္ ဇာတက ပရသရ ေဟာရသွ်တၱရ အဆိုအရ-ဤေယာဂ ရသူသည္ ေရာဂါ ထူေျပာျပီး၊ မလွပေသာ လက္သည္း၊ ေျခသည္းမ်ား ႐ိွကာ၊ ႐ူး႐ူးမိုက္မိုက္ လုပ္တတ္သည္။ လွည္းဆြဲျခင္း၊ စေသာ အလုပ္မ်ိဳးကို လုပ္ရတတ္လွ်က္- ဆင္းရဲ ႏံုျခာျပီး ေဆြမ်ိဳး မိတ္ေဆြ မ်ား ကင္းမဲ့တတ္သည္။)

ေ၀ါသိ ေယာဂ
     တနလၤာမွ လြဲ၍ အျခားျဂိဳဟ္တစ္လံုးလံုးသည္ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္မွ ၁၂ တန္. တြင္ ရပ္ျခင္းျဖင့္ဤ ေယာဂ ကိုရ႐ိွသည္။
     ဤေယာဂတြင္ ေသာမျဂိဳဟ္ အေနအထား ကို ရ႐ိွျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ စကား ေျပာဆိုရာတြင္ ကန္.သတ္မွဳ မ႐ိွျခင္း၊ လႊမ္းမိုးႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္ ႐ိွျခင္း၊ သင္ၾကား ေလ့လာရာတြင္ ထက္ျမက္ျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ ေက်ာ္ၾကားျခင္း၊ ကိုယ္ကာယ စြမ္းအင္ ျပည့္စံုျခင္း၊ ကိုယ္ကာယ စြမ္းရည္ကို အစြမ္းကုန္ သံုးတတ္ျခင္း တို.ကို ျဖစ္ေစသည္။ လမ္းေလွ်ာက္လွ်င္ ေအာက္ကို ေငးေလွ်ာက္တတ္သည္ ဟု ဆိုထား သည္။

ေဗာသွ်ိ ေယာဂ (ျဂိဳဟ္ဆိုး)
     တနလၤာမွ လြဲ၍ အျခား ပါပျဂိဳဟ္တစ္လံုးလံုးသည္ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္မွ ၁၂ တန္. တြင္ ရပ္ျခင္းျဖင့္ဤ ေယာဂ ကိုရ႐ိွသည္။
     ဤေယာဂ ကို ရျခင္းျဖင့္- ဇာတာ႐ွင္သည္ ရက္စက္ တတ္ေသာ သဘာ၀ ႐ိွသည္။ အက်ည္းတန္ ေသာ ႐ုပ္႐ိွ၍၊ တဏွာရာဂ က်ဴးကာ၊ ဥာဏ္နည္း တတ္သည္။

ေဗာသွ်ိ ေယာဂ (မဂၤလ)
     အဂၤါ သည္ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္မွ ၁၂ တန္. တြင္ ရပ္ျခင္းျဖင့္ဤ ေယာဂ ကိုရ႐ိွသည္။
     ဤေယာဂ ကို ရျခင္းျဖင့္- ဇာတာ႐ွင္သည္ မိခင္ကို ရန္လုပ္တတ္၍၊ အျခားသူမ်ား အေပၚတြင္မူ ေကာင္းတတ္သည္။

ေဗာသွ်ိ ေယာဂ (ဗုဒၶ)
     ဗုဒၶဟူး သည္ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္မွ ၁၂ တန္. တြင္ ရပ္ျခင္းျဖင့္ဤ ေယာဂ ကိုရ႐ိွသည္။
     ဤေယာဂ ကို ရျခင္းျဖင့္- ဇာတာ႐ွင္သည္ ဆင္းရဲ ေသာ အသြင္ျဖင့္ သာ ေနရတတ္၍၊ က်န္းမာ ေရးခ်ိဳ.တဲ့ကာ- အ႐ွက္နည္း တတ္သည္။

အမလ (ၾကတၱရိ) ေယာဂ
     လဂ္မွ ၁၀-တန္.တြင္ သဘာ၀ ေသာမျဂိဳဟ္တစ္လံုးလံုးရပ္တည္ ေသာ္ ဤေယာဂကို ရသည္။ (ဖလဒီပက-၆။၁၂)
     ဇာတာ႐ွင္သည္ အထက္လူၾကီး၊ တို.၏ ခ်ီးျမွင့္ ေျမွာက္စားျခင္းကို ခံရလွ်က္၊ ႐ုပ္၀တၱဳ ပိုင္ဆိုင္မွဳ ခ်မ္းသာ၊ အလွဴဒါန ျပဳတတ္ေသာ စ႐ိုက္၊ ကူညီတတ္ ေသာ စိတ္ဓါတ္တို.ေၾကာင့္ ထင္႐ွား ေက်ာ္ၾကားလိမ့္မည္။

လကၡ်မီး ေယာဂ
     လဂ္သခင္သည္ အလြန္အင္အားေကာင္းျပီး၊ ၉-တန္.သခင္သည္ သူပိုင္ေသာ ရာသီ၊ သူ၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္၊ သူ၏ ဥဳစ္ရာသီ တစ္ခုခုတြင္ ျဖစ္ေနျပီး၊ ကိန္းအိမ္တြင္ တည္ေနပါက ဤေယာဂကို ရသည္။
     ဤေယာဂကို ရျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ ၾကည့္ေကာင္း ေသာ ႐ုပ္၊ ေကာင္းမြန္ေသာ စာရိတၱ၊ ႏွင့္ အလြန္ခ်မ္းသာျပီး၊ ေျမယာ အေျမာက္ အမ်ားပိုင္ျခင္း၊ ပညာတတ္ျခင္း၊ ႏွင့္ မင္းကဲ့သို. ေတာက္ပျခင္း၊ လူအမ်ား က သိ႐ိွျခင္း၊ ဇနီးမယား သားသမီး တို.ႏွင့္ ျပည့္စံု ျခင္းကို ရသည္။

စႏၵရ မဂၤလ ေယာဂ
     တနလၤာ ႏွင့္ အဂၤါတို.သည္ ပူးယွဥ္ေနၾကျခင္း၊ သို.မဟုတ္ တစ္ခု ႏွင့္ တစ္ခု အျပန္အလွန္ ေနၾက ျခင္းတို. ရိွပါက ဤေယာဂ ကိုရ႐ိွသည္။
     မိခင္ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ တနလၤာႏွင့္ ေတာ္လွန္ဖီဆန္တတ္ေသာ အဂၤါတို.ဆက္စပ္ျခင္းျဖင့္ မိခင္အား စိတ္ဆင္းရဲေစျခင္းကို ျဖစ္ေစေသာ ဇာတာျဖစ္သည္။ သို.ေသာ္ လည္း အမိ်ဳးသမီးေၾကာင့္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာျခင္းကို ျဖစ္ေစေသာ ေယာဂ လည္းျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ အဂၤါသည္ တာ၀န္ဆိုးကိုယူေသာ ဒုဌာနအိမ္႐ွင္ ျဖစ္ပါက ဤေယာဂ၏ အဆိုးအားကို ထင္႐ွားေစ၍ တနလၤာ ႏွင့္ အဂၤါတို.သည္ ေကာင္းေသာ အိမ္႐ွင္မ်ား ျဖစ္ပါက အေကာင္းအားကို ထင္႐ွား ေစသည္။ သို.ေသာ္လည္း ဆိုးေသာ ယုဂ္ျဖစ္ပါက အလုပ္တာ၀န္ေကာင္းကို ယူထားေသာ ၾကာသပေတး၏ လႊမ္းမိုးမွဳကို ရပါက အဆိုးဓါတ္ကို ပ်က္ျပယ္ ေစသည္။

နိစၥဘဂၤ ရာဇေယာဂ (၁)
     နိစ္မိေနေသာ ျဂိဳဟ္၏ ဥဳစ္ရာသီ အိမ္႐ွင္ သည္ လဂ္မွ ကိန္းအိမ္ (၁၊၄၊၇၊၁၀တန္.) တြင္ ရပ္တည္ ျခင္းျဖင့္ ဤယုဂ္ကို ရ႐ိွသည္။
     ထို.ေၾကာင့္ နိစ္ ျဖစ္ေသာ သေဘာ ပ်က္ျပယ္ကာ ရာဇယုဂ္ ျဖစ္ေသာ အဆင့္သို.ေရာက္႐ိွသြားသည္။

     ဘီလ္ဂိတ္၏ ဇာတာတြင္ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္သည္ နိစ္မိေနသည္။ တနဂၤေႏြသည္ မိႆ ရာသီတြင္ ဥဳစ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ -၄င္း၏ ဥဳစ္ရာသီ အိမ္ရွင္မွာ အဂၤါ ျဖစ္သည္။ အဂၤါသည္ ကန္ရာသီ ၁၆း၅၁ တြင္ တည္ေနသည္။ လဂ္သည္ ေမထုန္ ရာသီ ၂၄း၅၈ တြင္ တည္သျဖင့္- ၄င္းမွ အစျပဳ၍ အတန္.မ်ားကို ေရတြက္ေသာ္- ဘာ၀ တို.၏ အလယ္မွတ္ကို ေအာက္တြင္ ေဖၚျပသည့္ အတိုင္း ရလာသည္။

     ၄-တန္.ဘာ၀ ဗဟိုခ်က္မွတ္ သည္ ကန္ရာသီ ၂၄း၅၈ ျဖစ္သျဖင့္- ၄င္း၏ ဘယ္ညာ တစ္ဘက္ စီကို ၁၅ အံသာစီ ေပါင္းႏွဳတ္လိုက္ ေသာ္-
     ၄-တန္.ဘာ၀ သည္ ကန္ရာသီ ၉း၅၈ မွ စ၍- တူ ရာသီ ၉း၅၈ အတြင္း တြင္ ျဖစ္သည္။ ဘာ၀ စက္ဆိုသည္မွာ ၄င္းတို.၏ အစ-အဆံုး အတိုင္း ေရးဆြဲထားေသာ စက္ ျဖစ္သည္။
     ယခု အခါ- အဂၤါသည္ ကန္ရာသီ ၁၆း၅၁ တြင္ ႐ိွျခင္းျဖင့္ ၄င္းသည္ လဂ္မွ- ၄-တန္.ဘာ၀ အိမ္တြင္ ႐ိွသည္ ဆိုသည္ကို နားလည္ ေလာက္ပါျပီ။

နိစၥဘဂၤ ရာဇေယာဂ (၂)
     နိစ္မိေနေသာ ျဂိဳဟ္၏ ဥဳစ္ရာသီ အိမ္႐ွင္ သည္ တနလၤာျဂိဳဟ္မွ ကိန္းအိမ္ (၁၊၄၊၇၊၁၀တန္.) တြင္ ရပ္တည္ ျခင္းျဖင့္ ဤယုဂ္ကို ရ႐ိွသည္။
     ထို.ေၾကာင့္ နိစ္ ျဖစ္ေသာ သေဘာ ပ်က္ျပယ္ကာ ရာဇယုဂ္ ျဖစ္ေသာ အဆင့္သို.ေရာက္႐ိွသြားသည္။
ဤအခ်က္ သည္ အလြယ္တကူ မျမင္ႏိုင္ေသာ အခ်က္ ျဖစ္သည္။ ရာသီစက္ အားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ဘာ၀ စက္အားျဖင့္ လည္းေကာင္း အလြယ္ မျမင္ႏိုင္သျဖင့္ ေအာက္ပါ ႐ွင္းလင္းခ်က္ကို ေလ့လာပါ။
     တနလၤာျဂိဳဟ္ ရပ္တည္ေသာ ေနရာမွာ- မိန္ရာသီ ၁၄း၃၃ ျဖစ္သည္။ ယခု စစ္ေဆးၾကမည္မွာ- အဂၤါျဂိဳဟ္ သည္ တနလၤာမွ ကိန္းအိမ္ေခၚ ေသာ (၁၊၄၊၇၊၁၀တန္.) အတန္. မ်ား အတြင္း တစ္ခုခု တြင္ တည္ေနျခင္း ႐ိွမ႐ိွ ကို စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။
     ပထမဦးစြာ- တနလၤာ တည္ေနရာမွ- အတန္.တစ္ခု ခ်င္းစီ၏ ဗဟိုခ်က္မ်ားကို ႐ွာၾကည့္ရန္ ျဖစ္သည္။

     ယခု ျမင္ရသည္ မွာ အလယ္မွတ္ မ်ားျဖစ္ေနသျဖင့္ - သက္ဆိုင္ အတန္. တို.၏ အစမွတ္ တစ္ခုျခင္းစီကို ႐ွာလိုက္ေသာ္- ညာဘက္တြင္ ျမင္ရသည့္ အတိုင္း ရလာ ပါသည္။ ျမင္ရသည့္ အတိုင္း တနလၤာ၏ ၇-တန္. သည္ သိဟ္ရာသီ ၂၉း၃၃ မွ စ၍ ကန္ရာသီ ၂၉း၃၃ တြင္ အဆံုးသတ္ရာ- အဂၤါသည္ ကန္ရာသီ ၁၆း၅၁ တြင္ ႐ိွျခင္းျဖင့္ ၄င္းသည္ စန္း မွ- ၇-တန္.ဘာ၀ အိမ္တြင္ ႐ိွသည္ ဆိုသည္ကို ျမင္လာရပါသည္။

နိစၥဘဂၤ ရာဇေယာဂ (၃)
     နိစ္မိ ေနေသာ ျဂိဳဟ္သြားေရာက္ ရပ္တည္ေနေသာ ရာသီ၏ အိမ္႐ွင္သည္ ၄င္းပိုင္အိမ္တြင္ နိစ္ ျဖစ္သည့္ နိစ္သခင္ ျဂိဳဟ္ႏွင့္ ပူးျခင္း၊ ျမင္ျခင္း၊ ဆက္စပ္ထားျခင္းျဖင့္ ဤယုဂ္ကို ရ႐ိွသည္။
ထို.ေၾကာင့္ နိစ္ ျဖစ္ေသာ သေဘာ ပ်က္ျပယ္ကာ ရာဇယုဂ္ ျဖစ္ေသာ အဆင့္သို.ေရာက္႐ိွသြားသည္။

နိစၥဘဂၤ ရာဇေယာဂ (၄)
     နိစ္မိေသာ ျဂိဳဟ္ ဥဳစ္ ရေသာ ျဂိဳဟ္ႏွင့္ ပူးျခင္း၊ ျမင္ျခင္း အားျဖင့္ ဤေယာဂ ကိုရသည္။
ထို.ေၾကာင့္ နိစ္ ျဖစ္ေသာ သေဘာ ပ်က္ျပယ္ကာ ရာဇယုဂ္ ျဖစ္ေသာ အဆင့္သို.ေရာက္႐ိွသြားသည္။

ရာဇေယာဂ (၁)
     ၅-တန္. သခင္ႏွင့္ ၉-တန္.သခင္ တို. ပူးေနျခင္း၊ အျပန္အလွန္ ျမင္ေနျခင္း ႐ိွၾကပါက ဤေယာဂ ကိုရသည္။  (ျဗိဳ.ဟဇ္ ပရသွ်ရ ေဟာရ သွ်တၱရ က်မ္း၊ ၄၁၊၃၃-၃၄)
ဤ ယုဂ္ပိုင္႐ွင္ အေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္မွဳ၊ အသိအမွတ္အျပဳ ခံရမွဳ၊ လူေနမွဳ အဆင့္အတန္းသည္ တစ္ဆင့္ျခင္း ျမင့္တက္လာ ျပီး မင္းႏွင့္တူေသာ အျဖစ္ကို ရသည္ဟု ေရွးက်မ္းမ်ားက ဆိုထားသည္။

ရာဇေယာဂ (၂)
     နိစ္ျဖစ္ေနေသာ ျဂိဳဟ္တို.သည္ ၃-၆-၈-၁၁-တန္.မ်ားတြင္ တည္လွ်က္၊ လဂ္သခင္ မွာ ဥဳစ္၊ ကသစ္ ရေနျပီး လဂ္ကို ျပန္ျမင္ေနပါက ဤေယာဂကို ရသည္။ (ျဗိဳ.ဟဇ္ ပရသွ်ရ ေဟာရ သွ်တၱရ က်မ္း၊ ၄၁၊၁၉)
ဤ ယုဂ္ပိုင္႐ွင္ အေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္မွဳ၊ အသိအမွတ္အျပဳ ခံရမွဳ၊ လူေနမွဳ အဆင့္အတန္းသည္ တစ္ဆင့္ျခင္း ျမင့္တက္လာ ျပီး မင္းႏွင့္တူေသာ အျဖစ္ကို ရသည္ဟု ေရွးက်မ္းမ်ားက ဆိုထားသည္။ (ျဗိဳ.ဟဇ္ ဇာတက ပရာသွ်ရ ေဟာရ သွ်တၱရက်မ္း)

ရာဇေယာဂ (၃)
     တနလၤာ သည္ လြန္စြာ အေရာင္ေတာက္ပေနျပီး ၄င္းအား မိမိအိမ္တြင္၊ဥဳစ္အိမ္ တြင္ေနေသာ ျဂိဳဟ္မ်ားက ျမင္ထားပါက ဤေယာဂကို ရသည္။ (ဖလဒီပက ၇၊၇)
     ဤဇာတာ႐ွင္ သည္ သာမာန္မိဘ မ်ားမွ ေမြးဖြားလာသည္ ျဖစ္ေစကာမူ- ႐ွင္ဘုရင္ကဲ့သို. အုပ္ခ်ဳပ္ရသူ ျဖစ္မည္။

ရာဇေယာဂ (၄)
     သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ က်မ္း၏ အဆိုအရ နိစ္မိေသာ ျဂိဳဟ္ရပ္တည္ရာ ရာသီ၏ အိမ္႐ွင္ ျဂိဳဟ္သည္ စန္းေခၚ တနလၤာျဂိဳဟ္မွ ျဖစ္ေစ၊ လဂ္မွ ျဖစ္ေစ ကိန္းအိမ္ ျဖစ္ေသာ (၁၊၄၊၇၊ ၁၀) အတန္.မ်ားတြင္ က်ေရာက္ပါက ရာဇယုဂ္ကို ရသည္ ဟုဆိုသည္။  (သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ  ၉၊၁၃)
     ဤဇာတာ႐ွင္သည္ ႐ွင္ဘုရင္ သို.မဟုတ္ ထိုကဲ့သို. အုပ္ခ်ဳပ္ရေသာ သူ ျဖစ္လိမ့္မည္။

ရာဇေယာဂ (၅)
     သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ က်မ္း၏ အဆိုအရ စန္းေခၚ တနလၤာျဂိဳဟ္ ရပ္တည္ေသာ န၀င္းရာသီပိုင္ အိမ္႐ွင္ျဂိဳဟ္သည္ လဂ္မွ ျဖစ္ေစ၊ ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္မွ ျဖစ္ေစ ကိန္းအိမ္ ျဖစ္ေသာ (၁၊၄၊၇၊ ၁၀) အတန္.မ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ၊ မ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ၾတိကုန္း အိမ္မ်ားျဖစ္ေသာ (၁၊၅၊၉) အတန္.မ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ က်ေရာက္ပါက ရာဇယုဂ္ကို ရသည္ ဟုဆိုသည္။  (သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ  ၉၊၂၈)
     ဤရာဇ ေယာဂကို ရထားျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ ၾသဇာအာဏာ ၾကီးမားျခင္း၊ မင္းအစိုးရကဲ့ သို. အာဏာ႐ိွျခင္း တို.ကို ျဖစ္ေစသည္ ဟု ဆိုထားသည္။

ဓနေယာဂ (၁)
     ၉-တန္.သခင္ သည္ ၅-တန္.သခင္ ႏွင့္ ပူးေနပါက ဤေယာဂကို ရသည္။ (ျဗိဳ.ဟဇ္ ဇာတက ပရာသွ်ရ ေဟာရ သွ်တၱရ ၄၃၊၁၄)
     ဇာတာ႐ွင္ ထိုျဂိဳဟ္တို. ပိုင္ေသာ ဒႆာ ကာလ တို.တြင္ ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာျခင္းအက်ိဳးကို ခံစားရမည္။

ဓနေယာဂ (၂)
     လဂ္သခင္သည္ ၂-တန္.၊ ၅-တန္.၊ ၉-တန္.၊ ၁၁-တန္. အိမ္႐ွင္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မွဳ ႐ိွပါက ခ်မ္းသာျခင္းကို ျဖစ္ေစသည့္ ယုဂ္ကို ရသည္ ဟုဆိုသည္။
     ဤေယာဂကို ရပါက-ဇာတာ႐ွင္သည္ ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာ လိမ့္မည္။

ဓနေယာဂ (၃)
     ၂-တန္. သခင္သည္ ၅-တန္.၊ ၉-တန္. ႏွင့္ ၁၁-တန္. အိမ္႐ွင္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မွဳ ႐ိွပါက ခ်မ္းသာျခင္းကို ျဖစ္ေစသည့္ ယုဂ္ကို ရသည္ ဟုဆိုသည္။
     ဤေယာဂကို ရပါက-ဇာတာ႐ွင္သည္ ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာ လိမ့္မည္။

ဓနေယာဂ (၄)
     ၅-တန္. သခင္သည္ ၉-တန္. ႏွင့္ ၁၁-တန္. အိမ္႐ွင္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မွဳ ႐ိွပါက ခ်မ္းသာျခင္းကို ျဖစ္ေစသည့္ ယုဂ္ကို ရသည္ ဟုဆိုသည္။
     ဤေယာဂကို ရပါက-ဇာတာ႐ွင္သည္ ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာ လိမ့္မည္။

ဒါနေယာဂ
     ၉-တန္.သခင္ သည္ ဥဳစ္ ရာသီတြင္ တည္ေနလွ်က္ ေသာမျဂိဳဟ္မ်ား၏ အျမင္ကို ရျပီး၊ ၉-တန္.ဘာ၀ ကို္လည္း ေသာမျဂိဳဟ္မ်ားမွ ျမင္ထားပါက ဤေယာဂကို ရသည္။ (သာ၀တၱ စိႏၱာမဏိ ၇၊၂၊၄၃)
     ဤဇာတာ႐ွင္သည္ အလြန္ သဒၶါတရား ထက္သန္ ျပီး၊ မခ်မ္းသာလွ်င္ ေတာင္မွ- အလွဴဒါန ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းတြင္ တြင္ လုပ္ကိုင္ ရတတ္သည္။ ဤေယာဂ ႐ိွထားပါျပီး ဘဂ် ေယာဂႏွင့္ ရာဇ ေယာဂ တို.တြဲ ပါ႐ိွပါက- ထို ျဖစ္ရပ္ကို ပို၍ အားေကာင္းေစသည္။

သာ၀ ၀ိရီယ ဒါနေယာဂ
     ၂-တန္. သခင္သည္ သည္ လဂ္သခင္မွ ကိန္းအိမ္ (၁၊၄။၇၊၁၀ အတန္.မ်ား) သို.မဟုတ္ ၾတိဂုဏ္းအိမ္ (၁၊၅၊၉ အတန္.မ်ား) တြင္ ရပ္တည္ပါက ခ်မ္းသာျခင္းကို ျဖစ္ေစသည့္ ယုဂ္ကို ရသည္ ဟုဆိုသည္။ (သာ၀တၱ စိႏၱာမဏိ ၃)
     ဤေယာဂကို ရထားပါက-ဇာတာ႐ွင္သည္ မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္အားထုတ္မွဳ ျဖင့္ ၾကြယ္၀ျခင္း ျဖစ္ေစလိမ့္မည္။

ကမၼဇီ၀ ေယာဂ (၁)
     တနလၤာ သည္ လဂ္မွ ျဖစ္ေစ၊ တနဂၤေႏြ မွ ျဖစ္ေစ ၁၀-တန္.တြင္ တည္ေသာ္ ဤေယာဂကို ရသည္။ (ျဗိဳ.ဟဇ္ဇာတက)
     ဤဇာတာ႐ွင္၏ အလုပ္ အကိုင္သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ျခင္း၊ ေရလုပ္ငန္း၊ ဆိုင္ရာ ပစၥည္းတို.ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီး မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ျခင္း တို.ျဖစ္လိမ့္မည္။ ဇာတာ႐ွင္သည္ မိခင္ႏွင့္ ဆက္စပ္ ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား မွလည္း ၀င္ေငြ ရႏိုင္သည္။

ကမၼဇီ၀ ေယာဂ (၂)
     တနလၤာ ျဂိဳဟ္သည္ တနဂၤေႏြ မွ ျဖစ္ေစ၊ လဂ္မွ ျဖစ္ေစ ၁၀-တန္.ေျမာက္ ရာသီ၏ အိမ္႐ွင္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ဤေယာဂကို ရ႐ိွပါသည္။ (ျဗိဳ.ဟဇ္ဇာတက)
     ဤေယာဂသည္ ကမၼဇီ၀ ေယာဂ အငယ္စား မ်ိဳးျဖစ္သည္။ တနလၤာ (စန္း) ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေရႏွင့္ ေရထြက္ပစၥည္း၊ အမ်ိဳးသမီး တို.ကို အားကိုးရေသာ အလုပ္တို.ကို လုပ္ကိုင္ရတတ္သည္။

ကမၼဇီ၀ ေယာဂ (၃)
     အဂၤါျဂိဳဟ္သည္ လဂ္မွ ျဖစ္ေစ၊ တနလၤာေခၚ စန္းမွ ျဖစ္ေစ၊ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္မွ ျဖစ္ေစ၊ ၁၀-တန္.ေျမာက္ ရာသီ၏ အိမ္႐ွင္ကို ပူးျခင္း။ ျမင္ျခင္း ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ဤေယာဂကို ရ႐ိွသည္ ဟု ျဗိဳ.ဟဇ္ဇာတက က်မ္းမွ ဆိုထားပါသည္။
     ဤယုဂ္ကိုရပါက အဂၤါႏွင့္ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား၊ တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ မီး၊ မီးဖိုေခ်ာင္၊ စက္ကရိယာတို.ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ လက္နက္ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္တို.ႏွင့္ ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား၊ စြန္.စားရေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ခႏၶာကို စြမ္းအင္ကို အသံုးခ်ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ရမည္ဟု ဆိုထားပါသည္။ ဤေယာဂ ကို ေလ့လာရရာတြင္လည္း အဂၤါ၏ မူလသဘာ၀ ျဖစ္ေသာ၊ ရန္ အတိုက္အခံ ျဖစ္တတ္ျခင္း၊ ရဲတင္းျခင္း တို.ကို ေကာက္ခ်က္ ခ်သင့္ပါသည္။
     တစ္နည္း အားျဖင့္ အဂၤါသည္- တီထြင္ ထိုးေဖါက္ ျခင္း၊ ရင္ဆိုင္ ယွဥ္ျပိဳင္ရျခင္ တို.ကို ေဖာ္ေဆာင္ေသာ ျဂိဳဟ္လည္း ျဖစ္သည္။

ကမၼဇီ၀ ေယာဂ (၄)
     ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္သည္ လဂ္မွ ျဖစ္ေစ၊ တနလၤာေခၚ စန္းမွ ျဖစ္ေစ၊ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္မွ ျဖစ္ေစ၊ ၁၀-တန္.ေျမာက္ ရာသီ၏ အိမ္႐ွင္ကို ပူးျခင္း။ ျမင္ျခင္း ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ဤေယာဂကို ရ႐ိွသည္ ဟု ျဗိဳ.ဟဇ္ဇာတက က်မ္းမွ ဆိုထားပါသည္။
     ဤယုဂ္ကိုရပါက ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္ျပင္ျခင္း၊ လက္မွဳလုပ္ငန္း၊ ပန္းခ်ီ ေရးဆြဲျခင္း ၊ ဒီဇိုင္း လုပ္ငန္း၊ (CAD) ပန္းပုထု လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္း၊ေက်ာက္ဆစ္လုပ္ငန္း (3D CAD) ပိသုကာ လုပ္ငန္း၊ အေမႊးအၾကိဳင္လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ရမည္ဟု ဆိုထားပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဤေယာဂကို ေလ့လာရရာတြင္လည္း ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္၏ မူလသဘာ၀ ျဖစ္ေသာ အေသးစိတ္ စဥ္းစား ေတြးေခၚျခင္း၊ လူအမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေျပာဆို လုပ္ကိုင္ရျခင္း၊ လုပ္ကိုင္ရမည္ကို မွန္ကန္စြာ ေကာက္ခ်က္ခ်သင့္ပါသည္။

ကမၼဇီ၀ ေယာဂ (၅)
     ၾကာသပေတး သည္ လဂ္မွ ျဖစ္ေစ၊ စန္းမွ ျဖစ္ေစ၊ တနဂၤေႏြမွ ျဖစ္ေစ ၁၀-တန္.၏ အိမ္႐ွင္ ျဖစ္ေနေသာ္ ဤေယာဂကို ရသည္။ (ျဗိဳ.ဟဇ္ဇာတက)
     ဇာတာ႐ွင္ လုပ္ကိုင္ေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္း သို.မဟုတ္ ဇာတာ႐ွင္ ၏ ဘ၀ အဆင့္အတန္း သည္ အသိပညာ၊ ကို အသံုးျပဳရျခင္း၊ ပညာသင္ေပးရျခင္း၊ ဥပေဒ၊ ဘာသာေရး၊ အလွဴဒါန မ်ား၊ ဘုရားဖူးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏွင့္ ဆက္စပ္ ေနတတ္သည္ ဟုဆိုထားသည္။

ကမၼဇီ၀ ေယာဂ (၆)
     ၁၀-တန္.သခင္သည္ ေသာၾကာန၀င္းကို စီးနင္းေနပါက ဤေယာဂကို ရ႐ိွသည္ ဟု ျဗိဳ.ဟဇ္ ဇာတက က်မ္းမွ ဆိုထားပါသည္။ (ျဗိဳ.ဟဇ္ဇာတက ၁၀၊၃)
     ဤယုဂ္ကိုရပါက ေသာၾကာျဂိဳဟ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေက်ာက္ျမက္ ရတနာ လုပ္ငန္း၊ ကၽြဲႏြား၊ ေဖ်ာ္ေျဖမွဳ လုပ္ငန္း၊ အလွအပႏွင့္ ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ရမည္၊ ဇာတာ႐ွင္၏ ခ်မ္းသာမွဳသည္ အိမ္ေထာင္ဘက္ထံမွ လာသည္ ဟု ဆိုထား ပါသည္။

ကမၼဇီ၀ ေယာဂ (၇)
     ၁၀-တန္.သခင္သည္ ရာသီႏွင့္ န၀င္းတို.တြင္ ထိရ ရာသီမ်ားတြင္ ရပ္တည္ပါက ဤေယာဂကို ရသည္။
ဤေယာဂကို ရထားျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ မိမိ ၏ ေမြးရပ္ နယ္ေျမတြင္ပင္ ခ်မ္းသာမွဳ၊ ေပ်ာ္႐ႊင္မွဳတို.ကို ရမည္ ဟု ဆိုထားသည္။

သာရိရ သုကၠရ ေယာဂ
     လဂ္သခင္၊ ၾကာသပေတး (သို.မဟုတ္) ေသာၾကာ တို.သည္ ကိန္းအိမ္တြင္ တည္ေသာ္ ဤေယာဂကို ရသည္။ (သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ  ၂၊၉၈)
     ဤေယာဂကို ရပါက- အသက္႐ွည္ျခင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ပါက ေအာင္ျမင္ႏိုင္ျခင္းတို.ကို ျဖစ္ေစသည္ ဟု ဆိုထားသည္။

ဒဟကတၱ ေယာဂ
     သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ က်မ္းအရ လဂ္သခင္သည္ ပါပျဂိဳဟ္ႏွင့္ ပူးလွ်က္ ႐ိွလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ၈-တန္.ဘာ၀တြင္ ရပ္တည္လွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္ကာယ သုခ ကင္းမဲ့ေသာ အေျခအေနကို ျဖစ္ေစသည့္ ဤယုဂ္ကို ရ႐ိွသည္ဟု ဆိုပါသည္။  (သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ ၂၊၁၀၉)
     ဤေယာဂကို ရထားျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ ဘ၀တြင္ သက္ေတာင့္ သက္သာ မေနရဟု ဆိုထားသည္။

ကရိသံဃ ေယာဂ
     လဂ္သခင္သည္ ေျခာက္ေသြ.ေသာ ရာသီ၊ သို.မဟုတ္ ေျခာက္ေသြ.ေသာ ျဂိဳဟ္ပိုင္ေသာ ရာသီ၌ ရပ္တည္ေသာ္ ဤေယာဂကို ရသည္။  (သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ ၂)
     ဤေယာဂကို ရျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ ပိန္ပါး ေျခာက္ေသြ. ေသာ ကိုယ္ခႏၶာ ႐ိွတတ္သည္ဟု ဆိုထားသည္။

ပရဏၰ ဗေဟာဇန ေယာဂ
     ၂-တန္.သခင္ သည္ နိစ္ မိေနျခင္း (သို.မဟုတ္) န၀င္းတြင္ အေနအထား မေကာင္းျခင္း ျဖစ္ကာ နိစ္မိေသာ ျဂိဳဟ္၏ အျမင္ကို ရထားပါက ဤေယာဂ ကိုရသည္။ (သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ ၃၊၁၄၁)
     ဤဇာတာ႐ွင္သည္ အစားအေသာက္ အတြက္ သူမ်ား ေပးကမ္းစာကို စားေနရျပီး၊ မေကာင္းေသာ အစားကို စားရလိမ့္မည္ ဟု ဆိုထားသည္။

၀ိသွ်ပရေယာဂ ေယာဂ
     သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ က်မ္းအရ ၂-တန္.အား ပါပျဂိဳဟ္မ်ားက ပူးထားျခင္း၊ ျမင္ထားျခင္း ႐ိွေနျပီး၊ ၂-တန္.ဘာ၀ အိမ္႐ွင္ သည္ရက္စက္တတ္ေသာ ျဂိဳဟ္ (က႐ုရ ဂရဟ) တနဂၤေႏြ၊ အဂၤါႏွင့္ ခိဏစန္းေခၚ အားနည္းေသာ တနလၤာ၊ စေန၊ ရာဟု၊ ကိတ္ တို.ပိုင္ေသာ န၀င္းတြင္ စီးနင္းပါက ဤယုဂ္ကို ရသည္။ (သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ ၃၊၁၄၃)
     ထိုဇာတာ႐ွင္အား အျခားသူတို.က အဆိပ္ခတ္ ႏိုင္သည္။

ဘရတၱ႐ု ျဗိဓိ ေယာဂ
     သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ က်မ္းအရ ၃-တန္.ဘာ၀ သခင္ သို.မဟုတ္ အဂၤါ သို.မဟုတ္ ၃-တန္.ဘာ၀ကိုယ္တိုင္ သည္ သဘာ၀ေသာမ ျဂိဳဟ္မ်ားႏွင့္ ပူးျခင္း၊ ျမင္ျခင္း တို.႐ိွျပီး၊ အင္အားလည္း ေကာင္းစြာ႐ိွပါက ဤယုဂ္ကို ရသည္။ (သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ ၄၊၁၆)
ဇာတာ႐ွင္၏ ညီ၊ ညီမ အငယ္မ်ားသည္ ၾကီးပြားေအာင္ျမင္တတ္သည္ဟုဆိုသည္။

ပရကရမ ေယာဂ
     ၃-တန္.သခင္သည္ ေကာင္းေသာ န၀င္း ရာသီတြင္၊ ေသာမျဂိဳဟ္တို.၏ အပူးအျမင္ကို ရထားကာ အဂၤါသည္ လည္း ေကာင္းေသာ ရာသီတြင္ ရပ္တည္ပါက ဤေယာဂကို ရသည္။
     ဤဇာတာ႐ွင္သည္ သတၱိေကာင္းျခင္း ႏွင့္ ျပည့္စံု မည္ဟု ဆိုထားသည္။

ဗႏၶဳ ဘိသိကၡသ ေယာဂ
     သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ က်မ္းအရ ၄-တန္. ဘာ၀ သခင္ သည္ သဘာ၀ပါပျဂိဳဟ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ႐ိွ၍ အေနအထားမေကာင္းေသာ သွ်တၱိ အံသာ (Shashti Amsha) (အံသာကို ၆၀ ပံု ၁ပံု ခြဲထားေသာ ၀ဂၢစက္) သို.မဟုတ္ ၄င္းအေနျဖင့္ နိစ္မိေသာ ရာသီ သို.မဟုတ္ ရန္ျဂိဳဟ္ပို္ေသာ ရာသီတစ္ခု ခုတို. တြင္ တည္ပါက ဤယုဂ္ကို ရသည္။ (သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ ၄၊၆၈)
     ဇာတာ႐ွင္၏ အနီးဆံုးေသာ ေဆြမ်ိဳးမ်ားသည္ ဇာတာ႐ွင္အား နားလည္မႈလြဲ၍ စြန္.ပစ္ထားၾကမည္ဟု ဆိုသည္။

မတၱ႐ု ဒီဃာယု ေယာဂ
     သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ က်မ္းအရ ၄-တန္. ဘာ၀ သခင္ ရပ္တည္ေသာ န၀င္းသခင္သည္ အင္အား႐ိွျပီး၊ လဂ္သို.မဟုတ္ စန္းမွ ကိန္းအိမ္တြင္ တည္ခဲ့ပါက ဤယုဂ္ကို ရသည္။
     ဇာတာ႐ွင္၏ မိခင္သည္ အသက္႐ွည္မည္ ဟုဆိုသည္။

မတၱ႐ုနာသ ေယာဂ
     တနလၤာသည္ ပါပကတၱရိသင့္ ေနျခင္း (သို.မဟုတ္) ပါပျဂိဳဟ္မ်ား၏ ပူးျခင္း၊ ျမင္ျခင္းကို ရထားပါက ဤေယာဂကို ရသည္။  (သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ ၄၊၁၃၃)
     ဇာတာ႐ွင္၏ မိခင္သည္ ေစာစီးစြာ ေသဆံုးတတ္သည္ ဟုဆိုသည္။

မတၱ႐ု ဂါမိ ေယာဂ
     တနလၤာ (သို.မဟုတ္) ေသာၾကာသည္ ကိန္းအိမ္တြင္ တည္၍ ပါပျဂိဳဟ္မ်ား၏ ပူးျခင္း၊ ျမင္ျခင္းကို ရထားကာ၊ ၄-တန္.ဘာ၀ကို ပါပျဂိဳဟ္မ်ားက ေနရာယူထားပါက ဤေယာဂကို ရသည္။  (သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ ၄၊၁၁၅)
ေဖာ္ျပရန္ မသင့္သျဖင့္ ခ်န္လွပ္ထားပါသည္။။

ကာပတၱ ေယာဂ
     ၄-တန္.သခင္သည္ ပါပျဂိဳဟ္မ်ား၏ ပူးျခင္း၊ ျမင္ျခင္း၊ ညွပ္ျခင္းကို ခံေနရျပီး၊ ၄-တန္.တြင္ ပါပျဂိဳဟ္မ်ား ရပ္တည္ပါက ဤေယာဂကို ရသည္။  (သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ ၄၊၁၃၉)
     ဤေယာဂကို ရထားေသာ ဇာတာ႐ွင္သည္ မိမိ၏ ယံုၾကည္ခ်က္၊ ခံစားခ်က္ အမွန္ကို သိုသိပ္ ထားတတ္သည္ ဟုဆိုသည္။

နိစၥကာပတၱ ေယာဂ
     ၄-တန္.တြင္ ေသာမျဂိဳဟ္ တစ္လံုး တည္လွ်က္႐ိွ ျခင္း၊ (သို.မဟုတ္) ကသစ္ ရေသာျဂိဳဟ္ (သို.မဟုတ္) မိတ္ျဂိဳဟ္ (သို.မဟုတ္) ဥဳစ္ရေသာ ျဂိဳဟ္တို. တည္ေနျခင္း၊ (သို.မဟုတ္) ၄-တန္.အိမ္႐ွင္ သည္ ေသာမျဂိဳဟ္ ျဖစ္ပါက ဤေယာဂ ကိုရသည္။ (သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ ၄၊၁၄၃)
     ဇာတာ႐ွင္ သည္ ႏွလံုးသား ျဖဴစင္၍ လွ်ိဳ.၀ွက္ ၾကံစည္မွဳ၊ ဟန္ေဆာင္ ေျပာဆိုမွဳမ်ားမွ ကင္းစင္တတ္သည္ ဟု ဆိုထားသည္။ ဤေယာဂသည္  ကာပတၱေယာဂ ကို ပယ္ဖ်ယ္ေစေသာ ေယာဂျဖစ္သည္။

မတၱ႐ု သတၱ႐ု၀ ေယာဂ
     ေမထုန္လဂ္ ျဖစ္ျပီး၊ ဗုဒၶဟူး သည္ ပါပ ျဂိဳဟ္တစ္လံုး၏ ပူးျခင္း ျဖစ္ေစ၊ ျမင္ျခင္း ျဖစ္ေစကို ခံထားရပါက ဤေယာဂ ကို ရသည္။
     ဇာတာ႐ွင္သည္ မိခင္အား မုန္းတီးျခင္း၊ မႏွစ္ျမိဳ.ျခင္း ႐ိွတတ္သည္ဟု ဆိုထားသည္။

မတၱ႐ု စနဟ ေယာဂ
     သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ က်မ္းအရ လဂ္သခင္ ႏွင့္ ၄-တန္.သခင္တို.သည္ ျဂိဳဟ္တစ္ခုတည္း ျဖစ္ေနျခင္း (သို.မဟုတ္) လဂ္သခင္ ႏွင့္ ၄-တန္.သခင္တို.သည္
     မိတ္ျဂိဳဟ္မ်ား ျဖစ္ေနျခင္း (သို.မဟုတ္) ေသာမျဂိဳဟ္မ်ားက ျမင္ထားျခင္းကို ခံရျခင္း တို.႐ိွေနပါက ဤယုဂ္ကို ရသည္။ (သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ ၄၊၁၄၈)
     ဇာတာ႐ွင္ႏွင့္ ၄င္၏ မိခင္တို.သည္ လြန္စြာေကာင္းေသာ ဆက္ဆံေရး ႐ိွမည္ ဟုဆိုသည္။

၀ါဟန ေယာဂ
     လဂ္သခင္သည္ ၄-တန္.၊ ၉-တန္.၊ သို.မဟုတ္ ၁၁-တန္. တြင္ တည္လွ်င္ ဤေယာဂ ကိုရသည္။ (သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ ၄၊၁၆၂)
     ဇာတာ႐ွင္သည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ႐ုပ္၀တၳဳမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ မည္ ဟုဆိုထားသည္။

ပိတ႐ုသာပ သုတသွ်ယ ေယာဂ
     နိစ္ျဖစ္ေနေသာ တနဂၤေႏြသည္ ၅-တန္.တြင္ တည္လွ်င္၊ သို.မဟုတ္ တနဂၤေႏြသည္ ၅-တန္.တြင္ မကာရ အံသာ ျဖစ္ေစ၊ ကုမ္ အံသာ လဂ္တြင္ တည္လွ်င္ (သို.မဟုတ္) ပါပ ျဂိဳဟ္တို.၏ ၾကားညပ္ျခင္း ခံထားရလွ်င္ ဤေယာဂ ကိုရသည္။
     ဇာတာ႐ွင္ အေနျဖင့္ သားသမီး အခ်ိဳ. အခ်ိန္မတန္ ခင္ ေသဆံုးရျခင္းကို ခံစားရမည္။

သရသပုတၱရ ေယာဂ
     သာ၀လိ က်မ္းအရ ၾကာသပေတးသည္ လဂ္၊ တနဂၤေႏြ (သို.မဟုတ္) စန္းတို.ကို ျမင္ထားလွ်င္ ဤယုဂ္ကို ရသည္။ (သာ၀လိ ၃၄၊၂၅)
     ဇာတာ႐ွင္တြင္ မိမိ၏ တရား၀င္သားသမီး ရ႐ိွမည္ ဟုဆိုသည္။

ဧက ပုတၱရေယာဂ
     ၅-တန္.သခင္သည္ ကိန္း သို.မဟုတ္ ၾတိကုန္း အိမ္တြင္ ရပ္တည္လွ်င္ ဤေယာဂကို ရသည္။
ဇာတာ႐ွင္တြင္ သား (သို.မဟုတ္) သမီး တစ္ေယာက္သာ ထြန္းကားတတ္သည္ ဟုဆိုထားသည္။

သိဗၺရ ဗုဒၶ ေယာဂ
     ေသာမျဂိဳဟ္လည္း ျဖစ္ေသာ၊ ၅-တန္.သခင္ ရပ္တည္ရာ န၀င္းရာသီ အိမ္႐ွင္အား ေသာမျဂိဳဟ္မ်ားက ျမင္ထားပါက ဤေယာဂကို ရသည္။  (သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ ၅၊၃၃)
     ဇာတာ႐ွင္တြင္ မယံုႏိုင္ေလာက္ ေအာင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဥာဏ္ရည္ ဥာဏ္ေသြး ႐ိွလိမ့္မည္။

ပုၾတ သုခေယာဂ
     ၾကာသပေတးႏွင့္ ေသာၾကာ တို.သည္ ၅-တန္.တြင္ ႐ိွေနလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ ဗုဒၶဟူးသည္ ၅-တန္. တြင္ ျဖစ္ေစ၊ ၅-တန္.ဘာ၀သည္ ေသာမျဂိဳဟ္ တစ္လံုးက ေနရာယူထားေသာ ေသာမျဂိဳဟ္ပိုင္ရာသီတြင္ ေရာက္႐ိွေနသည္ ျဖစ္ေစ၊ ဤေယာဂ ကို ရသည္။
     ဇာတာ႐ွင္ အေနျဖင့္ သားသမီးမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ခ်မ္းသာ ေပ်ာ္႐ႊင္ရလိမ့္မည္ ဟုဆိုထားသည္။

ဘဂ် ေယာဂ
     လဂ္၊ ၃-တန္. (သို.မဟုတ္) ၅-တန္. တို.တြင္ အင္အားေကာင္း ေသာ ေသာမျဂိဳဟ္ တည္ေန၍ ၄င္းသည္ ၉-တန္.ဘာ၀ အား အျမင္ျပဳေနပါက ဤေယာဂကို ရသည္။
ဇာတာ႐ွင္သည္ ကံေကာင္းျပီး၊ ခ်မ္းသာ ျပည့္စံုျခင္း ရမည္ဟု ဆိုထားသည္။

အရိဌေယာဂ (၁)
     လဂ္သခင္သည္ ၆-၈-၁၂ တန္.အိမ္႐ွင္ မ်ား၏ ပူးျခင္း၊ အျပန္အလွန္ ျမင္ျခင္းကို ခံေနရပါက ဤယုဂ္ကို ရသည္။ (အထူးသျဖင့္ ၂-တန္.ႏွင့္ ၇-တန္.သခင္မ်ားပါလွ်င္ ပို၍ ဆိုး႐ြားႏိုင္သည္။)
ဇာတာရွင္တြင္ ဆိုး႐ြားေသာ က်န္းမာေရးျဖစ္လိမ့္မည္ ဟုဆိုသည္။

အရိဌေယာဂ (၂)
     ၈-တန္.သခင္သည္ ၁၂ တန္.အိမ္႐ွင္၏ ပူးျခင္း၊ အျပန္အလွန္ ျမင္ျခင္းကို ခံေနရပါက ဤယုဂ္ကို ရသည္။  (အထူးသျဖင့္ ၂-တန္.ႏွင့္ ၇-တန္.သခင္မ်ားပါလွ်င္ ပို၍ ဆိုး႐ြားႏိုင္သည္။)
ဇာတာရွင္တြင္ ဆိုး႐ြားေသာ က်န္းမာေရးျဖစ္လိမ့္မည္ ဟုဆိုသည္။

အရိ႒ မတၱိဘရမဏ ေယာဂ (၁)
     တနလၤာႏွင့္ ဗုဒၶဟူးတို.သည္ ကိန္းအိမ္  ဤေယာဂ ကိုရသည္။  (သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ)
ဇာတာ႐ွင္ အေနျဖင့္ စိတ္ေရာဂါ ျဖစ္ေပၚရန္ အလားအလာ ႐ိွတတ္သည္။

အရိ႒ မတၱိဘရမဏ ေယာဂ (၂)
     လဆုတ္စန္း သည္ ကိန္းအိမ္တြင္ ပါပ န၀င္း သို.က်ေရာက္ေနျပီး၊ ဗုဒၶဟူးသည္ ပါပျဂိဳဟ္ျဖစ္ေနပါက ဤေယာဂ ကိုရသည္။
ဇာတာ႐ွင္ အေနျဖင့္ စိတ္ေရာဂါ ျဖစ္ေပၚရန္ အလားအလာ ႐ိွတတ္သည္။

အရိ႒ မတၱိဘရမဏ ေယာဂ (၃)
     တနလၤာႏွင့္ ဗုဒၶဟူးတို.သည္ ကိန္း အိမ္တြင္ တည္၍၊ ပါပျဂိဳဟ္မ်ား၏ အပူးအျမင္ ကိုရထားပါက ဤေယာဂ ကိုရသည္။ (သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ ၉၊၂၊၁၂)
     ထိုဇာတာ႐ွင္သည္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ ကေမာက္ကမ ျဖစ္ေသာ ေရာဂါ (Mental disorder) ျဖစ္ရန္ အလားအလာ႐ိွသည္။

အရိ႒ မတၱိဘရမဏ ေယာဂ (၄)
     ၆-တန္.သခင္သည္ ပါပျဂိဳဟ္မ်ား၏ ပူးျခင္း၊ ျမင္ျခင္းကို ခံရ၍ ၆-တန္.ကိုလည္း ပါပျဂိဳဟ္မ်ားက ျမင္ထားကာ၊ ဗုဒၶဟူးႏွင့္ စန္းတို.သည္ ၾတိဂ္ အိမ္ (၆၊ ၈၊ ၁၂ တန္.တြင္) မ်ားတြင္ ႐ိွေနလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပါပ ျဂိဳဟ္မ်ားက ျမင္ထားျခင္းကို ခံေနလွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း ထိုဇာတာ႐ွင္သည္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ ကေမာက္ကမ ျဖစ္ေသာ ေရာဂါ (Mental disorder) ျဖစ္ရန္ အလားအလာ႐ိွသည္။

အရိဌ ဘဂၤ ေယာဂ (၁)
     အင္အားေကာင္းေသာ ဗုဒၶဟူးသည္ ၾကာသပေတး၊ ေသာၾကာ တို.ႏွင့္ အတူ ကိန္းအိမ္ တစ္ခုခုတြင္ တည္ေနၾကလွ်င္ ဤေယာဂ ကို ရသည္။
     အကယ္၍ ဤဇာတာ႐ွင္တြင္ ဘာလအရိဌ ေခၚ ေမြးကင္းကာစ ကေလးငယ္ ေသဆံုႏိုင္သည့္ ေယာဂ ပါ၀င္ပါက- ထိုေယာဂကို ပယ္ဖ်က္ေပးႏိုင္ေသာ ေယာဂ ျဖစ္သည္။

အရိဌ ဘဂၤ ေယာဂ (၂)
     ရာဟုသည္ လဂ္မွ ေန၍ ၃-တန္.၊ ၆-တန္.၊ ၁၁-တန္.တို.တြင္ တည္ေနပါက ဤယုဂ္ကို ရသည္။
ဤယုဂ္ကို ရ႐ိွျခင္းျဖင့္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဘလရိတၳေယာဂ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ငယ္႐ြယ္စဥ္ ေသဆံုးမႈကို ပ်က္ျပယ္ေစသည္။

အရိဌ ဘဂၤ ေယာဂ (၃)
     တနလၤာသည္ ဗုဒၶဟူး (သို.မဟုတ္) ၾကာသပေတး၏ ဒရက္ကဏ ျဖစ္ေနခဲ့လွ်င္ ဤေယာဂကို ရသည္။
ဤယုဂ္ကို ရ႐ိွျခင္းျဖင့္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဘလရိတၳေယာဂ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ငယ္႐ြယ္စဥ္ ေသဆံုးမႈကို ပ်က္ျပယ္ေစသည္။

အာလပၸ အာယု ေယာဂ (၁)
     လဂ္သခင္ႏွင့္ ၈-တန္.သခင္ တို. (၂) ခု စလံုးသည္ ထိရ ရာသီတြင္ တည္ေနလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္ခုမွာ စရတြင္ တည္၍၊ အျခားတစ္ခု မွာ ဒြိဘာ၀တြင္ တည္ေနလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း ဤေယာဂကို ရသည္။
     ဤေယာဂကို ရထားျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ အသက္တို၍၊ အသက္ ၃၂-ႏွစ္ အထိသာ ေနရမည္ ဟုဆိုထားသည္။

အာလပၸ အာယု ေယာဂ (၂)
     ၅-တန္.ႏွင့္ ၈-တန္. ဘာ၀တို. သည္ ျဂိဳဟ္ဆိုးမ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈကို ခံထားရ ေနခိုက္ ၈-တန္.သခင္ အားလည္း ျဂိဳဟ္ဆိုးမ်ား က ထိုးႏွက္ထားပါက ဤယုဂ္ ကို ရသည္။
     ဇာတာ႐ွင္သည္ အသက္တိုျပီး္ အသက္ ၃၂-ႏွစ္ အထိသာေနရမည္ဟု ဆိုထားသည္။

အာလပၸ အာယု ေယာဂ (၃)
     ၃-တန္.သခင္ႏွင့္ အဂၤါျဂိဳဟ္တို.သည္ ေနေရာင္သင့္ေနျပီး၊ ပါပျဂိဳဟ္မ်ား၏ လႊမ္မိုးကို ခံေနရလွ်င္ ဤယုဂ္ကိုရသည္။
     ဇာတာ႐ွင္သည္ အသက္တိုျပီး အသက္ ၃၂-ႏွစ္ အထိသာေနရမည္ဟု ဆိုထားသည္။

မဓ် အာယု ေယာဂ (၁)
     လဂ္ႏွင့္ စန္းတို.သည္ ဒြိဟ ဘာ၀ရာသီတြင္ ႏွစ္လံုးစလံုး တည္ေနလွ်င္၊ သို.မဟုတ္ တစ္ခုသည္ စရႏွင့္၊ တစ္ခုမွာ ထိရရာသီတြင္ တည္လွ်င္ ဤယုဂ္ကို ရသည္။
     ဇာတာ႐ွင္သည္ အလယ္အလတ္တန္းစား အသက္ရွည္၍ အသက္ ၇၀-ခန္.အထိ ေနရႏိုင္သည္။

မဓ် အာယု ေယာဂ (၂)
     လဂ္ႏွင့္ ေဟာရတ္ လဂ္ တို.သည္ ဒြိဟ ဘာ၀ရာသီတြင္ ႏွစ္လံုးစလံုး တည္ေနလွ်င္၊ သို.မဟုတ္ တစ္ခုသည္ စရႏွင့္၊ တစ္ခုမွာ ထိရရာသီတြင္ တည္လွ်င္ ဤယုဂ္ကို ရသည္။
     ဇာတာ႐ွင္သည္ အလယ္အလတ္တန္းစား အသက္ရွည္၍ အသက္ ၇၀-ခန္.အထိ ေနရႏိုင္သည္။

ပုဏၰ အာယု ေယာဂ (၁)
     လဂ္သခင္သည္ ဥဳစ္မူေန၍၊ ၈-တန္.သခင္သည္ ၈-တန္.တြင္ တည္လွ်င္ ဤေယာဂကို ရသည္။
ဇာတာ႐ွင္သည္ အထက္တန္းစား အသက္ရွည္၍ အသက္ ၁၀၀-ခန္.အထိ ေနရႏိုင္သည္။

ပုဏၰ အာယု ေယာဂ (၂)
     လဂ္သခင္၊ ၅-တန္.သခင္၊ ႏွင့္ ၈-တန္.သခင္ တို.သည္ အင္အားေကာင္း၍ ၄င္းတို.ပိုင္ေသာ ရာသီ ျဖစ္ေစ၊ န၀င္းျဖစ္ေစ၊ မိတ္ အိမ္တို.တြင္ ျဖစ္ေစ ဤေယာဂကို ရသည္။
     ဇာတာ႐ွင္သည္ အထက္တန္းစား အသက္ရွည္၍ အသက္ ၁၀၀-ခန္.အထိ ေနရႏိုင္သည္။

ေယာဂရိဌ (ေယာဂဇ အာယု) ေယာဂ
     လဂ္သခင္ႏွင့္ ၈-တန္.သခင္ တို.သည္ ပါပျဂိဳဟ္မ်ား ျဖစ္လွ်က္- ၁၂-တန္.ႏွင့္ ၆-တန္.တြင္ ၾကာသပေတးမွ ေနရာယူ ထားျခင္း မ႐ိွပါက ဤေယာဂ ကို ရ႐ိွသည္။ (ဇာတာ ပရိဇာတ က်မ္း)
     ဇာတာ႐ွင္ အေနျဖင့္ အသက္၁၈-ႏွစ္ မတိုင္မီ ေသဆံုးႏိုင္ေသာ အေနအထား ႐ိွသည္။ (ဤေယာဂ ကို ေတြ.႐ိွပါက အျခားေသာ ပယ္ဖ်က္ႏိုင္သည့္ ေယာဂ မ်ားျဖစ္သည့္ အရိဌ ဘဂၤဂ ေယာဂမ်ားကို ႐ွာၾကည့္ရန္ လိုပါသည္။)

အာပမရ ေယာဂ
     တနလၤာႏွင့္ ဗုဒၶဟူးတို.သည္ ကိန္းအိမ္တြင္ တည္၍၊ ပါပျဂိဳဟ္တို.၏ အျမင္ကို ရထားပါက ဤေယာဂကို ရ႐ိွသည္။
     ဇာတာ႐ွင္သည္ ၀က္႐ူးျပန္ ေရာဂါ ရတတ္သည္။

ဒါသိ-ပရဘာ၀ ေယာဂ
     သမၺဳ ေဟာရ ပရကသွ် က်မ္း အပိုဒ္ ၁၄/၆၅ အရ တနဂၤေႏြႏွင့္ တနလၤာတို.သည္ နိစ္ျဖစ္ေနလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ သို.မဟုတ္ ၄င္းတို. ၂-ခုစလံုးသည္ စေနႏွင့္ သမသတ္ ျဖစ္ေနၾကလွ်င္ ဤေယာဂကို ရ႐ိွသည္။
ဇာတာ႐ွင္ အေနျဖင့္ ကၽြန္မ၊ အခုိုင္းအေစ ၏ သားသမီးျဖစ္တတ္သည္။

ဟိလဇ နကၱရေဒါသွ် ေယာဂ
     အဂၤါသည္ ပါပရာသီတြင္ တည္ေနျခင္း သို.မဟုတ္ ပါပျဂိဳဟ္တစ္လံုး၏ အျမင္ကို ရထားေသာ ကိန္းအိမ္တြင္ တည္ပါက-ဤေယာဂကို ရသည္. (သမၺဴေဟာရ ပရကၠသွ် ၁၄၊၆၇)
ဇာတာ႐ွင္သည္ မ်က္စိ အျမင္ ခ်ိဳ.တဲ့လိမ့္မည္။

ဂ်ိဳ.တိသွ်ိက ေယာဂ
     ဗုဒၶဟူးသည္ ၄-တန္.ဘာ၀တြင္ ေကာင္းမြန္စြာ ရပ္တည္ေသာ္ ဤေယာဂ ကို ရ႐ိွသည္။ (ဘာ၀တၱ ရတၱန ကာရ က်မ္း ၂၊၂၊၁)
     ဇာတာ႐ွင္သည္ ေဗဒင္နကၡတ္ ပညာကို နားလည္ လိမ့္မည္။

ဥဘဟ ယစရိ ေယာဂ
     တနဂၤေႏြမွ ၂-ႏွင့္ ၁၂-တန္.တြင္ ပါပျဂိဳဟ္မ်ားသာ ရပ္တည္ေနၾကလွ်င္ ဤေယာဂကို ရသည္။
ဤေယာဂသည္ အေကာင္းအားတို.ကို ေလွ်ာ.ပါးေစလွ်က္- ဇာတာ႐ွင္အား က်န္းမာေရး ခ်ိဳ.တဲ့ျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္း၊ ေကာက္က်စ္ ယုတ္မာ ေစျခင္း တို.ကို ျဖစ္ေစသည္။

သူရိယ သုကၠရ ေယာဂ
     တနဂၤေႏြႏွင့္ ေသာၾကာ တို.သည္ ဘာ၀ တစ္ခုတြင္ အတူေနျခင္းျဖင့္ ဤေယာဂ ကိုရသည္။
ဇာတာ႐ွင္သည္ ဥာဏ္ေကာင္းျခင္း၊ လက္နက္ လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္ျခင္း၊ စာရိတၱ ေကာင္းျခင္း၊ မိမိႏွင့္ မပါတ္သက္ေသာ အမ်ိဳးသမီး တို.မွ တစ္ဆင့္ ၀င္ေငြ ရ႐ိွျခင္း၊ အခ်ဳပ္ အေႏွာင္ ခံရတတ္ျခင္း၊ အသက္ၾကီးပိုင္းတြင္ အျမင္ ခ်ိဳ.တဲ့ျခင္း၊ ဇတ္လမ္း၊ သ႐ုပ္ေဆာင္၊ အႏုပညာ တို.မွ ၀င္ေငြ ရ႐ိွျခင္းတို.ကို ျဖစ္ေစသည္။

သူရိယ သွ်ာနီ ေယာဂ
     တနဂၤေႏြႏွင့္ စေန တို.သည္ ဘာ၀ တစ္ခုတြင္ အတူေနျခင္းျဖင့္ ဤေယာဂ ကိုရသည္။
ဇာတာ႐ွင္ အေနျဖင့္ သတၱဳ ပညာတြင္ ကၽြမ္းက်င္ျခင္း၊ ဘာသာေရး ကိစၥမ်ားတြင္ ပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ သားသမီး ကေလးမ်ား ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ စိတ္ခ်မ္းသာမွဳ မရတတ္ျခင္း၊ အတတ္ပညာ တတ္ေျမာက္ျခင္း၊ ရန္သူ၏ လႊမ္းမိုးမွဳကို ခံစားရတတ္ျခင္း၊ ႐ိုးရာ ထံုးတမ္းကို လိုက္နာ တတ္ျခင္း တို.ကို ျဖစ္ေစသည္။

မဂၤလ-ဗုဒၶ ေယာဂ
     အဂၤါႏွင့္ ဗုဒၶဟူးတို.သည္ ရာသီတစ္ခုတည္းတြင္ ပူးကပ္ေနေသာ္ ဤေယာဂကို ရ႐ိွသည္။
ဇာတာ႐ွင္ သည္ ေဆး၀ါးႏွင့္ပါတ္သက္၍ ကၽြမ္းက်င္ျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကို ေကာင္းစြာေဖာ္ေဆာင္ျပသတတ္ျခင္း၊ အလြန္မခ်မ္းသာ ေသာ္လည္း၊ မုဆိုးမ သို.မဟုတ္ နိမ့္က်ေသာ အမိ်ဳးသမီးကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ သံသတၱဳထည္လုပ္ငန္းမ်ား ကၽြမ္းက်င္ျခင္း၊ အႏုစိတ္လုပ္ငန္းမ်ား ကၽြမ္းက်င္ျခင္း၊ နပမ္းသမား၊ လက္ေ၀ွ.သမား ျဖစ္ တတ္ျခင္း တို.ကို ျဖစ္ေစသည္ဟု ဆိုထားသည္။

သုကၠရ-သွ်ာနီ ေယာဂ
     ေသာၾကာႏွင့္ စေနတို.သည္ ရာသီတစ္ခုတည္းတြင္ ပူးကပ္ေနေသာ္ ဤေယာဂကို ရ႐ိွသည္။
ဇာတာ႐ွင္သည္ ယွဥ္ျပိဳင္တိုက္ခိုက္ တတ္ေသာသူ၊ အျမဲမျပတ္ ေလွ်ာက္သြားေနတတ္သူ၊ ကၽြမ္းက်င္ေသာ လက္မွဳ ပညာ႐ွင္၊ စာေရးဆရာ၊ ပန္းခ်ီဆရာ၊ အားကစားသမား၊ ကၽြဲႏြားေက်ာင္း တတ္ျခင္း၊ အျမင္ တိုေတာင္းျခင္း၊ ပံုမွန္ လိင္စိတ္ မွ ေသြဖီတတ္ျခင္း၊ ခ်မ္းသာ ျခင္း အတြက္ အိမ္ေထာင္ေရးသည္ အေရးပါ ေသာ ကိစၥျဖစ္ျခင္း တို.ကို ျဖစ္ေစသည္။

သူရိယ-သုကၠရ-သွ်ာနီ ေယာဂ
     တနဂၤေႏြ၊ ေသာၾကာႏွင့္ စေန တို.သည္ ရာသီတစ္ခုတည္းတြင္ ပူးကပ္ေနေသာ္ ဤေယာဂကို ရ႐ိွသည္။

     ဤဇာတာ႐ွင္သည္ ေကာက္က်စ္တတ္ျခင္း၊ ႐ိုင္းစိုင္းျခင္း၊ ရန္သူကို ေၾကာက္တတ္ျခင္း၊ အတတ္ပညာ၊ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ေက်ာ္ၾကားမွဳ တို. ကင္းမဲ့တတ္ျခင္း၊ ကၽြမ္းက်င္ မွဳ မ႐ိွျခင္း၊ စာရိတၱ မေကာင္းဘက္ကို စိတ္ပါတတ္ျခင္း၊ အေရျပား ေရာဂါ ခံစားရ တတ္ျခင္း တို.ကို ျဖစ္ေစသည္။။

[+/-] show/hide this post

No comments:

Post a Comment