Sunday, January 20, 2013

ေကာင္းကင္ နကၡတ္္ တို႕ႏွင့္ မိတ္ဆက္ျခင္း။


အာရညိေကန ဘိကၡေ၀ ဘိကၡဳနာ နကၡတၳပဒါနိ ဥဂၢေဟ တဗၺာနိ သကလာနိ၀ါ ဧကေဒသာနိ၀ါ ဒိသာကုသေလန ဘ၀ိတဗၺံ။
ဘိကၡေ၀ - ခ်စ္သား ရဟန္းတို႔၊ အာရညိေကန- ေတာ အရပ္၌ သီတင္းသံုး ေနထိုင္ေသာ၊ ဘိကၡဳနာ- ရဟန္းသည္၊ သကလာနိ- အလံုးစံုကုန္ေသာ၊ နကၡတၳ ပဒါနိ၀ါ- နကၡတ္ အဖို႕တို႕ကို လည္းေကာင္း၊ ဧကေဒသာနိ၀ါ တစ္စိတ္ တစ္ေဒသ ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ ပဒါနိ၀ါ- နကၡတ္ အဖို႕တို႕ကို လည္းေကာင္း၊ ဥဂၢေဟ တဗၺာနိ- သင္ယူ မွတ္သား ေလ့လာ အပ္ကုန္၏။ ဒိသာကုသေလန- အေရွ႕ အေနာက္၊ ေတာင္ႏွင့္ ေျမာက္ စေသာ အရပ္မ်က္ႏွာတို႔၌ သိျမင္ လိမၼာကၽြမ္းက်င္ျခင္းသည္၊ ဘ၀ိတဗၺံ- ျဖစ္ရာ၏။ရဟန္းတို႔- သင္တို႔သည္ ညဥ့္အခါ၌ အေမွာင္ထု ဖံုးအုပ္ ေနမွဳေၾကာင့္ အေရွ႕၊ အေနာက္၊ ေတာင္ႏွင့္ ေျမာက္ စသည္အရပ္ ဌာန တို႔ကို သာမာန္အားျဖင့္ မသိႏိုင္၊ နကၡတ္ပညာကို တတ္ေျမာက္ ထားပါက- ညဥ့္အခါ၌ ခရီးသြားလာမွဳ မခဲယဥ္းေပ၊ နကၡတ္ကို ၾကည့္၍ မိမိ လိုရာခရီးသို႔ မ်က္စိလည္ လမ္းမွားျခင္း မ႐ိွပဲ လြယ္ကူစြာ ခရီးသြားလာႏိုင္၏။ သို႔အတြက္ ေၾကာင့္ ရဟန္းတို႔သည္ အသ၀နီ ဘရဏီ ၾကကၱိကာ အစ႐ိွကုန္ေသာ ၂၇ လံုးေသာ နကၡတ္တို႔ကို သင္ယူ မွတ္သား ေလ့လာအပ္ကုန္၏။
ဟူ၍ ဘုရားရွင္ မိန္႕ေတာ္မူခဲ့ပါ၏။

ျမန္မာစာေပ ကဗ်ာတို႔တြင္လည္း ေကာင္းကင္ နကၡတ္ တို႔အေၾကာင္းကို ေရွးစာဆိုတို႕ အေနျဖင့္ စပ္ဆို ထားခဲ့သည္မ်ား- မ်ားစြာ ႐ိွခဲ့ပါ၏။

တစ္ဖန္- နကၡတ္ကို အေျချပဳ၍- လူတစ္ေယာက္ခ်င္း အတြက္ ေဟာေျပာခ်က္၊ တိုင္းျပည္ ႏွင့္ လူသားတို႔ ဆိုင္ရာ ေဟာေျပာခ်က္ တို႔ကို ေဟာေျပာေသာ ပညာရပ္ အား“နကၡတၱ နယ ပညာ” ဟူေခၚ၍- ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလ့လာ ေနၾကေသာ နကၡတ္ ေဗဒင္ ပညာရပ္ ႀကီး ၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ပိုင္း ျဖစ္ေသာ “အျမင္ နကၡတ္ ပညာ” ျဖစ္၏။
အမွန္အားျဖင့္ အျမင္ နကၡတ္ ပညာသည္ Astronomy ေခၚ အာကာသ သိပၸံပညာ စစ္စစ္ ျဖစ္၏။ 

ထူးျခားသည္က ျမန္မာျပည္တြင္ ေကာင္းကင္ နကၡတ္က်မ္း ကို ျပဳစုခဲ့သူ ေက်းဇူးရွင္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကေသာ- မံုေ႐ြး ေဇတ၀န္ ဆရာေတာ္- (အာကာသ စာရီပ်ိဳ႕)၊ မဟာဓမၼသၾကၤန္- (ေနမိတၱက ၀ိဇၨာက်မ္း)၊ ေလွသင္း အတြင္း ဦခ်ိန္ (ေ၀ါဟာရလိ နတၳဒီပနီ) တို႔သည္ - အာကာသ နကၡတ္ သိပၸံ ပညာရွင္ ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ ေၾကညာခဲ့ျခင္း မ႐ိွခဲ့ၾက။

ထိုနည္းတူ- လူငယ္မ်ား အတြက္ ေကာင္းကင္ နကၡတ္မ်ား အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ ေပးခဲ့သည့္  ဆရာႀကီး မင္းသု၀ဏ္ (မိုးေပၚမွာ ၾကယ္တစ္လံုး)၊ သည္ လည္းေကာင္း၊ ကဗ်ာ ႏွင့္ စာေပ ပညာရွင္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ - မန္လည္ ဆရာေတာ္ (မဃေဒ၀)၊ ရွင္မဟာ ရ႒ သာရ (တံတားဦး မဂၤလာေစတီ သမိုင္း)၊ ဖိုးသူေတာ္ ဦးမင္း၊ ကင္း၀န္မင္းႀကီး၊ စံုနံသာၿမိဳင္ ဦးေက်ာ့ စသည့္ စာေပ ပညာရွင္ ေက်းဇူးရွင္ႀကီးမ်ား ကလည္း ၄င္းတို႔သည္ အာကာသ နကၡတ္ သိပၸံ ပညာရွင္ ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ ေၾကညာခဲ့ျခင္း မ႐ိွခဲ့ၾက။

သို႔ေသာ္ သူတို႔သည္ အာကာသ နကၡတ္တာရာတို႔ အေၾကာင္းကို ေရးဖြဲ႕ စပ္ဆို ပညာေပး သြားၾကသူမ်ား ျဖစ္သျဖင့္- သူတို႔တြင္ အာကာသ နကၡတ္တာရာတို႔ဆိုင္ရာ သုတပညာမ်ား ႐ိွသည္ ကို မည္သူမွ် မျငင္းႏိုင္ပါ။
ႏိုင္ငံတကာ- နကၡတ္ပညာ အဖြဲ႕အစည္းႀကီး ျဖစ္ေသာ NASA စသည္တို႔တြင္ ေလ့လာ ေနၾကေသာ နကၡတ္ပညာရွင္ စစ္စစ္ Professional Astronomer တို႔တြင္မူ မ်ားစြာ အဆင့္ျမင့္ေသာ သိပၸံဆိုင္ရာ နကၡတ္ သေဘာမ်ား႐ိွ၏။

ႏိုင္ငံတကာ နကၡတ္ပညာ တြင္- အေပ်ာ္တမ္း နကၡတ္ပညာရွင္ Amateur Astronomer တို႔၏ မူႀကိဳ အဆင့္တြင္ပင္- ေအာက္ပါတို႔ကို ေကာင္းစြာ သိ႐ိွထားရ၏။
- ေကာင္းကင္ဆိုင္ရာ ႀထီဂိုႏိုေမႀထီ celestial trigonometry ႏွင့္ သခ်ၤာကၽြမ္းက်င္မွဳ။
- စၾကာ၀ဠာ ႏွင့္ ေနစၾကာ၀ဠာ အေၾကာင္း။ Universe and Solar System
- ႐ူပေဗဒ ႏွင့္ ဓါတုေဗဒ ဆိုင္ရာ အတိုင္းအတာ တစ္ခု အထိ ကၽြမ္းက်င္ နားလည္ တြက္ခ်က္ ႏိုင္မွဳမ်ား။
အေမရိကန္ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားႏွင့္၊ ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ားစြာ တြင္ ေႏြရာသီ အိမ္မ်ား Summer House မ်ားတြင္ မွန္ေျပာင္း မ်ား တပ္ဆင္ထားၾကၿပီး- မူလတန္း အဆင့္ ကေလးငယ္ မ်ား သည္ပင္- ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေခၚ စိၾတၾကယ္ Spica ကိုလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ အေခၚ ေမာင္ရွင္ ဆိုင္းတန္း ၾကယ္စု- Orion Belt စသည္ တို႔ကိုလည္း ေကာင္းစြာ သိထားၾကပါ၏။

စကၤာပူ လူငယ္မ်ား ႏွင့္ မိုးေကာင္းကင္ ကို စိတ္၀င္စားမွဳ
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္က- လၾကတ္ ေသာ ညတစ္ညတြင္ - စကၤာပူ ႏိုင္ငံ Science Center ႐ိွ မွန္ေျပာင္း ျဖင့္- လၾကတ္ျခင္း ကို ၾကည့္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ၾက၏။
လၾကတ္မည့္ အခ်ိန္သည္ နံနက္ ၃-နာရီ ခန္႕ျဖစ္၏။
ထိုေန႔ေရာ ေနာက္ေန႕သည္ကား ႐ံုးပိတ္ရက္ မဟုတ္ေသာ္လည္း- ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္- စကၤာပူ ႏိုင္ငံ နကၡတၳ အဖြဲ႕၀င္ တစ္ဦး အေနျဖင့္ ထိုပြဲကို သြားေရာက္ ခဲ့သည္မွ- စကၤာပူ ႐ိွ လူႀကီး လူငယ္မ်ား၏ စိတ္၀င္စားမွဳကို ေလးစားစြာ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရေတာ့၏။
ကၽြန္ေတာ့္တို႔ ေရာက္႐ိွသည့္ ည ၁၁-ခန္႕မွ စ၍- လၾကတ္ပံု၊ ေနၾကတ္ပံု အမ်ိဳးအစား အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အေနအထား အဆင့္ဆင့္ တို႔ကို တီဗြီ ဖန္သားျပင္ ျဖင့္ ရွင္းျပ ေနခဲ့ၿပီး ထိုအခ်ိန္ ကတည္းကပင္ လာၾကည့္သူ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ခန္႕႐ိွ၏။
နံနက္ ၃-နာရီခန္႕တြင္မူ- စုစုေပါင္း လာၾကည့္သူေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္အထိပင္ ႐ိွလာ၏။
ေနာက္ေန႕ မနက္ အလုပ္သြားၾကရဦးမည့္ ႏိုင္ငံတြင္ ဤမွ် စိတ္၀င္စားမွဳ ႐ိွျခင္းကား ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ အင္မတန္ေလးစား ရပါေတာ့၏။
သို႔ေသာ္လည္း- အီေကြတာ ႏွင့္ ကပ္ေနေသာ စကၤာပူ ႏိုင္ငံတြင္ တစ္ႏွစ္လံုး မိုး႐ြာသြန္းေသာ ရာသီ ဥတုေၾကာင့္- ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ နကၡတ္ တာရာမ်ား၊ ၾကယ္မ်ားကို ျမင္ရရန္ အသာထား၊ လျပည့္ေန႕ မွာပင္- လကို တိမ္ဖုံး ေနမွဳေၾကာင့္ ျမင္ေတြ႕ရန္ အလြန္ခက္ခဲ၏။
မည္သို႔ပင္ ဆိုေစ- ဤမွ် ထူထပ္ေနေသာ တိမ္ထု ႏွင့္ ဖြဲဖြဲက်ေနေသာ မိုးၾကားမွ ပင္- လ-ဘယ္လိုၾကတ္သည္၊ ေန ဘယ္သို႔ ၾကတ္သည္ကို စကၤာပူ လူငယ္မ်ားပင္ စိတ္၀င္တစား ေလ့လာ၍ နားလည္ ေနၾကမွာ ေလးစား စရာေကာင္းလွ၏။
သို႔ေသာ္လည္း - လၾကတ္ျခင္း ကို အျပည့္အစံု မျမင္ရမိမွာပင္- သည္းလာေသာ မိုးေၾကာင့္ အားလံုး ျပန္လာခဲ့ရပါေတာ့သည္။
ၿဂိဳဟ္တို႔ အမွန္ တကယ္ ေနာက္ျပန္သြားသည္လား၊ (ျမန္မာ တစ္ခ်ိဳ႕ အေခၚ ေဖါက္ျပန္သည္။) ေနာက္ျပန္သည္ဟု ျမင္ရသည္လား၊ ထိုျဖစ္ရပ္တို႔သည္ မည္မွ် တစ္ႀကိမ္ ျဖစ္တတ္သည္ ဆိုသည္ မ်ားကို စိတ္၀င္စားေသာ နကၡတ္ပညာရွင္ လံုး၀ မဟုတ္သည့္ စကၤာပူ စေသာ ႏိုင္ငံျခား လူငယ္တို႔ပင္ သိေနၾက ေသာ္လည္း- ထိုကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ တို႔၏ နားလည္ထားမွဳ တို႔ကိုမူ မည္သို႔ ေျပာရမွန္းပင္ မသိေတာ့ပါ။ 

ေကာင္းကင္ မွ ၾကယ္ နကၡတ္္ တို႕ႏွင့္ ေဗဒင္ နကၡတ္တို႔ ….
ေကာင္းကင္မွ ၾကယ္နကၡတ္တို႔ကို အမီွျပဳ၍ နကၡတ္ေဗဒင္ ပညာရပ္ ေပၚေပါက္လာသည္ မွန္ေသာ္လည္း. ေကာင္းကင္မွ နကၡတ္တို႔ ႏွင့္ ေဗဒင္မွ နကၡတ္တို႔၏ တည္ေနရာသည္ တစ္ထပ္တည္း မက်။

၃၆၀ ဒီဂရီ စက္၀ိုင္းကို ၃၀- ဒီဂရီ စီ အညီအမွ် ပိုင္းထားေသာ ေဗဒင္ ဆိုင္ရာ ရာသီစက္ ႏွင့္ ေကာင္းကင္မွ ရာသီဆိုင္ရာ၊ (ဥပမာ- သိဟ္ရာသီ ၊ ၿဗိစၧာရာသီ. စသည္တို႔မွာလည္း အတန္ ကြာျခားမွဳ ႐ိွ၏။

တစ္ဖန္- ကမာၻ႐ိွရာ ေနစၾကာ၀ဠာ ႏွင့္ အနီးဆံုး ၾကယ္တစ္လံုး ျဖစ္ေသာ- ျမန္မာတို႔ အေခၚ “စိၾတ” ဟု ေခၚေသာ စပိုက္ကာ Spica ၾကယ္ သည္ ပင္လွ်င္- အလင္းႏွစ္ ၂၆၀ ကြာေ၀း၏။ ဆိုလိုသည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယခု ျမင္ရေသာ “စိၾတ” ၾကယ္၏ အေနအထား ႏွင့္ တည္ေနရာ သည္ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ ၂၆၀ မွ အေနအထား ျဖစ္၏။ အကယ္၍ တစ္စံု တစ္ခုေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ထိုၾကယ္ႀကီး ယေန႕ ေပါက္ကြဲ ပ်က္စီးသြားသည္ ထားဦး၊ ေနာင္ အႏွစ္ ၂၆၀ အထိ တည္႐ိွသကဲ့သို႔ ျမင္ရဦးမည္ ျဖစ္၏။

ထို႕အျပင္ ေကာင္းကင္မွ အရာ၀တၳဳတို႔မွ လာေသာ အလင္းတန္းသည္ ကမာၻသို႔ ၀င္ေရာက္လာျခင္း သည္လည္း- အလင္းယိုင္မွဳေၾကာင့္- မ်က္စိျဖင့္ ေတြ႕ျမင္ရသည္က တစ္ေနရာ၊ အမွန္တကယ္ ႐ိွေနသည္က တစ္ေနရာလည္း ျဖစ္သည္ကို သိထားရမည္ ျဖစ္၏။

ဤအေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ့္ ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ ျဖစ္ေသာ “ေန၀န္းနီနီ ညေနဆည္းဆာရဲ႕ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္” http://mmastronomy.blogspot.sg/2010/10/blog-post_25.html တြင္လည္း ေဖၚျပထားခဲ့ဘူး ျဖစ္၏။
ဆိုလိုသည္မွာ- ေကာင္းကင္ နကၡတ္ကို ေလ့လာေသာ အခါ- ေဗဒင္ တြက္ခ်က္မွဳ တြင္ သံုးစြဲေသာ နကၡတ္ အံသာ မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ အခါ- နားလည္မွဳ လြဲမွား မည္ကို မျဖစ္ေစလိုေသာ ေၾကာင့္ ရွင္းျပရျခင္း ျဖစ္၏။

ေဗဒင္ နကၡတ္တို႔ အေၾကာင္း။
၃၆၀ ဒီဂရီ စက္၀ိုင္း ႀကီးအား မိႆ၊ ၿပိႆ၊ စေသာ ရာသီမ်ား ျဖင့္ ၃၀- ဒီဂရီ စီ အညီအမွ် ပိုင္းထားေသာ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္- ၂၇ လံုးေသာ နကၡတ္တို႔ျဖင့္လည္း အညီအမွ် တြက္ခ်က္ စိတ္ပိုင္း ထားေလရာ၊ (ျခြင္းခ်က္ ျဖစ္ေသာ အဘိဇိ နကၡတ္ ကိစၥမပါ။) နကၡတ္ တစ္လံုးလွ်င္ ၃၆၀/၂၇ = ၁၃.၃၃၃ ဒီဂရီ ႐ိွထား၏။ ဤသည္ကို ဒီဂရီ၊ မိနစ္ ျဖင့္ခ်ေရးပါက- ၁၃ ဒီဂရီ၊ ၂၀ မိနစ္ ဆိုသည္မွာ နကၡတ္ တစ္ခု ၏ အတိုင္အတာ အက်ယ္ အ၀န္း ျဖစ္သည္ ဟု ေဗဒင္ ပညာတြင္ တြက္ခ်က္ ယူဆ၏။

နကၡတ္္ တို႔ကို သံုးစြဲၾကပံု။
နကၡတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သံုးစြဲပံုတို႔မွာလည္း မ်ားစြာ႐ိွ၏။

 • လူတစ္ေယာက္ခ်င္း၏ ဇနမ စန္းတည္ရာ နကၡတ္ကို မူတည္ ေဟာေသာ စန္းယွဥ္ နကၡတ္အေဟာမ်ား၊
 • သတို႔သား ႏွင့္ သတို႔သမီး - လက္ထပ္ ေပါင္းသင္းရန္ သင့္မသင့္ စစ္ေဆးေသာ နည္းစနစ္မ်ား၊
 • ေဆး၀ါး ေဖၚစပ္ရန္၊ ေလာကီ အစီအရင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အခါေ႐ြးေသာ နည္းစနစ္မ်ား၊
 • စစ္တိုက္ရန္၊ စေသာ သင့္ေတာ့္သည့္ အခါေရြးသည့္ ကိစၥမ်ား၊

စသျဖင့္ မ်ားစြာေသာ အသံုးမ်ား ႐ိွ၏။
ယခု ကၽြန္ေတာ့္ ေဆာင္းပါး အေနျဖင့္ နကၡတ္ အေၾကာင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားစု မွန္ကန္ စြာ နားလည္ ထားသင့္ေသာ အခ်က္မ်ားစြာ အနက္- ထင္ရွားေသာ အခ်က္ အခ်ိဳ႕ကို ေဖၚျပေပးမည္ ျဖစ္ပါ၏။

သတို႔ သမီး ဇာတာ စန္းယွဥ္ နကၡတ္္။ 
ေရွးက်မ္းလာ အတိုင္း တိုက္႐ိုက္မီွျငမ္း ၾကေသာ္- သတို႔သားရွင္ မိဘမ်ား အေနျဖင့္ ေအာက္ပါ ဇနမ နကၡတ္ရွင္ သတို႔သမီးေလာင္းလ်ာကို ေရွာင္ၾကဥ္တတ္ၾက၏။ (မဂၤလိ ေဒါသွ် စေသာ အျခား ေသာ အခ်က္မ်ားလည္း ႐ိွေသးေသာ္လည္း- ယခု ေဆာင္းပါးတြင္ နကၡတ္ ႏွင့္ ဆိုင္သည္ကို သာ ေဖၚျပေပးပါမည္။)
၄င္းတို႔မွာ
 • မူလ နကၡတ္၊
 • အႆလိသ နကၡတ္၊
 • ေဇ႒ နကၡတ္၊
 • ၀ိသာခါ နကၡတ္၊
ေကာင္းပါၿပီ ေရွးက်မ္း တို႔၏ အေဟာကို ေလ့လာၾကပါအံ့။

မူလ- နကၡတ္။ 
မူေလာ၊ မူလ နကၡတ္ ႏွင့္ ယုေတာ၊ ယွဥ္လွ်က္၊ ဇာေတာ၊ ေမြးဖြားသူသည္၊ ဗာဟုလႅဒါရိေယာ၊ သူတစ္ပါး သားမယား အား ပစ္မွား မ်ားအံ့။

အႆလိသ နကၡတ္။
သာလိေသာ၊ အသလိႆ နကၡတ္ ႏွင့္၊ ယုေတာ၊ ယွဥ္လွ်က္၊ ဇာေတာ၊ ေမြးဖြားသူသည္၊ ဥကၠေ႒၊ စစ္ေျမျပင္ အရပ္၌၊ မတံ၊ ေသရအံ့။

ေဇ႒ နကၡတ္။
ေဇေ႒ာ၊ ေဇ႒ နကၡတ္ ႏွင့္။ ယုေတာ၊ ယွဥ္လွ်က္၊ ဇာေတာ၊ ေမြးဖြားသူသည္၊ တ႐ုေဏ၊ ငယ္႐ြယ္စဥ္ ၌၊ ရာေဇာ မင္းအႀကီးအကဲ ျဖစ္အံ့၊ မာေတာ၊ မိခင္သည္၊ ဥတၱမံ၊ ျမတ္အံ့၊ ပိတာ၊ ဖခင္သည္၊ ဟိေနာ၊ ယုတ္မာအံ့။

၀ိသာခါ နကၡတ္။
၀ါသာေခါ၊ ၀ါသာခါ နကၡတ္ ႏွင့္၊ ယုေတာ၊ ယွဥ္လွ်က္၊ ဇာေတာ၊ ေမြးဖြားသူသည္၊ ပရဒါေရာစ၊ သူတစ္ပါး သားမယားကို ပစ္မွား ေဖါက္ျပန္တတ္၏။ ဗဟု ဒုႆသဥၥ၊ ဆရာ သမား ပစ္မွား တတ္အံ့၊ ရႆကံ၊ အသက္တိုအံ့။ (ျမတ္စြာဘုရားသည္ ၀ါသာခါ နကၡတ္ ႏွင့္ စန္းယွဥ္လွ်က္ ဘြားေတာ္မူေၾကာင္း မဟာဗုဒၶ၀င္တြင္ ဆိုထားသျဖင့္- ဤအေဟာသည္ မည္မွ် သဘာ၀က် မွန္ကန္ သည္ ကို ျမင္ရပါနည္း။)

တစ္ဖန္- ဟိႏၵဴ ေရွးက်မ္း တို႔အရအားျဖင့္လည္း-
မူလ နကၡတ္ ႏွင့္ ယွဥ္လွ်က္ ေမြးဖြားသူ ေယာက္်ားသည္ ေျမျပင္ကို အုပ္စိုးသူ ျဖစ္လွ်က္- မူလ နကၡတ္ တြင္ ေမြးသူ မိန္းမသည္ကား ဖ်က္ဆီးသူ ျဖစ္အံ့ ဟု ဆိုျပန္ပါ၏။

တနည္းအားျဖင့္- ဆိုေသာ္ မူလ နကၡတ္၊ အႆလိသ နကၡတ္၊ ေဇ႒ နကၡတ္၊ ႏွင့္ ၀ိသာခါ နကၡတ္ ႏွင့္ စန္းယွဥ္လွ်က္ ေမြးလာသူ သတို႔သမီးငယ္သည္ ခင္ပြန္း ေယာက္်ား၏ မိသားစု အတြက္ ကံဆိုး မိုးေမွာင္ က်မွဳကို သယ္ေဆာင္လာသူ ျဖစ္သည္ဟု ဟိႏၵဴက်မ္းမ်ားက ဆိုထားပါ၏။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ထိုသတို႕သမီးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အထူးယၾတာသွ်ႏၲီမ်ား ျပဳလုပ္လွ်င္ လုပ္၊ သို႔မဟုတ္- သက္ဆိုင္ရာ သတို႔သားအား ေသခ်ာစြာ ေ႐ြးခ်ယ္ရမည္ ဟု ဆိုပါ၏။
ေကာင္းပါၿပီ။

ကၽြန္ေတာ့္ ေဆာင္းပါး မ်ားစြာတို႔တြင္- ေအာက္ပါတို႔ကို ထင္ရွားစြာ ဆိုထားခဲ့၏။
 • ေရွးက်မ္းတို႔အား မ်က္စိမိွတ္ ယံုၾကည္ျခင္း၊ တိုက္႐ိုက္ မီွျငမ္းတို႔ မွ ေရွာင္ၾကည္သင့္ၿပီး၊ ေရွးက်မ္းတို႔၏ ေနာက္ကြယ္ သေဘာအား - ပညာျဖင့္ စိစစ္ ရမည္ ဟု၍ လည္းေကာင္း၊
 • မည္သည့္ နကၡတ္၊ မည္သည့္ ၿဂိဳဟ္၊ ကမွ် အဆိုးသက္သက္၊ အေကာင္းသက္သက္ မ႐ိွပဲ- ျဖစ္ရပ္တို႔သည္ တစ္ခုခ်င္း ေၾကာင့္ ျဖစ္မွဳ မဟုတ္ပဲ- အခ်င္းခ်င္း၊ အျပန္အလွန္၊ ဘက္စံု ေထာင့္စံု တို႔ ဆက္စပ္ ေနမွဳတို႔သာ ပံုေပၚလာျခင္း ျဖစ္ရေၾကာင္း။ (“ၿဂိဳဟ္ဆိုး၊ ၿဂိဳဟ္ေကာင္း၊ လူဆိုး၊ လူေကာင္း” ေဆာင္းပါး စသည္) 

ယခု ကိစၥတြင္လည္း- အက်ိဳးအေၾကာင္း အဆက္အစပ္ တို႔ျဖင့္- မူလ နကၡတ္ကို နမူနာ ထား၍ ေလ့လာၾကည့္ပါစို႔။

(မွတ္ခ်က္- ယခုေဆာင္းပါးတြင္ ပါ႐ိွေသာ ၾကယ္တို႔၏ ေနရာသတ္မွတ္ခ်က္သည္ ဆရာႀကီး မင္းသု၀ဏ္ ၏ မိုးေပၚမွာ ၾကယ္တစ္လံုး စာအုပ္ငယ္တြင္ ေဖၚျပခဲ့ေသာ ေဖၚျပထား ေသာ ပံုအေနအထားတို႔ႏွင့္ ႏိွဳင္းယွဥ္ေသာ္ ကြာဟမွဳ ႐ိွသည္ကို ေတြ႕ရပါမည္။)

ရာဇ မတၱမ္ က်မ္းအရ - “ရကၡေသာ နိရတိ မူလာ” ဟူ ဆိုထားသျဖင့္-  မူလ နကၡတ္အား “နိ႐ုရိတိ” အမည္႐ိွ ရကၡိဳက္ နတ္ အေနျဖင့္ အစိုးရ၏။ ၄င္းသည္ လူအမ်ားတို႔ ပ်က္စီးျခင္း၊ ေၾကာက္လန္႕ျခင္း၊ စစ္ စသည္ တို႔ကို ျဖစ္ေစသည့္ နတ္ျဖစ္၏။ 

မူလနကၡတ္ႏွင့္ စန္းယွဥ္ ေမြးေသာ ေယာက္်ားသည္ စစ္ႏွင့္ လူအမ်ားအား ေၾကာက္လန္႕ ေစျခင္းကို ျဖစ္ေစျခင္းေၾကာင့္- ထိုသူသည္ စစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အစြမ္းသတၱိမ်ား႐ိွေနတတ္ၿပီး- အျခားအခ်က္ အလက္မ်ားကလည္း ေထာက္ပံ့ေပးပါက- စစ္ကို ေအာင္ျမင္ႏိုင္သူ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ သေဘာ႐ိွ၏။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း- ရန္သူတို႔အား ရံွဳးနိမ့္ျခင္း ျဖစ္ေစလွ်က္- ၄င္းတို႔၏ နယ္ပယ္ကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အေျခခံ သေဘာေၾကာင့္- ဟိႏၵဴေရွးက်မ္းတို႔က- ထိုေယာက်္ားသည္ ေျမျပင္ကို အစိုးရသူ ျဖစ္မည္ဟု ဆိုျခင္း ျဖစ္၏။

အကယ္၍- မူလနကၡတ္ ႏွင့္ ယွဥ္ေမြးေသာ အမ်ိဳးသမီး သတို႕ငယ္ကို ေလ့လာမည္ ဆိုလွ်င္- 
သူမ အေနျဖင့္ စစ္သြားတိုက္ျခင္းသည္ အရာမဟုတ္ေပ။
သို႔ေသာ္ သူမတြင္ စစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ - ရန္သူတို႔ (မိမိ၏ ယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္တို႔) အား ေၾကာက္လန္႔ ေစႏိုင္ေသာ သေဘာ႐ိွေန၏။

ေယာက္်ားတို႔၏ စစ္ေျမျပင္ကား- ေသြးသံျဖင့္ ပတ္သက္ေသာ၊ ကာယ အင္အားသံုးရေသာ နယ္ေျမျဖစ္ခ်ိန္တြင္ မိန္းမတို႔၏ စစ္ေျမျပင္မွာကား- ၄င္းေနထိုင္ရာ မိသားစု ျဖစ္ေတာ့၏။
လက္ခံလိုသည္ ျဖစ္ေစ၊ လက္မခံလိုသည္ ျဖစ္ေစ- မိန္းမ တစ္ေယာက္၏ အခန္းက႑သည္ အိမ္တြင္းေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ အေရးႀကီး ဆိုသည့္ ကေတာ့- အိမ္ေထာင္က်သူတို႔ သိထားၿပီး ျဖစ္၏။
ကေလး တို႔အား ေမြးဖြားေပးျခင္း၊ ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္း မွ စတည္၍- အိမ္႐ိွ ေငြေၾကး အသံုးအစြဲ- မိဘ၊ ေဆြမ်ိဳးတို႔အား ေပးကမ္းျခင္း စသည္တို႔တြင္ အိမ္ေထာင္ရွင္မ၏ အလုပ္လုပ္ တြင္က်ယ္ရေသာ နယ္ေျမ တစ္နည္းအားျဖင့္ စစ္နယ္ေျမ ပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။

ဤသို႔အားျဖင့္- “နိ႐ုရိတိ” နတ္၏ စြမ္းအားျဖင့္- မိသားစု၀င္မ်ား အတြက္ ပ်က္စီးျခင္း၊ စိတ္ေခ်ာက္ျခားရျခင္း တို႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္ ယူဆလွ်က္- ေရွးဟိႏၵဴက်မ္းမ်ား အေနျဖင့္- ထို သတို႔သမီးငယ္ သည္ ခင္ပြန္း ေယာက္်ား၏ မိသားစု အတြက္ ကံဆိုး မိုးေမွာင္ က်မွဳကို သယ္ေဆာင္လာသူ ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားၾကျခင္း၏ အေၾကာင္းအခ်က္ တစ္ခ်က္ ျဖစ္၏။

သို႔ေသာ္လည္း- ျပင္ပ တကယ့္ေလာကတြင္ မူလ နကၡတ္ရွင္ အမ်ိဳးသားတိုင္း စစ္သည္ေတာ္၊ စစ္ဘုရင္မ်ား မဟုတ္ၾကသလို- မူလ နကၡတ္ပိုင္ရွင္ မိန္းကေလးတိုင္းလည္း မိသားစုအား ဖ်က္ဆီးတတ္သူတို႔ မဟုတ္ၾက။
သို႕ေသာ္ ထိုအခ်က္က- သူတို႔တြင္ ပါ႐ိွေသာ ပင္ကိုယ္ထူးျခားခ်က္ ျဖစ္သည့္- ရင္ဆိုင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ တိုက္ခိုက္ႏိုင္ေသာ အရည္အခ်င္း ႏွင့္ မဆိုင္။

လက္႐ိွေခတ္ကာလ တြင္- မိန္းကေလးမ်ားကပါ ေယာက္်ားႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ေနရေသာ ကာလတြင္ - မိမိ၏ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားကို အရံွဳးေပး၍- အိမ္တြင္းပုန္း အရည္ အခ်င္းသာ ႐ိွေသာ အိမ္ေထာင္ရွင္မ သက္သက္ တစ္ဦး ႏွင့္- အမ်ားၾကားတြင္ ဦးေဆာင္ ရင္ဆိုင္ ႏိုင္ေသာ အိမ္ေထာင္ရွင္ အမ်ိဳးသမီး တို႔အနက္ မည္သည္ကို ေခတ္က ပို၍ ေတာင္းဆို ေနပါသနည္း။

ယခင္ အခါက- လင္ေယာက္်ား ႏွင့္ ေယာကၡမ တို႔အား ၀တၱရားေက်ပြန္၍၊ သားသမီး တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ေရး သက္သက္သာ တာ၀န္ယူရေသာ အိမ္ေထာင္ရွင္မသည္ လိုလားအပ္ ေသာ အခ်က္ ျဖစ္ေသာ္လည္း- ယခု ေခတ္တြင္မူ- အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သတၱိရိွရန္၊ အရည္အခ်င္း ႐ိွရန္ လိုအပ္ ေနၿပီ ျဖစ္ေလရာ- ေခတ္ႏွင့္ ေလွ်ာ္ညီမွဳ ႐ိွရမည္ ဆိုသည္ကိုေတာ့ ေဗဒင္ ပညာရွင္သည္ သိသင့္သည္ ျဖစ္၏။

မူလ နကၡတ္ကို အေသးစိတ္ ေလ့လာမည္ ဆိုပါက အထက္ပါ ဇယားတြင္ ေဖၚျပထားသည့္ အတိုင္း ပထမပါဒ္ သည္ - နကၡတၱ သႏၶိ ေခၚ- ၿဗိစၧာရာသီ မွ အလြန္ ဓႏု ရာသီ အစပ္ေလးတြင္ တည္႐ိွ၏။

သႏၶိ ဆိုသည္မွာ တစ္ခုမွ တစ္ခု သို႔အကူးအေျပာင္း- အစပ္အၾကား ေနရာေလး ျဖစ္ရာ- ထိုကာလတြင္ အေျခအေန အေနအထား ေကာင္း ရရန္ ခက္ခဲတတ္သျဖင့္- 
ဥတု သႏၶိ ေရာဂါဖိ၊ သတိ႐ိွၾကေစ ဟု သိမ္ျဖဴ ဆရာေတာ္ႀကီးက ကၽြန္ေတာ္ ၁၁-ႏွစ္သား ခန္႕ အ႐ြယ္ အာယုေဗၺဒ ေဆးသင္တန္းတြင္ သင္ၾကားေပးခဲ့ဘူး၍။
ဆိုလိုသည္မွာ-
 • ရာသီ တစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ အကူးအေျပာင္း၊ (ရာသီ သႏၶိ)
 • နကၡတၱ တစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ အကူးအေျပာင္း၊ (နကၡတၱ သႏၶိ)
 • တိထီ တစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ အကူးအေျပာင္း၊ (တိထီ သႏၶိ)
တို႔တြင္ - သတိထား ရမည္ဟု ဆိုျခင္း ျဖစ္၏။ 

ထိုသေဘာသည္- ဆည္းဆာ (၄) ခ်က္ ျဖစ္ေသာ- 
 • နံနက္ခင္း ေနထြက္ ဆည္းဆာ၊
 • မြန္းတည့္ ဆည္းဆာ၊
 • ညေန ေန၀င္ ဆည္းဆာ၊
 • ညဥ့္သန္းေခါင္ ဆည္းဆာ၊ 

ကာလ တို႔ ႐ိွရာတြင္- ေန႔ကာလ ဆည္းဆာ ၃-ခ်က္မ်ား တြင္ အပူအေအး ဓါတ္တို႔၏ အကူးအေျပာင္း စပ္ၾကားမ်ား ျဖစ္သျဖင့္- ထိုအခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ အိပ္စက္ျခင္း၊ ေမထုန္ျပဳျခင္း စသည္တို႔မွ ေရွာင္ၾကည္ရမည္ ဟု ပညာရိွမ်ား ဆိုထားခဲ့သည္မွာ ဤသေဘာပင္ ျဖစ္၏။

တစ္ဖန္- မူလ နကၡတ္သည္- ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနစၾကာ၀ဠာ ႐ိွရာ မီလ္ကီးေ၀း ဂလက္ဇီ ႀကီးႏွင့္ တစ္တန္းတည္း ၾကေသာ ေနရာ ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကို ေကာင္းကင္ အျမင္ နကၡတ္ ၾကည့္သူမ်ားလည္း ျမင္ဘူး ေတြ႕ၾကမည္ ျဖစ္၏။ မူလ နကၡတ္ ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ေနာင္အခ်ိန္ရလွ်င္ သီးသန္႕ ေရးစရာမ်ားစြာ လည္း ႐ိွပါသည္။

မူလ ဆိုသည္မွာ အရာအားလံုး၏ မူရင္း Oringinal၊ ေရေသာက္ျမစ္ Root စေသာ အဓိပၸါယ္မ်ား ကို ေပါင္းစပ္ထားေသာ ေ၀ါဟာရ ျဖစ္၏။ အရာအားလံုး၏ အစႏွင့္ အဆံုးတို႔သည္ တစ္ေနရာတည္းတြင္ ႐ိွ၏။ ဆိုလိုသည္မွာ- ပ်က္စီးျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္း တို႔ႏွင့္ ျပန္လည္ အစျပဳျခင္း တို႔သည္ ထိုမူလ နကၡတ္တြင္ ျဖစ္ေနျခင္း- နကၡတ္ သခင္သည္ ႐ုပ္၀တၳဳမ်ားကို ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ ကိတ္ ျဖစ္ျခင္း၊ ပထမပါဒ္ (ဂလက္စီႏွင့္ တစ္တန္း တည္း ျဖစ္ေသာ ၂၄၀ ဒီဂရီ မွ ၂၄၃.၃၃ ဒီဂရီ (ဓႏု ၀ အံသာမွ- ဓႏု ၃း၂၀ အတြင္း) သည္ အင္အားသံုး လုပ္ေဆာင္မွဳ ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အဂၤါၿဂိဳဟ္ ပိုင္ရာ ျဖစ္ေနျခင္းသည္ ထူးျခားေသာ တိုက္ဆိုင္မွဳ ျဖစ္၏။)
လြန္စြာမ်ားျပားေသာ အခ်က္မ်ား ႐ိွသျဖင့္ ေနာင္မွ သီးသန္႔ တင္ျပေပးပါမည္။

ဆိုလိုသည္မွာ- ေသဆံုးျခင္း၊ ပ်က္စီးျခင္း၊ ဖ်က္စီးျခင္း၊ ျပန္လည္ စတင္ျခင္း၊ စတင္ ေမြးဖြားျခင္း အားလံုးတို႔သည္ မူလ နကၡတ္တြင္ ပါ႐ိွေနျခင္း ျဖစ္၏။

အထက္တြင္လည္း- “နိ႐ုရိတိ” အမည္႐ိွ ရကၡိဳက္ နတ္ အေနျဖင့္ မူလ နကၡတ္အား အုပ္စိုးျခင္း၊ သႏၶိသေဘာ ျဖစ္ျခင္း တို႔ကို တင္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္၏။

ထိုထိုေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္- ေရွးက်မ္းမ်ားက- ဤနကၡတ္ ျဖင့္ေမြးသူ ေယာက္်ားသည္- စစ္ေျမျပင္ကို ေအာင္ႏိုင္သူျဖစ္ၿပီး၊ ဤနကၡတ္ ျဖင့္ေမြးသူ မိန္းမ သည္ ဖ်က္ဆီးသူ ျဖစ္မည္ ဟု ဆိုရျခင္း ျဖစ္၏။

မိုးတား ၏ အျမင္အားျဖင့္မူ- မူလ နကၡတ္ ႏွင့္ ယွဥ္၍ ေမြးေသာ မိန္းကေလး ပင္ ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ေအာက္ပါ အေနအထားမ်ား ျဖင့္ မကိုက္ညီပါက- ဖ်က္ဆီးသူ မိန္းကေလး မျဖစ္္ႏိုင္ေခ်။

 • (၁) မူလ နကၡတ္ ပထမ ပါဒ္ ျဖစ္ေသာ အဂၤါ တြင္ စန္းယွဥ္ျခင္း သာ ျဖစ္ျခင္း၊
 • (၂) ဘြားဇာတာတြင္ အဂၤါသည္ ၆-တန္႔၊ ၈-တန္႔၊ ၁၂-တန္႔ သခင္ ျဖစ္ေနေသာ ၿဗိစၧာလဂ္၊ ကန္လဂ္၊ ၿပိႆလဂ္ ျဖစ္ေနျခင္း။
 • (၃) အထက္ပါ အခ်က္ ၁-ေရာ ၂-ျဖင့္သာ ကိုက္ညီသည္သာ မက- အဂၤါ၏ ရပ္တည္႐ာ လဂ္ အံသာသည္ လဂ္ အံသာ မွ ေန၍ ကြာေ၀ျခင္း၊ (သို႔မဟုတ္) အဂၤါသည္ ဇာတာရွင္၏ ၉-တန္႔ ဘာ၀ ၃-တန္႔ ဘာ၀ တို႔ကို ဖ်က္ဆီးထားျခင္း။

ထိုသို႔ေသာ အခ်က္ ၃-အထိ တိုက္ဆိုင္ေနလွ်င္ေသာ္မွ- ၾကာသပေတး စေသာ ေကာင္းျမတ္သည့္ ၿဂိဳဟ္မ်ားသည္ ဇာတာရွင္အား ေထာက္ပံ့ျခင္း ႐ိွေနပါက- ထင္ရွားေသာ ဖ်က္ဆီးျခင္း ကို ေတြ႕ရမည္ မဟုတ္ေခ်။
ထိုသို႔ ေတြ႕ရေသာ္မွ- ယခင္ေခတ္မ်ားကဲ့သို႔ ေယာက်္ားေလး မိဘအိမ္ေပၚသို႔ မိန္းကေလးကို ေခၚတင္ခဲ့ေသာ ေခတ္မဟုတ္ပဲ- မိဘ ႏွင့္ ခြဲ၍ သီးသန္႔ ေနပါကလည္း ထိုသို႔ ေသာ ျပႆနာမ်ား ႐ိွလာမည္ မဟုတ္ပါေပ။
နကၡတ္္ပညာ ႏွင့္ ပတ္သက္၍-

ေရွးက်မ္းလာေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ အရပ္ေျပာေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ- အျမင္ နကၡတ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ အေဟာ နကၡတ္ ပညာမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း သဘာ၀ မက်ေသာ နားလည္မွဳ မ်ား ပေပ်ာက္၍- စစ္မွန္စြာ - နားလည္ ေသာ နကၡတ္ပညာရွင္ စစ္စစ္မ်ား ျမန္မာ့ ေျမေပၚတြင္ ေပၚထြန္း ႏိုင္မည္က အတိုင္းထက္ အလြန္ ၀မ္းသာရမည္ ျဖစ္၏။

ထို႕အျပင္ နကၡတ္ႏွင့္ ေဗဒင္သည္ ဘုရား မေထာက္ခံေသာ ပညာ ဟု၍- စြပ္စြဲ ေျပာဆို ေဟာေျပာ ေနသူမ်ား အေနျဖင့္ မွန္ကန္စြာ နားလည္ ေစလိုပါေစ ဆုေတာင္းယင္း ဤေဆာင္းပါး ကို အဆံုးသတ္ လိုက္ရပါသည္။

အားလံုး ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။
ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post

Monday, January 7, 2013

ေလာကီ ခ်မ္းသာ ႏွင့္ ဓမၼ ခ်မ္းသာ ရွာေဖြၾကသူမ်ား

ႏွစ္သစ္ တစ္ႏွစ္ရဲ႕ အစပိုင္း ျဖစ္တာက တစ္ပိုင္း - လုပ္လက္စ သုေတသန ေတြနဲ႕ အလုပ္မ်ားေနတာကလည္း တစ္ပိုင္းမို႔- ေဆာင္းပါးသစ္ မတင္ႏိုင္ ေသးခင္မွာ- မိုးတား နကၡတ္ သင္တန္း ဒုတိယဆင့္ (မိုးတား သုေတသီ) အဆင့္ကို တက္ေရာက္ေနသူ - သင္တန္းသူ တစ္ဦးဆီက ေအာက္ပါအတိုင္း ေမးထားတဲ့ ေမးခြန္းေလးကို ရခဲ့ပါတယ္။
ပထမေတာ့- သူ႕ဆီကို အေျဖျပန္ေရး ေပးဘို႔ပဲ စဥ္းစားခဲ့မိေပမယ့္ တစ္ဘက္ကလည္း- အျခား စိတ္၀င္စား သူမ်ား အေနနဲ႕ ေဗဒင္ အယူအဆပိုင္း သိသင့္တာေတြ သိသြားႏိုင္မယ္ ထင္တဲ့ အတြက္ ဒီေဆာင္းပါးကို ေရးျဖစ္သြားခဲ့ရပါတယ္။သုေတသီ အဆင့္- စစ္ေဆးပံု အေသးစိတ္ကိုေတာ့ အမ်ားကို ရွင္းျပလွ်င္- နားလည္ႏိုင္ဘို႔ ထက္ရွဳပ္သြားႏိုင္မွာ ျဖစ္လို႔က တစ္ေၾကာင္း၊ သုေတသီ (မိုးတား ဒုတိယဆင့္) သင္ခန္းစာမ်ားဟာ- ပထမဆင့္ စာေမးပြဲေအာင္ထားၿပီး မိုးတား သင္တန္းသားမ်ား အတြက္ သာ ျဖစ္လို႔က တစ္ေၾကာင္း တို႕ေၾကာင့္- အေသးစိတ္ ရွင္းျပႏိုင္ျခင္း မ႐ိွတာကိုေတာ့ ခြင့္လႊတ္ၾကေစခ်င္ပါတယ္။

သူေမးတဲ့ ေမးခြန္းမွာ ပါတဲ့ Oral Roberts ဆိုတာဟာ- အိုရယ္ ေရာဘတ္ ဧ၀ံေဂလီ အသင္းႀကီး (Oral Roberts Evangelistic Association) နဲ႕၊ အိုရယ္ ေရာဘတ္ တကၠသိုလ္ (Oral Roberts University) တို႔ကို တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့- အေမရိကန္ မက္သဒစ္ ပန္တီကိုစတယ္ တယ္လီ ဧ၀ံေဂလီ ဘာသာေရး ဆရာႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။

ေကာင္းပါၿပီ သူ႕ဇာတာကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ၾကပါစို႕- 

လူတစ္ဦး အေနနဲ႕ ကမာၻေျမေပၚ မွာ လူသား တစ္ေယာက္ အျဖစ္ကို ေရာက္႐ိွ လာတဲ့ အခါမွာ လူဟာ ဘာေတြကို လုပ္ေဆာင္သြားမလဲ- ဘာေတြ လုပ္ေဆာင္ဘို႔ အတြက္ လူျဖစ္လာတာလည္း ဆိုတဲ့- Mission of life ကို ေလ့လာ ဘို႔ အတြက္ - ၿဂိဳဟ္ေတြရဲ႕ တည္ရာ- နကၡတ္ပါဒ္ ေတြအရ- ရာဇ၊ တမၼ၊ သတြ ဆိုတဲ့ ဂုဏ ေတြနဲ႕ ခြဲျခမ္း ေလ့လာ ရတယ္ လို႔ နကၡတ္ ေဗဒင္ ပညာမွာ ဆိုရိုးထားခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီလို ေလ့လာ လိုက္တယ္ အခါမွာ -
Oral Roberts ရဲ႕ ဇာတာမွာ ဘာသာေရး ပိုင္းနဲ႕ သက္ဆိုင္တဲ့ “သတြ” က နည္းပါး ေနၿပီး- ေအာင္ျမင္ ႀကီးပြားလိုမွဳနဲ႕ ဆိုင္တဲ့ “ရာဇ” က အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေနပါတယ္။

ေမးခြန္းကို ေမးလာသူ သင္တန္းသား အေနနဲ႕- ဘာသာေရး သမားဆိုလွ်င္- “သတြ” အားေကာင္းရမယ္ လို႔ နားလည္ ထားလို႔လည္း ဒီေမးခြန္းကို ေမးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

နကၡတ္ပညာ အရ- လူ႕ေဘာင္ေရာက္လာရျခင္း ရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ကို ခြဲျခမ္း ေလ့လာတဲ့ အခါမွာ- ၿဂိဳဟ္ေတြ တည္ရာ ဘာ၀ေတြ- ကိန္း၊ ႀတိကုန္း အိမ္ေတြ၊ ၿဂိဳဟ္တို႕ စုစည္း၊ ျဖန္႕က်က္ တည္ေနပံု တို႔ကိုသာမက- ရာဇ၊ တမၼ၊ သတြ နဲ႕ပါ ေလ့လာရပါတယ္။

လူမ်ား ကို ထိုအုပ္စု မ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ ေလ့လာရာမွာ-
 • “တမၼ” အုပ္စု အေနနဲ႕ သာမာန္ လူသားမ်ား- တနည္းအားျဖင့္- ထူးထူးျခားျခား ထင္ထင္ ႐ွားရွား ေလးနက္ေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ိဳး -ေတာင့္တမွဳ မ်ိဳး မ႐ိွပဲ- ပံုမွန္ စားေသာက္၊ သြားလာ ေနထိုင္၊ သာမာန္ အသက္ရွင္ ေနထိုင္ သြားၾကေသာ အေနအထားကို ရည္ညႊန္း တဲ့  အုပ္စု ျဖစ္ၿပီး
 • “ရာဇ” အုပ္စု အေနနဲ႕က- ဘုန္းတန္ခိုး အာဏာ တပ္မက္မွဳ၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ႀကီးမားမွဳ၊ ဆႏၵ ၀ီရိယ အားႀကီးမွဳ တို႔ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အုပ္စု ျဖစ္ကာ
 • “သတြ” အုပ္စု အေနနဲ႕က ေလာက သစၥာ၊ ဓမၼသစၥာ ရွာေဖြမွဳ၊ သံသရာ အတြက္ ရည္႐ြယ္ေသာ အုပ္စုဟူ၍- တနည္းအားျဖင့္ အသိဥာဏ္ ႐ွာေဖြရန္၊ ပါရမီ ျဖည့္ဆည္း ရန္ - စသျဖင့္
အုပ္စုမ်ား အရ ခြဲျခား သိ႐ိွႏိုင္ပါတယ္။ 

ရည္ရြယ္ခ်က္ ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးသူေတြဟာ- “ရာဇ” အုပ္စု၀င္ မ်ား ျဖစ္ေနတတ္သလို
ေလာကီ ဘယ္လို ေအာင္ျမင္မွဳကိုမွ် မလိုအပ္ ေတာ့ပဲ- ေလာကီ စည္းစိမ္ကို စြန္႕ပယ္ ၿပီး- ဒႆန ဆန္ဆန္ က်င့္ၾကံတတ္သူေတြ၊ ေလာက ဓမၼ၊ ေလာက သစၥာကို ရွာလိုသူေတြ ကေတာ့- “သတြ” အုပ္စု ၀င္မ်ား ျဖစ္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ (ဘာကိုမွ် မႀကိဳးစား၊ ဘာမွ်လည္း အေလးမထားတဲ့ သူမ်ားကို မဆိုလိုပါ။)

ဒီေနရာမွာ ဇာတာမ်ားကို ေလ့လာရာမွာ- ေယဘုယ် အေနအထား၊ အေသးစိတ္ အေနအထား၊ ဗဟိဒၶ ျပင္ပအေနအထား၊ အတြင္း သ႐ုပ္ အေနအထား စသည္ျဖင့္ ခြဲျခမ္း ေလ့လာ ဘို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဥဳစ္၊ မိတ္၊ မူလ ႀတိေဂါဏ စသည့္ အေနအထား ကို ရထားျခင္းသည္ ေယဘုယ် အေနအထား၊ ဗဟိဒၶ ျပင္ပ အေနအထား ကို ရည္ညႊန္း၍- အျခားေသာ အခ်က္မ်ားမွ ၄င္း ႏွင့္ သက္ဆိုင္ ရာ တည္ေနရာ၊ သခင္ ျဖစ္ရာ ဘာ၀မ်ားကို လႊမ္းျခင္း၊ ၄င္းၿဂိဳဟ္အား လႊမ္းျခင္း တို႔သည္ ေနာက္ဆက္တြဲ အေသးစိတ္ အေနအထားမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္ ဆိုင္ရာ အေနအထားမ်ား ဇာတာရွင္၏ အားထုတ္ မွဳ ဆိုင္ရာ အေနအထားမ်ားကို ျဖစ္ေစျခင္း တို႔ဆိုသည္ကို သိထား ရမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုဆိုယင္- သူရဲ႕ ဘ၀ကို- ဘုရားေက်ာင္း ဆရာ၊ တရားေဟာ ဆရာ၊ ဓမၼဆရာ လို႔ပဲ ျမင္ထား လိုက္ယင္- သူ႔ကို ဘာျဖစ္လို႔ “သတြ” အမ်ားဆံုး ရတဲ့သူ မဟုတ္တာလည္း လို႔ ေမးစရာ ျဖစ္ေနပါၿပီ။

သူဟာ- ေလာက စည္းစိမ္ကို စြန္႕လႊတ္ၿပီး တရားဓမၼေတာ္ကို လိုက္နာ က်င့္ၾကံသူလား၊ ဒါမွ မဟုတ္ ဓမၼ အလုပ္ နဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ လုပ္ငန္း နဲ႕ ဘ၀ကို ႀကီးပြား ခ်မ္းသာ ေအာင္လုပ္သြား ႏိုင္သူလား ဆိုတာ ကို ၾကည့္ၾကပါစို႔။ (အသင္းသားမ်ားကို ေဆးလိပ္၊ အရက္ မေသာက္ရ- တရား၀င္ အိမ္ေထာင္ မျပဳခင္ လြန္ကၽြံျခင္း မျဖစ္ရ ဆိုေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ခ်ေပးခဲ့၍- လူသားေကာင္းက်ိဳးမ်ားစြာ ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။)
 • ဆင္းရဲလြန္းတာရယ္- တီဘီ ေရာဂါ ရယ္နဲ႕ အသက္ ၁၇-ႏွစ္မွာ ေသမလို ျဖစ္ခဲ့ ရၿပီး - အသက္ ၂၉ ႏွစ္ အ႐ြယ္- ၁၉၄၇ ႏွစ္ကုန္ပိုင္း မေရာက္ခင္ေသး အထိ အိုကလာ ဟိုမာၿမိဳ႕ မွာ အခ်ိန္ပိုင္း တရားေဟာ ဆရာ အျဖစ္နဲ႕ ႐ုန္းကန္ လွဳပ္ရွားခဲ့ ရပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာ ေတာ့- ေနမေကာင္း တဲ့ ေရာဂါ ေ၀ဒနာ သည္ေတြကို ကုသဘို႔ ဘုရားသခင္ က- သူ႕ကို ေျပာခဲ့တယ္လို႔ သူဆိုခဲ့ပါတယ္။
 • ဒီလိုနဲ႕ စတင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ ၁၉၇၇ ႏွစ္မွာ- ေပ ၉၀၀ အျမင့္ရိွတဲ့ ေယရွဳ ခရစ္ေတာ္ က- သူ႕ကို ကိုယ္ထင္ျပၿပီး- City of Faith Medical and Research Center ကို ေဆာက္လုပ္ဘို႔ ေျပာခဲ့တယ္ - ေသခ်ာေပါက္ ေအာင္ျမင္လိမ့္မယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။ ၁၉၈၁ မွာ ဖြင့္လွစ္တဲ့ အဲဒီ ေဆးပညာ ဆိုင္ရာ သုေတသန အေဆာက္အဦ ႀကီးဟာ ဒါမ်ိဳး အေဆာက္အဦ ေတြထဲမွာ ကမာၻ႕အႀကီးဆံုး ျဖစ္ခဲ့ၿပီး- ေနာက္ ၁၉၈၉ မွာ ပိတ္ပစ္ခဲ့ရပါတယ္။ 
 • အဲဒီ သုေတသန အေဆာက္အဦ ႀကီး မပိတ္ခင္ ၁၉၈၃-မွာ ခရစ္ေတာ္ တစ္ခါ ထပ္ေပၚလာၿပီး ကင္ဆာ ေရာဂါ ကုသေရး အတြက္ သူ႕ကို တာ၀န္ ေပးတယ္ လို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။
 • သူ႕ရဲ႕ ရံပံုေငြ (အလွဴေကာက္ခံေငြ) ရွာပံု နဲ႕ ပတ္သက္လို႔ ေတာ့- အျငင္းပြားဘြယ္ ကိစၥမ်ား ရိွခဲ့ရပါတယ္။ ၁၉၈၇ ဇန္န၀ါရီလ မွာ အလွဴ ရံပံုေငြ ရွာဘို႔ - တီဗြီ ကေန ပရိႆတ္ကို ေျပာဆို အလွဴခံ ရာမွာ အကယ္၍ မတ္လ မွာမွ ေဒၚလာ ၈-သန္းကို မရခဲ့ယင္ ခရစ္ေတာ္ က သူ႕ကို ေခၚယူေတာ့မယ္ လို႕ေတာင္ မ်က္ရည္ က်ၿပီး စိတ္လွဳပ္ရွားစြာ ေျပာဆိုခဲ့တဲ့ အတြက္- သူ႕အေနနဲ႕ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္ေသ ေလမလား လို႔ လူအမ်ားက စိုးရိမ္ ထင္ျမင္ခဲ့ရပါတယ္။
 • ဘာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အဲဒီပြဲမွာ ေဒၚလာ ၉-သန္း ေက်ာ္ ရခဲ့ပါတယ္။
 • လူေရွ႕ သူေရွ႕ အေကာင္းဆံုး ၀တ္စားဘို႔- ဥပဓိကို အင္မတန္ ဂ႐ုစိုက္တဲ့ ေနရာမွာ- အျမဲတမ္ အီတလီ ပိုးသား ၀တ္စံု နဲ႕- စိန္လက္စြပ္ နဲ႕ ေရႊမ်ားကို ၀တ္ဆင္ေလ့ ရိွပါတယ္။
 • သူ႔သား ျဖစ္တဲ့ ရစ္ခ်တ္ ေရာဘတ္ က - ေသသြားတဲ့ ကေလးငယ္ကို သူ႕အေဖ ျဖစ္တဲ့ အိုရယ္ ေရာဘတ္ Oral Roberts က အသက္ျပန္ရွင္ ေအာင္ လုပ္တာကို ျမင္ခဲ့တယ္ လို႔ ဆိုခဲ့တဲ့ ၁၉၈၇ တိုင္းမဂၢဇင္း သတင္းႀကီးဟာ အားလံုးကို ေတာ္ေတာ္ ေမႊေႏွာက္ သြားခဲ့ပါတယ္။ 
 • ဒီေနာက္မွာေတာ့ တစ္ႏွစ္ကို ၁၉၈၈ အထိ တစ္ႏွစ္ကို ေဒၚလာ ၈၈-သန္း ေလာက္ရတဲ့ ၀င္ေငြလည္း ၁၉၈၆ မွာ ေဒၚလာ ၅၅-သန္း အထိ ထိုးက် သြားခဲ့ရၿပီး ကုတင္ အမ်ားစုမွာ လူမ႐ိွေတာ့တဲ့ City of Faith Medical Center “ယံုၾကည္မွဳ ၿမိဳ႕ေတာ္” ေဆးကုသခန္း ႀကီးလည္း ေငြေၾကး အရံွဳး နဲ႕ ဆက္တိုက္ ရင္ဆိုင္လာရပါေတာ့တယ္။

ဘယ္လိုေၾကာင့္ ဘယ္လို ျဖစ္သြားရတယ္ ဆိုတာကိုေတာ့- အေသးစိတ္ ေလ့လာသူမ်ား သိႏိုင္ၾကမယ္ ျဖစ္ၿပီး- ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ေတာ့- မည္သို႔မွ် မွတ္ခ်က္ မေပးလိုပါ။

ေလာကီသို႔ ဦးတည္ေသာ  - သတြ  လုပ္ငန္း ႏွင့္ - ေအာင္ျမင္ျခင္း ရယူႏိုင္သူ ရာဇ သမားမ်ား။

ဘာသာေရး ဆိုသည္က- မည္သည့္ ဘာသာေရး မွာ မဆို- သတြ အလုပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္တမ္း အဓိပၸါယ္အားျဖင့္- သတြ ဆိုတာဟာ Purity and Knowledge ဆိုတဲ့ သန္႕စင္ျခင္း (အျပစ္တို႔မွ ကင္းလြတ္ျခင္း နဲ႕ အသိဥာဏ္ ရွာေဖြျခင္း) ျဖစ္ပါတယ္။ သတြ ရဲ႕ ေနာက္ခံ သေဘာအားျဖင့္လည္း မည့္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွ မထားပဲ- လူ႕ေဘာင္ အတြက္ သန္႕စင္စြာ အက်ိဳးျပဳျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို ဘာသာေရး၊ ေလာကုတၱရာ ေရးလို႔ လည္း နားလည္ ထားၾကပါတယ္။

ေအာင္ျမင္မွဳ၊ ေငြေၾကး၊ ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားမွဳ တို႔ကို ၾကံေဆာင္ က်ိဳးစား ျခင္းဆိုသည္က- ရာဇ အလုပ္ ျဖစ္ပါ၏။
အမ်ားစု နားလည္ ထားတာက- သတြ ဆိုတာဟာ ဘာသာေရး လုပ္ငန္း ျဖစ္ၿပီး၊  ဘာသာေရး လုပ္ယင္ အိပ္စိုက္ရတယ္။ သံသရာ ေကာင္းဘို႔ ျဖစ္တယ္ ဆိုေပမယ့္- ေအာင္ျမင္တဲ့ (ေငြ၀င္တဲ့ စီးပြားေရး အေနအထားအရ) - ဘာသာေရး ဆရာတို႔ အေနနဲ႕- နယ္ျခား၊ မဖြံၿဖိဳးေသာ ေဒသ၊ အစားအေသာက္ မဖူလံုေသာ၊ ငွက္ဖ်ား စေသာ ႐ိွေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အေျခစိုက္႐ိုး ထံုးစံမ႐ိွ။ ထိုေနရာမ်ားသို႔ သြားလွ်င္- ပကတိ ေလာက သစၥာ၊ က်င့္ၾကံမွဳ သာ လုပ္ႏိုင္မည့္ သတြ စစ္စစ္ ျဖစ္ႏိုင္ျငား ေသာ္လည္း - သတြ လုပ္ငန္း ျဖစ္ေသာ ဘာသာေရးကို အေၾကာင္းျပ၍ ေအာင္ျမင္ လိုလွ်င္မူ- ထင္ရွားေသာ၊ ၾသဇာ တိကၠမ ႀကီးမားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ေနာက္ခံ အားေပးမွဳ ႏွင့္ ေငြေၾကး ျပည့္စံုသည့္ - အလွဴ ေငြ ထည့္၀င္ႏိုင္သည့္ ခ်မ္းသာရာ ၿမိဳ႕၊ ႏိုင္ငံ နယ္ပယ္ အသီးသီးသို႔သာ ခ်ီတက္ၾကရမည္ ျဖစ္၏။

သို႔ႏွင့္ပင္- အခ်ိဳ႕ေသာ ဘာသာေရး ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ- တရားေဟာ ဆရာမ်ားသည္ လြန္စြာ ခ်မ္းသာ လာေတာ့၏။

ေအာက္ပါ တို႔သည္ကား- သတြ ျဖစ္ေသာ ဘာသာေရး ျဖင့္ အလြန္ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာၾကသူအခ်ိဳ႕၏ အေၾကာင္း ျဖစ္၏။ 
 • ျမန္မာ လူမ်ိဳးမ်ား သိ႐ိွခဲ့ေသာ - အိႏၵိယမွ ဆိုင္းဘာဘာ ဆိုလွ်င္- အလွဴခံ ရ႐ိွေသာ ေငြတို႔ ျဖင့္ မ်ားစြာေသာ ေဆး႐ံုမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား ေဆာက္ေပးခဲ့သည္ သာမက- သူေသဆံုးၿပီးခ်ိန္တြင္ သူ၏ ပိုင္ဆိုင္မွဳမ်ား အေနနဲ႕ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၁၀-ေထာင္ (၁၀ ဘီလ်ံ မွ ၂၅ ဘီလ်ံ) အထိ ႐ိွခဲ့ၿပီး- (ေလ့လာႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ၾကည့္ပါ။)
 • http://www.hindustantimes.com/India-news/AndhraPradesh/Sai-Baba-s-death-leaves-question-mark-on-Rs-40-000-crore-empire/Article1-689085.aspx
 • http://saibaba-invigilator.blogspot.sg/2009/02/money-behind-sai-baba.html
 • http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-14081101
 • အေမရိကန္တြင္ လြန္စြာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ -  Transcendental Meditation technique ကို တီထြင္ ေဖၚေဆာင္ခဲ့သည့္- အိႏၵိယ ေယာဂီ ႀကီး ျဖစ္ေသာ- မဟာရိရိွ မဟာရွ္ ေယာဂီ Maharishi Mahesh Yogi ၏ အေနျဖင့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈.၈ ဘီလ်ံ အထိ ႐ိွခဲ့ၿပီး- ကိုယ္ပိုင္ ဟယ္လီ ေကာ္ပတာ ၅-စီး႐ိွခဲ့ပါတယ္။ (ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဒီေနရာကို ႏိွပ္ပါ။) 
 • ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕အနီး ပသြန္ဌာနီ အရပ္႐ိွ လြန္စြာ ႀကီးက်ယ္ ခမ္းနားေသာ ၀တ္ဖရာ့ ဓမၼကာယ Wat Phra Dhammakaya ေက်ာင္းေတာ္ ႀကီး၏ ေက်ာင္းထိုင္ ဆရာေတာ္- ဓမၼဇယို Dhammajayo ေခၚ Phrarajbhavanavisudh အေနျဖင့္- စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ B.Sc (Economics) ဘြဲ႕ကို Kasetsart University မွ ရၿပီးလွ်င္ - ရခ်င္း ရဟန္း ျပဳေတာ္မူ ၿပီး ၆ - ႏွစ္ အၾကာ မွ စတင္ ၍ “ဓမၼကာယ တရားထိုင္နည္း” ျဖင့္ စတင္ ေက်ာ္ၾကား ေအာင္ျမင္ၿပီး ေနာက္မွာ- အီတလီ လုပ္ အလြန္ေစ်းႀကီးေသာ ပိုးသဃၤာန္းကို အျမဲ ၀တ္႐ံု ႏိုင္ယံုမက၊ ထိုင္းဘုရင္ မင္းျမတ္၏ စားေတာ္ပြဲထက္ မညံ့ေသာ ဆြမ္းကိုသာ ဘုန္းေပးေတာ္မူ ရၿပီးလွ်င္- ကမာၻေပၚတြင္ အလြန္ခ်မ္းသာ သူမ်ားပင္ စီးႏိုင္ခြင့္ မ႐ိွေသာ ႐ိုးလ္စ္ ႐ြိဳက္ Rolls Royce ကားအပါအ၀င္ မ်ားစြာေသာ ဇိမ္ခံကားမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ေတာ္ မူပါ၏။ အခ်ိဳ႕ အခ်က္အလက္ ေတြကို ဒီစာမ်က္ႏွာေတြ မွာ လည္း ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ http://pub.uni-bielefeld.de/download/2304034/2304040

သို႔ဆိုလွ်င္- ထိုသူတို႔သည္ သတြ အလုပ္ ႏွင့္- ရာဇ အလုပ္ - မည္သည့္ အလုပ္ကို တကယ္ လုပ္သြားၾကသည္ဟု စာရွဳသူ ထင္ျမင္မိပါသနည္း။

Oral Roberts ရဲ႕ ဘ၀ကို တစ္ျခား တစ္ဘက္ က ၾကည့္မယ္ ဆိုလွ်င္လည္း- 

စဥ္းစားဘို႔ တစ္ခုက- လူတစ္ေယာက္ ႀကီးျပင္း လာရတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ပါတယ္။ Nature Or Nurture ဆိုတဲ့- ပင္ကိုယ္ စ႐ိုက္ေၾကာင့္လား၊ ပတ္၀န္းက်င္ က ျပဳျပင္ေပးမွဳေၾကာင့္ လား ဆိုတာကို ပညာရွင္ တစ္ဦး အေနနဲ႕ သံုးသပ္ဘို႔လည္း လိုပါတယ္။

သူ႕ရဲ႕ ဘ၀ ဇတ္ေၾကာင္းကို ၾကည့္မယ္ ဆိုယင္- ဘခင္ ျဖစ္သူက - ခရစ္ယာန္ ဘာသာေရး ဆရာ Reverend Ellis Melvin Roberts ျဖစ္သလို ၁၉၃၈ ခုႏွစ္မွာ အိမ္ေထာင္က်ျပန္ေတာ့လည္း- တရားေဟာ ဆရာ တစ္ဦးရဲ႕ သမီး နဲ႕ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ဘာသာေရး နဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ သင္ၾကားမွဳေတြ နဲ႕- လက္ပြန္းတတီး နီးစပ္ ခဲ့သူ ျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို ျမင္သာပါတယ္။

သူရဲ႕ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ ဘာသာေရး အသိဥာဏ္၊ ထက္ျမက္တဲ့ အစြမ္းအစ- ႀကီးမားတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ေတြနဲ႕- ေရာဂါမ်ားကို ကိုယ္၊စိတ္၊ ႏွလံုး ကုသထံုး ေတြနဲ႕ ဘုရားသခင္ေပၚ ယံုၾကည္မွဳ ေပၚ အေျချပဳ ထင္ရွားခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။

သူနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ - ေနာက္ဆက္တြဲ အခ်က္ကို သိခ်င္ယင္ေတာ့- ဒီလင့္ မွာ ဖတ္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ အခ်က္အလက္ အခ်ိဳ႕ကို- ေဖၚျပထားပါတယ္။ ျမန္မာလိုေတာ့ ျပန္မေရး လိုေတာ့ပါ။

"Roberts' two California homes, partly for security reasons, were not much discussed by the ministry. Oral also remained sensitive about press criticism of his lifestyle. His house in Palm Springs, purchased for $285,000 and financed by a Tulsa bank, was his only privately owned home. In 1982 ORU endowment funds were used to purchase a $2,400,000 house in a high-security development in Beverly Hills. Considered a potentially profitable investment, the house served as Oral's West Coast office and residence." (p. 355)
"Oral's homes in California inevitably kept alive the old questions about his personal wealth and lifestyle. While probably not as probing as the press had been fifteen years earlier, reporters still took a keen interest in Oral's financial affairs. In 1981, the Associated Press published Roberts' personal income figures for the preceding five years--ranging from $70,000 in 1976 to $178,000 in 1978.
"In addition to his healthy income, derived mostly from book royalties, Oral continued to enjoy generous expense accounts: `The Robertses wear expensive clothes and jewelry and travel in a company-owned eight-passenger fanjet.'
Patti Roberts' book [following her divorce from Oral's son, Robert] and an earlier expose written by Jerry Sholes, renewed curiosity about the family's financial affairs, although Patti confessed that her own `extravagance' while she was Richard's wife had `blunted' her protest.
Tax records indicate that Oral's partners donated in excess of $38,000,000 in the fiscal year 1977-78, "surpassing every other religious association in the nation." (p. 389)
In 1979 a book was published by Jerry Sholes, a former employee of Oral Robert ministries, which detailed deep deception and hypocrisy:
"Here is a portrait of the real Oral Roberts, the man not too many of his admirers know. He dresses in Brioni suits that cost $500 to $1000; walks in $100 shoes; lives in a $250,000 house in Tulsa and has a million dollar home in Palm Springs; wears diamond rings and solid gold bracelets employees `airbrush' out of his publicity photos; drives $25,000 automobiles which are replaced every 6 months; flies around the country in a $2 million fanjet falcon; has membership, as does his son Richard, in `the most prestigious and elite country club in Tulsa,' the Southern Hills (the membership fee alone was $18,000 for each, with $130 monthly dues) and in `the ultra-posh Thunderbird Country Club in Rancho Mirage, California' (both father and son joined when memberships were $20,000 each--they are now $25,000); and plays games of financial hanky-panky that have made him and his family members independently wealthy (millionaires) for life. (When his daughter and son-in-law were killed, they left a $10 million estate!)" (Evangelist R.L. Sumner's review of Give Me that Prime- time Religion by Jerry Sholes)
"By the mid-1980s, Oral Roberts had come to be the chief executive officer of an organization that employed about 2,300 people and did an annual business of about 110 million dollars, about 60 percent of which was raised through contributions." (p. 485)
ဒါဆိုယင္- သတြသမား- သစၥာကို ရွာေဖြ ႏိုင္ခဲ့တဲ့- သူတစ္ေယာက္ ရဲ႕ ဥပမာနဲ႕ ယွဥ္ျပလိုပါတယ္။

ေလာကီ ဘ၀ ကို ပိုင္းျဖတ္၍- သစၥာဥာဏ္ ကို ရယူခဲ့သူ။
သူကေတာ့ တစ္ျခားသူ မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာ အားလံုး သိထားသူ တစ္ဦး ျဖစ္၏။ ဤပုဂၢိဳလ္၏ ဇာတာကို ကို ေလ့လာမည္ ဆိုပါကလည္း- 
ကမာၻမွာ သိပၸံ ပညာ နဲ႕ မည္သို႔မွ် မရွင္းျပႏိုင္ေအာင္၊ မံမီ က်ပ္စည္းျခင္း မ႐ိွပါပဲ လွ်က္- ပုပ္သိုးျခင္း ကင္းမဲ့ စြာနဲ႕ - ရဟႏၱာ တစ္ဆူ ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသ ျပႏိုင္ခဲ့သူ- စြန္းလြန္း ဆရာေတာ္ႀကီး ဦးက၀ိ ရဲ႕ ဇာတာေတာ္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕ ဇာတာမွာ- နကၡတ္ေတြကို အဆင့္ ၃-ဆင့္ ခြဲၿပီး- ဂုဏမ်ားကို စစ္ေဆး လိုက္တဲ့ အခါမွာေတာ့- ၿဂိဳဟ္အမ်ားစု အေနနဲ႕ကလည္း သတြ မ်ား ျဖစ္ေနသလို- ဥဒယ လဂ္၊ သူရိယ လဂ္၊ စႏၵရ လဂ္ မ်ား အရလည္း- သတြ မ်ားက အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။
ၾတင္း စစ္ေဆးခ်က္ အရ ၾကည့္တဲ့ အခါမွာလည္း - လက္ေတြ႕ - က်က် လုပ္ေဆာင္တတ္တဲ့ (သိသေလာက္ နဲ႕ လုပ္တတ္သူ) မ်ိဳး physical ျဖစ္ေၾကာင္း နဲ႕ ဘာသာေရး ကို လိုက္စားႏိုင္သူ (spirituality) သမား ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ေတြ႕ ရျပန္ပါေတာ့တယ္။

ဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕ ဇာတာေတာ္ကို အန္ဒ႐ြိဳက္ မိုးတား ပ႐ိုဂရမ္ နဲ႕ဖြဲ႕ထားတာ နဲ႕ ေဖၚျပထားပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္လည္း- သတြ ႏွင့္ ရာဇ သေဘာ တို႔ကို ျဖစ္ေစ၊ အျခားျခားေသာ နကၡတ္ ဆိုင္ရာ သေဘာတို႔ကို ျဖစ္ေစ- ေသခ်ာစြာ ဆန္းစစ္ ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳယင္း ဒီေဆာင္းပါးကို အဆံုးသတ္လိုက္ပါေတာ့မယ္။

အားလံုး ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။
ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)[+/-] show/hide this post