Sunday, September 30, 2012

ကာလသပၸ ေယာဂ (၄) အျမင့္ဆံုး အာဏာရွင္ ျဖစ္သြားေသာ ပန္းပဲ ဆရာသား မူဆိုလိုနီ။

ကၽြန္ေတာ္၏ ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္- လူသားတို႔၏ သမိုင္းတေလွ်ာက္ ထင္ရွား သူတို႔၏ ဇာတာမ်ားကို ေရးသားျခင္းေၾကာင့္-
 
ကာလ သပၸေယာဂ ရသူမ်ား ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား ေအာင္ျမင္ၾကသည္ ဟု စာဖတ္သူတို႔အား အေတြး မေရာက္ေစလိုပါ။
 
အိႏၵိယ ေဗဒင္ဆရာမ်ား ေျပာသည့္- အလြန္ဆိုး၀ါးသည္၊ ဘ၀တြင္ ေအာင္ျမင္မွဳ ရရန္ မ႐ိွ၊ ႀကီးစြာေသာ ဒုကၡေရာက္သျဖင့္ ယၾတာေခ်ရန္ လိုအပ္သည္ ဆိုေသာ ကာလ သပၸ ေယာဂ ကို အမွန္အတိုင္း နားလည္ေစရန္သာ ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။
 
နကၡတ္ ေဗဒင္ ပညာသည္ - အလြယ္တကူ တတ္ေျမာက္ ႏိုင္ေသာ၊ လူတိုင္း ေလ့လာ ႏိုင္ေသာ အတတ္ပညာ မဟုတ္ ေသာ္လည္း- နကၡတ္ ပညာကို လက္႐ိွ ေလ့လာ ေနသူမ်ား အက်ိဳးအတြက္ ရည္႐ြယ္၍- ဆန္းစစ္ပံု အေသးစိတ္ တို႔ကို ေဆာင္းပါး မ်ားစြာတို႔တြင္ ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ ေဖၚျပ ေရးသား ရာတြင္- အမ်ားစု ေသာ စာဖတ္သူတို႔ အေနျဖင့္ နားမလည္ ႏိုင္ေသာ အေနအထား ျဖင့္ ၾကံဳေတြ႕ ရပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း- မူလ အေျခခံ႐ိွၿပီး- အင္အား စိုက္ထုတ္ ေလ့လာသူမ်ား အတြက္မူ- ကၽြန္ေတာ္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ အက်ိဳး႐ိွေစမည္ ဟု ယံုၾကည္ပါ၏။
 
သို႔ျဖင့္- စာသားမ်ားစြာ တို႔ထက္ က်စ္လစ္သိပ္သည္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို တစ္ၿပိဳင္တည္း ေဖၚျပႏိုင္သည့္- ဇယားမ်ားျဖင့္ ျပရာတြင္လည္း- ဇယားမ်ား ႏွင့္ မနီးစပ္သူတို႔ အတြက္ ထပ္မံ အခက္အခဲ ေတြ႕ၾကရ ျပန္ပါသည္။
 
အကယ္၍- အမ်ား နားလည္ေစရန္ - “ဒါေၾကာင့္ ဒါျဖစ္” အလြယ္တကူ ဟု ေျပာမည္ ဆိုပါကလည္း- အျခားေသာ အေျခခံသေဘာမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရွဳ ထားျခင္းေၾကာင့္- ပညာရပ္ကို ေလ့လာသူမ်ား အေနျဖင့္ ပံုေသ သတ္မွတ္ ေဟာဆိုျခင္း၊ ေခါင္းထဲတြင္ မမွန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ေရာက္သြား ႏိုင္ျခင္း တို႔ျဖစ္မည္ ကို စိုးရိမ္ ေသာေၾကာင့္- အမ်ားစု အေနျဖင့္ နားလည္ရန္ အခက္အခဲ ေတြ႕မည္မွန္း သိထားေသာ္လည္း- ပညာရပ္ အမွန္ကို လိုလားသူမ်ား၊ သုေတသီ စစ္စစ္မ်ား အေနျဖင့္ အက်ိဳး႐ိွမည္ကို ရည္သန္၍ အခ်ိန္မ်ားစြာကို အကုန္ခံလွ်က္- အပင္ပန္း ခံလွ်က္၊ မလႊဲမေရွာင္သာ ေရးသား ရျခင္း ျဖစ္သည္ ကို ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ ရွင္းျပလိုပါသည္။ လက္႐ိွ သိပၸံပညာမ်ား ျဖစ္ေသာ သခၤ်ာ၊ ရူပေဗဒ၊ ဓါတု ေဗဒ တို႔ထက္ တစ္ေ႐ြးသားမွ် မနိမ့္က်ေသာ နကၡတ္ ပညာကို အလြယ္ တကူ ျဖစ္သေယာင္္ ေရးသားၾကမွဳေၾကာင့္- နကၡတ္ပညာ လည္း လမ္းေဘး ေရာက္ၿပီး- ေဗဒင္ ဆရာတို႔၏ အေနအထား လည္း ေျမာင္းထဲ ေရာက္ ေနၿပီ ျဖစ္ပါ၏။ ေဗဒင္ကို ခ်စ္သူမ်ား ဆင္ျခင္ ၾကပါကုန္။
 
လူတစ္ေယာက္၏ ဘ၀မွ ျဖစ္ရပ္တို႔သည္- မည္သည့္ ၿဂိဳဟ္၊ မည္သည့္ ရာသီတြင္ ရပ္ေသာေၾကာင့္- မည္သို႔ ျဖစ္မည္။ မည္သည့္ ၿဂိဳဟ္ႏွင့္ မည္သည့္ ၿဂိဳဟ္ ပူးျခင္းေၾကာင့္၊ မည္သည့္ ၿဂိဳဟ္ ဥဳစ္ရျခင္း၊ မည္သည့္ ၿဂိဳဟ္ နိစ္ရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္ ဟု အလြယ္ေျပာ၍ မရပါေခ်။
 
ဇာတာရွင္၏ အတိတ္ဘ၀ မွ ကုသိုလ္ကံ- ဘ၀မ်ားစြာမွာ ပါလာေသာ အထံု၊ စ႐ိုက္၊ သက္ဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္း စသည္ တို႔ကို မူတည္၍- ျပဳလုပ္မိေသာ ကံ၊ ထိုကံ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ႐ိုက္ခတ္လာေသာ အေနအထား တို႔ကသာ- ေနာက္ျဖစ္ရပ္ တို႔ကို ျဖစ္ေစျခင္း ျဖစ္ပါ၏။
 
ေဗဒင္ ပညာ အေနျဖင့္- မည္သို႔ ျဖစ္မည္ ဟု ဆံုးျဖတ္ရန္ မလြယ္ပံု ကို အနည္းငယ္ ရွင္းျပလိုပါသည္။ ေဗဒင္သည္ ကံ- ကံ၏ အက်ိဳးကို ေလ့လာေသာ ပညာ ျဖစ္၏။
 
ကံ- ၏ အေနအထားကို ေလ့လာျခင္းသည္ အလြန္ရွဳပ္ေထြး၍- သာမာန္ အားျဖင့္ နားလည္ရန္ မလြယ္ေသာေၾကာင့္- ျမတ္စြာ ဘုရားမွ- ကံ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၾကံစည္ျခင္းကို- အစိေႏၲယ် တရားထဲတြင္ပင္ ထည့္သြင္း ထားပါ၏။
 
လူတိုင္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္း အနည္းဆံုး တစ္မ်ိဳးမကေတာ့ ႐ိွတတ္၏။ သို႔ေသာ္ သူေလွ်ာက္လွမ္း ေနေသာ ဘ၀ ႏွင့္ သူပိုင္ဆိုင္ေသာ အရည္အခ်င္း ကိုက္ညီမွဳ ႐ိွမ႐ိွကေတာ့ လြန္စြာ အေရးႀကီး၏။
 
ေငြ႐ိွသူသည္ သူေဌး မဟုတ္ပါ။ ေငြကို ထိမ္းသိမ္း ႏိုင္စြမ္း မ႐ိွပါက- ထိုေငြတို႔ ဆံုး႐ွံဳး ပ်က္စီးရမည္ သာ ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ ေစာင့္႐ံုပင္ ျဖစ္၏။ ထိုသူတြင္ အျခားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား မည္သို႔ပင္ ႐ိွသည္ ျဖစ္ေစ- ေငြေၾကး ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အရည္ အခ်င္းမ႐ိွပါက- ေငြေၾကး အားျဖင့္မူ တိုးတက္ ႀကီးပြားရန္ လမ္းမ႐ိွေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ဇာတာရွင္၏ အရည္အခ်င္း ကို ေလ့လာ ရမည္ ျဖစ္၏။ ဖိုထိုး၍ ၾကက္ကန္းတိုးၿပီး ဓါတ္လံုး ေအာင္ေသာ္မွ မိမိတြင္ ထိမ္းသိမ္း ႏိုင္စြမ္း မ႐ိွလွ်င္ ထိုဓါတ္လံုးသည္ မိမိလက္မွ ဆံုး႐ံွဳးရမည္ ျဖစ္၏။
 
ေသနတ္ တစ္လက္ကို မည္သို႕ ကိုင္တြယ္၊ ထိမ္းသိမ္းရမည္ ကို မသိေသာ လူတစ္ဦး အတြက္ ထိုေသနတ္သည္ ထိုသူကိုယ္တိုင္အား ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သူ၏ မိသားစု၀င္ တစ္ဦးဦးအား ေသာ္လည္းေကာင္း ဒုကၡေကာင္းစြာ ေပးႏိုင္ေသာ အရာ ျဖစ္၏။ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား အဆိုအရ- အိမ္တြင္ ေဆာင္ထားေသာ ေသနတ္သည္ ျပင္ပ ရန္သူကို ကာကြယ္ရန္ထက္- မိသားစု၀င္ တစ္ဦးဦးအား ထိုလက္နက္ျဖင့္ ဒုကၡေရာက္မည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်က ၇၀% ႐ိွသည္ ဆိုပါ၏။
 
ဤသည္မွာ- လက္၀ယ္ ပိုင္ဆိုင္မွဳ၊ ထိန္းသိမ္းမွဳ တို႔တြင္- ပိုင္ဆိုင္ ေစာင့္ေရွာက္ ႏိုင္စြမ္း အရည္အခ်င္း ႐ိွမ႐ိွ ေလ့လာထားရန္ လိုေၾကာင္းကို ေျပာလိုရင္း ျဖစ္၏။
 
တစ္ဖန္ စ႐ိုက္ ကိစၥ ျဖစ္၏။ ဘ၀မ်ားစြာမွ ပါလာေသာ စ႐ိုက္ ႐ိွသကဲ့သို႕- ႀကီးျပင္းရာ ပတ္၀န္းက်င္၏ ျပဳျပင္ေပးမွဳ ေၾကာင့္- အမ်ားအျမင္တြင္ ျမင္ရေသာ စ႐ိုက္ လည္း႐ိွ၏။ ဤေနရာတြင္ မျမင္သာေသာ စ႐ိုက္ႏွင့္ ျမင္သာေသာ စ႐ိုက္ ကို ခြဲျခား သိျမင္ရမည္ ျဖစ္၏။ အမ်ားအျမင္တြင္ လိမၼာယဥ္ေက်းသူဟု ျမင္ရေသာ္လည္း၊ ႏွလံုးသားထဲတြင္ ပင္ကိုယ္အားျဖင့္ လူမဆန္ေသာ စ႐ိုက္ဓါတ္ခံ ႐ိွသူတို႔ ႐ိွ၏။
 
သုညမွ စ၍- ထိပ္ဆံုး ေရာက္သည္ အထိ ေအာင္ျမင္ သူတို႔သည္- ထိုသို႔ေသာ အေနအထားကို ပို႔ေပး ႏိုင္သည့္ စ႐ိုက္တို႔ ထင္ရွားစြာ ႐ိွေန၏။ လူပ်င္း၊ လူဖ်င္း တို႔တြင္ ၄င္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စ႐ိုက္ ႐ိွသကဲ့သို႕၊ ထက္ျမက္ေသာ သူတို႔တြင္လည္း သက္ဆိုင္ရာ စ႐ိုက္မ်ား ႐ိွထားၾက၏။
 
စာဖတ္သူတြင္ သားသမီး ၃-ေယာက္ခန္႕ ႐ိွပါက- ကေလး တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ပင္ကိုယ္ စ႐ိုက္ခ်င္း မတူျခားနားပံုကိုလည္း မိဘ အေနျဖင့္ သိျမင္ႏိုင္၏။ ဥပမာ အားျဖင့္- “မင္းက အသံုးမက်ဘူး၊ အလကားေကာင္ပဲ” ဟု ဆဲဆို ႀကိမ္းေမာင္းမိေသာ ဆံုးမ မွဳသည္- အခ်ိဳ႕ကေလးမ်ား အတြက္ ပို၍ ဆိုး႐ြားေသာ အေနအထား သို႔ ပို႔ေဆာင္ ေပးႏိုင္သကဲ့သို႔၊ အခ်ိဳ႕ ကေလးမ်ား အတြက္မူ- မခံခ်င္စိတ္ ျဖင့္ မိမိအစြမ္းကို ေဖၚထုတ္ႏိုင္သည့္ အင္အားကို ျဖစ္ေစသည့္ အေနအထား သို႔ ေရာက္ေစ၏။ အခ်ိဳ႕ကေလး အတြက္မူ- သိမ္ငယ္သြားျခင္းလည္း မျဖစ္၊ မခံခ်င္မွဳ ကို ႀကိဳးစားမွဳ ဘက္သို႔ မပို႔ပဲ- တစ္ဘက္သူအား မုန္းတီး မွဳ ဘက္သို႔ ပို႔ေပးတတ္သာ စ႐ိုက္႐ိွ၏။ မိမိ၏ သားသမီး သည္ မည္သည့္ စ႐ိုက္ ႐ိွသနည္းကို သိထားမွသာ- မည္သည့္ ပံုစံျဖင့္ ဆံုးမျခင္းက ပို၍ သင့္ေတာ္ သည္ကို သိ႐ိွလာပါမည္။
 
အခ်ိဳ႕သည့္ အလြယ္တကူ အရံွဳးေပးတတ္ေသာ စ႐ိုက္ ဓါတ္ခံ႐ိွ၏။ အခ်ိဳ႕မွာမူ- မည္သည့္ ကိစၥကိုမွ် အလြယ္တကူ အရံွဳးမေပးလို။
 
အခ်ိဳ႕သည္ ျပႆနာ ေပၚလာလွ်င္ အေကာင္းဘက္မွ လွည့္ေတြးတတ္သူမ်ား ျဖစ္၍- အခ်ိဳ႕မွာမူ- မိမိႏွင့္ မတူ ရန္သူ ဟု သေဘာထားလိုသည့္ စ႐ိုက္ ႐ိွ၏။
 
အခ်ိဳ႕သည္ ဆံုးရံွဳးမွဳ ျပႆနာ ေပၚလာလွ်င္- မိမိကံ-ဆိုးလွ ခ်ည္လားဟု မိမိကိုယ္ မိမိ အားငယ္၊ စိတ္ဒုကၡေပးတတ္ေသာ ဓါတ္ခံ႐ိွသကဲ့သို႔၊ အခ်ိဳ႕တြင္ ထိုစ႐ိုက္ မ႐ိွ။
 
ထို႕ေၾကာင့္- ထိုသူတို႔ အေနျဖင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ၾကံဳလွရမည့္ အေနအထားတို႕သည္လည္း မတူညီႏိုင္။
 
ေနာက္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္က ခံစားမွဳ-ျဖစ္၏။
 
အတြင္းဓါတ္ခံ ကိန္းေနေသာ စ႐ိုက္ကို မည္သူကမွ် မျပဳျပင္ႏိုင္ သကဲ့သို႕ ခံစားဓါတ္မွဳ စိတ္ဓါတ္ခံ ကိုလည္း ျပဳျပင္၍ မရေခ်။ အသက္ႀကီး၍- ထိမ္းသိမ္း သြားျခင္း၊ ဟန္ေဆာင္ ဖုံးကြယ္ႏိုင္စြမ္း ႐ိွလာျခင္း တို႕ေၾကာင့္ ျပင္ပ ေဖၚျပမွဳ၊ တုန္႕ျပန္မွဳ မတူေတာ့ျခင္းသည္- အတြင္းသေဘာ ႏွင့္ မပတ္သက္ေခ်။ စိတ္ဓါတ္ အခံသေဘာ ႏွင့္ စ႐ိုက္ကို မ်ားစြာေသာ သူတို႔သည္ ျပင္ပမွ အျမင္အရ ဆံုးျဖတ္မိတတ္၏။ အမွန္အားျဖင့္ ၄င္းတို႔သည္ တစ္ခုခ်င္းစီ သီးသန္႕ ျဖစ္ေသာ္လည္း- ျပင္ပ တုန္႕ျပန္မွဳတြင္ ယွက္ႏြယ္ေနမွဳေၾကာင့္- သီးသန္႔ ခြဲထုတ္ နားလည္ရန္ မလြယ္ကူျခင္း ျဖစ္၏။
 
ေယဘူယ် အားျဖင့္- ဇာတာခြင္ တစ္ခု တည္ေဆာက္ထားပံု၊ ၿဂိဳဟ္တို႔ ပံ်႕ႏွံ႕၊ စုစည္း တည္ေနပံု၊ ဂုဏမ်ား၊ ၾတင္းမ်ား၊ လဂ္ ႏွင့္ လဂ္သခင္၊ တနဂၤေႏြ တို႔သည္- စ႐ိုက္ႏွင့္ တုန္႕ျပန္မွဳ၊ အားနည္းမွဳ၊ အားသန္မွဳ သက္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး တို႔ကို ေဖၚျပသကဲ့သို႔- စိတ္ခံစားမွဳ ႏွင့္ သာယာ ခံစားမွဳ တို႔ကို တနလၤာ (စန္း) ႏွင့္ ေသာၾကာ တို႔မွ ေဖၚျပေနတတ္၏။
 
အားလံုးကို ထိမ္းသိမ္းႏိုင္စြမ္းသည္ကား ပညာ ႏွင့္ အသိဥာဏ္ ျဖစ္၏
 
ပညာ သည္ အသိဥာဏ္ကို ေပး၏။
သို႔ေသာ္ ပညာ ဆိုသည္မွာ အတန္းပညာ ျဖစ္ခ်င္လည္း ျဖစ္မည္၊ ဘ၀ေပး ပညာ ျဖစ္ခ်င္လည္း ျဖစ္မည္ ျဖစ္၏။

အခ်ိဳ႕သည္ ေက်ာင္းေကာင္းစြာ မေနခဲ့ရေသာ္လည္း ေလးနက္ မွန္ကန္ေသာ ပညာႏွင့္ ယွဥ္သည့္ အေတြး အေခၚ႐ိွ၏။ အသိဥာဏ္ ႐ိွ၏။ အခ်ိဳ႕သည္ ဘြဲ႕၊ ဘြဲ႕လြန္ စသျဖင့္ ႐ိွေသာ္လည္း- စာဆိုလွ်င္ က်က္၊ ပုစၧာဆိုလွ်င္ တြက္- ၀ိရိယ စသည္ တို႔ကို အားျပဳ အသံုးခ်ႏိုင္ ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အျခား နည္းမ်ားျဖင့္ ျဖစ္ေစ- ပညာေရး ေလာကမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ အသိအမွတ္ ျပဳ လက္မွတ္ကို ရထားၾကေသာ္လည္း- ကိုယ္ပိုင္ စဥ္းစား ႏိုင္စြမ္းတြင္ အားနည္းတတ္၏။
 
ထို႔ေၾကာင့္ ေဗဒင္ ပညာတြင္ ေျပာတတ္ၾကေသာ- “ၾကာသပေတးေကာင္း အျပစ္တစ္ေသာင္း ေက်သည္” ဆိုျခင္းမွာ- ဆင္ျခင္ စဥ္းစား အသိဥာဏ္ အားေကာင္း သူတစ္ဦး အေနျဖင့္- မေကာင္းေသာ ပင္ကိုယ္ စ႐ိုက္မ်ား၊ အားနည္းသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား၊ ႏုနယ္ေသာ ခံစားခ်က္မ်ားကို လႊမ္းျခံဳ ေထာက္ပံ့ ေပးျခင္းျဖင့္- မေကာင္းေသာ အေနအထားမွပင္ ေကာင္းေသာ အေနအထားကို ပို႔ေပးႏိုင္သည္ကို ဆိုျခင္း ျဖစ္၏။
 
အကယ္၍- အလြယ္တကူ- နမူနာ ဇာတာ အရ- ၾကားျဖတ္၍ လိုသေလာက္ မွ်ကိုသာ ကြက္၍ ေရးသား ပါမူ- အမ်ားစု အေနျဖင့္ နားလည္ လြယ္သည္ ဟု ထင္သြားမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း- အမွန္ကို နားလည္ျခင္း မ်ိဳး မဟုတ္သည္ကို ကၽြန္ေတာ္ စိုးရိမ္မိ၏။ ထိုသံုးသပ္ခ်က္ ေဗဒင္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ အေၾကာင္း အခ်က္သည္ ထိုဇာတာ အတြက္သာ မွန္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း- ေနာက္ဇာတာ အတြက္ဆိုလွ်င္ အသံုး၀င္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။
 
ဤသို႔ ဤသို႔ ေသာ အေနအထား တို႔ေၾကာင့္-
 
ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသား တင္ဆက္ရာတြင္-
 
ၿဂိဳဟ္တစ္လံုးျခင္းမွ စတင္၍- စ႐ုိက္၊ စိတ္ဓါတ္၊ အရည္အခ်င္း စသည္တို႔ကို စုေပါင္း ျခံဳငံု ေရးသားရျခင္း ျဖစ္ပါ၏။ အမွန္အားျဖင့္ ဆိုပါက- ဒီထက္မက ပင္ ေလ့လာ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို ေဖၚျပရမည္ ျဖစ္၏။
 
ကာလ သပၸေယာဂ ႏွင့္ ပတ္သက္၍- ေကာင္းသူ၊ ဆိုးသူ၊ ႀကီးပြားသူ၊ မၾကီးပြားသူ တို႔ကို နမူနာ ဇာတာမ်ားျဖင့္ ေလ့လာ သံုးသပ္ တင္ဆက္ရာတြင္- ခ်န္လွပ္ ထား၍ မရသူတစ္ေယာက္ကား-
 
ဆင္းရဲသား ပန္းပဲဆရာမွ ေမြးဖြားလာခဲ့သူ - ကမာၻေပၚတြင္ လူမဆန္ဆံုးေသာ ဖက္ဆစ္ ၀ါဒ၊ ဖက္ဆစ္ စနစ္၏ ဖခင္ႀကီး ဘန္နီတို မူဆိုလိုနီ ပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။
 
ေအာက္မွ ပံုသည္ ဟစ္တလာ ႏွင့္ မူဆိုလိုနီ တို႔၏ ပံုျဖစ္ပါသည္။
 
 

 


ေတာ္လွန္ေရးႀကီးမ်ား ျဖစ္ပြားသည့္ အခါမ်ားတြင္-
ဆင္းရဲသားမ်ားဘက္မွ ေျပာႏိုင္သူ- လူအမ်ား ၾကားလိုသည့္ စကားမ်ား မိန္႕ခြန္းမ်ားကို ရဲရဲေတာက္ တြင္တြင္ႀကီး ေျပာႏိုင္သူတို႔အား ျပည္သူ ျပည္သားတို႔က တစ္ခဲနက္ အားေပး ေထာက္ခံၾက၏။ လူအမ်ားေျပာခ်င္ေသာ္လည္း မေျပာရဲသည့္ စကားမ်ား၊ လူအမ်ား ၏ ဘ၀ ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ စကားမ်ား၊ လူအမ်ား နားလည္ ႏိုင္သည့္ စကားမ်ား၊ လူမ်ား ၾကားလိုသည့္ စကားမ်ားကို တြင္တြင္ႀကီး ေျပာႏိုင္ သူတို႔သည္ ေအာင္ျမင္ေသာ တရားေဟာ ဆရာမ်ား ျဖစ္သြားၾက၏။
 
ထိုသူတို႔သည္- ထိုသို႔ေသာ ေထာက္ခံမွဳတို႔ေၾကာင့္ အျမင့္မားဆံုး အာဏာ တန္ခိုးကို ရသြားေသာ အခါ- လူသန္းေပါင္း မ်ားစြာကို ဒုကၡျပန္ေပးသည့္ သူမ်ား ျဖစ္သြား တတ္ျပန္ေသးေတာ့၏။
 
သို႔ႏွင့္ပင္- တစ္ခ်ိန္က- ကမာၻေပၚ႐ိွ ကြန္ျမဴနစ္ ႏိုင္ငံႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ေသာ- ႐ုရွား ႏိုင္ငံတြင္- ေဗာ္လရိွဗစ္ ပါတီႀကီး ေပၚလာက- မင္ရွီဗစ္မ်ား အပါအ၀င္ မိမိႏိုင္ငံသား ေသာင္းေပါင္း မ်ားစြာကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ မွဳႀကီးမ်ား ေပၚလာေတာ့၏။
 
ထိုနည္းတူ- ျပည္သူတို႔၏ ေထာက္ခံမွဳကို ရခဲ့ေသာ ေမာ္စီတုန္း ဦးေဆာင္သည့္ ယဥ္ေက်းမွဳ ေတာ္လွန္ေရးႀကီး ေပၚလာကာ- မိမိ ႏိုင္ငံသား လူေပါင္း သိန္းေပါင္း မ်ားစြာ (၇-သိန္းခြဲမွ ၁-သန္းခြဲ အတြင္း) ကို သတ္ျဖတ္မွဳႀကီးလည္း ေပၚလာခဲ့၏။
 
ထိုနည္းတူ- လြန္စြာစကားေျပာေကာင္းေသာ- ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာ မိန္႕ခြန္းမ်ား၊ လူထု ရင္ကို ထိေသာ မိန္႔ခြန္း မ်ားျဖင့္- ျပည္သူ႔ ေထာက္ခံမွဳ တို႔ကို ရခဲ့သည္ ဟစ္တလာသည္လည္း- မိမိဂ်ာမဏီ႐ိွ ဂ်ဴးမ်ား၊ အျခား ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ား႐ိွ ဂ်ဴးမ်ား အပါအ၀င္- လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ေသေၾက ပ်က္စီးေစခဲ့သည့္ ဒုတိယ ကမာၻစစ္ႀကီး ေပၚလာခဲ့၏။
 
ဤသို႔ေသာ ထူးျခားေသာ အရည္အခ်င္း႐ိွသူ၊ လူထုကို မိမိဘက္ပါေအာင္ ဆြဲေဆာင္ ေျပာဆိုႏိုင္သူ- အျခား ထင္ရွားသူ တစ္ဦးသည္ကား- ကမာၻေပၚတြင္ လူမဆန္ေသာ ဖက္ဆစ္ စနစ္ႀကီးကို စနစ္တည္ေထာင္ ခဲ့သူ- ဖက္ဆစ္ ဖခင္ႀကီး ဘန္နီတို မူဆိုလိုနီ ပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။
 
သူ႕အား ၁၈၈၃-ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၉-ရက္တြင္ ဆိုရွယ္လစ္ ၀ါဒီ- ဘုရားေက်ာင္းဆရာလည္း ျဖစ္ေသာ- ဆင္းရဲသား ပန္းပဲဆရာ ျဖစ္သူ မွ ေမြးဖြားလာခဲ့၏။
 
ဆိုဆံုးမ မႏိုင္ပဲ ၾကမ္းတမ္းေသာ သေဘာ႐ိွသျဖင့္- ေက်ာင္းမ်ားစြာမွ ထုတ္ပယ္ျခင္း ခံခဲ့ရ၏။
 
သို႔ေသာ္ ထူးျခားစြာ ဥာဏ္ေကာင္းသျဖင့္ မည္သည့္ စာေမးပြဲကိုမွ် က်ရံွဳးဘူးျခင္း မ႐ိွခဲ့။
 
သူသည့္ ေက်ာင္းဆရာလည္း လုပ္ခဲ့ဘူး၏။ ထို႔ေနာက္ အလုပ္မွ ထုတ္ခံရၿပီး- ဆြဇ္ဇာလန္ သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းကာ- ၾကံဳသလို လုပ္ကိုင္ခဲ့ဘူး၏။
 
သူသည္ ဆိုရွယ္လစ္ ပါတီမွ ထုတ္ေ၀ေသာ Avanti သတင္းစာ တိုက္တြင္ အယ္ဒီတာ လုပ္ခဲ့၍- သတင္းစာ ေစာင္ေရ ၂-ဆ တိုးေအာင္ လုပ္ႏိုင္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္၏။
 
ေက်ာင္းဆရာ မွ အာဏာရွင္ ျဖစ္ခဲ့သူ- ေမာ္စီတုန္း ကဲ့သို႔ပင္- သူသည္လည္း ေက်ာင္းဆရာ ေဟာင္း၊ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္လစ္ ေဟာင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း- လူမဆန္ေသာ အာဏာရွင္ ျဖစ္သြားခဲ့ သည္ကို သမိုင္းမွ ေဖၚျပထားသည္ကိုလည္း စာဖတ္သူတို႔ သတိျပဳသင့္ပါ၏။
 • ၁၈၈၃-ဇူလိုင္ ၂၉-တြင္ ဘန္နီတို မူဆိုလိုနီ ေမြးဖြားခဲ့၏။
 • ၁၉၁၉-မတ္လ ၂၃-တြင္ မူဆိုလိုနီ ႏွင့္ စစ္ျပန္မ်ား ပူးေပါင္း၍ ဖက္ဆစ္ အဖြဲ႕အစည္းကို တည္ေထာင္ခဲ့၏။
 • ၁၉၁၉-ဧၿပီလ ၁၅ မူဆိုလိုနီ ၏ လူမ်ားက မီလန္ ၿမိဳ႕႐ိွ ဆိုရွယ္လစ္ သတင္းစာ ဌာနကို တိုက္ခိုက္ခဲ့၏။
 • ၁၉၂၅-ဇန္န၀ါရီလ ၃-တြင္ မူဆိုလိုနီ သည္ အီတလီ အာဏာရွင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။
 • ၁၉၂၉-ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၁-တြင္ ၁၁-ဦးေျမာက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးမွာ ဂ်ဴးႏွင့္ ပ႐ိုက္တက္စတင့္ မ်ားကို ခြဲျခား ဖိႏွိပ္ရန္ မူဆိုလိုနီ ႏွင့္ သေဘာတူ လက္မွတ္ထိုးခဲ့၏။
 • ၁၉၃၉- ဇြန္လ ၁၃-ရက္၊ ဟစ္တလာ ႏွင့္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ အျဖစ္ ဗင္းနစ္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။
 • ၁၉၄၅- ဧၿပီလ ၂၈ တြင္ တြင္ မူဆိုလီနီ ႏွင့္ သူ၏ မယားငယ္ တို႔ကို အီတလီ ေတာ္လွန္ေရး တပ္သားမ်ားက ေသဒဏ္ စီရင္ခဲ့သည္။
 • ထိုကာလသည္ ကား- စေန ထူလ၊ ရာဟု အႏၲရ၊ ေသာၾကာ ျပတႏၲရ ျဖစ္ၿပီး ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္ဆိုးလႊမ္းမိုးမွဳ မ်ားကိုမူ- ေဖၚျပပါ ဇယားတြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
 • ၁၉၄၆- ဧၿပီလ ၂၁ တြင္ တြင္ မူဆိုလီနီ ၏ ႐ုပ္ကလာပ္ကို ခိုးယူျခင္း ခံရသည္။
 
 ဓါတ္ပံုမ်ားကို- http://skepticism-images.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/images/jreviews/Mussolini_Petacci_1945.jpg မွ ရယူထားပါသည္။

 
မိုးတား ပညာေပး ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားခဲ့ရာတြင္- မိုးတား အင္အားျပ ဂရပ္ဖ္မ်ားသည္ အေထာက္အကူ မ်ား အေနျဖင့္သာ ျဖစ္ျခင္း- အားလံုး အေသးစိတ္ အတိအက် ေလ့လာ ႏိုင္ရန္ အတြက္မူ- ထိုဂရပ္ဖ္ မ်ားသာ မက- ထိုဂရပ္ဖ္ မ်ား၏ ေနာက္ကြယ္ သေဘာတရား ႏွင့္ တကြ ပညာရပ္၏ အနက္ အဓိပၸါယ္ကို နားလည္ ၿပီးမွသာ သံုး၍ ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း- အခ်ိဳ႕ေသာ ေခတ္ပညာ တတ္ လူငယ္တို႔ အေနျဖင့္- ဤဂရပ္မ်ား တြက္နည္းသာ ရလွ်င္- ပ႐ိုဂရမ္ ေရး၍- ရမည္ဟူ၍၊ ပညာရပ္ကို ေပါ့တန္စြာ သေဘာထားျခင္း ကို စိတ္မေကာင္းစြာျဖင့္ ၾကံဳေတြ႕လာရပါသည္။
 
ယခု ေဆာင္းပါးတြင္မူ- ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ခံ၍- ၿဂိဳဟ္တစ္ခုခ်င္းစီ အင္အား ႏွင့္ တကြ ရွင္းျပတို႔ကို- အမ်ားစုက- နားမလည္ျခင္း တို႔ကို သိ႐ိွလာရျခင္း ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အထက္က တင္ျပခဲ့သလို ဂရပ္ဖ္ တြက္ပံု အဆင္သင့္ ရလွ်င္ ၿပီးၿပီ ဟူေသာ သေဘာထား တို႔ကို သိ႐ိွရျခင္း တို႔ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း- ရွင္းလင္း ေပးလိုစိတ္ မ႐ိွေတာ့ပါ။

ေနာက္ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္---
 
မႀကီးပြားဘူး ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ဘ၀တြင္ ဒုကၡသုခ မ်ားလွေသာေၾကာင့္ ယၾတာေခ်ရမည္ ဟူ၍လည္းေကာင္း နကၡတ္ မဂၢဇင္း၊ ဂ်ာနယ္၊ ေဆာင္းပါး အင္တာနက္ တို႔မွ ေန၍ ေၾကာ္ျငာ ေနသည့္ ေျမြက်ိန္စာ ကာလ သပၸေယာဂ ပိုင္ရွင္ ျဖစ္ေသာ္ လည္း ေအာင္ျမင္ ထင္ရွားသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္
 • ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံတြင္ သက္တမ္းအရွည္ၾကာဆံုး၊ အထက္ျမက္ဆံုး တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဟာင္း မာဂရက္ သက္ခ်ာ။
 • အေမရိကန္ သမၼတေဟာင္း ျဖစ္ခဲ့သူ ေဂ်ာ့္ခ်္ ဒဗလ်ဴ ဘုရွ္။
 • အသံႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ တစ္ေခတ္ တစ္ေယာက္ ထူးခၽြန္လွသူ ဂရိေအာ္ပရာ အဆိုေတာ္ Maria Callas
 • တစ္ေခတ္ တစ္ေယာက္ ခရစ္ကက္ ကစားသမား ျဖစ္သူ- Sachin Tendulkar ဆက္ခ်င္ တန္ဒူလ္ကာ။
 • ၂၀၀၈ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အေမရိကန္ ဒု သမၼတ ရာထူးအတြက္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကဲ့သူ အာလာစကာ ျပည္နယ္ အမတ္ ဆာရာ ပါလင္။
 • အလြန္ထင္ရွားသူ တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ အိႏၵိယလူမ်ိဳး စာေရး ဆရာ၊ ေဆးပညာရွင္ ဒီပက္ ေခ်ာ္ပရာ Deepak Chopra.
 • ျမန္မာႏိုင္ငံ တရားဥပေဒ ေလာက တြင္ လြန္စြာ ထင္ရွားခဲ့သူ တရားသူႀကီး ဦးခ်န္ထြန္း။
 • အမည္ေဖၚျပရန္ မသင့္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ၂-ဦး။ 
တို႕၏ ဇာတာမ်ားကို ေရးသားေပးပါမည္။
 
မဟုတ္တမ္းတရား တို႔မွ ေျခာက္လွန္႕ျခင္း မခံရသည္ ျဖစ္လွ်က္- နကၡတ္ကို စစ္မွန္စြာ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါေစ--
 
 
 
ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post

No comments:

Post a Comment