Sunday, September 30, 2012

ကာလသပၸ ေယာဂ (၄) အျမင့္ဆံုး အာဏာရွင္ ျဖစ္သြားေသာ ပန္းပဲ ဆရာသား မူဆိုလိုနီ။

ကၽြန္ေတာ္၏ ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္- လူသားတို႔၏ သမိုင္းတေလွ်ာက္ ထင္ရွား သူတို႔၏ ဇာတာမ်ားကို ေရးသားျခင္းေၾကာင့္-
 
ကာလ သပၸေယာဂ ရသူမ်ား ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား ေအာင္ျမင္ၾကသည္ ဟု စာဖတ္သူတို႔အား အေတြး မေရာက္ေစလိုပါ။
 
အိႏၵိယ ေဗဒင္ဆရာမ်ား ေျပာသည့္- အလြန္ဆိုး၀ါးသည္၊ ဘ၀တြင္ ေအာင္ျမင္မွဳ ရရန္ မ႐ိွ၊ ႀကီးစြာေသာ ဒုကၡေရာက္သျဖင့္ ယၾတာေခ်ရန္ လိုအပ္သည္ ဆိုေသာ ကာလ သပၸ ေယာဂ ကို အမွန္အတိုင္း နားလည္ေစရန္သာ ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။
 
နကၡတ္ ေဗဒင္ ပညာသည္ - အလြယ္တကူ တတ္ေျမာက္ ႏိုင္ေသာ၊ လူတိုင္း ေလ့လာ ႏိုင္ေသာ အတတ္ပညာ မဟုတ္ ေသာ္လည္း- နကၡတ္ ပညာကို လက္႐ိွ ေလ့လာ ေနသူမ်ား အက်ိဳးအတြက္ ရည္႐ြယ္၍- ဆန္းစစ္ပံု အေသးစိတ္ တို႔ကို ေဆာင္းပါး မ်ားစြာတို႔တြင္ ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ ေဖၚျပ ေရးသား ရာတြင္- အမ်ားစု ေသာ စာဖတ္သူတို႔ အေနျဖင့္ နားမလည္ ႏိုင္ေသာ အေနအထား ျဖင့္ ၾကံဳေတြ႕ ရပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း- မူလ အေျခခံ႐ိွၿပီး- အင္အား စိုက္ထုတ္ ေလ့လာသူမ်ား အတြက္မူ- ကၽြန္ေတာ္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ အက်ိဳး႐ိွေစမည္ ဟု ယံုၾကည္ပါ၏။
 
သို႔ျဖင့္- စာသားမ်ားစြာ တို႔ထက္ က်စ္လစ္သိပ္သည္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို တစ္ၿပိဳင္တည္း ေဖၚျပႏိုင္သည့္- ဇယားမ်ားျဖင့္ ျပရာတြင္လည္း- ဇယားမ်ား ႏွင့္ မနီးစပ္သူတို႔ အတြက္ ထပ္မံ အခက္အခဲ ေတြ႕ၾကရ ျပန္ပါသည္။
 
အကယ္၍- အမ်ား နားလည္ေစရန္ - “ဒါေၾကာင့္ ဒါျဖစ္” အလြယ္တကူ ဟု ေျပာမည္ ဆိုပါကလည္း- အျခားေသာ အေျခခံသေဘာမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရွဳ ထားျခင္းေၾကာင့္- ပညာရပ္ကို ေလ့လာသူမ်ား အေနျဖင့္ ပံုေသ သတ္မွတ္ ေဟာဆိုျခင္း၊ ေခါင္းထဲတြင္ မမွန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ေရာက္သြား ႏိုင္ျခင္း တို႔ျဖစ္မည္ ကို စိုးရိမ္ ေသာေၾကာင့္- အမ်ားစု အေနျဖင့္ နားလည္ရန္ အခက္အခဲ ေတြ႕မည္မွန္း သိထားေသာ္လည္း- ပညာရပ္ အမွန္ကို လိုလားသူမ်ား၊ သုေတသီ စစ္စစ္မ်ား အေနျဖင့္ အက်ိဳး႐ိွမည္ကို ရည္သန္၍ အခ်ိန္မ်ားစြာကို အကုန္ခံလွ်က္- အပင္ပန္း ခံလွ်က္၊ မလႊဲမေရွာင္သာ ေရးသား ရျခင္း ျဖစ္သည္ ကို ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ ရွင္းျပလိုပါသည္။ လက္႐ိွ သိပၸံပညာမ်ား ျဖစ္ေသာ သခၤ်ာ၊ ရူပေဗဒ၊ ဓါတု ေဗဒ တို႔ထက္ တစ္ေ႐ြးသားမွ် မနိမ့္က်ေသာ နကၡတ္ ပညာကို အလြယ္ တကူ ျဖစ္သေယာင္္ ေရးသားၾကမွဳေၾကာင့္- နကၡတ္ပညာ လည္း လမ္းေဘး ေရာက္ၿပီး- ေဗဒင္ ဆရာတို႔၏ အေနအထား လည္း ေျမာင္းထဲ ေရာက္ ေနၿပီ ျဖစ္ပါ၏။ ေဗဒင္ကို ခ်စ္သူမ်ား ဆင္ျခင္ ၾကပါကုန္။
 
လူတစ္ေယာက္၏ ဘ၀မွ ျဖစ္ရပ္တို႔သည္- မည္သည့္ ၿဂိဳဟ္၊ မည္သည့္ ရာသီတြင္ ရပ္ေသာေၾကာင့္- မည္သို႔ ျဖစ္မည္။ မည္သည့္ ၿဂိဳဟ္ႏွင့္ မည္သည့္ ၿဂိဳဟ္ ပူးျခင္းေၾကာင့္၊ မည္သည့္ ၿဂိဳဟ္ ဥဳစ္ရျခင္း၊ မည္သည့္ ၿဂိဳဟ္ နိစ္ရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္ ဟု အလြယ္ေျပာ၍ မရပါေခ်။
 
ဇာတာရွင္၏ အတိတ္ဘ၀ မွ ကုသိုလ္ကံ- ဘ၀မ်ားစြာမွာ ပါလာေသာ အထံု၊ စ႐ိုက္၊ သက္ဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္း စသည္ တို႔ကို မူတည္၍- ျပဳလုပ္မိေသာ ကံ၊ ထိုကံ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ႐ိုက္ခတ္လာေသာ အေနအထား တို႔ကသာ- ေနာက္ျဖစ္ရပ္ တို႔ကို ျဖစ္ေစျခင္း ျဖစ္ပါ၏။
 
ေဗဒင္ ပညာ အေနျဖင့္- မည္သို႔ ျဖစ္မည္ ဟု ဆံုးျဖတ္ရန္ မလြယ္ပံု ကို အနည္းငယ္ ရွင္းျပလိုပါသည္။ ေဗဒင္သည္ ကံ- ကံ၏ အက်ိဳးကို ေလ့လာေသာ ပညာ ျဖစ္၏။
 
ကံ- ၏ အေနအထားကို ေလ့လာျခင္းသည္ အလြန္ရွဳပ္ေထြး၍- သာမာန္ အားျဖင့္ နားလည္ရန္ မလြယ္ေသာေၾကာင့္- ျမတ္စြာ ဘုရားမွ- ကံ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၾကံစည္ျခင္းကို- အစိေႏၲယ် တရားထဲတြင္ပင္ ထည့္သြင္း ထားပါ၏။
 
လူတိုင္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္း အနည္းဆံုး တစ္မ်ိဳးမကေတာ့ ႐ိွတတ္၏။ သို႔ေသာ္ သူေလွ်ာက္လွမ္း ေနေသာ ဘ၀ ႏွင့္ သူပိုင္ဆိုင္ေသာ အရည္အခ်င္း ကိုက္ညီမွဳ ႐ိွမ႐ိွကေတာ့ လြန္စြာ အေရးႀကီး၏။
 
ေငြ႐ိွသူသည္ သူေဌး မဟုတ္ပါ။ ေငြကို ထိမ္းသိမ္း ႏိုင္စြမ္း မ႐ိွပါက- ထိုေငြတို႔ ဆံုး႐ွံဳး ပ်က္စီးရမည္ သာ ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ ေစာင့္႐ံုပင္ ျဖစ္၏။ ထိုသူတြင္ အျခားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား မည္သို႔ပင္ ႐ိွသည္ ျဖစ္ေစ- ေငြေၾကး ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အရည္ အခ်င္းမ႐ိွပါက- ေငြေၾကး အားျဖင့္မူ တိုးတက္ ႀကီးပြားရန္ လမ္းမ႐ိွေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ဇာတာရွင္၏ အရည္အခ်င္း ကို ေလ့လာ ရမည္ ျဖစ္၏။ ဖိုထိုး၍ ၾကက္ကန္းတိုးၿပီး ဓါတ္လံုး ေအာင္ေသာ္မွ မိမိတြင္ ထိမ္းသိမ္း ႏိုင္စြမ္း မ႐ိွလွ်င္ ထိုဓါတ္လံုးသည္ မိမိလက္မွ ဆံုး႐ံွဳးရမည္ ျဖစ္၏။
 
ေသနတ္ တစ္လက္ကို မည္သို႕ ကိုင္တြယ္၊ ထိမ္းသိမ္းရမည္ ကို မသိေသာ လူတစ္ဦး အတြက္ ထိုေသနတ္သည္ ထိုသူကိုယ္တိုင္အား ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သူ၏ မိသားစု၀င္ တစ္ဦးဦးအား ေသာ္လည္းေကာင္း ဒုကၡေကာင္းစြာ ေပးႏိုင္ေသာ အရာ ျဖစ္၏။ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား အဆိုအရ- အိမ္တြင္ ေဆာင္ထားေသာ ေသနတ္သည္ ျပင္ပ ရန္သူကို ကာကြယ္ရန္ထက္- မိသားစု၀င္ တစ္ဦးဦးအား ထိုလက္နက္ျဖင့္ ဒုကၡေရာက္မည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်က ၇၀% ႐ိွသည္ ဆိုပါ၏။
 
ဤသည္မွာ- လက္၀ယ္ ပိုင္ဆိုင္မွဳ၊ ထိန္းသိမ္းမွဳ တို႔တြင္- ပိုင္ဆိုင္ ေစာင့္ေရွာက္ ႏိုင္စြမ္း အရည္အခ်င္း ႐ိွမ႐ိွ ေလ့လာထားရန္ လိုေၾကာင္းကို ေျပာလိုရင္း ျဖစ္၏။
 
တစ္ဖန္ စ႐ိုက္ ကိစၥ ျဖစ္၏။ ဘ၀မ်ားစြာမွ ပါလာေသာ စ႐ိုက္ ႐ိွသကဲ့သို႕- ႀကီးျပင္းရာ ပတ္၀န္းက်င္၏ ျပဳျပင္ေပးမွဳ ေၾကာင့္- အမ်ားအျမင္တြင္ ျမင္ရေသာ စ႐ိုက္ လည္း႐ိွ၏။ ဤေနရာတြင္ မျမင္သာေသာ စ႐ိုက္ႏွင့္ ျမင္သာေသာ စ႐ိုက္ ကို ခြဲျခား သိျမင္ရမည္ ျဖစ္၏။ အမ်ားအျမင္တြင္ လိမၼာယဥ္ေက်းသူဟု ျမင္ရေသာ္လည္း၊ ႏွလံုးသားထဲတြင္ ပင္ကိုယ္အားျဖင့္ လူမဆန္ေသာ စ႐ိုက္ဓါတ္ခံ ႐ိွသူတို႔ ႐ိွ၏။
 
သုညမွ စ၍- ထိပ္ဆံုး ေရာက္သည္ အထိ ေအာင္ျမင္ သူတို႔သည္- ထိုသို႔ေသာ အေနအထားကို ပို႔ေပး ႏိုင္သည့္ စ႐ိုက္တို႔ ထင္ရွားစြာ ႐ိွေန၏။ လူပ်င္း၊ လူဖ်င္း တို႔တြင္ ၄င္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စ႐ိုက္ ႐ိွသကဲ့သို႕၊ ထက္ျမက္ေသာ သူတို႔တြင္လည္း သက္ဆိုင္ရာ စ႐ိုက္မ်ား ႐ိွထားၾက၏။
 
စာဖတ္သူတြင္ သားသမီး ၃-ေယာက္ခန္႕ ႐ိွပါက- ကေလး တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ပင္ကိုယ္ စ႐ိုက္ခ်င္း မတူျခားနားပံုကိုလည္း မိဘ အေနျဖင့္ သိျမင္ႏိုင္၏။ ဥပမာ အားျဖင့္- “မင္းက အသံုးမက်ဘူး၊ အလကားေကာင္ပဲ” ဟု ဆဲဆို ႀကိမ္းေမာင္းမိေသာ ဆံုးမ မွဳသည္- အခ်ိဳ႕ကေလးမ်ား အတြက္ ပို၍ ဆိုး႐ြားေသာ အေနအထား သို႔ ပို႔ေဆာင္ ေပးႏိုင္သကဲ့သို႔၊ အခ်ိဳ႕ ကေလးမ်ား အတြက္မူ- မခံခ်င္စိတ္ ျဖင့္ မိမိအစြမ္းကို ေဖၚထုတ္ႏိုင္သည့္ အင္အားကို ျဖစ္ေစသည့္ အေနအထား သို႔ ေရာက္ေစ၏။ အခ်ိဳ႕ကေလး အတြက္မူ- သိမ္ငယ္သြားျခင္းလည္း မျဖစ္၊ မခံခ်င္မွဳ ကို ႀကိဳးစားမွဳ ဘက္သို႔ မပို႔ပဲ- တစ္ဘက္သူအား မုန္းတီး မွဳ ဘက္သို႔ ပို႔ေပးတတ္သာ စ႐ိုက္႐ိွ၏။ မိမိ၏ သားသမီး သည္ မည္သည့္ စ႐ိုက္ ႐ိွသနည္းကို သိထားမွသာ- မည္သည့္ ပံုစံျဖင့္ ဆံုးမျခင္းက ပို၍ သင့္ေတာ္ သည္ကို သိ႐ိွလာပါမည္။
 
အခ်ိဳ႕သည့္ အလြယ္တကူ အရံွဳးေပးတတ္ေသာ စ႐ိုက္ ဓါတ္ခံ႐ိွ၏။ အခ်ိဳ႕မွာမူ- မည္သည့္ ကိစၥကိုမွ် အလြယ္တကူ အရံွဳးမေပးလို။
 
အခ်ိဳ႕သည္ ျပႆနာ ေပၚလာလွ်င္ အေကာင္းဘက္မွ လွည့္ေတြးတတ္သူမ်ား ျဖစ္၍- အခ်ိဳ႕မွာမူ- မိမိႏွင့္ မတူ ရန္သူ ဟု သေဘာထားလိုသည့္ စ႐ိုက္ ႐ိွ၏။
 
အခ်ိဳ႕သည္ ဆံုးရံွဳးမွဳ ျပႆနာ ေပၚလာလွ်င္- မိမိကံ-ဆိုးလွ ခ်ည္လားဟု မိမိကိုယ္ မိမိ အားငယ္၊ စိတ္ဒုကၡေပးတတ္ေသာ ဓါတ္ခံ႐ိွသကဲ့သို႔၊ အခ်ိဳ႕တြင္ ထိုစ႐ိုက္ မ႐ိွ။
 
ထို႕ေၾကာင့္- ထိုသူတို႔ အေနျဖင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ၾကံဳလွရမည့္ အေနအထားတို႕သည္လည္း မတူညီႏိုင္။
 
ေနာက္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္က ခံစားမွဳ-ျဖစ္၏။
 
အတြင္းဓါတ္ခံ ကိန္းေနေသာ စ႐ိုက္ကို မည္သူကမွ် မျပဳျပင္ႏိုင္ သကဲ့သို႕ ခံစားဓါတ္မွဳ စိတ္ဓါတ္ခံ ကိုလည္း ျပဳျပင္၍ မရေခ်။ အသက္ႀကီး၍- ထိမ္းသိမ္း သြားျခင္း၊ ဟန္ေဆာင္ ဖုံးကြယ္ႏိုင္စြမ္း ႐ိွလာျခင္း တို႕ေၾကာင့္ ျပင္ပ ေဖၚျပမွဳ၊ တုန္႕ျပန္မွဳ မတူေတာ့ျခင္းသည္- အတြင္းသေဘာ ႏွင့္ မပတ္သက္ေခ်။ စိတ္ဓါတ္ အခံသေဘာ ႏွင့္ စ႐ိုက္ကို မ်ားစြာေသာ သူတို႔သည္ ျပင္ပမွ အျမင္အရ ဆံုးျဖတ္မိတတ္၏။ အမွန္အားျဖင့္ ၄င္းတို႔သည္ တစ္ခုခ်င္းစီ သီးသန္႕ ျဖစ္ေသာ္လည္း- ျပင္ပ တုန္႕ျပန္မွဳတြင္ ယွက္ႏြယ္ေနမွဳေၾကာင့္- သီးသန္႔ ခြဲထုတ္ နားလည္ရန္ မလြယ္ကူျခင္း ျဖစ္၏။
 
ေယဘူယ် အားျဖင့္- ဇာတာခြင္ တစ္ခု တည္ေဆာက္ထားပံု၊ ၿဂိဳဟ္တို႔ ပံ်႕ႏွံ႕၊ စုစည္း တည္ေနပံု၊ ဂုဏမ်ား၊ ၾတင္းမ်ား၊ လဂ္ ႏွင့္ လဂ္သခင္၊ တနဂၤေႏြ တို႔သည္- စ႐ိုက္ႏွင့္ တုန္႕ျပန္မွဳ၊ အားနည္းမွဳ၊ အားသန္မွဳ သက္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး တို႔ကို ေဖၚျပသကဲ့သို႔- စိတ္ခံစားမွဳ ႏွင့္ သာယာ ခံစားမွဳ တို႔ကို တနလၤာ (စန္း) ႏွင့္ ေသာၾကာ တို႔မွ ေဖၚျပေနတတ္၏။
 
အားလံုးကို ထိမ္းသိမ္းႏိုင္စြမ္းသည္ကား ပညာ ႏွင့္ အသိဥာဏ္ ျဖစ္၏
 
ပညာ သည္ အသိဥာဏ္ကို ေပး၏။
သို႔ေသာ္ ပညာ ဆိုသည္မွာ အတန္းပညာ ျဖစ္ခ်င္လည္း ျဖစ္မည္၊ ဘ၀ေပး ပညာ ျဖစ္ခ်င္လည္း ျဖစ္မည္ ျဖစ္၏။

အခ်ိဳ႕သည္ ေက်ာင္းေကာင္းစြာ မေနခဲ့ရေသာ္လည္း ေလးနက္ မွန္ကန္ေသာ ပညာႏွင့္ ယွဥ္သည့္ အေတြး အေခၚ႐ိွ၏။ အသိဥာဏ္ ႐ိွ၏။ အခ်ိဳ႕သည္ ဘြဲ႕၊ ဘြဲ႕လြန္ စသျဖင့္ ႐ိွေသာ္လည္း- စာဆိုလွ်င္ က်က္၊ ပုစၧာဆိုလွ်င္ တြက္- ၀ိရိယ စသည္ တို႔ကို အားျပဳ အသံုးခ်ႏိုင္ ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အျခား နည္းမ်ားျဖင့္ ျဖစ္ေစ- ပညာေရး ေလာကမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ အသိအမွတ္ ျပဳ လက္မွတ္ကို ရထားၾကေသာ္လည္း- ကိုယ္ပိုင္ စဥ္းစား ႏိုင္စြမ္းတြင္ အားနည္းတတ္၏။
 
ထို႔ေၾကာင့္ ေဗဒင္ ပညာတြင္ ေျပာတတ္ၾကေသာ- “ၾကာသပေတးေကာင္း အျပစ္တစ္ေသာင္း ေက်သည္” ဆိုျခင္းမွာ- ဆင္ျခင္ စဥ္းစား အသိဥာဏ္ အားေကာင္း သူတစ္ဦး အေနျဖင့္- မေကာင္းေသာ ပင္ကိုယ္ စ႐ိုက္မ်ား၊ အားနည္းသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား၊ ႏုနယ္ေသာ ခံစားခ်က္မ်ားကို လႊမ္းျခံဳ ေထာက္ပံ့ ေပးျခင္းျဖင့္- မေကာင္းေသာ အေနအထားမွပင္ ေကာင္းေသာ အေနအထားကို ပို႔ေပးႏိုင္သည္ကို ဆိုျခင္း ျဖစ္၏။
 
အကယ္၍- အလြယ္တကူ- နမူနာ ဇာတာ အရ- ၾကားျဖတ္၍ လိုသေလာက္ မွ်ကိုသာ ကြက္၍ ေရးသား ပါမူ- အမ်ားစု အေနျဖင့္ နားလည္ လြယ္သည္ ဟု ထင္သြားမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း- အမွန္ကို နားလည္ျခင္း မ်ိဳး မဟုတ္သည္ကို ကၽြန္ေတာ္ စိုးရိမ္မိ၏။ ထိုသံုးသပ္ခ်က္ ေဗဒင္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ အေၾကာင္း အခ်က္သည္ ထိုဇာတာ အတြက္သာ မွန္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း- ေနာက္ဇာတာ အတြက္ဆိုလွ်င္ အသံုး၀င္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။
 
ဤသို႔ ဤသို႔ ေသာ အေနအထား တို႔ေၾကာင့္-
 
ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသား တင္ဆက္ရာတြင္-
 
ၿဂိဳဟ္တစ္လံုးျခင္းမွ စတင္၍- စ႐ုိက္၊ စိတ္ဓါတ္၊ အရည္အခ်င္း စသည္တို႔ကို စုေပါင္း ျခံဳငံု ေရးသားရျခင္း ျဖစ္ပါ၏။ အမွန္အားျဖင့္ ဆိုပါက- ဒီထက္မက ပင္ ေလ့လာ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို ေဖၚျပရမည္ ျဖစ္၏။
 
ကာလ သပၸေယာဂ ႏွင့္ ပတ္သက္၍- ေကာင္းသူ၊ ဆိုးသူ၊ ႀကီးပြားသူ၊ မၾကီးပြားသူ တို႔ကို နမူနာ ဇာတာမ်ားျဖင့္ ေလ့လာ သံုးသပ္ တင္ဆက္ရာတြင္- ခ်န္လွပ္ ထား၍ မရသူတစ္ေယာက္ကား-
 
ဆင္းရဲသား ပန္းပဲဆရာမွ ေမြးဖြားလာခဲ့သူ - ကမာၻေပၚတြင္ လူမဆန္ဆံုးေသာ ဖက္ဆစ္ ၀ါဒ၊ ဖက္ဆစ္ စနစ္၏ ဖခင္ႀကီး ဘန္နီတို မူဆိုလိုနီ ပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။
 
ေအာက္မွ ပံုသည္ ဟစ္တလာ ႏွင့္ မူဆိုလိုနီ တို႔၏ ပံုျဖစ္ပါသည္။
 
 

 


ေတာ္လွန္ေရးႀကီးမ်ား ျဖစ္ပြားသည့္ အခါမ်ားတြင္-
ဆင္းရဲသားမ်ားဘက္မွ ေျပာႏိုင္သူ- လူအမ်ား ၾကားလိုသည့္ စကားမ်ား မိန္႕ခြန္းမ်ားကို ရဲရဲေတာက္ တြင္တြင္ႀကီး ေျပာႏိုင္သူတို႔အား ျပည္သူ ျပည္သားတို႔က တစ္ခဲနက္ အားေပး ေထာက္ခံၾက၏။ လူအမ်ားေျပာခ်င္ေသာ္လည္း မေျပာရဲသည့္ စကားမ်ား၊ လူအမ်ား ၏ ဘ၀ ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ စကားမ်ား၊ လူအမ်ား နားလည္ ႏိုင္သည့္ စကားမ်ား၊ လူမ်ား ၾကားလိုသည့္ စကားမ်ားကို တြင္တြင္ႀကီး ေျပာႏိုင္ သူတို႔သည္ ေအာင္ျမင္ေသာ တရားေဟာ ဆရာမ်ား ျဖစ္သြားၾက၏။
 
ထိုသူတို႔သည္- ထိုသို႔ေသာ ေထာက္ခံမွဳတို႔ေၾကာင့္ အျမင့္မားဆံုး အာဏာ တန္ခိုးကို ရသြားေသာ အခါ- လူသန္းေပါင္း မ်ားစြာကို ဒုကၡျပန္ေပးသည့္ သူမ်ား ျဖစ္သြား တတ္ျပန္ေသးေတာ့၏။
 
သို႔ႏွင့္ပင္- တစ္ခ်ိန္က- ကမာၻေပၚ႐ိွ ကြန္ျမဴနစ္ ႏိုင္ငံႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ေသာ- ႐ုရွား ႏိုင္ငံတြင္- ေဗာ္လရိွဗစ္ ပါတီႀကီး ေပၚလာက- မင္ရွီဗစ္မ်ား အပါအ၀င္ မိမိႏိုင္ငံသား ေသာင္းေပါင္း မ်ားစြာကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ မွဳႀကီးမ်ား ေပၚလာေတာ့၏။
 
ထိုနည္းတူ- ျပည္သူတို႔၏ ေထာက္ခံမွဳကို ရခဲ့ေသာ ေမာ္စီတုန္း ဦးေဆာင္သည့္ ယဥ္ေက်းမွဳ ေတာ္လွန္ေရးႀကီး ေပၚလာကာ- မိမိ ႏိုင္ငံသား လူေပါင္း သိန္းေပါင္း မ်ားစြာ (၇-သိန္းခြဲမွ ၁-သန္းခြဲ အတြင္း) ကို သတ္ျဖတ္မွဳႀကီးလည္း ေပၚလာခဲ့၏။
 
ထိုနည္းတူ- လြန္စြာစကားေျပာေကာင္းေသာ- ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာ မိန္႕ခြန္းမ်ား၊ လူထု ရင္ကို ထိေသာ မိန္႔ခြန္း မ်ားျဖင့္- ျပည္သူ႔ ေထာက္ခံမွဳ တို႔ကို ရခဲ့သည္ ဟစ္တလာသည္လည္း- မိမိဂ်ာမဏီ႐ိွ ဂ်ဴးမ်ား၊ အျခား ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ား႐ိွ ဂ်ဴးမ်ား အပါအ၀င္- လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ေသေၾက ပ်က္စီးေစခဲ့သည့္ ဒုတိယ ကမာၻစစ္ႀကီး ေပၚလာခဲ့၏။
 
ဤသို႔ေသာ ထူးျခားေသာ အရည္အခ်င္း႐ိွသူ၊ လူထုကို မိမိဘက္ပါေအာင္ ဆြဲေဆာင္ ေျပာဆိုႏိုင္သူ- အျခား ထင္ရွားသူ တစ္ဦးသည္ကား- ကမာၻေပၚတြင္ လူမဆန္ေသာ ဖက္ဆစ္ စနစ္ႀကီးကို စနစ္တည္ေထာင္ ခဲ့သူ- ဖက္ဆစ္ ဖခင္ႀကီး ဘန္နီတို မူဆိုလိုနီ ပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။
 
သူ႕အား ၁၈၈၃-ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၉-ရက္တြင္ ဆိုရွယ္လစ္ ၀ါဒီ- ဘုရားေက်ာင္းဆရာလည္း ျဖစ္ေသာ- ဆင္းရဲသား ပန္းပဲဆရာ ျဖစ္သူ မွ ေမြးဖြားလာခဲ့၏။
 
ဆိုဆံုးမ မႏိုင္ပဲ ၾကမ္းတမ္းေသာ သေဘာ႐ိွသျဖင့္- ေက်ာင္းမ်ားစြာမွ ထုတ္ပယ္ျခင္း ခံခဲ့ရ၏။
 
သို႔ေသာ္ ထူးျခားစြာ ဥာဏ္ေကာင္းသျဖင့္ မည္သည့္ စာေမးပြဲကိုမွ် က်ရံွဳးဘူးျခင္း မ႐ိွခဲ့။
 
သူသည့္ ေက်ာင္းဆရာလည္း လုပ္ခဲ့ဘူး၏။ ထို႔ေနာက္ အလုပ္မွ ထုတ္ခံရၿပီး- ဆြဇ္ဇာလန္ သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းကာ- ၾကံဳသလို လုပ္ကိုင္ခဲ့ဘူး၏။
 
သူသည္ ဆိုရွယ္လစ္ ပါတီမွ ထုတ္ေ၀ေသာ Avanti သတင္းစာ တိုက္တြင္ အယ္ဒီတာ လုပ္ခဲ့၍- သတင္းစာ ေစာင္ေရ ၂-ဆ တိုးေအာင္ လုပ္ႏိုင္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္၏။
 
ေက်ာင္းဆရာ မွ အာဏာရွင္ ျဖစ္ခဲ့သူ- ေမာ္စီတုန္း ကဲ့သို႔ပင္- သူသည္လည္း ေက်ာင္းဆရာ ေဟာင္း၊ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္လစ္ ေဟာင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း- လူမဆန္ေသာ အာဏာရွင္ ျဖစ္သြားခဲ့ သည္ကို သမိုင္းမွ ေဖၚျပထားသည္ကိုလည္း စာဖတ္သူတို႔ သတိျပဳသင့္ပါ၏။
 • ၁၈၈၃-ဇူလိုင္ ၂၉-တြင္ ဘန္နီတို မူဆိုလိုနီ ေမြးဖြားခဲ့၏။
 • ၁၉၁၉-မတ္လ ၂၃-တြင္ မူဆိုလိုနီ ႏွင့္ စစ္ျပန္မ်ား ပူးေပါင္း၍ ဖက္ဆစ္ အဖြဲ႕အစည္းကို တည္ေထာင္ခဲ့၏။
 • ၁၉၁၉-ဧၿပီလ ၁၅ မူဆိုလိုနီ ၏ လူမ်ားက မီလန္ ၿမိဳ႕႐ိွ ဆိုရွယ္လစ္ သတင္းစာ ဌာနကို တိုက္ခိုက္ခဲ့၏။
 • ၁၉၂၅-ဇန္န၀ါရီလ ၃-တြင္ မူဆိုလိုနီ သည္ အီတလီ အာဏာရွင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။
 • ၁၉၂၉-ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၁-တြင္ ၁၁-ဦးေျမာက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးမွာ ဂ်ဴးႏွင့္ ပ႐ိုက္တက္စတင့္ မ်ားကို ခြဲျခား ဖိႏွိပ္ရန္ မူဆိုလိုနီ ႏွင့္ သေဘာတူ လက္မွတ္ထိုးခဲ့၏။
 • ၁၉၃၉- ဇြန္လ ၁၃-ရက္၊ ဟစ္တလာ ႏွင့္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ အျဖစ္ ဗင္းနစ္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။
 • ၁၉၄၅- ဧၿပီလ ၂၈ တြင္ တြင္ မူဆိုလီနီ ႏွင့္ သူ၏ မယားငယ္ တို႔ကို အီတလီ ေတာ္လွန္ေရး တပ္သားမ်ားက ေသဒဏ္ စီရင္ခဲ့သည္။
 • ထိုကာလသည္ ကား- စေန ထူလ၊ ရာဟု အႏၲရ၊ ေသာၾကာ ျပတႏၲရ ျဖစ္ၿပီး ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္ဆိုးလႊမ္းမိုးမွဳ မ်ားကိုမူ- ေဖၚျပပါ ဇယားတြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
 • ၁၉၄၆- ဧၿပီလ ၂၁ တြင္ တြင္ မူဆိုလီနီ ၏ ႐ုပ္ကလာပ္ကို ခိုးယူျခင္း ခံရသည္။
 
 ဓါတ္ပံုမ်ားကို- http://skepticism-images.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/images/jreviews/Mussolini_Petacci_1945.jpg မွ ရယူထားပါသည္။

 
မိုးတား ပညာေပး ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားခဲ့ရာတြင္- မိုးတား အင္အားျပ ဂရပ္ဖ္မ်ားသည္ အေထာက္အကူ မ်ား အေနျဖင့္သာ ျဖစ္ျခင္း- အားလံုး အေသးစိတ္ အတိအက် ေလ့လာ ႏိုင္ရန္ အတြက္မူ- ထိုဂရပ္ဖ္ မ်ားသာ မက- ထိုဂရပ္ဖ္ မ်ား၏ ေနာက္ကြယ္ သေဘာတရား ႏွင့္ တကြ ပညာရပ္၏ အနက္ အဓိပၸါယ္ကို နားလည္ ၿပီးမွသာ သံုး၍ ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း- အခ်ိဳ႕ေသာ ေခတ္ပညာ တတ္ လူငယ္တို႔ အေနျဖင့္- ဤဂရပ္မ်ား တြက္နည္းသာ ရလွ်င္- ပ႐ိုဂရမ္ ေရး၍- ရမည္ဟူ၍၊ ပညာရပ္ကို ေပါ့တန္စြာ သေဘာထားျခင္း ကို စိတ္မေကာင္းစြာျဖင့္ ၾကံဳေတြ႕လာရပါသည္။
 
ယခု ေဆာင္းပါးတြင္မူ- ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ခံ၍- ၿဂိဳဟ္တစ္ခုခ်င္းစီ အင္အား ႏွင့္ တကြ ရွင္းျပတို႔ကို- အမ်ားစုက- နားမလည္ျခင္း တို႔ကို သိ႐ိွလာရျခင္း ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အထက္က တင္ျပခဲ့သလို ဂရပ္ဖ္ တြက္ပံု အဆင္သင့္ ရလွ်င္ ၿပီးၿပီ ဟူေသာ သေဘာထား တို႔ကို သိ႐ိွရျခင္း တို႔ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း- ရွင္းလင္း ေပးလိုစိတ္ မ႐ိွေတာ့ပါ။

ေနာက္ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္---
 
မႀကီးပြားဘူး ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ဘ၀တြင္ ဒုကၡသုခ မ်ားလွေသာေၾကာင့္ ယၾတာေခ်ရမည္ ဟူ၍လည္းေကာင္း နကၡတ္ မဂၢဇင္း၊ ဂ်ာနယ္၊ ေဆာင္းပါး အင္တာနက္ တို႔မွ ေန၍ ေၾကာ္ျငာ ေနသည့္ ေျမြက်ိန္စာ ကာလ သပၸေယာဂ ပိုင္ရွင္ ျဖစ္ေသာ္ လည္း ေအာင္ျမင္ ထင္ရွားသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္
 • ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံတြင္ သက္တမ္းအရွည္ၾကာဆံုး၊ အထက္ျမက္ဆံုး တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဟာင္း မာဂရက္ သက္ခ်ာ။
 • အေမရိကန္ သမၼတေဟာင္း ျဖစ္ခဲ့သူ ေဂ်ာ့္ခ်္ ဒဗလ်ဴ ဘုရွ္။
 • အသံႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ တစ္ေခတ္ တစ္ေယာက္ ထူးခၽြန္လွသူ ဂရိေအာ္ပရာ အဆိုေတာ္ Maria Callas
 • တစ္ေခတ္ တစ္ေယာက္ ခရစ္ကက္ ကစားသမား ျဖစ္သူ- Sachin Tendulkar ဆက္ခ်င္ တန္ဒူလ္ကာ။
 • ၂၀၀၈ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အေမရိကန္ ဒု သမၼတ ရာထူးအတြက္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကဲ့သူ အာလာစကာ ျပည္နယ္ အမတ္ ဆာရာ ပါလင္။
 • အလြန္ထင္ရွားသူ တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ အိႏၵိယလူမ်ိဳး စာေရး ဆရာ၊ ေဆးပညာရွင္ ဒီပက္ ေခ်ာ္ပရာ Deepak Chopra.
 • ျမန္မာႏိုင္ငံ တရားဥပေဒ ေလာက တြင္ လြန္စြာ ထင္ရွားခဲ့သူ တရားသူႀကီး ဦးခ်န္ထြန္း။
 • အမည္ေဖၚျပရန္ မသင့္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ၂-ဦး။ 
တို႕၏ ဇာတာမ်ားကို ေရးသားေပးပါမည္။
 
မဟုတ္တမ္းတရား တို႔မွ ေျခာက္လွန္႕ျခင္း မခံရသည္ ျဖစ္လွ်က္- နကၡတ္ကို စစ္မွန္စြာ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါေစ--
 
 
 
ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post

Thursday, September 13, 2012

ကာလသပၸ ေယာဂ (၃) ဆင္းရဲသားမွ ဘီလ်ံနာ သူေဌး- အမ္ဘာနီ ဒီ႐ုဘိုင္

အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ၊ ဂူဂ်ာရတ္ ျပည္နယ္၊ ေခ်ာ၀တ္ ဟု အမည္႐ိွေသာ ၿမိဳ႕ေလး တစ္ၿမိဳ႕-
ႏြမ္းပါးသည့္ သာမာန္ မိသားစု တစ္စုမွ- ဒုတိယ သားျဖစ္သူ- ဒီ႐ုဘိုင္ အမ္ဘာနီ Dhirubhai Ambani တစ္ေယာက္ ပညာေရး အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ မ်ား အျပည့္ျဖင့္- ၁၀-တန္း စာေမးပြဲေျဖ ထားၿပီး ၍ မၾကာမီ ည- တစ္ည ျဖစ္၏။ ဘခင္ ျဖစ္သူ ဟီရာခ်န္မွ-
“သား- မင္းကို အေဖေျပာျပမယ္။ အေဖ လည္း က်န္းမာေရး မေကာင္းတာ လ-အေတာ္ၾကာၿပီး ျဖစ္တာ- သား သိတဲ့အတုိင္းပဲေလ။ ဒီေတာ့ အေဖ့ အေနနဲ႕အလုပ္ မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ မင္းအေနနဲ႕ ပညာဆက္သင္ခ်င္တာ အေဖသိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ငါတို႕ အေနနဲ႕ တတ္ႏိုင္ဘို႔ မ႐ိွေတာ့ဘူးသား။ မိသားစု အတြက္ ေငြကို သားက ရွာေပးဘို႔ လိုေနၿပီ။ မင္းရွာေပးတဲ့ ပိုက္ဆံက အေဖ့အတြက္လိုလာၿပီ သား။ မိသားစု လိုလာၿပီသားရယ္။ ဒီေတာ့- မင္းအခုပဲ အလုပ္- လုပ္ရေတာ့မယ္။ မင္းအကို ရမၼနိဘိုင္ က မင္းကို အာဒင္ ၿမိဳ႕မွာ အလုပ္လုပ္ဘို႔ စီစဥ္ထားၿပီးၿပီ။ ဒီေတာ့ သြားေပေတာ့ သားေရ”-
ပညာေရး ရည္မွန္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တို႔ တစ္စစီ ေၾကမြ ပ်က္စီးသြားၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း- ဘာမွ် မတတ္ႏိုင္သည့္ အဆံုးေတာ့- “ဟုတ္ကဲ့ပါ အေဖ” ဟု ေျပာ၍- အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေက်ာ္ လူငယ္ေလး- ဒီ႐ုဘိုင္ အမ္ဘာနီ တစ္ေယာက္- ယီမင္ ႏိုင္ငံ အာဒင္ ၿမိဳ႕သို႔ ခ်ီတက္ ရေလ ေတာ့သည္။
ယီမင္သို႔သြားရန္ ဗီဇာ လုိအပ္လာေတာ့မည္ ဟု ေကာဠာဟလ မ်ားကလည္း ထြက္ေပၚေနသျဖင့္- ဗီဇာ ဥပေဒ မေျပာင္းခင္ အေရာက္သြားႏိုင္ေရး အတြက္ ဘံုေဘၿမိဳ႕တြင္ စီစဥ္စရာမ်ား စီစဥ္ၿပီး- ယီမင္ခရီးသြားေနသည့္ သေဘၤာေပၚတြင္- သူစာေမးပြဲေအာင္သည့္ သတင္းကို ၾကားသိခဲ့ရပါ၏။
ဤသည္ကား-
 • အိႏၵိယ ႏိုင္ငံတြင္ ဓါတုေဗဒ တိုးတက္မွ ႏွင့္ ႀကီးပြားမွဳတို႔ကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ ထူးခၽြန္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔ေၾကာင့္ အသိအမွတ္ျပဳ သည့္ အေနျဖင့္- ၂၀၀၀-ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ တြင္ “ရာစု ႏွစ္၏ လူသား” ဟုေသာ ဘြဲ႕ကို Chemtech Foundation ႏွင့္ Chemical Engineering World တို႔မွ ေပးအပ္ ခ်ီးျမွင့္ျခင္း ခံရသည့္-
 • သကၠရာဇ္ ၁၉၉၆၊ ၁၉၉၈၊ ၂၀၀၀ တို႔တြင္- Asiaweek မဂၢဇင္းႀကီးမွ- အာရွတိုင္းမွ စြမ္းအားအႀကီးဆံုး လူသား ၅၀ 'Power 50 - the most powerful people တြင္ တင္ျပျခင္းခံရသည့္ -
 • ဘ၀တစ္သက္တာ ေအာင္ျမင္မွဳ အတြက္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း ထူးခၽြန္မွဳအရ- Economic Times Awards ကို ၂၀၀၁-ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ခ်ီးျမွင့္ျခင္း ခံရသည့္-
 • သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀-တြင္- The Times of India မွ စစ္တမ္းေကာက္ယူမွဳ အရ- “ရာစုႏွစ္ ကာလမ်ားအတြင္း ခ်မ္းသာမွဳကို အဖန္တီးႏိုင္ဆံုးသူ” ("Greatest Creator of Wealth In The Centuries") ကို ရ႐ိွခဲ့သည့္-
ဘီလ်ံနာ သူေဌးႀကီး ျဖစ္လာမည့္- ဒီ႐ုဘိုင္ အမ္ဘာနီ ၏ ဘ၀ အစပင္ ျဖစ္ေလေတာ့၏။ http://en.wikipedia.org/wiki/Dhirubhai_Ambani တြင္ ဆက္လက္ ေလ့လာ ႏိုင္ပါသည္။
သူသည္-
 • ၁၉၄၉ ႏွစ္ အသက္ ၁၇-နွစ္ မျပည့္ခင္ တြင္ ယီမင္ ႏိုင္ငံ အာဒင္ ၿမိဳ႕႐ိွ Shell ကုမၸဏီ၏ ထုတ္ကုန္ ပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ေသာ-. Besse & Co. တြင္ ျပာတာ စာေရး ေလး အျဖစ္ စတင္လုပ္ကိုင္ ခဲ့ရသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ဒူဘိုင္းတြင္လည္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ ခဲ့ရသည္။
 • ၁၉၅၈-ခုႏွစ္တြင္- အိႏၵိယသို႔ ျပန္လာခဲ့ၿပီး- ဘံုေဘ ၿမိဳ႔တြင္ သူ၏ ပထမဆံုး ကုမၸဏီ ျဖစ္ေသာ- Reliance Commercial Corporation ကို အိႏၵိယေငြ ႐ူပီး တစ္ေသာင္းခြဲ ႏွင့္ စားပြဲ ခံုတစ္လံုး၊ ကုလားထိုင္ ၃-လံုး၊ ဖုန္း တစ္လံုး ျဖင့္ စတင္ခဲ့၏။
 • ၁၉၆၆-ခုႏွစ္တြင္- Ahmedabad ျပည္နယ္၊ နာ႐ိုဒါ ၿမိဳ႕တြင္- ခ်ည္မွ်င္ ႏွင့္ အထည္စက္ကို တည္ေထာင္ခဲ့၏။ ဤကုမၸဏီသည္ ယခုအခါ ၀န္ထမ္းေပါင္း ရွစ္ေသာင္းခြဲ ႏွင့္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ အစိုးရ- အခြန္ေငြ စုစုေပါင္း၏ ၅% နီးပါး ကို ေပးေဆာင္သည္ အထိ ႀကီးမားေသာ ကုမၸဏီ ျဖစ္လာခဲ့ပါ၏။
 • ၁၉၇၇-ခုႏွစ္တြင္ Reliance ကုမၸဏီကို အမ်ားပိုင္ လုပ္ငန္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ၍- အစုရွယ္ယာမ်ား ရေအာင္ ဖန္တီးခဲ့၏။ ၁၉၇၆-၇၇ ခုႏွစ္ တို႔တြင္- Reliance ကုမၸဏီ အေနျဖင့္- ႏွစ္စဥ္ လည္ပတ္ေငြေၾကး ႐ူပီး သန္း ၇၀၀ ႐ိွသည္။
 • ၁၉၈၀-တြင္ ႐ူပီး သန္းတစ္ေထာင္ တန္ဘိုး႐ိွေသာ ဖိုင္ဘာ လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ Patalganga ပေရာဂ်က္ကို ေၾကညာ အေကာင္အထည္ ေပၚခဲ့၏။
 • ၁၉၈၆-ခုတြင္ ေလျဖတ္ခံရသျဖင့္။ ညာလက္ လွဳပ္၍ မရေတာ့သျဖင့္- သားႏွစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ လုပ္ငန္း မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ ေနရာယူလာရ၏။
 • ၁၉၈၈-တြင္ ဖိုင္ဘာ ႏွင့္ ဓါတုေဗဒ ထုတ္လုပ္ေရးမ်ား လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး- ၁၉၈၉ တြင္ ေရလႊမ္းမွဳေၾကာင့္ ပ်က္စီးမွဳမ်ား ႐ိွခဲ့၏။
 • ႐ူပီး သန္း ၉ ေသာင္း တန္ဘိုး႐ိွေသာ Hazira ပေရာဂ်က္ကို ၁၉၉၁-တြင္ စတင္လည္ပတ္ခဲ့၏။
 • ၁၉၉၃-တြင္ ပလပ္စတစ္ ႏွင့္ ပီဗီြစီ PVC လုပ္ငန္းတို႔ကို ခ်ဲ႕ခဲ့၏။
 • ၿပီးခဲ့ေသာ ၁၉၉၃-ႏွစ္ အတြက္- Business India မွ ၁၉၉၃-ႏွစ္၏ အေကာင္းဆံုး စီးပြားေရး သမား အျဖစ္ ၁၉၉၄-ဇန္န၀ါရီ တြင္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ခံရသည္။ ၁၉၉၄-တြင္ Hazira ေရနံ ဓါတု လုပ္ငန္းကို ၃-ဆ ခ်ဲ႕ခဲ့ၿပီး- တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၆-မဂၢါတန္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အဂၤလန္ ႏိုင္ငံ Textile Institute အေနျဖင့္- Companion Membership ဆုကို ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္။ ထိုဆုသည္ စက္မွဳ ဖိုင္ဘာမွ်င္ တို႔၏ အေထြေထြ အက်ိဳးအတြက္ ထူးျခားေသာ တိုးတက္မွဳကို ျဖစ္ေစသည့္ သက္႐ိွ ထင္ရွား ပုဂၢိဳလ္ ၅၀ ကိုသာ ကန္႕သတ္ထားေသာဆု ျဖစ္သည္။
 • ၁၉၉၅-တြင္ အသားတင္ အျမတ္ေငြ ႐ူပီး ၁၀- ဘီလ်ံ တင္ျပ ႏိုင္ေသာ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးေသာ ကုမၸဏီ ျဖစ္ခဲ့သည္။
 • ၁၉၉၆-ခုႏွစ္တြင္ အိႏၵိယ ႏိုင္ S&P and Moody’s မွ စာရင္းသြင္း အဆင့္သတ္မွတ္ ခဲ့ေသာ ပထမဆံုးေသာ အိႏၵိယ ကုမၸဏီ ျဖစ္ခဲ့သည္။
 • ၁၉၉၇-ခုႏွစ္တြင္- မိုဘိုင္း ဟန္းဖုန္း cellular services ကို စတင္ခဲ့သည္။
 • ၁၉၉၉-ခုႏွစ္တြင္- ကမာၻ႕အႀကီးဆံုး ေရနံခ်က္ စက္႐ံုကို Jamnagar တြင္ စတင္ခဲ့သည္။
 • ၂၀၀၂-ခုႏွစ္တြင္- ဇူလိုင္လ- ၆-ရက္ေန႕တြင္ ဒီ႐ုဘိုင္ အမ္ဘာနီ ေသဆံုးခဲ့သည္။ သူေသဆံုးခ်ိန္တြင္- Reliance Group ႀကီး၏ စုစုေပါင္း ႏွစ္စဥ္ လည္ပတ္ေနေသာ ေငြေၾကးမွာ ႐ူပီးေငြ ဘီလ်ံ ၇၅၀- (အေမရိကန္ ၁၅ ဘီလ်ံ) တန္ဘိုး ႐ိွေနၿပီ ျဖစ္သည္။
မူလ ဇာတာ တည္ေနရာ ႏွင့္ လႊမ္းမိုးမွဳ ဆန္းစစ္ခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္
ဇာတာရွင္သည္ ဓႏု လဂ္- ဓႏု စန္း ျဖစ္သည္။

တနဂၤေႏြ ၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ ဆန္းစစ္ ၾကမည္ ဆိုပါက-

၉-တန္႔ ဘာ၀ သခင္ ျဖစ္ေသာ-တနဂၤေႏြ ၿဂိဳဟ္ သည္ မိတ္ျဖစ္ေသာ ဓႏု ရာသီ ၁-တန္႔ (လဂ္) ဘာ၀ တြင္တည္သည္။ န၀င္း စက္ အားျဖင့္ (၈-တန္႔ ဘာ၀ သခင္) တနလၤာ ပိုင္ေသာ ကရကဋ္ န၀င္း ျဖစ္ကာ-ကိတ္ ပိုင္ေသာ မူလ နကၡတ္ ကိုစီးနင္း ထားသည္။ မူလ အင္အား အေနျဖင့္ 99% ႐ိွကာ၊ ၿဂိဳဟ္ဆိုး ျဖစ္ေသာ ကိတ္မွ လႊမ္းမိုးမွဳ (-74.7) % ႐ိွသည္။ ၿဂိဳဟ္ေကာင္း လႊမ္းမိုးမွဳ မ႐ိွပါ။
ဤဇာတာ အေနအထားတြင္- တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ အေနျဖင့္ လဂ္တြင္ ရပ္တည္ျခင္းျဖင့္၊ စိတ္ႀကီး၊ အမွတ္အသားႀကီး တတ္ေသာ သဘာ၀ ႐ိွသူမ်ိဳး ျဖစ္ၿပီး မိမိ ကိုယ္ကို သတိထား ေနထိုင္တတ္ သူမ်ိဳး- ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို ဦးစားေပးသူမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ဤအေနအထား ႐ိွသူတို႔၏ သဘာ၀သည္- ကိစၥရပ္ တစ္ခုကို ၾကာ႐ွည္ ေစာင့္စားရ ေသာ အေနအထားမ်ားကို မုန္းတတ္ၿပီး- စိတ္တိုင္းမက်လွ်င္- စိတ္ထြက္ လြယ္ေသာ္လည္း- ခ်က္ခ်င္း စိတ္ေျပတတ္သူမ်ိဳး ျဖစ္၏။
ဒီ႐ုဘိုင္ အမ္ဘာနီသည္ ေဒါသ ျဖစ္လြယ္တတ္ၿပီး- ခ်က္ခ်င္းလည္း စိတ္ေျပတတ္ေၾကာင္း - သူေဒါသ ထြက္လွ်င္ တစ္ဆံုး တစ္စ လႊတ္ေျပာတတ္သူမ်ိဳး ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုလည္း- သူႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားက သိထားၾက၏။
ရည္႐ြယ္ခ်က္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ တနဂၤေႏြ သည္ လဂ္တြင္ တည္ထားျခင္းျဖင့္- ဆံုးျဖတ္ တစ္ခု ကို ခ်မွတ္ ထားလွ်င္၊ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္မည့္ သူမ်ိဳးျဖစ္သည္။ သူမ်ား ကိစၥမ်ားတြင္ စြက္ဖက္ ျခင္းထက္ မိမိကိုယ္ပိုင္ ကိစၥမ်ားကို ပို၍ အေရးထား တတ္ေသာ သူမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ သူ၏ ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္ တို႕အား အျခားသူမ်ားက လမ္းလႊဲ ပစ္ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေသာ သူမ်ိဳးျဖစ္ျခင္း တို႔ကို အေထာက္အကူ ျပဳေန၏။
တစ္ရက္လွ်င္ ၂၅-တန္ ခ်က္ႏိုင္ေသာ ေရနံခ်က္ စက္႐ံုႀကီး ကို Reliance ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ တည္ေထာင္ၿပီး ခ်ိန္တြင္- အမ္ဘာနီ ျပန္လည္ အမွတ္ရခဲ့သည္ မွာ-
“ကၽြန္ေတာ္ ဓါတ္ဆီ ဆိုင္မွာ အကူလုပ္ခဲ့ တုန္းက- ေနာက္က်ယင္ ကိုယ္ပိုင္ ေရနံခ်က္ စက္႐ံုႀကီး ပိုင္ခ်င္ခဲ့တယ္ လို႔ ႐ူး႐ုးမိုက္မိုက္ ေတြးခဲ့ဘူးတယ္ဗ်။ ယီမင္ စကားပံု ျဖစ္တဲ့- You must visit Sana'a, however long the journey takes ” ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ဘူးဗ်။
သူ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ - စိတ္ကူးခ်က္တို႔ အမွန္ အကန္ ျဖစ္လာျခင္းက- စိတ္၀င္စား စရာ ျဖစ္ပါ၏။
တစ္ဘက္တြင္ တနဂၤေႏြ တည္ေသာ ဓႏုရာသီ သည္- ၾကာသပေတးပိုင္၊ ၾကာသပေတးသည္ တနဂၤေႏြအား မိတ္ျပဳေသာ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္သည္။
၉-တန္႕ဘာ၀၏ မူလႀတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္သည္ ၁-တန္႕တြင္ တည္ျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္ သည္ မိမိကိုယ္ပိုင္ အစြမ္းအစျဖင့္ ႀကီးပြားမည္ သူျဖစ္ျခင္း၊ ဘုန္းတန္ခိုး ႀကီးေစေသာ အေနအထား ကို ျဖစ္ေစျခင္း မ်ားသာမက- ဇာတာ႐ွင္၏ ခင္မင္လိုဘြယ္ေကာင္း ေသာ အျပဳအမူ အေနအထိုင္ တို႕ေၾကာင့္ အမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳရေသာ သူျဖစ္သည္။ ဇာတာရွင္ အေနျဖင့္- ၀န္ထမ္း ျဖစ္ပါကလည္း- အထက္ လူႀကီးမ်ားက တုံ႔ဆိုင္းျခင္း မ႐ိွပဲ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းကို ရ႐ိွမည့္ ဇာတာမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ဇာတာ႐ွင္ ျမင့္မားေသာ ဘ၀အေျခအေနကို ေရာက္႐ိွလိမ့္မည္ ဆိုသည္ကို ျပဆိုေသာ အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္၏။
အထက္တြင္ ေလ့လာၾကည့္ခဲ့ေသာ ၉-တန္႔ ဘာ၀ သခင္ သည္- ၈-တန္႔ ဘာ၀ သခင္) တနလၤာ ပိုင္ေသာ ကရကဋ္ န၀င္း တည္ေနျခင္းကို စာဖတ္သူ သတိထား မိပါသလား-
 •  ၉-တန္႔ ဘာ၀ ႏွင့္ ၄င္း၏ သခင္ သည္- ကံေကာင္းျခင္း၊ သက္ေတာင့္ သက္သာ ရ႐ိွျခင္း ကို ျဖစ္ေစသည့္ ျဖစ္ေစသည့္ တာ၀န္ ကို ထမ္းေဆာင္ၿပီး-
 • ၈-တန္.ဘာ၀ ႏွင့္ ၄င္း၏ သခင္ တို႔သည္ အင္အား မထုတ္ရပဲ အေခ်ာင္ ရျခင္းမ်ိဳးကို ျဖစ္ေစသည္ ဆိုေသာ အခ်က္ကို-
ထီႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား စြာတို႔တြင္ ေရးသားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါ၏။
ဇာတာရွင္ အမ္ဘာနီ သည္ ထီေပါက္၍ ခ်မ္းသာသူ မဟုတ္ပါ။

သို႔ေသာ္- မိမိအေနျဖင့္ မေသခ်ာေသာ္လည္း အရဲစြန္႕ လုပ္ေဆာင္လိုက္ေသာ ကိစၥတို႔သည္- အျမဲလိုလို ေအာင္ျမင္ေနတတ္ျခင္း- တို႔ကို ျဖစ္ေစေတာ့၏။
အမ္ဘာနီ သည္ ယီမင္တြင္ အလုပ္ေနရင္း- commodities trading ၏ အေျခခံမ်ား သိလာေသာ အခါ- အလား အလာ႐ိွမည္ တို႔ကို ၀ယ္ျခင္း၊ ျပန္ေရာင္း စသည့္ Speculation ကို လုပ္ေဆာင္ေတာ့၏။ သို႔ေသာ္လည္း ေငြအလုံအေလာက္ မ႐ိွေသာေၾကာင့္- သူငယ္ခ်ိဳ႕မ်ား ထံမွ ေငြေခ်းရသည္- ေစ်းဆိုင္ တို႔တြင္- “အျမတ္ရလွ်င္ ခြဲေ၀ ေပးပါမည္- ႐ံွဳးလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ အရံွဳးပဲ သေဘာထားပါ။” ဆိုေသာ ေတာ္႐ံုသူ မည္သူမွ် မလုပ္ရဲေသာ အေနအထားျဖင့္ ေငြေခ်းရသည္။ ေန႕လည္ ထမင္းစားခ်ိန္- ႐ံုးဆင္းၿပီး ခ်ိန္မ်ားတြင္- သူသည္ ၿမိဳ႕တြင္း ေစ်းတြင္း လွည့္လည္ သြားလာေနၿပီး- တစ္ခု မဟုတ္ တစ္ခု ၀ယ္ေရာင္း လုပ္ေနခဲ့သည္ ဆိုပါ၏။

ေနာက္ဆံုးတြင္ သူ႔ႏွင့္ ပတ္သက္သူမ်ား အေနျဖင့္- အမ္ဘာနီ လုပ္တိုင္း ရံွဳးခဲလွသည္ ကို သိလာၾကေတာ့၏။ ဤကိစၥ ႏွင့္ အမ္ဘာနီ ေျပာခဲ့သည္မွာ-
“ကၽြန္ေတာ့္မွာ- ဒီလို အေရာင္း အ၀ယ္ ကိစၥေတြ နဲ႕ ပတ္သက္ယင္- တိရစာၦန္ ေတြလို အလုိလို သိတဲ့ အာ႐ံု ႐ိွေနတယ္ လို႔ ထင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ - ဒီအာ႐ံု ရဲ႕ ေနာက္မွာလည္း- စာဖတ္ ထားတာေတြ- ေစ်းကြက္ အတက္အက် နားလည္မွဳေတြ လည္း ပါ- ပါေသးတယ္။”
ဟု ျဖစ္သည္။ ထီထိုးျခင္း- ထီေပါက္ျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း- အလြယ္ ကံေကာင္း တတ္ျခင္း ကိုေတာ့ ေတြ႕ႏိုင္ပါ၏။
တနဂၤေႏြ ႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ ကိစၥက- ဤမွ်ႏွင့္ မရပ္ေသးေခ်။
တနဂၤေႏြ၏ ညာဘက္ ႏွင့္ ဘယ္ဘက္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္- ၂-တန္႔ ႏွင့္ ၁၂-တန္႔ တို႔ကို ေလ့လာလိုက္ေသာ အခါ- တနဂၤေႏြ မွ ၂-တန္႔ အကြာတြင္ စေန ၿဂိဳဟ္ ႐ိွ၏။ စေနသည္- ဇာတာရွင္ အတြက္ ၃-တန္႔သခင္ (ကာရက ေသာမၿဂိဳဟ္) ျဖစ္ၿပီး၊ တနဂၤေႏြမွ ၁၂-တန္႔တြင္ ဗုဒၶဟူး ႏွင့္ ေသာၾကာ တို႔ ႐ိွ၏။ ဗုဒၶဟူး သည္ ၁၀-တန္႔ ဘာ၀ သခင္ (ကာရက ေသာမၿဂိဳဟ္) ျဖစ္၍- ေသာၾကာသည္ ၁၁-တန္႔ ဘာ၀ သခင္ (ကာရက ေသာမၿဂိဳဟ္) ျဖစ္ေနျပန္ ေသး၏။ တနဂၤေႏြ သည္ ကိတ္၏ လႊမ္းမိုးမွဳ မွ အပ- အင္အားေကာင္းထားျခင္း- ဘယ္ညာ ၂-ဘက္မွ ၿဂိဳဟ္တို႔သည္လည္း- (ကာရက ေသာမၿဂိဳဟ္) မ်ား ျဖစ္ေနျခင္း ျဖင့္- “ဥဘအယစာရီ ေယာဂ” အမည္႐ိွေသာ ေရွးမူရင္း က်မ္းမ်ားလာ- ေယာဂ သည္ ဇာတာရွင္အား အက်ိဳးေပးခြင့္ ရသြား၏။
ထိုေယာဂ၏ အက်ိဳးေပးပံုမွာ-
တနလၤာမွ အပျဖစ္ေသာ အျခားၿဂိဳဟ္တစ္လံုးလံုး သည္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မွ ၂-တန္႔ႏွင့္ ၁၂ တန္႔တို႔ တြင္ ရပ္ျခင္းျဖင့္ဤ ေယာဂ ကိုရ႐ိွသည္။
ဤေယာဂကိုရထားျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ ေတာင့္တင္း ၾက့ံခိုင္ေသာ ကိုယ္ခႏၶာ႐ိွ၍၊ ႐ွင္ဘုရင္သို႔ကဲ့သို႔ ႀကီးျမတ္ေသာ တာ၀န္တို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ရလွ်က္- ထူးျခားစြာ သင္ယူမွဳ၊ မွ်တေသာ အသြင္သ႑ာန္၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မွဳ လွပေခ်ာေမာမွဳ ႏွင့္ စည္းစိမ္ခံစား စရာအမ်ားအျပားရမည္ ဟု က်မ္းရင္း မ်ားက ဆိုထားသည္။
ထိုမွ် မကေသး- တနဂၤေႏြ တည္ရာ လဂ္ မွ ၁၀-တန္႔ တြင္- သဘာ၀ ေသာမၿဂိဳဟ္လည္း ျဖစ္၊ ကာရက ေသာမၿဂိဳဟ္ လဂ္သခင္ ၿဂိဳဟ္လည္း ျဖစ္ေသာ ၾကာသပေတး တည္ေန၏။ ဤသို႔ တည္ေနျခင္းက- (ဖလဒီပက-၆။၁၂) က်မ္းအလာ-“အမလ (ကိရတိ) ေယာဂ” ဆိုေသာ အက်ိဳးေပးေကာင္းသည့္ ေယာဂ တစ္ခုကို ထပ္မံ ရလိုက္ျပန္၏။ ဤေယာဂ ကို ရထားေသာ ဇာတာ႐ွင္သည္ အထက္လူႀကီး၊ တို႔၏ ခ်ီးျမွင့္ ေျမွာက္စားျခင္းကို ခံရလွ်က္၊ ႐ုပ္၀တၱဳ ပိုင္ဆိုင္မွဳ ခ်မ္းသာ၊ အလွဴဒါန ျပဳတတ္ေသာ စ႐ိုက္၊ ကူညီတတ္ ေသာ စိတ္ဓါတ္တို႔ေၾကာင့္ ထင္႐ွား ေက်ာ္ၾကားလိမ့္မည္ ဟု ဆိုထားသည္ ကိုလည္း သိထားရပါမည္။
ဇာတာ တစ္ေစာင္တြင္ ယုဂ္ေကာင္းေတြ႕တိုင္း ေကာင္းသည္၊ အက်ိဳးေပးမည္ ဟု ေဟာ၍ မရပဲ- သက္ဆိုင္ၿဂိဳဟ္ အင္အား- သက္ဆိုင္ရာ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ ကာရက တာ၀န္ မ်ားကိုပါ တြဲဘက္ၿပီးမွ ေဟာခ်က္ ထုတ္ျခင္းသည္ မိုးတား စနစ္၏ ထူးျခားခ်က္ ျဖစ္၏။

တနလၤာ ၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ ဆန္းစစ္ ၾကမည္ ဆိုပါက-

၈-တန္႔ ဘာ၀ သခင္ ျဖစ္ေသာ-တနလၤာ ၿဂိဳဟ္ သည္ မိတ္ျဖစ္ေသာ ဓႏု ရာသီ (၂-တန္႔ ဘာ၀) ဘာ၀ တြင္တည္သည္။ န၀င္း စက္ အားျဖင့္ ၁၁-တန္႔ သခင္ ေသာၾကာ ပိုင္ေသာ တူ န၀င္း ျဖစ္ကာ-ေသာၾကာ ပိုင္ေသာ ျပဳဗၺာသဠ္ နကၡတ္ ကိုစီးနင္း ထားသည္။ မူလ အင္အား အေနျဖင့္ 109% ႐ိွကာ၊ ၿဂိဳဟ္ဆိုး ျဖစ္ေသာ ကိတ္မွ လႊမ္းမိုးမွဳ (-69.3) % ႐ိွသည္။ ၿဂိဳဟ္ေကာင္းလႊမ္းမိုးမွဳ မ႐ိွပါ။
တနလၤာ တည္ရာ ၂-တန္႔ ဘာ၀ အလယ္မွတ္အား မူလ ၾကာသပေတး (၁-တန္႔ (လဂ္) ၏ သခင္) မွ (97) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။
တနလၤာသည္ ပိုင္ဆိုင္မွဳႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ၂-တန္႕ဘာ၀တြင္ ရပ္တည္ ျခင္းေၾကာင့္ အမ္ဘာနီ - စိတ္ဓါတ္ ေပ်ာ္ရႊင္မွဳသည္- သူ၏ ပိုင္ဆိုင္မွဳေပၚတြင္ မူတည္ ေနျခင္း၊ ေငြေရး ေၾကးေရး၊ ပိုင္ဆိုင္မွဳဥစၥာမ်ား ေျပလည္ေနမွသာ စိတ္ခ်မ္းသာ ေပ်ာ္႐ႊင္ေနတတ္ျခင္း တို႔ကို ျဖစ္ေစ၏။ တစ္နည္းအားျဖင့္လည္း- စကားေျပာ ေကာင္းျခင္း၊ ခင္မင္ဘြယ္ ေကာင္းေသာ ႐ုပ္ရည္ ႐ိွျခင္း၊ သူတစ္ဘက္သား၏ ႐ွဳေထာင့္ကို နားလည္ႏိုင္စြမ္း ႐ိွျခင္း တို႕သည္ ဇာတာရွင္အား ေအာင္ျမင္ ခ်မ္းသာမွဳကို ျဖစ္ေစရန္ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစ၏။
၈-တန္႕ဘာ၀၏ မူလႀတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္သည္ ၂-တန္႕တြင္ တည္ျခင္း- တနဂၤေႏြေရာ- တနလၤာကိုပါ ကိတ္မွ လႊမ္းထားျခင္း တို႔သည္- က်န္းမာေရး အတြက္ ျပႆနာ ျဖစ္ေစေသာ ကိစၥ ျဖစ္၏။ ၉-တန္႔ သခင္ပိုင္ သိဟ္ရာတြင္ တည္၍၊ ၁၀-တန္႔ သခင္ ဗုဒၶဟူး ပိုင္ေသာ ရာသီ ႏွင့္ န၀င္း၊ ၁၁-တန္႔ သခင္ ေသာၾကာပိုင္ - ျပဳဗၺဖလဂုဏီ နကၡတ္တြင္ တည္ေသာ ကိတ္သည္- ခ်မ္းသာျခင္းကို ဖ်က္ဆီးေသာ ကိတ္ မဟုတ္ေသာ္လည္း- ဇာတာရွင္၏ က်န္းမာေရး ကို ဒုကၡျဖစ္ေစ ႏိုင္ေသာ ကိတ္ျဖစ္ေတာ့၏။ (မွတ္ခ်က္- ဒုတိယ အႀကိမ္ ေလျဖတ္ ခံရေသာ June 24, 2002 တြင္ ေကာဇာ ကိတ္သည္ ႏွင့္ ေကာဇာ ရာဟု ႏွင့္ပါ ယွဥ္တြဲ၍- လဂ္တြင္ တည္ေသာ ဗုဒၶဟူး ကိုလည္းေကာင္း၊ မရဏ ဘာ၀ ၈-တန္႔ သခင္ တနလၤာသည္ လဂ္ႏွင့္ ၇-တန္႔ တို႔ကို အတိအက် လႊမ္းမိုး လိုက္သည္ ကိုလည္းေကာင္းလည္း ေတြ႕ရပါသည္။ ၁၉၈၆-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ- အသက္ ၅၃- ႏွစ္ အ႐ြယ္ ေလျဖတ္စဥ္တုန္းကမူ- ညာလက္ လွဳပ္၍ မရေတာ့ေသာ္လည္း အသက္ အႏၱရယ္ မ႐ိွခဲ့ပါေခ်။)
ေကာင္းပါၿပီ- ေငြေၾကး ခ်မ္းသာ ေစျခင္း ႏွင့္ ေတြ႕ရသည္မ်ားက- ဒါတင္ပဲလား- ။ မဟုတ္ေသးပါ။
ေရွးက်မ္းရင္းမ်ားလာ ေယာဂ ေခၚ ယုဂ္မ်ားအရ တနလၤာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေနအထားကို ေလ့လာ လိုက္ေသာ အခါ-
ဗုဒၶဟူးႏွင့္ စေန တို႔သည္ တနလၤာမွ ၂-တန္႔ ႏွင့္ ၁၂-တန္႔ တို႔တြင္ရပ္တည္ ေနျခင္း၊ ေသာၾကာႏွင့္ စေန တို႔သည္ တနလၤာမွ ၂-တန္႔ ႏွင့္ ၁၂-တန္႔ တို႔တြင္ရပ္တည္ ေနျခင္းတို႔ကို ေတြ႕ရသည္။ ဤသည္ တို႔ကား- ေရွးက်မ္းလာ “ဒု႐ုဒါရ ေယာဂ” မ်ားပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။
ပထမဦးစြာ-
“ဒု႐ုဒါရ ေယာဂ” ျဖစ္ရန္ အတြက္- တနဂၤေႏြမွ အပ-ျဖစ္ေသာ ၿဂိဳဟ္တစ္လံုးလံုး သည္ တနလၤာမွ ၂-တန္႔ႏွင့္ ၁၂-တန္႔တို႕တြင္ရပ္တည္ ရန္ လိုအပ္သည္။ ဤသို႔ အေနအထား ရ႐ိွျခင္းျဖင့္- ဇာတာ႐ွင္သည္ မိမိ၏ ႏွဳတ္မွဳစြမ္းရည္၊ အသိပညာ၊ အင္အားစိုက္ထုတ္မွဳ၊ ကုသိုလ္ ေကာင္းမွဳ တို႕ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကား ရလိမ့္မည္။ လြန္စြာ ခ်မ္းသာျခင္း၊ ယာဥ္ရထား၊ ေျမယာ၊ ေက်းကၽြန္၊ စည္းစိမ္ တို႕ႏွင့္ ျပည့္စံုကာ ရန္သူမွ လြတ္ေျမာက္လိမ့္မည္။ ဇာတာ႐ွင္သည္ အလွဴဒါ ျပဳတတ္လွ်က္၊ မ်က္လံုးလွေသာ ဆန္႕က်င္ဘက္ လိင္တို႕အား စိတ္၀င္စား တတ္သည္ ဟု ေရွးမူလက်မ္း တို႔မွ ဆိုထားသည္။
ဆက္လက္၍- ထိုတည္ေသာ ၿဂိဳဟ္တို႔သည္ ပထမဦးစြာ ဗုဒၶဟူးႏွင့္ စေန တို႔ျဖစ္သျဖင့္- “ဒု႐ုဒါရ ေယာဂ (ဗုဒၶ၊ သွ်ာနိ)” ေယာဂ တြင္ အႀကံဳး၀င္သြား၏။ ထိုအမ်ိဳးအစား “ဒု႐ုဒါရ ေယာဂ” ၏ ရလဒ္ အက်ိဳးမွာ-
ဤေယာဂကို ရထားသူသည္ ေငြေၾကး႐ွာေဖြရန္ ကိစၥျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံမွ တစ္ႏိုင္ငံ သို႔ သြားေရာက္တတ္ ၍၊ အလယ္အလတ္ ပိုင္း ေလ့လာ သင္ယူတတ္ေျမာက္မွဳ ႐ိွကာ၊ မိတ္ေဆြ ေဆြမ်ိဳးတို႔ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ ရတတ္သည္ ဟု ဆိုထားသည္။
တစ္ဖန္- ေသာၾကာႏွင့္ စေန တို႔သည္ တနလၤာမွ ၂-တန္႔ ႏွင့္ ၁၂-တန္႔ တို႔တြင္ရပ္တည္ ေနျခင္း ေၾကာင့္- “ဒု႐ုဒါရ ေယာဂ (သုကၠရ၊ သွ်ာနီ)” အမ်ိဳးအစား ကို ထပ္မံရျပန္၏။ ဤအမ်ိဳး အစား ဒု႐ုဒါရ ေယာဂ ကိုရထား႐ိွထားသူ အေနျဖင့္- ပါးနပ္လိမၼာ၍ ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာမည္၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူ မင္းအစိုးရတို႔၏ အကူအညီကို ရတတ္သည္။ ရင့္က်က္ေသာ အေတြးအေခၚ႐ိွၿပီး၊ မိသားစုကို ဦးစီး ဦးေဆာင္ျပဳရတတ္ သည္ဟု ဆိုသည္။
ေရွးေယာဂ တို႔က ဤမွ်ျဖင့္ ရပ္မသြား- တနလၤာ မွ ၁၀-တန္႔တြင္ သဘာ၀ ေသာမၿဂိဳဟ္ လည္းျဖစ္၊ လဂ္သခင္ (ကာရက ေသာမၿဂိဳဟ္) လည္း ျဖစ္ေသာ - ၾကာသပေတး တည္ထားျခင္းျဖင့္- ဖလဒီပက က်မ္းလာ- “အမလ (ကိရတိ) ေယာဂ” ကို ရလိုက္ျပန္ပါ၏။
ဤေယာဂ ရထားေသာ ဇာတာ႐ွင္အား အုပ္ခ်ဳပ္သူ အႀကီးအကဲတို႔မွ ခ်ီးေျမွာက္၍၊ ႐ုပ္၀တၳဳ ခ်မ္းသာတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု၍ လွဴဒါန္းႏိုင္ျခင္း၊ အမ်ားႏွစ္သက္ဖြယ္ ျဖစ္ျခင္း၊ ကူညီတတ္ျခင္း၊ တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုကာ ကာလ႐ွည္ၾကာစြာ အမည္ေက်ာ္ၾကားမည္ဟု ဆိုထားသည္။
တနလၤာ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္ ရ႐ိွေသာ အင္အားေကာင္းသည့္ ရာဇ ေယာဂ တစ္ခု ရွိေနပါေသးသည္။
သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ က်မ္း (၉၊၂၈) ၏ အဆိုအရ စန္းေခၚ တနလၤာၿဂိဳဟ္ ရပ္တည္ေသာ န၀င္းရာသီပိုင္ အိမ္႐ွင္ၿဂိဳဟ္သည္ လဂ္မွ ျဖစ္ေစ၊ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္မွ ျဖစ္ေစ ကိန္းအိမ္ ျဖစ္ေသာ (၁၊၄၊၇၊ ၁၀) အတန္႔မ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ၊ မ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ႀတိကုန္း အိမ္မ်ားျဖစ္ေသာ (၁၊၅၊၉) အတန္႔မ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ က်ေရာက္ပါက ရာဇယုဂ္  ကို ရသည္ ဟုဆိုသည္။
ဤရာဇ ေယာဂကို ရထားျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ ၾသဇာအာဏာ ႀကီးမားျခင္း၊ မင္းအစိုးရ၊ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ကဲ့ သို႕ အာဏာ႐ိွျခင္း တို႕ကို ျဖစ္ေစသည္ ဟု ဆိုထားသည္။
ဤဇာတာတြင္- တနလၤာၿဂိဳဟ္ ရပ္တည္ေသာ န၀င္း သခင္ၿဂိဳဟ္သည္ ေသာၾကာ ျဖစ္၏။ ၄င္းသည္ လဂ္မွ ေန၍- ၁၀-တန္႔တြင္ တည္၏။
အထက္တြင္- တနဂၤေႏြ၏ အေနအထား၊ ယခု တနလၤာ၏ အေနအထား- တို႔က- မည္သည္ကို ထင္ရွားစြာ ျပေနပါသနည္း။
ဆက္လက္ ေလ့လာၾကပါဦးစို႔-

အဂၤါ ၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ ဆန္းစစ္ ၾကမည္ ဆိုပါက-
၅-တန္႔ ဘာ၀ သခင္ ျဖစ္ေသာ-အဂၤါ ၿဂိဳဟ္ သည္ မိတ္ျဖစ္ေသာ သိဟ္ ရာသီ (၁၀-တန္႔ ဘာ၀) ဘာ၀ တြင္တည္သည္။ န၀င္း စက္ အားျဖင့္ အဂၤါ ပိုင္ေသာ ျဗိစာၦ န၀င္း ျဖစ္ကာ-ေသာၾကာ ပိုင္ေသာ ျပဳဗၺဖလဂုဏီ နကၡတ္ ကိုစီးနင္း ထားသည္။ မူလ အင္အား အေနျဖင့္ 126% ႐ိွကာ၊ ၿဂိဳဟ္ဆိုး လႊမ္းမိုးမွဳ မ႐ိွပါ။
အဂၤါ တည္ရာ- ၁၀-တန္႔ ဘာ၀ အလယ္မွတ္အား မူလ ၾကာသပေတး (၁-တန္႔ (လဂ္) ၏ သခင္) မွ (97) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။
အဂၤါသည္ ၁၀-တန္႕ဘာ၀တြင္ ရပ္တည္ျခင္းေၾကာင့္ ၊ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ မိမိကိုယ္တိုင္ အလုပ္ရွင္ျဖစ္လိုေသာ ဆႏၵအျမဲရိွေနသူျဖစ္ၿပီး- အလုပ္တြင္ အင္မတန္မွ လက္ေတြ႕ ဆန္လိုသူျဖစ္ျခင္း၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ႀကီးမားစြာျခင္း တို႔ကို ျဖစ္ေစ၏။ အလုပ္ရွင္ အေနျဖင့္ အင္မတန္ တင္းၾကပ္ေသာ သူမ်ိဳးျဖစ္ေစ၏။
၅-တန္႕ဘာ၀၏ မူလႀတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္သည္ ၁၀-တန္႕တြင္ တည္ျခင္းျဖင့္ အမ်ားက ေလးစားရေသာ ရာဇ ယုဂ္ တစ္မ်ိဳးကို ရထားသည္။ သားသမီး ကံေကာင္းသည္။ မိမိ၏ အလုပ္အကိုင္တြင္ ထင္႐ွား ေက်ာ္ၾကား မည့္သူ ျဖစ္သည္။
တစ္နည္းအားျဖင့္လည္း- ေလာင္းကစား မဟုတ္ေသာ္လည္း- ေလာင္းကစား ဆန္ဆန္ အရဲစြန္႕ ရေသာ အလုပ္မ်ိဳးတြင္ အင္မတန္ ရဲတင္းျခင္း၊ အင္အားေကာင္းေသာ အဂၤါေၾကာင့္- ထိုကိစၥမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္ ေစျခင္းကိုပါ တစ္ဆက္တည္း ျဖစ္ေစေတာ့၏။

ဗုဒၶဟူး ၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ ဆန္းစစ္ ၾကမည္ ဆိုပါက-

၁၀-တန္႔ ဘာ၀ သခင္ ျဖစ္ေသာ-ဗုဒၶဟူး ၿဂိဳဟ္ သည္ ရန္ျဖစ္ေသာ ျဗိစာၦ ရာသီ (၁-တန္႔ (လဂ္)) ဘာ၀ တြင္တည္သည္။ န၀င္း စက္ အားျဖင့္ ၃-တန္႔သခင္ စေန ပိုင္ေသာ မကာရ န၀င္း ျဖစ္ကာ-၁၀-တန္႔ သခင္ ဗုဒၶဟူး ပိုင္ေသာ ေဇ႒ နကၡတ္ ကိုစီးနင္း ထားသည္။ မူလ အင္အား အေနျဖင့္ 136% ႐ိွကာ၊ ၿဂိဳဟ္ဆိုး လႊမ္းမိုးမွဳ မ႐ိွပါ။
မူလ ဗုဒၶဟူး ၿဂိဳဟ္ (၁၀-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) အားမူလ အဂၤါ (၅-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ (88.2) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။
ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ -၁-တန္႕တြင္ ေနျခင္းအားျဖင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္စရာ မလိုပဲ မိမိ၏ ကိုယ္ရည္ ကိုယ္ေသြးကို အလိုအေလ်ာက္ ေဖၚထုတ္ႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္႐ိွျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ ဆရာသမား အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေရာင္းသမားအျဖစ္ေသာ္ လည္းေကာင္း ထူးခၽြန္ေသာသူမ်ိဳး ျဖစ္ျခင္း၊ တခၤဏုပၸတၱိဥာဏ္ ေခၚ ျဖတ္ထိုးဥာဏ္ ေကာင္းျခင္း တို႔ကို ျဖစ္ေစသည္။
တစ္ဖန္- ၁၀-တန္႕ဘာ၀၏ မူလႀတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္သည္ ၁-တန္႕တြင္ တည္ျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ အလုပ္ကို စြဲစြဲျမဲျမဲ ႀကိဳးစားတတ္သူ ျဖစ္ျခင္း- ထိုဗုဒၶဟူးသည္လည္း အင္အား ေကာင္းလွေသာေၾကာင့္- ဘ၀၏ အျမင့္မားဆံုးသို႔ ေရာက္႐ိွေစျခင္း ပင္ ျဖစ္၏။ အထူးသျဖင့္ သူမ်ား ခိုင္းတာ ေစာင့္မည့္ အစား- မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္အၾကံဥာဏ္ျဖင့္ စတင္ လုပ္ေဆာင္တတ္သူ ျဖစ္သည္။ ဇာတာ႐ွင္သည္ ကနဦး တီထြင္သူ တစ္ဦး ျဖစ္လာမည့္ လူမ်ိဳးျဖစ္သည္။
ဇာတာ တစ္ေစာင္တြင္ မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းတို႔သည္ စုေပါင္းၿပီးမွသာ- ထိုဇာတာရွင္၏ ဘ၀ ျဖစ္ရပ္မွန္ တုိ႕ ပံုေပၚလာပါ၏။

ၾကာသပေတး ၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ ဆန္းစစ္ ၾကမည္ ဆိုပါက-

၁-တန္႔ (လဂ္) သခင္ ျဖစ္ေသာ-ၾကာသပေတး ၿဂိဳဟ္ သည္ ဥဒါသိမ္ ျဖစ္ေသာကန္ ရာသီ (၁၀-တန္႔ ဘာ၀) ဘာ၀ တြင္တည္သည္။ န၀င္း စက္ အားျဖင့္ ၃-တန္႔သခင္ စေန ပိုင္ေသာ မကာရ န၀င္း ျဖစ္ကာ-တနဂၤေႏြ ပိုင္ေသာ ဥတၱရဖလဂုဏီ နကၡတ္ ကိုစီးနင္း ထားသည္။ မူလ အင္အား အေနျဖင့္ 121% ႐ိွကာ၊ ၿဂိဳဟ္ဆိုး လႊမ္းမိုးမွဳ မ႐ိွပါ။
ၾကာသပေတး တည္ရာ- ၁၀-တန္႔ ဘာ၀ အလယ္မွတ္အား မူလ ၾကာသပေတး (၁-တန္႔ (လဂ္) ၏ သခင္) မွ (97) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။
ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ -၁၀-တန္႕တြင္ ရပ္တည္ျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ ဘ၀ တစ္သက္တာတြင္ ဒုကၡေရာက္မည့္ သူမ်ိဳး မဟုတ္သည္ကို ေဖၚျပသည္။ ၀န္ထမ္း လုပ္ပါက အထက္လူႀကီးမွ ႏွစ္သက္ျခင္း ကို ခံရသည္။ မိမိကိုယ္ တိုင္ အလုပ္႐ွင္ ျဖစ္ပါက လည္း လက္ေအာက္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ေလးစား ႐ိုေသျခင္းကို ရ႐ိွလိမ့္မည္။ ဘာသာေရးဆရာ၊ တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ တရားသူႀကီးမ်ားတြင္ ေတြ.တတ္ေသာ အေနအထားမ်ိဳးျဖစ္သည္။ မိမိပါတ္၀န္းက်င္ တြင္ အေလးစားခံရေသာ ဇာတာ႐ွင္ ျဖစ္သည္။ စ႐ိုက္ေကာင္း၍ အေကာင္းျမင္တတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။
၁-တန္႕ဘာ၏ မူလႀတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္သည္ ၁၀-တန္႕ဘာ၀တြင္ ရပ္တည္ျခင္းျဖင့္- ဇာတာ႐ွင္ သည္ ၀န္ထမ္း လုပ္ပါကလည္း ဘ၀တြင္ အဆင့္ျမင့္ျမင့္ ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ ေက်ာ္ၾကားမည့္ သူမ်ိဳးျဖစ္သည္။ အတိတ္ဘ၀ ကံ၏ အက်ိဳးကို ရေသာသူျဖစ္သည္။ Professional အေနျဖင့္ အလြန္ ေကာင္းေသာ ဇာတာျဖစ္သည္။ အထက္လူႀကီးမ်ား၏ ခ်ီးေျမွာက္မွဳ၊ မိမိ၏ အလုပ္ႀကိဳးစား မွဳတို႕ေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္ ခ်မ္းသာမွဳကို ရလိမ့္မည္။
ၾကာသပေတး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရွးက်မ္းရင္းတို႔မွ ေဖၚျပခ်က္ကို ၾကည့္ပါဦး။
ၾကာသပေတးသည္ တနလၤာမွ ၁၀-တန္႔တြင္ ရပ္တည္ ေနျခင္းျဖင့္- ဂဇ ေကသရီေယာဂ ကို ရသည္။
ၾကာသပေတးသည္ တနလၤာမွ ကိန္းအိမ္ (၁၊၄၊၇၊၁၀ တန္႔တြင္) ရပ္ျခင္းျဖင့္ဤ ေယာဂ ကိုရ႐ိွသည္။ ဂဇ ဆိုသည္မွာ ဆင္ကို ဆိုလို၍ ေကသရီသည္ ျခေသၤ့ကို ဆိုလိုသည္။ ဆင္ႏွင့္ ျခေသၤ့တို႕သည္ ေတာေတာင္ အလယ္တြင္ လြန္စြာထင္႐ွား၍ အျခားေသာ တိရစၧာန္မ်ား၏ ေၾကာက္႐ြံ.ေလးစားျခင္းကို ရ႐ိွသကဲ့သို႔ ၄င္းတို႕သည္ လူအမ်ားကို သင္ၾကားေပးႏိုင္ျခင္း၊ အၾကံေပးတတ္ျခင္း၊ ၾသဇာ အာဏာႀကီးမားျခင္း တို႕တြင္ ထင္႐ွားသည္။ ေသဆံုး ျပီးေနာက္ အခိ်န္ၾကာျမင့္ေသာ ကာလ အထိ ၄င္းတို႕၏ အမည္မွာ ၾကာရွည္စြာ တည္တံ့သည္။ မွတ္ခ်က္၊ ဂဇေကသရီ ယုဂ္ကို ေတြ႔႐ိွပါက ၄င္းကို ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ ကမၼဓ႐ုမယုဂ္ (တနလၤာ၏ ေဘးဘယ္ညာ ႏွစ္ဘက္စလံုး တြင္ တနဂၤေႏြမွ လြဲ၍ မည္သည့္ၿဂိဳဟ္မွ မ႐ိွေသာယုဂ္) ပါမပါ ၾကည့္ရန္လို္ပါသည္။ အကယ္၍ ကမၼဓ႐ုမ ယုဂ္ ကို ေတြ႔ခဲ့ပါလွ်င္ လည္း ၄င္း၏ အဆိုးကို ပ်က္ျပယ္၍ ေကာင္းျခင္းကို ျပန္လည္ ျဖစ္ေစ တတ္ေသာ ကာလပဓ႐ုမယုဂ္၊ (လဂ္မွ ကိန္းအိမ္တို႕တြင္ ၿဂိဳဟ္ရပ္တည္ျခင္း ေယာဂ) ပါမပါ ၾကည့္ရန္လို္ပါသည္။
လဂ္သခင္ ၾကာသပေတးသည္- ၄-တန္႔ ဘာ၀ အလယ္မွတ္ ႏွင့္ ၆-တန္႔ ဘာ၀ အလယ္မွတ္ တို႔အား (97) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။
ၾကာသပေတး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရွးက်မ္းရင္းလာ ေယာဂ မ်ားကို ဆက္ၾကည့္ဦးမည္ ဆိုပါက-
သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ ၂၊၉၈ တြင္ - လဂ္သခင္၊ ၾကာသပေတး (သို႕မဟုတ္) ေသာၾကာ တို႕သည္ ကိန္းအိမ္တြင္ တည္ေသာ္ ခ်မ္းသာျခင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ပါက ေအာင္ျမင္ႏိုင္ျခင္းတို႕ကို ျဖစ္ေစသည့္ သာရိရ သုကၠရ ေယာဂ ကို ရသည္ ဟု ဆိုပါသည္။ ဤဇာတာတြင္ လဂ္သခင္သည္ ၾကာသပေတး ကိုယ္တိုင္ပင္ ျဖစ္ၿပီး- ၄င္းသည္ ကိန္းအိမ္ ျဖစ္ေသာ ၁၀-တန္႔ တြင္ တည္ျခင္းေၾကာင့္- ဤေယာဂသည္ ကြက္တိ ၀င္ေနျပန္ပါ၏။ အင္အားေကာင္း ေသာ ၾကာသပေတး ျဖစ္ျခင္း၊ အဖ်က္အဆီး မ႐ိွေသာ ၾကာသပေတး ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဤေယာဂ သည္လည္း ေကာင္းစြာ အလုပ္လုပ္ခြင့္ ရသြားျပန္ပါသည္။
အေရးပါေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ားစြာတို႔ ႏွင့္ ပတ္သက္၍- ေထာက္ပံ့ေနၾကပံုကို ျမင္သာမည္ ထင္ပါသည္။

ေသာၾကာ ၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ ဆန္းစစ္ ၾကမည္ ဆိုပါက-

၁၁-တန္႔ ဘာ၀ သခင္ ျဖစ္ေသာ-ေသာၾကာ ၿဂိဳဟ္ သည္ ဥဒါသိမ္ ျဖစ္ေသာျဗိစာၦ ရာသီ (၁၂-တန္႔ ဘာ၀) ဘာ၀ တြင္တည္သည္။ န၀င္း စက္ အားျဖင့္ ၅-တန္႔ ဘာ၀ သခင္ အဂၤါ ပိုင္ေသာ ျဗိစာၦ န၀င္း ျဖစ္ကာ- ၃-တန္႔သခင္ စေန ပိုင္ေသာ အႏုရာဓ နကၡတ္ ကိုစီးနင္း ထားသည္။ မူလ အင္အား အေနျဖင့္ 50% ႐ိွကာ၊ ၿဂိဳဟ္ဆိုး လႊမ္းမိုးမွဳ မ႐ိွပါ။
ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ ၁၂-တန္႕ဘာ၀တြင္ ရပ္တည္ျခင္း ျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ မိမိ၏ စိတ္ဓါတ္ အမွန္ကို ဖုံးကြယ္ ထားတတ္သည္။ စည္းစိမ္ ျပည့္စံုမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း စိတ္တြင္းတြင္ သာယာမွဳ မ႐ိွတတ္ပါ။
ေရွးက်မ္း (ဖလဒီပက-၆၊၆၈) လာ အားျဖင့္- ၁၁-တန္႔ဘာ၀သခင္ သည္ ဒုဌာနအိမ္ (၆၊ဂ၊၁၂ တန္႔႔) တစ္ခုခု တြင္ တည္ေနေသာေၾကာင့္- ဒရိဒရ ေယာဂ ကိုရ႐ိွသည္။

ဤေယာဂသည္ ေကာင္းေသာ ေယာဂ မဟုတ္ပါ။ ထို႕အျပင္ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္သည္လည္း အင္အား မေကာင္းလွ ေသာေၾကာင့္- မေကာင္းေသာ အေနအထား တို႔ အေနျဖင့္ အလုပ္လုပ္ ေနေသာ ေယာဂလည္း ျဖစ္ေတာ့၏။ ဤေယာဂ၏ အက်ိဳးေပးပံုမွာ- အေၾကြးမ်ား တစ္ဆင့္ျခင္း မ်ားလာတတ္ ျခင္း၊ မိမိ၏ အထက္ ညီအကို ေမာင္ႏွမအႀကီး တို႕၏ ဂ႐ုစိုက္မွဳကို မရ႐ိွျခင္း၊ မသင့္ေတာ္ေသာ စကားတို႕ကို ေျပာတတ္ျခင္း၊ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ အ႐ူးတစ္ေယာက္ ကဲ့သို႔ လုပ္တတ္ျခင္း တို႕ကို ျဖစ္ေစသည္။ ဥပေဒကို လွည့္ပတ္တတ္ျခင္း ကိုလည္း ျဖစ္ေစေသာ ေယာဂ ဟု ဆိုထားပါသည္။
အမ္ဘာနီ သည္ ဥပေဒကို လက္တစ္လံုး လုပ္တတ္ေၾကာင္း- ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း- မ်ားစြာေသာ အခ်က္မ်ား ႐ိွေနပါေသးသည္။

စေန ၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ ဆန္းစစ္ ၾကမည္ ဆိုပါက-

၃-တန္႔ ဘာ၀ သခင္ ျဖစ္ေသာ-စေန ၿဂိဳဟ္ သည္ အိမ္ရွင္၊-ျဖစ္ေသာ မကာရ ရာသီ (၂-တန္႔ ဘာ၀) ဘာ၀ တြင္တည္သည္။ န၀င္း စက္ အားျဖင့္ အဂၤါ ပိုင္ေသာ မိႆ န၀င္း ျဖစ္ကာ- ၈-တန္႔ တနလၤာ ပိုင္ေသာ သရ၀ဏ္ နကၡတ္ ကိုစီးနင္း ထားသည္။ မူလ အင္အား အေနျဖင့္ 134% ႐ိွကာ၊ ၿဂိဳဟ္ဆိုး လႊမ္းမိုးမွဳ မ႐ိွပါ။ (မူလ အားျဖင့္- တနဂၤေႏြ ႏွင့္ တနလၤာတို႔သည္ အင္အားေကာင္းေသာ္လည္း- ကိတ္၏ လႊမ္းမိုးမွဳ ရထားေသာ္ အသက္လြန္စြာ တိုေတာင္းရျခင္း မ႐ိွပဲ ၆၉-ႏွစ္ အထိ ေနခြင့္ ရျခင္းမွာ- ၃-တန္႕ သခင္လည္း ျဖစ္၊ အသက္ကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာ တာ၀န္ကို ယူထားရသည့္ စေန အေနျဖင့္ အင္အားေကာင္းထားျခင္း၊ အဂၤါ အေနျဖင့္ အင္အား ေကာင္းထားျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္၏။
စေန တည္ရာ- ၂-တန္႔ ဘာ၀ အလယ္မွတ္အား မူလ ၾကာသပေတး (၁-တန္႔ (လဂ္) ၏ သခင္) မွ (97) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။
စေနၿဂိဳဟ္သည္ ၂-တန္႕ဘာ၀တြင္ တည္ေနျခင္း ျဖင့္ အေနအထား ၃-မ်ိဳးျဖစ္ေနပါသည္။ ပထမ အေနအထားမွာ ဘယ္ေသာ အခါမွ လံုေလာက္ ျပည့္စံုသည္ဟု မ႐ိွပဲ၊ ေငြေၾကးကို သူထက္ငါ အင္အားထုတ္ ႐ွာေဖြေသာ္လည္း အျခား ေသာ စိတ္ခ်မ္းသာ စရာမ်ား ကင္းမဲ့ေနတတ္သည္။ ဒုတိယ အုပ္စု၀င္ လူမ်ိဳးမွာ အလုပ္မလုပ္ခင္ ေသခ်ာမွ၊ စိတ္ခ်ရမွ လုပ္လိုေသာ သူမ်ိဳးျဖစ္၏။ ထိုေၾကာင့္လည္း ထိုသူတို႕သည္ အစိုးရ၀န္ထမ္း အျဖစ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ တတ္ၾကသည္။ တတိယ အုပ္စု၀င္ မ်ားမွာ မူ- စိတ္ဓါတ္က်၍ ဘ၀ကို အ႐ံွဳးေပး တတ္ၾကသူမ်ား ျဖစ္၏။ ဇာတာ႐ွင္ မည္သည့္ အုပ္စုတြင္ ပါ၀င္ေနသည္ကို အျခား ၿဂိဳဟ္မ်ား၏ အေနအထားမ်ားက ဆံုးျဖတ္ေပးသည္။ ယခု ဇာတာတြင္- ဇာတာရွင္ မည္သည့္ အုပ္စုတြင္ ပါ၀င္သည္ကို အထက္မွ ၿဂိဳဟ္မ်ားကို ဆန္းစစ္ ျခင္း အရ စာဖတ္သူ အေနျဖင့္ အေျဖရၿပီး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
၃-တန္႕ဘာ၀၏ မူလႀတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္သည္ ၂-တန္႕တြင္ တည္ျခင္းျဖင့္ အလုပ္တစ္ခု လုပ္လွ်င္ အစ ကနဦးတြင္ အခ်ိန္ယူ ေႏွးေကြးတတ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကိုယ္ပိုင္ လုပ္ငန္းကို စိတ္၀င္စား၍ ကိုယ္ပိုင္ လုပ္ငန္း လုပ္ပါက ေအာင္ျမင္ ႏိုင္ေသာ ဇာတာ႐ွင္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ေခါင္းမာတတ္ ေသာ စ႐ိုက္ ႐ိွသည္။ ညီအကို ေမာင္ႏွမ တို႕ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ျပႆနာမ်ား ႐ိွလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း အသံုးအစြဲ ႀကီးတတ္သည္။ ခရီးသြားျခင္း ျဖင့္ ေငြေၾကး ရတတ္ သူမိ်ဳး ျဖစ္သည္။ သူတစ္ဘက္သား အား နားလည္ ေအာင္ ႐ွင္းျပႏိုင္ေသာ အရည္အခ်င္း ႐ိွသူျဖစ္သည္။
ဤဇာတာတြင္ စေနသည္ ကိုယ္ပိုင္ လုပ္ငန္းကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ၃-တန္႔ ဘာ၀ သခင္ ျဖစ္၏။ ၄င္းသည္ ခ်မ္းသာျခင္း ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ကုဋမၸ ဘာ၀ (၂-တန္႔) တြင္ ရပ္တည္၏။ စေနသည္ တြင္းထြက္ ပစၥည္း ကိုလည္း ကိုယ္စားျပဳ၏။ ဇာတာရွင္သည္ ေရနံ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိုယ္ပိုင္ လုပ္ငန္း ႏွင့္ ႀကီးပြား ခ်မ္းသာ ျခင္း ျဖစ္ခဲ့သည္ မဟုတ္ပါေလာ..

ရာဟု ႏွင့္ ကိတ္ တို႔ အေနအထား-

ရာဟု ၿဂိဳဟ္ သည္ ျဖစ္ေသာ ကုမ္ ရာသီ (၄-တန္႔ ဘာ၀) ဘာ၀ တြင္တည္သည္။ န၀င္း စက္ အားျဖင့္ လဂ္သခင္ ၾကာသပေတး ပိုင္ေသာ မိန္ န၀င္း ျဖစ္ကာ-ရာဟု ပိုင္ေသာ သတၱဘိသွ် နကၡတ္ ကိုစီးနင္း ထားသည္။ မူလ အင္အား အေနျဖင့္ 116% ႐ိွကာ၊ ကိတ္မွ အပ ၿဂိဳဟ္ဆိုး လႊမ္းမိုးမွဳ မ႐ိွပါ။
ဤေနရာတြင္- ဇာတာရွင္၏ ရာဟုသည္ အင္အား ေကာင္းေနသည္ကို သတိထားမိႏိုင္၏။ အျခား ၿဂိဳဟ္ဆိုးမ်ားက လႊမ္းမိုးမွဳ မ႐ိွျခင္း၊ ေကာင္းေသာ ဘာ၀တြင္ တည္ျခင္း၊ ေကာင္းေသာ န၀င္း စီးျခင္း၊ ရာဟု ပိုင္ေသာ နကၡတ္ စီးေနျခင္းသည္- မထင္မွတ္ပဲ ရမ္းလုပ္ လိုက္ေသာ လုပ္ငန္းတို႔ ေအာင္ျမင္ ႏိုင္ျခင္း ကို ေဖၚျပေနေတာ့၏။
ဘရိဂု သွ်တၱရ က်မ္း ၉-၁၀ အရ၊ ရာဟု သို႔မဟုတ္ ကိတ္သည္ ဇာတာ၏ ၄-တန္႕တြင္ တည္ပါက-ဇာတာ႐ွင္ တြင္ အလွအပ ဇိမ္ခံ ပစၥည္းတို႕ေပါမ်ားျပီး- အိမ္ေထာင္ဘက္ ႏွစ္ေယာက္ ႐ိွတတ္၏ ဟု ဆိုထား၏။ (မွတ္ခ်က္- ဤအခ်က္ကိုေတာ့- တရား၀င္ မသိ႐ိွရပါ။)

ကိတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာေသာ္-
ကိတ္ ၿဂိဳဟ္ သည္ ျဖစ္ေသာ သိဟ္ ရာသီ (၁၀-တန္႔ ဘာ၀) ဘာ၀ တြင္တည္သည္။ န၀င္း စက္ အားျဖင့္ ဗုဒၶဟူး ပိုင္ေသာ ကန္ န၀င္း ျဖစ္ကာ-ေသာၾကာ ပိုင္ေသာ ျပဳဗၺဖလဂုဏီ နကၡတ္ ကိုစီးနင္း ထားသည္။ မူလ အင္အား အေနျဖင့္ 95% ႐ိွကာ၊ ရာဟု မွ အပ ၿဂိဳဟ္ဆိုး လႊမ္းမိုးမွဳ မ႐ိွပါ။
ကိတ္တည္ရာ- ၁၀-တန္႔ ဘာ၀ အလယ္မွတ္အား မူလ ၾကာသပေတး (၁-တန္႔ (လဂ္) ၏ သခင္) မွ (97) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။
ဘရိဂု သွ်တၱရ က်မ္း ၂၅-၂၈ အရ၊ ရာဟု သို႔မဟုတ္ ကိတ္သည္ ဇာတာ၏ ၁၀-တန္႕တြင္ တည္ပါက-ဇာတာ႐ွင္သည္ မုဆိုးမ ႏွင့္ အခ်စ္ရည္ငံတတ္ျပီး အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ႏြမ္းပါးတတ္သည္။ အကယ္၍ ရာဟု၊ ကိတ္ကို ေသာမၿဂိဳဟ္မ်ားက ဆက္သြယ္ထားပါက- ေကာင္းေသာ အိမ္ယာတြင္ ေနထိုင္ရသည္။ ဇာတာ႐ွင္သည္ ကဗ်ာ စာေပတြင္ စိတ္၀င္စားတတ္သည္။ ဖလဒီပက က်မ္းအဆိုအရ- ရာဟုျဖစ္လွ်င္ ဇာတာ႐ွင္၌ သားသမီး နည္းျပီး၊ ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳ နည္းပါးမည္။ အေၾကာက္အလန္. နည္းျပီး နာမည္ ေက်ာ္လိမ့္မည္။ ကိတ္ျဖစ္လွ်င္- ဇာတာ႐ွင္သည္ မေကာင္းမွဳမ်ား ျပဳတတ္ျပီး သူ၏ သတၱိေၾကာင့္ နာမည္ေက်ာ္လိမ့္မည္။ သမဂၢါ စိႏၱာမဏိက်မ္း အလိုအရ- ရာဟုု ျဖစ္လွ်င္ ဇာတာ႐ွင္သည္ ေသာက္စားျခင္း ႏွင့္ အျခားေသာ မေကာင္းမွဳ တို႕အတြက္ ေငြေၾကးကို ျဖဳန္းတီးတတ္သည္။ ဘာသာ မတူသူတို႕ႏွင့္ ေပါင္းသင္းျပီး လွပေသာ မိန္းမမ်ားကို စိတ္၀င္စားလိမ့္မည္။ ကိတ္ျဖစ္လွ်င္- ဇာတာ႐ွင္သည္ ကံဆိုးသူျဖစ္ျပီး၊ စိတ္ဓါတ္ အျမဲက်ေနတတ္သည္။ အကယ္၍ ကိတ္သည္ မိႆ၊ ကန္၊ ျဗိစၦာတို႕တြင္ တည္လွ်င္- ရန္သူကို ေခ်မွဳန္း ႏိုင္လိမ့္မည္။
အထက္ပါ အခ်က္ အမ်ားစုမွာ မမွန္ပါေပ။

ကာလသပၸ ေယာဂ အေနအထား။

ဤဇာတာတြင္- အိႏၵိယ ဆရာ အမ်ားစု မေကာင္းေျပာၾကေသာ- အင္မတန္ ဆိုးပါသည္ ဆိုသည့္ ကာလ သပၸ ေယာဂ ထင္ရွားစြာ ပါေန၏။ ၿဂိဳဟ္အားလံုးတို႔သည္ ရာဟု-ကိတ္ မ်ဥ္း၏ တစ္ဘက္တည္းတြင္သာ ႐ိွေန၏။ ဆရာႀကီး ဘီဗီြရာမာန္ အေနျဖင့္ ေလာကုတၱရာ ဘာသာေရး အက်ိဳးေပး ႏိုင္သည္ သတ္မွတ္ေသာ “ကာလ အၿမိတၱ ေယာဂ” ပံု(၂) အမ်ိဳးအစား တြင္ ပါ၀င္၏။
ကာလ သပၸ ေယာဂ ကို အဆိုးဟု မေျပာပဲ- အေကာင္းဘက္မွ လိမ္မာစြာ ေထာက္ျပသူဟူ၍- ထင္ရွားေသာ ပညာရွင္မ်ားတြင္ ဆရာႀကီး ဘီဗီြ ရာမန္ အပါအ၀င္ လူနည္းစုမွ်သာ ႐ိွေသာ္လည္း- မ်ားစြာေသာ အိႏၵိယ ဆရာတို႔ ကမူ- ဤေယာဂ ကို အဆိုးဟု သတ္မွတ္ထားၾက၏။
အကယ္၍- သူတို႔၏ အဆိုအရမူ-
ရာဟုသည္ ၄-တန္႔၊ ကိတ္- ၁၀-တန္႔ တြင္တည္ ၍ အျခားၿဂိဳဟ္ ၇-လံုးတို႔သည္ ထို၀င္႐ိုး၏ တစ္ျခမ္းတည္းတြင္သာ တည္လွ်င္- “သံကပၸလ ကာလ သပၸ ေယာဂ” ဟု ေခၚၿပီး- အလုပ္အကိုင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဒုကၡေရာက္ ရတတ္လွ်က္- စိတ္ဖိစီးမွဳ၊ စိုးရိမ္ ေသာက တို႔ျဖင့္ ေနရတတ္သည္။ ဆက္ဆံေရး ညံ့ဖ်င္းတတ္သည္။ မိခင္၏ က်န္းမာေရး ညံ့မည္။ တရားမ၀င္ သားသမီး ရတတ္သည္။ ကိုယ္တိုင္လည္း တရားမ၀င္ သားသမီး ျဖစ္ေန တတ္သည္။ က်က္သေရ ကင္းမဲ့ေသာ အိုးအိမ္ ႏွင့္ ေနထိုင္ရတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေကာင္းက်ိဳးေပးေသာ ကာလတြင္- ႏိုင္ငံေရး ၾသဇာ ရတတ္သည္ ဆို၏။ (ကာလသပၸ ေယာဂ ႏွင့္ ၂၀-ရာစု နကၡတ္ပညာ (၁) http://www.motaa.info/2012/09/blog-post.html ေဆာင္းပါး တြင္ ျပန္လည္ ဖတ္ရွဳပါ။)
ကာလ သပၸ ေယာဂ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး- ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ သိ႐ိွထားသည္မ်ားကို ေရးသားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါ၏။
မိုးတား အေနအားျဖင့္မူ- ကာလ သပၸ ေယာဂ အေနျဖင့္ အလုပ္လုပ္သည္ ဟုပင္ မမွတ္ယူပါ။ သို႔ေသာ္-
ၿဂိဳဟ္တို႔၏ စုစည္းမွဳ၊ ျဖန္႕က်က္မွဳ၊ ဘက္ညီမွ်၊ မညီမွ်စြာ တည္ေနမွဳ၊ ဇာတာရွင္၏ စ႐ိုက္ သဘာ၀ ကို ျဖစ္ေစတတ္ျခင္း - ေရွးက်မ္းလာ (မာလာ) ေယာဂ အေနအထား တို႔၏ သေဘာကိုေတာ့ လက္ခံသံုးစြဲပါသည္။ (ၿဂိဳဟ္တို႔၏ တည္ေနရာ အသြင္သ႑န္ ျဖန္႕က်က္၊ စုစည္း မွဳတို႔ အေၾကာင္းသည္ မိုးတား ဒုတိယဆင့္ သင္ခန္းစာ သီးသန္႔ ျဖစ္၍- ေဆာင္းပါး အျဖစ္ ေရးသားမည္ မဟုတ္ပါ။)

၄င္း ၿဂိဳဟ္တို႔၏ တည္ေနရာ အသြင္သ႑န္ ျဖန္႕က်က္၊ စုစည္းမွဳ တို႔ ႏွင့္ ပတ္သက္၍- ယခင္ ေဆာင္းပါးေဟာင္း ျဖစ္သည့္- “ပါရမီရွင္၊ ပညာရွင္ (အပိုင္း ၃- လီယို နာဒို ဒါဗင္ခ်ီ-၂) ေဆာင္းပါး။” http://www.motaa.info/2011/04/blog-post_26.html ပါ လီယိုနာဒို၏ ဇာတာ တည္ေဆာက္မွဳ အေနအထား တြင္လည္း ျပန္လည္ ဖတ္ရွဳ ႏိုင္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္- ယခင္ ေဆာင္းပါးတြင္ ေဖၚျပခဲ့ေသာ - ဆရာႀကီး ဘီဗြီ ရာမာန္၏ လမ္းညႊန္ ေထာက္ျပခ်က္ျဖစ္ေသာ-
“ကာလ သပၸ ေယာဂ” ကို အေရးတႀကီး ဦးစားေပး မျပဳသင့္ပဲ- ဇာတာ တစ္ခုလံုး၏ အေထြေထြ အေနအထားကို ေလ့လာ ျခင္းက ပို၍ အေရးႀကီးသည္ သာမက- “ကာလ သပၸ ေယာဂ” အပါ အ၀င္ မည္သည့္ ေယာဂ တစ္ခုမွသည္ ဇာတာ တစ္ေစာင္အား ဆံုးျဖတ္ ႏိုင္ျခင္း မျပဳႏိုင္ပါ”
ဆိုသည္ကို နကၡတ္ပညာ ေလ့လာသူမ်ား၊ နကၡတ္ ခ်စ္သူမ်ား အားလံုး သတိထားမိၾကပါရန္ ဤေဆာင္းပါးျဖင့္ အသိေပးယင္း- ဆရာႀကီးမ်ားအား အ႐ိုအေသ ျပဳ ဦးညႊတ္လိုက္ရပါေတာ့သည္။
နကၡတ္၀ါသနာရွင္၊ ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ တကြ- စာဖတ္ ပရိႆတ္ အားလံုး ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ
  
ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား) 

[+/-] show/hide this post

Sunday, September 9, 2012

ကာလသပၸ ေယာဂ (၂) ထင္ရွားေသာ ဆရာႀကီးမ်ား အျမင္။

“ကာလသပၸ ေယာဂ” ႏွင့္ ဆရာႀကီး ဘီဗြီ ရာမာန္ ၏ အယူအဆ။

ေခတ္ပညာတတ္ ပုဂၢိဳလ္ လည္း ျဖစ္၊ ကိုယ္တိုင္လည္း မဂၢဇင္း ႏွင့္ စာအုပ္ ထုတ္ေ၀သူလည္း ျဖစ္ေသာ ဆရာႀကီး ဘီဗြီရာမာန္ သည္- ထို“ကာလ သပၸ ေယာဂ” ႏွင့္ ပတ္သက္၍- ပညာသား ပါပါ- ေရးသားခဲ့၏။
အဆိုးမ်ားကို ဖိေဟာေနေသာ သူမ်ားအတြက္- ၄င္းတို႔ “မွားယြင္း သည္” ဟု တိုက္႐ိုက္ ေ၀ဘန္ျခင္း မျပဳပဲ-
“ကာလ သပၸ ေယာဂ” တြင္ အေကာင္းဘက္ အေနအထား လည္း ႐ိွပါ၏။ ထိုအခ်က္သည္ကား ဇာတာရွင္ကို တက္ၾကြသူ- လံု႔လ ဥႆဟ ႐ိွသူ၊ မိမိ၏ အရည္အခ်င္းကို မိမိသိထားသူ ျဖစ္ေစ၏။ စိတ္အားျဖင့္ အနားမေန ရေသာ္လည္း- ရာဇ ေယာဂ ႏွင့္ တြဲဘက္ပါက- လုပ္ေဆာင္ေသာ လမ္းေၾကာင္းတြင္ ထိပ္ဆံုး ေရာက္မည္။”
ဟု အမ်ားတကာ မေကာင္းေျပာေသာ ေယာဂ ကို- အေကာင္းဘက္မွ ေန၍-“300 important Combination ေခၚ အေရးႀကီးေသာ ယုဂ္ ၃၀၀ စာအုပ္” ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ စာမ်က္ႏွာ ၃၂၇ တြင္ သံတမာန္ ဆန္ဆန္ ျဖင့္ ေရးသားခဲ့၏။

သို႔ေသာ္လည္း- “ေရွးက်မ္းရင္း တို႔တြင္ မပါပဲ- အခုမွ နာမည္ ႀကီးလာေသာ အေၾကာင္းရင္း ႏွင့္ တကြ-ဆိုး႐ြား ေသာ အဓိပၸါယ္မ်ား ျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္း သည္ သိပ္မရွင္းလင္း လွပါ” ဟု စာမ်က္ႏွာ ၃၂၆ တြင္ လွပ ယဥ္ေက်းစြာ ေရးသားခဲ့၏။

တဆက္တည္းတြင္- ဆရာႀကီး ဘီဗြီရာမာန္ သည္-
ၿဂိဳဟ္မ်ား အေနျဖင့္- ပံု (၁) အတိုင္း ရာဟု ႏွင့္ ကိတ္ အၾကားတြင္ ႐ိွေသာ “ကာလသပၸ ေယာဂ” အေနအထားတြင္- ဇာတာရွင္သည္- ေလာကီ လူ႕ေဘာင္ ေအာင္ျမင္မွဳ မ်ား အတြက္ အလားအလာေကာင္းမ်ား ႐ိွၿပီး၊ ပံု(၂) အတိုင္း ကိတ္ ႏွင့္ ရာဟု အၾကားတြင္ ႐ိွသည့္ “ကာလ အၿမိတၱ ေယာဂ” တြင္- ေလာကုတၱရာ ဘာသာေရး အရာမ်ား တိုးတက္ ႏိုင္ရန္ ႐ိွသည္ ဟု ေရးသားခဲ့၏။
ထို႔ျပင္ “ကာလ သပၸ ေယာဂ” ကို ေလ့လာလွ်င္ ေအာက္ပါ တို႔ကိုပါ ထည့္တြက္ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း ဆရာႀကီး ဘီဗြီရာမာန္ အေနျဖင့္- လမ္းညႊန္ ထားပါသည္။
 • ရာဟု ႏွင့္ ကိတ္ၾကား၊ သို႔မဟုတ္ ကိတ္ႏွင့္ ရာဟု ၾကားတြင္ တည္သည္လား။
 • မည္သည့္ ဘာ၀မ်ား ပါ၀င္ ပတ္သက္ ေနသနည္း၊
 • အျခားေသာ ယုဂ္မ်ား အေနအထား
 • လဂ္သည္ ကိတ္ႏွင့္ ရာဟု အတြင္းတြင္ က်ေရာက္သလား။ လဂ္သည္ ရာဟု ႏွင့္ ကိတ္ အတြင္းတြင္ က်ေရာက္သလား။
စသည္ ျဖင့္ ေလ့လာရန္ လိုေၾကာင္း ရွင္းျပ႐ံုမွ် မက-
  
ေဗဒင္ ဆရာ အခ်ိဳ႕ ျပဳလုပ္ၾကသကဲ့သို႔ “ကာလ သပၸ ေယာဂ” ကို အေရးတႀကီး ဦးစားေပး မျပဳသင့္ပဲ- ဇာတာ တစ္ခုလံုး၏ အေထြေထြ အေနအထားကို ေလ့လာ ျခင္းက ပို၍ အေရးႀကီးသည္ သာမက- “ကာလ သပၸ ေယာဂ” အပါ အ၀င္ မည္သည့္ ေယာဂ တစ္ခုမွသည္ ဇာတာ တစ္ေစာင္အား ဆံုးျဖတ္ ႏိုင္ျခင္း မျပဳႏိုင္ပဲ- ဤ “ကာလ သပၸ ေယာဂ” သည္ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ ဇာတာအတြက္ ထက္ - တိုင္းျပည္ ႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာမ်ားတြင္ ပို၍ အေရးပါ ႏိုင္ပါသည္ ဟု အဆံုးသတ္ မွတ္ခ်က္ ေပးထားပါသည္။

“ကာလသပၸ ေယာဂ” ႏွင့္ ဆရာႀကီး ေကအင္န္ ေရာင္ ၏ အေတြ႕အၾကံဳ။

ဆရာႀကီး ေကအင္န္ ေရာင္ သည္ ၁၉၅၇ မွ စ၍ိ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ စာရင္းကိုင္ စာရင္း စစ္ခ်ဳပ္႐ံုးတြင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့လွ်က္- ႏိုင္ငံေတာ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ရာထူး တာ၀န္ (Director General) ျဖင့္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ အၿငိမ္းစား မယူခင္အထိ လုပ္ကိုင္ ခဲ့သူသာမက- နကၡတ္ေဗဒင္ က်မ္းမ်ားစြာ၊ ေဆာင္းပါးမ်ားစြာ၊ သင္တန္းမ်ားစြာ ပို႔ခ်ခဲ့ေသာ နကၡတ္ပညာရွင္ ႀကီး ျဖစ္ပါသည္။
သူသည္ ေအာက္ပါ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို မွန္ကန္စြာ ႀကိဳတင္ ေဟာၾကားခဲ့သူ ျဖစ္၏။
 • သူသည္- အိႏၵိယ အစိုးရ အေျပာင္းအလဲ အေနအထား ၁၉၈၉ ျဖစ္ရပ္မ်ား။
 • ဆြန္ညာ ဂႏၵီ ႏိုင္ငံေရး ၾသဇာ ႀကီးထြားမွဳ ၁၉၉၈
 • အေမရိကန္ သမၼတ ဘီလ္ ကလင္တန္ အေနျဖင့္ လိင္ကိစၥ အရွက္တစ္ကြဲ ျဖစ္မွဳ။
 • ၂၀၀၁ တြင္ လွဳပ္ခတ္သြားေသာ ဂူဂ်ာရတ္ျပည္ ငလ်င္
 • ဘနာဇီယာ ဘူတို၏ ေသဆံုးမွဳ။ (မိုးတား ေဆာင္းပါး- (ပါကစၥတန္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဘနာဇီယာ ဘူတို ၏ ကံၾကမၼာ သံုးသပ္ခ်က္။ http://numan-motaa.blogspot.com/p/benazir-bhutto.html) 
တစ္ေန႔တြင္- ဆရာႀကီး ေကအင္န္ ေရာင္ ထံသို႔- လန္ဒန္တြင္ အေျခစိုက္ေသာ ေဆးပညာ ဆရာ၀န္လည္း ျဖစ္၊ နကၡတ္ ေဗဒင္ ပညာတြင္လည္း- အသိအမွတ္ ျပဳ “ကမၼ က႑ိ” (ကံၾကမၼာ ျပဳျပင္ႏိုင္သူ ယၾတာပညာရွင္) တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာတစ္ဦးမွ စာေရးသားလာခဲ့ပါသည္။

ေဒါက္တာ၏ အဆိုအရ အိႏၵိယမွ “ကာလ သပၸ ေယာဂ” အသံုးျပဳ ေဟာစားသူ ဆရာမ်ားမ်ားမွ သူထံသို႔ အဆိုျပဳလာခဲ့သည္မွာ- ရာဟု ႏွင့္ ကိတ္ (ကိတ္ ႏွင့္ ရာဟု) အၾကားတြင္ ႐ိွေသာ ဇာတာရွင္မ်ားကို “ကာလ သပၸ ေယာဂ” ယၾတာေခ် အိႏၵိယ ဘုရားဖူး ပို႔လႊတ္ေပးမည္ ဆိုပါက- ေကာ္မရွင္ ၂၀% ရမည္ ျဖစ္ၿပီး- ဘုရားဖူး အတြက္ က်သင့္ေသာ ေငြကိုမူ- ႐ူပီးေငြ ၂ ေသာင္းခြဲမွ ၂-သိန္း အထိ သတ္မွတ္ ထားေၾကာင္း ထို႔ေၾကာင့္ သူ႕အေနျဖင့္ “ကာလ သပၸ ေယာဂ” ပါသူ တစ္ေယာက္ကို ဘုရားဖူး ယၾတာ (ကာလ သပၸ သွ်ႏၲီ) ပို႔လႊတ္ပါက ႐ူပီးေငြ ၅ ေထာင္မွ ၅ ေသာင္းအထိ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း - နယူးေဒလီ ႏွင့္ အျခား ၿမိဳ႕မ်ားတြင္- ေဗဒင္ လာေမးသူမ်ားကို လိမ္လည္သည့္ အကုသိုလ္ ကို မေၾကာက္ေသာ လူလိမ္မ်ားသည္ ဤ ကာလ သပၸ သွ်ႏၲီ အတြက္ အႀကီးအက်ယ္ မဟုတ္ တမ္းတရား လုပ္ေနၾကေၾကာင္း ေရးသား အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါသည္။

ဆရာႀကီး ေကအင္န္ ေရာင္ ကိုယ္တိုင္လည္း- ထိုကဲ့သို႔ ေကာ္မရွင္ ႏွင့္ လူပို႔ေပးရန္ လာေရာက္ ညိွႏိွဳင္းသည္ “ကာလ သပၸ ေယာဂ ဆရာ” တစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၀၅- စက္တင္ဘာလ ထုတ္ Journal of Astrology တြင္ ေဖၚျပ ေရးသားခဲ့ပါသည္။

ေအာက္ပါ အခ်က္တို႔သည္ ဆရာႀကီး ေကအင္န္ ေရာင္ အေနျဖင့္ Journal of Astrology တြင္ ေဖၚျပ ေရးသားခဲ့ေသာ အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။
ကၽြန္ေတာ္ (ေကအင္န္ ေရာင္) ႏွင့္ “ကာလ သပၸ ေယာဂ ဆရာ” တို႔ ဆံုေတြ႕ျခင္း။
 • ကၽြန္ေတာ္ (ေကအင္န္ ေရာင္) အေနျဖင့္- ထိုဆရာအား ဘယ္ယၾတာ သွ်ႏၲီကို လုပ္ရန္ လုိသနည္းဟု ေမးရာ- ထိုဆရာက “နာရယ နာဂဘာလီ ပူဇာ သွ်ႏၲီ” ကို လုပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ေျဖ ခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဤ ပူဇာ သွ်ႏၲီ ကို သိထားၿပီး- Tryambakeshwar တြင္ ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ေၾကာင္း- ထိုသူ မသိထားေခ်။
 • ကၽြန္ေတာ္ (ေကအင္န္ ေရာင္) အေနျဖင့္ ထို ပူဇာ သွ်ႏၲီ သည္ ေရွးဘိုးဘြားတို႔ အတြက္ ျပဳလုပ္ေသာ ပူဇာ ျဖစ္ၿပီး- ထိုပူဇာတြင္ ရာဟု ႏွင့္ ကိတ္ အေၾကာင္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၿပီးခဲ့ေသာ ဘ၀ က ေျမြကို သတ္ဘူးသူမ်ား ႏွင့္ မဆိုင္ေၾကာင္း၊ သင္အခု ျဖန္႕ခ်ီ ေနသည္မွာ- လိမ္လည္ျခင္း မဟုတ္ဘူးလား ဟု ေျပာျပလိုက္သည္။
 • ကၽြန္ေတာ္ (ေကအင္န္ ေရာင္) သည္ ထိုပ႑ိ ဆိုသူ ႏွင့္ အား အျခားေသာ “ကာလ သပၸ ေယာဂ” လူလိမ္မ်ားအား မူလ ေရွးက်မ္းမ်ားတြင္ မည္သည့္ ေနရာတြင္ ထို “ကာလ သပၸ ေယာဂ” ကို ေဖၚျပထားသည္ကို ျပသရန္ စိန္ေခၚလိုက္သည္။
 • ဘရိဂု က်မ္းမ်ားတြင္လည္း မေဖၚျပ၊ အိႏၵိယ ေတာင္ပို္ငးတြင္ အသံုးျပဳေသာ နဒီ ဂရန္သ မ်ားတြင္လည္း မေဖၚျပ၊ တစ္စံု တစ္ေယာက္က လူအမ်ားကို ေၾကာက္လန္႔ ေစရန္ တီထြင္လိုက္ၿပီး- “နာရယ နာဂဘာလီ ပူဇာ သွ်ႏၲီ” ႏွင့္ တြဲပစ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္- သင္တို႔ အေနျဖင့္ “ကာလ သပၸ ေယာဂ” သည္ manufactured fraud ေခၚ ထုတ္လုပ္လိုက္ေသာ လည္ဆည္ မွဳ ျဖစ္၍- အိႏၵိယ ေဗဒင္ လူလိမ္မ်ားအတြက္ အႀကီးဆံုး ေသာ ၀င္ေငြရေပါက္လမ္း ျဖစ္သည္ ဆိုတာကို သိထားရမည္။
ကမာၻေပၚ႐ိွ ေျမြအေရအတြက္ ကိစၥ-
 • ဒီေနာက္ မွာ- ကၽြန္ေတာ္ (ေကအင္န္ ေရာင္) သူ႔ကို ဆက္ေျပာျပပါတယ္္။ ကမာၻ႕လူဦးေရ သန္း ၆ ေထာင္႐ိွရာမွာ- သန္း ၁၂၀၀ ေလာက္က- ရာဟု နဲ႕ ကိတ္၊ ကိတ္ နဲ႕ ရာဟု ၾကားမွ ၿဂိဳဟ္ေတြ က်ေရာက္ႏိုင္ၿပီး- တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ ၿဂိဳဟ္တစ္လံုး တစ္ေလ အျပင္ထြက္ေနတာ ႐ိွပါလိမ့္မယ္။
 • တကယ္လို႔- သူတို႔ရဲ႕ သီအိုရီ အရ “ကာလ သပၸ ေယာဂ” ဟာ- ၿပီးခဲ့တဲ့ ဘ၀က ေျမြကို သတ္ခဲ့လို႔ ျဖစ္တဲ့ ေယာဂ ဆိုတာ မွန္ယင္- ကမာၻေပၚမွာ ဆယ္စု ႏွစ္ ၁-စုတိုင္း ဒီေလာက္႐ိွတဲ့ ေျမႊ အေရအတြက္ကို သတ္တာနဲ႕ ညီႏိုင္မလား။
 • ဒါျဖင့္ တ႐ုပ္ျပည္မွာ- ေျမြသတ္ၿပီး- ေျမြသား စားတဲ့ လူေတြဟာ ဒီ “ကာလ သပၸ ေယာဂ” နဲ႕ ျပန္၀င္စား ၾကရမွာေပါ့။
 • ဒါဆိုယင္ အခု ကမၻာေပၚမွာ ေျမြအေရ အတြက္ ဘယ္ေလာက္ က်န္မလဲ။
 • ကမၻာေပၚမွာ ေျမြတစ္ေကာင္မွ် က်န္စရာ မ႐ိွေတာ့ဘူးေနာ
 • ၾကြက္ေတြ ေၾကာက္တဲ့ - သူတို႔ရဲ အမွတ္ (၁) ရန္သူျဖစ္တဲ့ ေျမြမ႐ိွေတာ့ယင္ ၾကြက္ေတြဟာ စိုက္ပ်ိဳး သီးႏွံေတြကို ဖ်က္ဆီးႏိုင္ၾကၿပီေပါ့။
ထိုပ႑ိ ဆိုသူလည္း ကၽြန္ေတာ့္ (ေကအင္န္ ေရာင္) ကို အူေၾကာင္ေၾကာင္ ၾကည့္ေနၿပီး- ေနာက္ဘယ္ေတာ့မွ် ျပန္မလာေတာ့ပါဘူး။

ဆရာႀကီး ေကအင္ ေရာင္ သည္- ထိုလည္ဆည္ ထားသည့္ “ကာလ သပၸ ေယာဂ” အေၾကာင္းကိုလည္း စာအုပ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ သတင္းစာတြင္လည္း ေရးသားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍- AAJ TAK တယ္လီဗီးရွင္း အစီအစဥ္တြင္လည္း-“ကာလ သပၸ ေယာဂ ကို ေရွးက်မ္းတစ္ခုခုမွာ ေတြ႕လွ်င္ ျပစမ္းပါ” ဟု ျပတ္သားစြာ- စိန္ေခၚ ခဲ့ေသာ္လည္း- တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ကာလ (Journal of Astrology တြင္ ေဆာင္းပါး ေရးသားသည့္ စက္တင္ဘာလ ၁၃-ရက္ ၂၀၀၅ အထိ မည္သူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ ေပၚထြက္မလာပါေခ်။ (မွတ္ခ်က္- ယခု အခ်ိန္ ၂၀၁၂- စက္တင္ဘာ အထိလည္း တစ္ဦးမွ် မေပၚလာပါ။)

ဆရာႀကီး ေကအင္ ေရာင္ ေရးသားသည့္ “ကာလ သပၸ ေယာဂ” စာအုပ္ကို စိတ္၀င္စားသူမ်ား- ေဖၚျပပါ လင့္မွ ၀ယ္ယူ ရ႐ိွႏိုင္ပါသည္။
http://www.indiabookcenter.com/index.php?_a=viewProd&productId=30

ဆရာႀကီး ေကအင္ ေရာင္ သည္ “ကာလ သပၸ ေယာဂ” ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ေခါင္းစဥ္ ျဖစ္သည့္ “IS THERE REALLY ANY PROOF OF KSY? ” ႏွင့္ နကၡတ္ ေဗဒင္ ဆိုင္ရာ ကြန္ဖရန္႔ astrological conference ကို Nasik တြင္ ျပဳလုပ္ ခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္ “ကာလ သပၸ ေယာဂ ပညာရွင္” တစ္ဦး တစ္ေယာက္ ကမွ် ေရွ႕မထြက္လာခဲ့။

ထိုသို႔ေသာ မဟုတ္တ႐ုတ္ သီအိုရီ ျဖစ္သည့္ “သံဟႆ ဘရဟပၸတိ” ဆိုသည့္ ေကာဇာ ၾကာသပေတး သိဟ္ရာသီ စီးလွ်င္ အိမ္ေထာင္ မျပဳ ရ ဆိုေသာ - သီအိုရီ စသည္မ်ား ႐ိွေနပါေသးေသာ္လည္း- ယခု ေဆာင္းပါး အေနျဖင့္ မသက္ဆိုင္သျဖင့္ မေဖၚျပေတာ့ပါ။
ဆက္လက္၍ ဆရာႀကီး ေကအင္ ေရာင္ မွ ေဖၚျပထားသည္မွာလည္း သတိျပဳဘြယ္ပင္ ျဖစ္၏။
“မဟုတ္မမွန္ ေျပာဆို ေနၾကေသာ fraudulent astrologers သည္ ႐ိုးသားေသာ ေဗဒင္ဆရာ မ်ားထက္ အဆမ်ားစြာ မ်ားျပားေနသည္ကို သတိရၾကပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ တရား ဥပေဒ ႏွင့္ တစ္စံု တစ္ဦးက မဆံုးမ မခ်င္း “ကာလ သပၸ ေယာဂ” သည္ ဆက္လက္ အသက္ရွင္ ေနဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။”
ဟု ၍ ျဖစ္ပါသည္။

ယခု ေဆာင္းပါး တို႔တြင္-
နကၡတ္ ပညာရပ္ အက်ိဳး လည္းေကာင္း၊ ေဗဒင္ ေမးလာသူ တို႔၏ စိတ္ဒုကၡ၊ မလိုအပ္ေသာ အလိမ္လည္ ခံရမွဳ တို႔ကို မျဖစ္ေစရ ေစရန္ အတြက္ လည္းေကာင္း- ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ ေျပာသင့္ ရွင္းသင့္သည္မ်ားကို ရွင္းၿပီးပါၿပီ။
 • ဆရာႀကီး ဘီဗြီ ရာမာန္က- လိမၼာစြာ ေရးသား ေဖၚျပသြားသကဲ့သို႔-
 • ဆရာႀကီး ေကအင္ ေရာင္ ကလည္း- ပြင့္လင္း တိက် စြာ ေျပာျပ သြားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
 • စာေရးသူ ကိုယ္တိုင္ ေဖၚထုတ္ သံုးစြဲေသာ မိုးတား စနစ္တြင္လည္း ဤေယာဂ ကို လံုး၀ အသံုးမျပဳပါေခ်။
ေဗဒင္ ပညာသင္၊ ပညာရွင္ တို႔သည္လည္း-
 • စာလံုးႀကီးႀကီး၊ ေ၀ါဟာရ ႀကီးႀကီး တို႔ျဖင့္ ပါဠိလို၊ သကၠတလိုေတြ႕႐ိွရေသာ အခါ မူလက်မ္းရင္း အမွန္ဟု ထင္တတ္မိျခင္း၊
 • စာေရးေကာင္းသူ- တစ္စံု တစ္ေယာက္က- မည္သို႔ မည္ပံု စသည္ျဖင့္ တင္ျပပံု ေကာင္းလွ သည္ကို ေတြ႕ဖတ္ဘူးမိလွ်င္- ဤသီအိုရီ သေဘာတို႔သည္ မွန္လွၿပီဟု ထင္တတ္မိျခင္း၊
 • အေတြ႕အၾကံဳ နည္းပါးလွ်င္- ျမင္ျမင္ကရာကို တန္ဘိုး႐ိွမည္ဟု ထင္မွတ္သျဖင့္- ေကာက္ယူ စုေဆာင္း မိတတ္ျခင္း။
တို႔ျဖစ္တတ္ၾကသျဖင့္- ဟိုတစ္ခု ဒီတစ္ခု - ၾကားမိတိုင္း- အမိွဳက္ မေကာက္မိေစရန္ အေရးႀကီးသကဲ့သို႔-
ေဗဒင္ ယံုၾကည္၍ ေမးျမန္း အၾကံေတာင္းလိုသူတို႔ အေနျဖင့္လည္း- ေဗဒင္ ဆရာတိုင္း အတူတူ၊ ေဗဒင္ နည္းစနစ္တိုင္း အတူတူ မဟုတ္တို႔သည္ကို သတိျပဳ မိၾကေစရန္လည္း ရည္႐ြယ္ပါသည္။ နည္းမွန္ စနစ္မွန္ မ်ားစြာ ႐ိွေသာ္လည္း ကြာျခားခ်က္ တို႔ ႐ိွတတ္သကဲ့သို႔- မမွန္ကန္ေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ တို႔ျဖင့္- ျဖတ္လမ္းမွ ေငြအျမန္ရလိုေသာ ေဗဒင္ပညာကို အိုးမည္းသုတ္ေနသူ တို႔အေၾကာင္းကို နားလည္ ထားျခင္းျဖင့္- တစ္ပါးသူ၏ လွည့္ကြက္သို႔ မက်ေရာက္ေစရန္- ကၽြန္ေတာ္၏ စုေဆာင္းေလ့လာ ခဲ့သမွ် အသိတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ထင္ရွားေသာ ဆရာႀကီးမ်ား၏ သေဘာ အေတြ႕ အႀကံဳတို႔ျဖင့္ လည္းေကာင္း ယွဥ္တြဲ ေဖၚျပေရးသားရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္လာမည့္ ေဆာင္းပါးတို႔တြင္- အလြန္ဆိုးပါသည္ ဆိုေသာ “ကာလ သပၸ ေယာဂ” ရထားၾကေသာ္လည္း- ေကာင္းစား ႀကီးပြား ၾကသူတို႔၏ လက္ေတြ႕ ဇာတာမ်ားကို အေသးစိတ္ ရွင္းလင္း ေဖၚျပေပးပါမည္။ ဆရာႀကီး ဘီဗြီ ရာမာန္ ေျပာခဲ့သည့္- “ကာလ သပၸ ေယာဂ” အပါ အ၀င္ မည္သည့္ ေယာဂ တစ္ခုမွသည္ ဇာတာ တစ္ေစာင္အား ဆံုးျဖတ္ ႏိုင္ျခင္း မျပဳႏိုင္ပဲ- ဇာတာ တစ္ခုလံုး၏ အေထြေထြ အေနအထားကို ေလ့လာ ျခင္းက ပို၍ အေရးႀကီးသည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ကို- လက္ေတြ႕ ဇာတာမ်ားမွ မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႕ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

နကၡတ္၀ါသနာရွင္၊ ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ တကြ- စာဖတ္ ပရိႆတ္ အားလံုး ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ

ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post

Saturday, September 1, 2012

ကာလသပၸ ေယာဂ ႏွင့္ ၂၀-ရာစု နကၡတ္ပညာ (၁)

နကၡတ္ ေဗဒင္ ေ၀ါဟာရမ်ား ႏွင့္ နကၡတ္ ၀ါသနာရွင္တို႔ ဘ၀-

ကၽြန္ေတာ္ ေဗဒင္ကို စတင္ေလ့လာတုန္းက ျဖစ္၏။
ဥဳစ္ရလွ်င္ ေကာင္းသည္- နိစ္ရလွ်င္ မေကာင္း ဆိုေတာ့- ကိုယ့္ ဇာတာေလး ကိုယ္မဖြဲ႕တတ္၊ ဖြဲ႕တတ္ဖြဲ႕ ၿပီး- ဘယ္ၿဂိဳဟ္ေတြမ်ား ဥဳစ္ရေလ မလဲဟု မရမက- ရွာၾကည့္မိ၏။ မေတြ႕ရေတာ့ စိတ္မေကာင္းလွ။ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့- ဥဳစ္ေတာ့ မေတြ႕- နိစ္ေတာ့ ေတြ႕ရ၏။

ေနာက္ေတာ့- နိစၥဘဂၤ ေယာဂ ဆိုေသာ အသံုးအႏွဳန္းတို႔ ႏွင့္ ထိေတြ႕ရေသာ အခါ- ကိုယ့္ဇာတာတြင္ နိစၥဘဂၤ ေယာဂ ႐ိွေတာ့- ေက်နပ္ အားရမိ ျပန္ပါေရာ- ဒီလိုႏွင့္ ပင္ ၀ဂၢဳတၱမ န၀င္း ဆိုေသာ ေ၀ါဟာရမ်ား၊ ၀ိပရတၱ ရာဇ ေယာဂ၊ ေယာဂ ကာရက ၿဂိဳဟ္ စေသာ ေ၀ါဟာရမ်ားကို ေတြ႕သိ သံုးစြဲ မိေသာ အခါ- ေခၚလို႔ ေကာင္းလွသျဖင့္- ေက်နပ္ အားရမိ၏။

ထိုေ၀ါဟာရမ်ားကို ႐ြတ္ဆိုရသည္ အင္မတန္ အရသာ႐ိွလွ၏။ ထိုနည္းတူ ပရိ၀တၱ သမၺႏၶ ေယာဂ မ်ား စသည္ျဖင့္- ေျပာဆို ထိေတြ႕ ရေသာ အခါ- ေ၀ါဟာရတို႔ႏွင့္ ကၽြမ္း၀င္လာျခင္းကိုပင္ ဟုတ္လွခ်ည္လား ဟု ဘ၀င္ျမင့္ လာမိ၏။

သို႔ေသာ္- ေနာက္ပိုင္း- ကိုယ္တိုင္ ဆန္းစစ္ သုေတသန လုပ္လာေသာ အခါ- ႏုိင္ငံတကာ- အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ထိုး ခဲ့ေသာ အခါ- ထိုေယာဂ တို႔ကို ျမင္႐ံု၊ ေတြ႕႐ံု၊ ထူးထူးျခားျခား ေ၀ါဟာရ အလံုးႀကီးမ်ားကို သိ႐ိွ နားလည္ ထား႐ံု မွ်ျဖင့္ ဘာကိုမွ် အတိအက် ဆံုးျဖတ္၍ မရေတာ့မွန္း သိလာရ၏။

ထို႔ေနာက္ တြင္ေတာ့- မိမိေတြ႕ၾကံဳ သိ႐ိွခဲ့ရေသာ- သုေတသန နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္- မူလ ပညာရပ္ကို စနစ္တစ္ခု အေနျဖင့္ စုစည္း တည္ေဆာက္ထားေသာ မိုးတား စနစ္ျဖင့္ သင္တန္းေပးခဲ့၏။

မိုးတား နကၡတၳ သင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ အခါ- သင္တန္းသား အေနအထား မ်ိဳးစံုကို ႀကံဳေတြ႕ရ၏။

 • (ပထမ အုပ္စုမွာ) နကၡတ္ ေဗဒင္ ပညာ ႏွင့္ လံုး၀ နီးနီး အေတြ႕အၾကံဳမ႐ိွ။
 • (ဒုတိယ အုပ္စုမွာ) ဟိုတစ္ခု၊ ဒီတစ္ခု ဖတ္ထားဘူးေသာ္လည္း- ကိုယ္တိုင္ တြက္ခ်က္ စမ္းသပ္ျခင္း မလုပ္ျဖစ္ၾကသူ တို႔ျဖစ္၏။ ထိုသူတုိ႔က အမ်ားစု ျဖစ္၏။ သူတို႔သည္ စာဖတ္သူ စာရင္း၀င္၏။
 • (တတိယ အုပ္စုမွာ) အခ်ိဳ႕မွာ ဖတ္မွတ္ ထား႐ံုမွ် မက- က်မ္းစာအုပ္တို႔ကို ကိုယ္တိုင္ ဆင္ျခင္ သံုးသပ္ၿပီး၊ မိသားစု ၀င္မ်ား၊ နီးစပ္ရာ မိတ္ေဆြမ်ား၏ ဇာတာ တို႔အား လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ ေဗဒင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မွ လည္းေကာင္း- လိုက္လံ ေလ့လာ ေနၾကသူ၊ ေလ့လာဘူးသူမ်ား ျဖစ္၏။
 • (စတုတၳ အုပ္စုမွာ) အခ်ိဳ႕မွာမူ- အတိုင္းအတာ တစ္ခု အထိ တတ္ေျမာက္ထားၿပီး၊ လက္ေတြ႕လည္း ေဟာေျပာ အၾကံေပး လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား ျဖစ္၏။

အထက္ပါ တို႔အနက္တြင္ တတိယ ႏွင့္ စတုတၳ အုပ္စုမွာ အေရအတြက္ အနည္းဆံုး ျဖစ္ေသာ္လည္း- ၄င္းတို႔ အနက္မွ အခ်ိဳ႕သည္- မိုးတား နည္းစနစ္၏ သေဘာတရား ကို- ၄င္းတို႔ သိ႐ိွ ထားေသာ ယခင္ သုတ မ်ားႏွင့္ ႏွိဳင္းယွဥ္ ႏိုင္ျခင္း၊ ကြာျခားမွဳကို သိလာျခင္း တို႔ေၾကာင့္ အက်ိဳး အမ်ားဆံုးကို ရသြားၾက၏။

ပထမ အုပ္စု၀င္ တို႔မွ အမ်ားစု မွာမူ- ေဗဒင္ အားလံုး အတူတူပဲ ဟု မူလ က ထင္မိလွ်က္- လြယ္လြယ္ တတ္မလား- ဟု သင္တန္း တက္လိုက္ မိကာမွ- တြက္ခ်က္မွဳမ်ား မ်ားျပားလာေသာ အခါ- ထြက္ေျပးခ်င္ လာေတာ့၏။ ဒီေနာက္တြင္ ေတာ့- ညိမ္ညိမ္ ေလး ေနလွ်က္- ေမးလည္း မေမးရဲ၊ ဖတ္လည္း မဖတ္ျဖစ္- ႏွင့္ ေရွ႕မတိုး၊ ေနာက္မဆုတ္၊ အသာေလး ေမွ်ာေနၾကရကာ- အက်ိဳး ရသင့္သေလာက္ မရၾကရရွာေပ။

သို႔ေသာ္ ပထမ အုပ္စု၀င္ မွ- အခ်ိဳ႕ေသာ သူတို႔ မွာမူ- ေဗဒင္ ေ၀ါဟာရမ်ားႏွင့္ ယခင္က မနီးစပ္ခဲ့ေသာ္လည္း- အတြက္ အခ်က္ ၀ါသနာ ပါေသာ ဓါတ္ခံ ႐ိွသူ၊ အလြယ္တကူ အ႐ံွဳးမေပး တတ္ေသာ ဓါတ္ခံ႐ိွသူ၊ အလြတ္က်က္ စရာမလိုပဲ စဥ္းစား ရျခင္းကို ခံုမင္ တတ္ျခင္း စ႐ိုက္ ႐ိွသူ တို႔သည္- ယခုမွ စိတ္ပါ လာၿပီး အတိုင္း အတာ တစ္ခု အထိ တတ္ေျမာက္ လာၾက၏။ သို႔ေသာ္ သူတို႔တြင္- ယခင္က ေဗဒင္ အသံုးအႏွဳန္း ေ၀ါဟာရမ်ား ႏွင့္ ယခင္က မနီးစပ္ခဲ့ ျခင္းေၾကာင့္ မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္သင့္သေလာက္ မယံုၾကည္ႏိုင္ေသး။ တစ္စံု တစ္ေယာက္က- ေ၀ါဟာရ ႀကီးႀကီး တစ္လံုး နဲ႕ ပစ္လိုက္လွ်င္- တြန္႕ကနဲ ေနာက္ဆုတ္ သြားၾက၏။ ယခင္က ေဟာနည္း၊ ေျပာနည္းတို႕ကို မသိ႐ိွခဲ့ေသာေၾကာင့္- မိုးတား နည္းစနစ္ကို သံုးစြဲျခင္းျဖင့္- သူတို႔ အမွန္ ေရာက္ေနေသာ အဆင့္ကို သူတို႔ ကိုယ္တိုင္ မခ်ိန္ထိုးတတ္ေသး ေသာ္လည္း- အက်ိဳးအားျဖင့္မူ ထင္ရွားစြာ ရ႐ိွၾက၏။

ဒုတိယ အုပ္စု၀င္ တို႔သည္- အသံုးအႏွဳန္းမ်ား၊ ၿဂိဳဟ္၊ ဘာ၀ ပရိယာယ္မ်ားကို ယခင္က ၾကားဘူး နား၀ ႐ိွခဲ့၏။ ၿဂိဳဟ္ပူး၊ ၿဂိဳဟ္ျမင္၊ စသည္တို႔ကို ရင္းႏွီး ခဲ့ၾက၏။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္တိုင္ တြက္ခ်က္မွဳ မ႐ိွခဲ့မွဳေၾကာင့္- ျမင္ျမင္ ေလရာ ဟုတ္ႏိုးႏိုး ျဖစ္ၾကရရွာ၏။ ၄င္းတို႔မွ အခ်ိဳ႕သည္- ကိုယ္တိုင္ တြက္ခ်က္ လက္ေတြ႕ ေလ့လာ ေသာအခါ- တိုးတက္မွဳမ်ား ထူးထူးျခားျခား ရလာ၏။ သို႔ေသာ္လည္း ယခင္က ကိုယ္တိုင္ ဆန္းစစ္မွဳ မလုပ္ခဲ့ပဲ ဖတ္႐ံုဖတ္၊ သိ- သိတာနဲ႕ ရပ္၊ ၾကား- ၾကားတာႏွင့္ ရပ္ ခဲ့မိၾက ေသာေၾကာင့္- မိမိတို႔ နားလည္သြားေသာ အေနအထားကို ခ်ိန္ထိုး ႏိုင္ျခင္း မ႐ိွရွာၾက။ သို႔ႏွင့္ ပင္ သူတို႔သည္ မိုးတား နည္းစနစ္ကို ေလ့လာၿပီးေသာ္လည္း ယခင္ က အက်င့္ အတိုင္းပင္- လက္ေတြ႕ ဆန္းစစ္မွဳ မ်ားကို မလုပ္ေဆာင္မိပဲ- ဗဟုသုတ အေနျဖင့္- မလံုေလာက္ ေသးဟု ထင္ကာ- ဟုိတစ္စ ဒီတစ္စ ဖတ္မွတ္ရန္ ႀကိဳးစားလာၾက၏။ ထိုအခါ- အထက္တြင္ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ယခင္က ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ- နိစၥဘဂၤ ေယာဂ၊ ၀ဂၢဳတၱမ န၀င္း၊ ၀ိပရတၱ ရာဇ ေယာဂ၊ ေယာဂ ကာရက ၿဂိဳဟ္၊ ပရိ၀တၱ သမၺႏၶ ေယာဂ- ဘာ ကတၱရိ၊ ညာ ကတၱရိ စသည္ တို႔ကို ဟိုဖတ္၊ ဒီဖတ္ လုပ္ယင္း လမ္းေလွ်ာက္ ယင္း- လမ္းေပ်ာက္ေသာ အေနအထားသို႔ မိမိကိုယ္ မိမိ မသိမသာ ပို႔ေဆာင္မိလွ်က္သား ျဖစ္သြားတတ္ၾက၏။ နကၡတ္ပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း- မတူညီေသာ နည္းစနစ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ေဇမဏိမူ၊ နဒီမူ- အစ႐ိွေသာ မူမ်ားႏွင့္လည္း ေရာပစ္ရန္လည္း ႀကိဳးစားလာ ၾကသည္ ကိုလည္း ေတြ႕ရ၏။

တတိယ ႏွင့္ စတုတၳ အုပ္စု၀င္ အခ်ိဳ႕တို႔မွာမူ္- ယခင္က- သိခဲ့႐ံုမွ် မက- ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႕ ဆန္းစစ္ ခဲ့မိျခင္းေၾကာင့္- ကြာျခားမွဳ တို႔ကို သိလာၾက၏။ ယခင္က ေရာေရာ ေႏွာေႏွာ ျဖစ္ေနေသာ အရာမ်ားကို ပယ္ရွားရန္၊ ေမ့ပစ္ရန္ ႀကိဳးစားလာၾက၏။ ထိုအခါ- ထိုသူတို႔သည္- ကြဲျပားမွဳ၊ ကြာျခားမွဳ၊ ထိေရာက္မွဳ တို႔ကို ပို၍ ပို၍ နားလည္ လာေသာေၾကာင့္- အားလံုးတို႔တြင္ အက်ိဳးအျမတ္ အမ်ားဆံုး ရသူမ်ား ျဖစ္သြားၾက၏။

ဤေဆာင္းပါးသည္ မိုးတား သင္တန္းသားမ်ားတြင္ အေရအတြက္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေသာ- ဒုတိယ အုပ္စု၀င္မ်ား ႏွင့္ မိုးတား သင္တန္းသား မဟုတ္ ေသာ္လည္း နကၡတ္ ပညာကို စစ္မွန္စြာ- စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား အတြက္ နားလည္ သေဘာေပါက္ ေစရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။

ကာလသပၸ ေယာဂ ဆိုသည္မွာ-

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ အိႏၵိယ ေဗဒင္ ေလာကတြင္- ေဗဒင္ ယံုသူမ်ား လန္႕တတ္ေသာ ေယာဂ မ်ားစြာ ႐ိွသည့္ အနက္မွ ထင္ရွားေသာ ေယာဂ (ယုဂ္) တစ္ခုမွာကား- “ကာလသပၸ ေယာဂ” ျဖစ္၏။

“ကာလသပၸ ေယာဂ” ဆိုေသာ ေ၀ါဟာရသည္ “ကာလ” ႏွင့္ “သပၸ” ကိုေပါင္းစည္း ေခၚေ၀ၚျခင္း ျဖစ္၏။ “ကာလ” ဆိုသည္မွာ - အခ်ိန္ကာလ ဟု အနက္႐ိွၿပီး- “သပၸ” သည္ ေျမြ ဟု အဓိပၸါယ္ရိွ၏။ ထို႔ေၾကာင့္- “ကာလသပၸ ေယာဂ” သည္- “ေျမြ၏ အခ်ိန္ကာလ”- တနည္းအားျဖင့္ “ေျမြက်ိန္စာ သင့္ေသာ ကာလ” ဟု ဆိုလိုရင္း ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္လည္း- အခ်ိဳ႕ေသာ ျမန္မာ ေဗဒင္ က်မ္း စာအုပ္၊ ေဆာင္းပါး အခ်ိဳ႕တြင္- ခန္႕ညားသည္ထက္ ခန္႕ညားေစရန္- “ကာလ” အား “ကာဠ” ဟု ေရးလွ်က္- “ကာဠ သပၸ ေယာဂ” ဟု ေရးသည္တို႕လည္း ႐ိွ၏။

သို႔ေသာ္ ေျပာင္းသြားသည္က- အနက္အဓိပၸါယ္ ျဖစ္၏။ အသံခ်င္း နီးစပ္ေသာ္လည္း ဌာန္ ျခင္း ကြာၿပီး၊ အဓိပၸါယ္လည္း ကြာသြား၏။

ထိုအခါ- အဓိပၸါယ္ အားျဖင့္- “အနက္ေရာင္ ႐ိွေသာ ေျမြ” ဟု ဆိုလိုသည့္ သေဘာသက္ေရာက္၏။ လံုးလံုး မမွားေသာ္လည္း- မူလ ဆိုလိုရင္း ေပ်ာက္သြားပါ၏။ ေျမြ ဆိုသည္မွာ - ရာဟု ႏွင့္ ကိတ္ ကို ဆိုလိုၿပီး- ရာဟု အား ေျမြ၏ ေခါင္း၊ ကိတ္အား ေျမြ၏ အၿမီး- (အေနာက္တိုင္း အရလည္း- ၄င္းတို႔အား Dragon Head, Dragon Tail) ဟု သတ္မွတ္ပါ၏။

အျခားတစ္ဘက္တြင္ ၾကည့္ပါကလည္း- ေဗဒင္ ပညာ၏ မူရင္း အဓိက မ႑ိဳင္ က်မ္းမ်ား (ႏွစ္ေထာင္ခ်ီ သက္တမ္း ႐ိွေသာ) ျဖစ္ၾကေသာ-

 • ပရာသွ်ရ ဆရာရေသ့ ေရးသားေသာ- ၿဗိဳ႕ဟဇ္ ဇာတက ပရာသွ်ရ ေဟာရ သွ်တၱရက်မ္း။
 • ဆရာသခင္ ၀ါရဟ မိဟိရ ေရးသားေသာ- ၿဗိဳ႕ဟဇ္ ဇာတကမ္ က်မ္း။
 • ဘရိဂု ဆရာရေသ့ ေရးသားေသာ- ဘရိဂု သွ်တၱရ က်မ္း။
 • ေဇမဏိ ဆရာရေသ့ ေရးသားေသာ- ေဇမဏိ သွ်တၱရ က်မ္း။
 • သီရိပတိ ပဒၶတိ ေရးသားေသာ- သီရိပတိ က်မ္း၊
 • ၀ကၤႏၲ သာမ ျပဳစုေသာ- သာ၀တၳ စိႏၲာမဏိက်မ္း၊
 • ကလ်ာဏ ၀ါမ ေရးသားေသာ- သာရ၀ါလိက်မ္း၊
 • သံခႆနဒီ ေရးသားေသာ- ရာမ ဒယယုက်မ္း၊
 • ဗဟိဒၶရ နာသ္ ေရးသားေသာ- ဇာတက ပါရိဇာတ က်မ္း၊ (အမွန္အားျဖင့္- ဤက်မ္းသည္- ပရာသွ်ရ ေဟာရ သွ်တၱရက်မ္း ႏွင့္ သာရ၀ါလိက်မ္း တို႔ကို စုစည္းတင္ဆက္ ထားျခင္း ျဖစ္၏။)
 • ကာလီဒါသ ဆရာေရးသားေသာ- ဥတၱရ ကာလ အၿမိတၱရက်မ္း၊
စသည္ တို႔တြင္ “ကာလသပၸ ေယာဂ” အေၾကာင္းကို တစ္ခြန္း တစ္ပါဒမွ် မပါ႐ိွခဲ့ေပ။ ေအဒီ ၁၀၁၇ တြင္ ထင္ရွားေသာ ေရွးပညာရွင္ႀကီး ျဖစ္သည့္- ရာမ မႏုယာ စရိယာ စသည့္ ပညာ႐ိွႀကီး ျပဳစုခဲ့သည္ တို႔တြင္လည္း မပါခဲ့ေပ။

႐ိွေစဦး- ၄င္းတို႔ထက္ စာလွ်င္ ေနာက္က်သည့္- ၁၃ ရာစုတြင္မွ ေပၚလာေသာ ဖလဒီပက က်မ္းတြင္လည္း မပါခဲ့ေပ။ (ယုဂ္ေပါင္း ၁၀၀၁ ယုဂ္တြင္- ဖလဒီပက က်မ္း၊ သာ၀တၳ စိႏၲာမဏိ က်မ္း ႏွင့္ သာရ၀ါလိ က်မ္း တို႔မွ ယုဂ္မ်ားသည္ အေရအတြက္ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း- ၄င္းတို႔တြင္ “ကာလသပၸ ေယာဂ” ဆိုသည္မွာ မပါ႐ိွခဲ့။)

ေရွးဆရာျမတ္မ်ား အေနျဖင့္- ဇာတာ တစ္ခုတြင္ ဤမွ် ျမင္သာေသာ ယုဂ္ အား- မျမင္မေတြ႕ခဲ့၍- မသင္ၾကားခဲ့ျခင္းေတာ့ မျဖစ္တန္ရာေပ။ သို႔ေသာ္- ထိုဆရာမ်ား မညႊန္ျပခဲ့ေသာ- “ကာလသပၸ ေယာဂ” ၊ “ကာလသပၸ ေဒါသွ်” သည္ ၁၉၇၀-၈၀ ကာလမ်ားတြင္ အိႏိၵယ႐ိွ နကၡတ္ မဂၢဇင္း တို႔တြင္ ေရးသား ခဲ့ၾကရာမွ အစျပဳကာ- ျမန္မာျပည္ ႐ိွ နကၡတ္ ပညာရွင္၊ ၀ါသနာရွင္မ်ား လက္သို႔ ေရာက္လာ၏။ သို႔ႏွင့္ပင္- ဟိုတစ္ခု ဒီတစ္ခု ဖတ္လာၾကသူ နကၡတ္ ေလ့လာသူတို႔အား- စိတ္၀င္စားေစသည့္ အျဖစ္ေရာက္လာေတာ့၏။

ထိုသို႔ေသာ ေနာက္တိုး ေယာဂမ်ား အနက္မွ တစ္ခု ျဖစ္သည့္- “မဂၤလိ ေဒါသွ် (၀ါ) ကုဇ ေဒါသွ်” အေၾကာင္းကို- “စုလ်ား ရစ္ပါတ္ ထိမ္းျမားတဲ့ မဂၤလာ (၁)” တြင္ ေရးသား ေဖၚျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္၏။

ေဗဒင္ ေမးသူ ၁၀၀-လာလွ်င္ လူ ၈၀-ဘယ္လိုမွ် ေျပးမလြတ္သည့္- “မဂၤလိ ေဒါသွ်” သည္- အိမ္ေထာင္ျပဳမည့္ သူမ်ား- ယၾတာေခ်ရန္ အတြက္ ေဗဒင္ ဆရာ အလုပ္ ျဖစ္ေသာ စီးပြားျဖစ္ ေယာဂ ျဖစ္၏။

“မဂၤလိ ေဒါသွ်” ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာရပါမူ- မူလက်မ္းရင္း ျဖစ္ေသာ- ၿဗိဳ႕ဟဇ္ ဇာတက ပရာသွ်ရ ေဟာရ သွ်တၱရက်မ္း- အခန္း ၈၁၊ ဂါထာ ၄၇ တြင္-
“အဂၤါသည္ ဇာတာ၏ လဂ္၊ ၁၂-တန္႔၊ ၄-တန္႔၊ ၇-တန္႔ ႏွင့္ ၈-တန္႔ တို႔တြင္ ႐ိွထားလွ်က္- ၄င္းအား- ေသာမၿဂိဳဟ္မ်ား၏ အပူး၊ အျမင္ တို႔ျဖင့္ လႊမ္းမိုး မွဳကို မရထားအံ့- ထိုဇာတာရွင္ မိန္းကေလး၏ လင္ေယာက္်ား အား ေစာစြာေသာ ေသဆံုးျခင္းကို ျဖစ္ေစအံ့” -
ဟု ေဖၚျပထားရာတြင္- “ေသာမၿဂိဳဟ္မ်ား၏ အပူး၊ အျမင္ တို႔ျဖင့္ လႊမ္းမိုး မွဳကို မရထားအံ့” ဆိုေသာ အခ်က္ကို ျဖဳတ္ထုတ္၊ ၂-တန္႕ ဘာ၀ ကိုပါ ထပ္တိုးလိုက္ရာ- စုစုေပါင္းမွ- ၁၂-ရာသီ အနက္ ၆-ရာသီတြင္ အဂၤါ႐ိွပါက- မုဆိုးမ ဇာတာ ျဖစ္သည္ ဟု ျပင္လိုက္ျခင္းျဖင့္- ဇာတာ စစ္ေဆးရန္ ေမးလာသူတို႔၏ အေရ အတြက္ တစ္၀က္ (၅၀%) သည္ မုဆိုးမ ဇာတာ ဘ၀ သို႔ ေရာက္သြား၏။

ဇတ္လမ္းက ဒီမွာတင္ မရပ္-

လဂ္မွ ေန၍- ၁-တန္႔၊ ၂-တန္႔၊ ၁၂-တန္႔၊ ၄-တန္႔၊ ၇-တန္႔ ႏွင့္ ၈-တန္႔ တို႔တြင္ အဂၤါ မ႐ိွေသးပါက- စန္းေခၚ တနလၤာမွ- ၁-တန္႔၊ ၂-တန္႔၊ ၁၂-တန္႔၊ ၄-တန္႔၊ ၇-တန္႔ ႏွင့္ ၈-တန္႔ တို႔တြင္ ႐ိွလွ်င္- “မဂၤလိ ေဒါသွ်” သင့္သည္ဟု ဆိုလိုက္ၾကရာ- လာေမးသူ အားလံုးကို ဇာတာပင္ ၾကည့္စရာမလိုပဲ- မုဆိုးမ ဇာတာ ဟု ေျပာႏိုင္သည့္ အဆင့္သို႔ ေရာက္သြားပါေတာ့၏။

ဒါမွ မဟုတ္ေသးပါက- မရ-ရေအာင္ ထပ္တည့္ ႏိုင္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ မ်ိဳးကြဲ မ်ား ႐ိွေသးေသာ္လည္း- ရွဳပ္ေထြးမည္ စိုး၍ ဆက္မေရး လိုေတာ့ပါ။

သို႔ေသာ္ ၿဗိဳ႕ဟဇ္ ဇာတက ပရာသွ်ရ ေဟာရ သွ်တၱရက်မ္း- ဂါထာ ၄၈ တြင္ ဆက္လက္ ေဖၚျပထားေသာ- “မဂၤလိ ေဒါသွ်” ဇာတာ အခ်င္းခ်င္း အိမ္ေထာင္ျပဳ ျခင္းျဖင့္- “မဂၤလိ ေဒါသွ်” အား ေခ်ဖ်က္သည္ ဟု ဆိုသည္ ကိုေတာ့- သိပ္မေျပာၾကေတာ့ေပ။ လူတိုင္း “မဂၤလိ ေဒါသွ်” သင့္ေနလွ်င္- အခ်င္းခ်င္း အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းေၾကာင့္- ေခ်ဖ်က္ ႏိုင္သည္ကို ေျပာလိုက္ပါက- ယၾတာ မလိုေတာ့ေပ။

မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ- ေနာက္ဆက္တြဲ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲလိုက္ေသာ “မဂၤလိ ေဒါသွ်” သင့္သူ- အမ်ိဳးသမီးသည္ ေယာကၡမေလာင္း ေရွ႕တြင္ သိမ္ငယ္ရေသာ ဘ၀ ေရာက္ၿပီး- မေရ မတြက္ႏိုင္ေသာ- ေစ့စပ္ပြဲမ်ားသည္ အိႏၵိယတြင္ ပ်က္ျပယ္ခဲ့ရေတာ့၏။

႐ိွၿပီးသားကို ဟိုတိုး၊ ဒီေလွ်ာ့လုပ္ခဲ့ေသာ - “မဂၤလိ ေဒါသွ်” အျပင္- လံုး၀ အသစ္စက္စက္ ထပ္တိုးလိုက္ေသာ ေနာက္တိုး ေယာဂ အျခား တစ္ခုမွာကား- “ကာလသပၸ ေယာဂ” ပင္ျဖစ္၏။

ေျမႊပံုစံ ဒီဇိုင္းလုပ္ထားေသာ လက္စြပ္ကို အေဆာင္ အျဖစ္ ေရာင္းႏိုင္ ေသာ- အိႏၵိယ ေဗဒင္ ဆရာမ်ား အတြက္ စီးပြားျဖစ္ ယၾတာေခ်သည့္ ေယာဂ (၀ါ) ေဒါသွ် ျဖစ္ေတာ့၏။ ေဗဒင္ကို ယံုၾကည္ေသာ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံသားတို႔ ေၾကာက္႐ြံ႕ၾကရေသာ- ေယာဂ တစ္ခုလည္း ျဖစ္၏။ “မဂၤလိ ေဒါသွ်” (၀ါ) “မဂၤလေဒါသွ်” ႏွင့္ “ကာလသပၸ ေယာဂ” တို႔- ေပၚေပါက္လာရျခင္းသည္ကား- ၂၀-ရာစု အလယ္ပိုင္းက်မွ- နယူးေဒလီ ႏွင့္ ဥတၱရ ပရာဒါခ်္ တို႔မွ- ေခတ္သစ္ ဆရာ တို႔၏ တီထြင္မွဳ လက္ရာပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။

“ကာလသပၸ ေယာဂ” ႏွင့္ “ကာလသပၸ ေဒါသွ်”

“ကာလသပၸ ေယာဂ” ႐ိွလွ်င္- ဇာတာရွင္၏ ဘ၀တြင္ အေႏွာက္အယွက္ အဖ်က္အဆီးမ်ား ႏွင့္ က်ဆံုးမွဳ တို႔ကို ေပးေသာေၾကာင့္- “အဆိုးဆံုး ေယာဂ” ဟုပင္ သတ္မွတ္ ထားၾကပါေသးသည္။ (သို႔ဆိုလွ်င္- အသြင္အျပင္အားျဖင့္လည္း- သိသာ ထင္ရွားၿပီး- အဆိုးလည္း ျဖစ္ေနေသာ ထိုေယာဂ ကို ေရွးမူရင္း က်မ္းတို႔တြင္ လံုး၀ မေဖၚျပခဲ့ေသာ ေၾကာင့္- နကၡတ္ပညာ ရပ္၏ ဘခင္တို႔ အျမင္လွ်မ္းသည္ ဟုပင္ ဆိုလိုသည့္ သေဘာပင္ သက္ေရာက္ ေနေတာ့၏။) ဆိုးက်ိဳးေပးေသာေၾကာင့္- “ကာလသပၸ ေဒါသွ်” ဟုလည္း သံုးႏွဳန္း၏။

ထိုကာလ (ေျမြက်ိန္စာ ကာလ) လြန္လွ်င္ ေကာင္းတတ္ ေသာေၾကာင့္- “ကာလသပၸ ေယာဂ” ျဖစ္သည္ ဟုလည္း ဆို၏။

သူတို႔ အဆိုအရ- ၿဂိဳဟ္တို႔သည္- ရာဟု ႏွင့္ ကိတ္တို႔ကို ဆက္ဆြဲထားေသာ မ်ဥ္း၏ တစ္ဘက္တည္းတြင္သာ စုၿပံဳ ႐ိွေနလွ်င္- “ကာလသပၸ ေယာဂ” ႐ိွသည္ ဆို၏။ ဆို၏။ ေအာက္ ေဖၚျပပါ ပံုကို ၾကည့္ပါ။


“ကာလသပၸ ေယာဂ” မ်ိဳးကြဲမ်ား-

ထို“ကာလသပၸ ေယာဂ” ကို အထက္ ေဖၚျပပါ ပံု (၁) အတိုင္း- ေဖၚျပထားသည့္- အေနအထား- တနည္းအားျဖင့္- ေျမြပံု၏ ၀မ္းပိုက္တြင္ ၿဂိဳဟ္မ်ား တည္ေနသည့္- အေနအထားကို “ကာလသပၸ ေယာဂ” ဟု ေခၚၿပီး-
ညာဘက္ အေနအထား ပံု(၂) အတိုင္းကို- အခ်ိဳ႕က “ကာလ အၿမိတၱ ေယာဂ” ဟု ေခၚၾက၏။

တနည္းအားျဖင့္- ၿဂိဳဟ္တို႔ လည္ပတ္ပံု အတိုင္း ေရတြက္ေသာ္-
 • ပံု (၁) ကို ရာဟု ႏွင့္ ကိတ္ ၾကားတြင္ ၿဂိဳဟ္မ်ား တည္သည္။ ၄င္းကို “ဥဓိ ေဂါလရဒၶ” ဟု လည္းေကာင္း၊ “ဂါရသစၥ ေယာဂ” ဟု၍လည္းေကာင္း ေခၚေသး၏။
 • ပံု (၂) ကို ကိတ္ႏွင့္ ရာဟု ၾကားတြင္ ၿဂိဳဟ္မ်ား တည္သည္။တစ္နည္းအားျဖင့္- ေျမြ၏ ပါးစပ္- ရာဟု မွေန၍- ၿဂိဳဟ္တို႔အား ၀ါးၿမိဳ သကဲ့သို႔ လည္ပါတ္ သြားလာ ေနသည့္ အေနအထားျဖစ္သည့္ - ၄င္းကို “အႏုဓိ ေဂါလရဒၶ” ဟု လည္းေကာင္း၊ “မုကၠဳတ ေယာဂ” ဟု၍လည္းေကာင္း ေခၚေသး၏။
တစ္ဖန္ လဂ္ ၏ တည္ေနရာ အလိုက္အားျဖင့္ လည္း-
 • ပံု (၁) အေနအထား တြင္ ကိတ္ ေခၚ ေျမြအၿမီး သည္ လဂ္မွ ၆-တန္႔ အတြင္းတြင္ တည္ေနပါက- ၄င္းအား “၀ိေလာမ ကာလသပၸ ေယာဂ” ဟု ေခၚၿပီး- ၄င္းသည္ အလြန္ဆိုးေသာ အက်ိဳးေပးသည္ဟု ဆိုၾကျပန္သည္။
 • ပံု (၂) အေနအထား တြင္ ရာဟု ေခၚ ေျမြေခါင္း သည္ လဂ္မွ ၆-တန္႔ အတြင္းတြင္ တည္ေနပါက- ၄င္းအား “အႏုေလာမ ကာလသပၸ ေယာဂ” ဟု ေခၚၿပီး- ၄င္းသည္ ေကာင္းက်ိဳးေပးသည္ဟု ဆိုၾကျပန္သည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ အေနျဖင့္- ၿဂိဳဟ္ ၇-လံုး စလံုး- ရာဟု - ကိတ္ တစ္ျခမ္းတည္းတြင္ က်ေနျခင္း မဟုတ္ပဲ- အဂၤါ ႏွင့္ စေန တစ္ခုခု သည္ အျပင္ထြက္ေနပါက- ၄င္းအားလည္း “ကာလသပၸ ေယာဂ” တစ္၀က္ တစ္ပ်က္ ရသည္ ဟု ဆိုျပန္ပါေသး၏။

“ကာလသပၸ ေယာဂ” ႐ိွလွ်င္-
ဇာတာရွင္သည္ ေမွ်ာ္လင့္ ႀကိဳးစား ထားသမွ်တို႔ကို ရႏိုင္ျခင္း မ႐ိွ။ သို႔ေသာ္- ေကာင္းေသာ ေယာဂ တစ္ခုခု ႐ိွလွ်င္ေတာ့- “ကာလသပၸ ေယာဂ” အက်ိဳးေပးခြင့္ မရ၍- စိတ္ပူရန္ မ႐ိွဟု ဆို၏။

တစ္ဖန္- အျခားေသာ အယူအဆ တို႔မွာလည္း- “ကာလသပၸ ေယာဂ” ႐ိွလွ်င္ ဇာတာရွင္၏ ေကာင္းေသာ ေယာဂမ်ားကိုပါ ဖ်က္ဆီး ပစ္သည္ ဟု ဆိုျပန္ ေသးသည္။

အထက္ပါ အဆိုတို႔ကို ဆင္ျခင္ၾကည့္ပါ။
ပထမ အဆိုအရ- ေကာင္းေသာ ေယာဂ တစ္ခုခု ဆိုရာတြင္- လူအမ်ားစုတြင္- ရာဇ ေယာဂ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေစ၊ ဓန ေယာဂ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေစ ရထား တတ္ၾက၏။ ထိုအဆို ၂-ခုသည္ ဆန္႕က်င္ဘက္ ျဖစ္ေနသည္ မဟုတ္ပါေလာ။

အိႏၵိယ ဆရာတို႔၏ အဆိုအရ- “ကာလသပၸ ေယာဂ” ႐ိွသူသည္-
 • အသက္ ၃၅-ႏွစ္ (အေသးစိတ္ကို ဆက္ၾကည့္ပါ။) အ႐ြယ္ အထိ ေကာင္းေသာ အက်ိဳးေပးခြင့္ မရ။ 
 • စိတ္အနားမရ၊ အဆိုးျမင္ ဘ၀ ႏွင့္ ဘ၀တြင္ မတည္ညိမ္မွဳမ်ား ရၿပီး- မၾကာခဏ ေျမြႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အိပ္မက္မ်ား မက္တတ္ သည္ ဆို၏။ 
 • ခ်စ္ခင္ သူမ်ား၏ လိမ္လည္ လွည့္ဖ်ားျခင္းကို ခံရတတ္သည္ ဆို၏။
 • အထူးသျဖင့္ ရာဟု ႏွင့္ ကိတ္ ဒႆာ ကာလမ်ားတြင္- စိတ္ဒုကၡမ်ား ႀကီးက်ယ္ စြာ ခံစားရမည္။ မေကာင္းေသာ အရာမ်ားတြင္ စြဲလမ္း တတ္ၿပီး၊ ဘ၀၏ တစ္၀က္ လံုးလံုး ဒုကၡ သုကၡ ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္ ဆို၏။
အကယ္၍- သင့္ဇာတာတြင္ ထိုကဲ့သို႔ - “ကာလသပၸ ေယာဂ” ပါ႐ိွေနၿပီး- သင့္အား ေဟာေျပာသူကလည္း- နာမည္ႀကီး တစ္ေယာက္ ဆိုပါအံ့- မည္သူ မေၾကာက္လန္႕ပဲ ေနႏိုင္အံ့နည္း။

ထိုကဲ့သို႔ အတိဒုကၡ ေရာက္ေသာ အေနအထားတြင္ - “ကာလသပၸ ေဒါသွ်” ဟု ေခၚ၍- ထိုကာလအား လြန္ေျမာက္ေသာ အခါ- “ကာလသပၸ ေယာဂ” အျဖစ္ ေကာင္းေသာ အေနအထားမ်ား ရသည္ဟု ဆို၏။

ဤေယာဂကို သံုးစြဲၾကေသာ အိႏၵိယ ဆရာမ်ားက သတ္မွတ္ထားသည္မွာ-
 • ရာဟုသည္ လဂ္မွ ၁-တန္႔တြင္ တည္ပါက- အသက္ ၂၇-ႏွစ္ အ႐ြယ္အထိ- “ကာလသပၸ ေဒါသွ်” ကို ခံစားရ၏။
 • ရာဟုသည္ လဂ္မွ ၂-တန္႔တြင္ တည္ပါက- အသက္ ၃၃-ႏွစ္ အ႐ြယ္အထိ- “ကာလသပၸ ေဒါသွ်” ကို ခံစားရ၏။
 • ရာဟုသည္ လဂ္မွ ၃-တန္႔တြင္ တည္ပါက- အသက္ ၃၆-ႏွစ္ အ႐ြယ္အထိ- “ကာလသပၸ ေဒါသွ်” ကို ခံစားရ၏။
 • ရာဟုသည္ လဂ္မွ ၄-တန္႔တြင္ တည္ပါက- အသက္ ၄၂-ႏွစ္ အ႐ြယ္အထိ- “ကာလသပၸ ေဒါသွ်” ကို ခံစားရ၏။
 • ရာဟုသည္ လဂ္မွ ၅-တန္႔တြင္ တည္ပါက- အသက္ ၄၈-ႏွစ္ အ႐ြယ္အထိ- “ကာလသပၸ ေဒါသွ်” ကို ခံစားရ၏။
 • ရာဟုသည္ လဂ္မွ ၆-တန္႔တြင္ တည္ပါက- အသက္ ၅၄-ႏွစ္ အ႐ြယ္အထိ- “ကာလသပၸ ေဒါသွ်” ကို ခံစားရ၏။
“ကာလသပၸ ေယာဂ” တည္ေနရာ ႏွင့္ အဆိုးျပဳပံုမ်ား။

 • ရာဟုသည္ ၁-တန္႔၊ ကိတ္- ၇-တန္႔ တြင္ တည္ၿပီး အျခားၿဂိဳဟ္ ၇-လံုးတို႔သည္ ထို၀င္႐ိုး၏ တစ္ျခမ္းတည္းတြင္သာ တည္လွ်င္- ၄င္းအား “အနႏၲ ကာလ သပၸ ေယာဂ” တစ္နည္းအားျဖင့္- “၀ိပရိတ ကာလ သပၸ ေယာဂ” ဟု ေခၚၿပီး၊ ဇာတာရွင္အား ေဇာက္ထိုးမိုးေမွ်ာ္ က်ဆံုးေစျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ေရး ဆိုး႐ြားျခင္း၊ စသည္တို႔ ျဖစ္မည္ ဆို၏။
 • ရာဟုသည္ ၂-တန္႔၊ ကိတ္- ၈-တန္႔ တြင္တည္ ၍ အျခားၿဂိဳဟ္ ၇-လံုးတို႔သည္ ထို၀င္႐ိုး၏ တစ္ျခမ္းတည္းတြင္သာ တည္လွ်င္- “ဂုလိက ကာလ သပၸ ေယာဂ” ဟု ေခၚၿပီး- ဆိုး႐ြားေသာ က်န္းမာေရး ႐ိွမည္။ ဆံုး႐ံွဳးမွဳမ်ား၊ မေတာ္တစ္ဆ ျဖစ္မွဳမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရမည္။ ဥစၥာေငြေၾကး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပႆနာ ေပၚမည္ ဆို၏။
 • ရာဟုသည္ ၃-တန္႔၊ ကိတ္- ၉-တန္႔ တြင္တည္ ၍ အျခားၿဂိဳဟ္ ၇-လံုးတို႔သည္ ထို၀င္႐ိုး၏ တစ္ျခမ္းတည္းတြင္သာ တည္လွ်င္- “၀ါသုကိ ကာလ သပၸ ေယာဂ” ဟု ေခၚၿပီး- အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာမ်ား ေပၚရမည္ ဆို၏။
 • ရာဟုသည္ ၄-တန္႔၊ ကိတ္- ၁၀-တန္႔ တြင္တည္ ၍ အျခားၿဂိဳဟ္ ၇-လံုးတို႔သည္ ထို၀င္႐ိုး၏ တစ္ျခမ္းတည္းတြင္သာ တည္လွ်င္- “သံကပၸလ ကာလ သပၸ ေယာဂ” ဟု ေခၚၿပီး- အလုပ္အကိုင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဒုကၡေရာက္ ရတတ္လွ်က္- စိတ္ဖိစီးမွဳ၊ စိုးရိမ္ ေသာက တို႔ျဖင့္ ေနရတတ္သည္။ ဆက္ဆံေရး ညံ့ဖ်င္းတတ္သည္။ မိခင္၏ က်န္းမာေရး ညံ့မည္။ တရားမ၀င္ သားသမီး ရတတ္သည္။ ကိုယ္တိုင္လည္း တရားမ၀င္ သားသမီး ျဖစ္ေန တတ္သည္။ က်က္သေရ ကင္းမဲ့ေသာ အိုးအိမ္ ႏွင့္ ေနထိုင္ရတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေကာင္းက်ိဳးေပးေသာ ကာလတြင္- ႏိုင္ငံေရး ၾသဇာ ရတတ္သည္ ဆို၏။
 • ရာဟုသည္ ၅-တန္႔၊ ကိတ္- ၁၁-တန္႔ တြင္တည္ ၍ အျခားၿဂိဳဟ္ ၇-လံုးတို႔သည္ ထို၀င္႐ိုး၏ တစ္ျခမ္းတည္းတြင္သာ တည္လွ်င္- “ပဒုမၼ ကာလ သပၸ ေယာဂ” ဟု ေခၚၿပီး-သားသမီး ကံဆိုးတတ္သည္။ သားသမီး ရရန္လည္း ခက္ခဲတတ္သည္။ စီးပြားေရး ႏွင့္ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္း ကိစၥမ်ားတြင္ ျပႆနာ တက္တတ္သည္ ဆို၏။
 • ရာဟုသည္ ၆-တန္႔၊ ကိတ္- ၁၂-တန္႔ တြင္တည္ ၍ အျခားၿဂိဳဟ္ ၇-လံုးတို႔သည္ ထို၀င္႐ိုး၏ တစ္ျခမ္းတည္းတြင္သာ တည္လွ်င္- “မဟာ ပဒုမၼ ကာလ သပၸ ေယာဂ” ဟု ေခၚၿပီး- ရန္သူ ေပါမ်ားျခင္း၊ ေရာဂါ ထူေျပာျခင္းမ်ား ျဖစ္မည္။ အခ်ဳပ္ အေႏွာင္၊ ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ျခင္း ခံရတတ္သည္ ဟု ဆိုပါသည္။ ေကာင္းက်ိဳးေပးခ်ိန္ ေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံေရး အာဏာ ရမည္ ဟု ဆိုပါသည္။
 • ရာဟုသည္ ၇-တန္႔၊ ကိတ္- ၁-တန္႔ တြင္တည္ ၍ အျခားၿဂိဳဟ္ ၇-လံုးတို႔သည္ ထို၀င္႐ိုး၏ တစ္ျခမ္းတည္းတြင္သာ တည္လွ်င္- “တကၠသကၠ ကာလ သပၸ ေယာဂ” ဟု ေခၚၿပီး-အိမ္ေထာင္ေရး ကံဆိုးမည္။ အေျခအေနမ်ားက သံေယာဇဥ္မဲ့ တစ္ေကာင္ၾကြက္ ဘ၀သို႔ ေပးပို႔မည္။ အရက္၊ မိန္းမ ႏွင့္ ေလာင္းကစား တို႔ေၾကာင့္ ဥစၥာ ပစၥည္းမ်ား ဆံုး႐ံွဳးမည္ ဟု ဆိုပါသည္။
 • ရာဟုသည္ ၈-တန္႔၊ ကိတ္- ၂-တန္႔ တြင္တည္ ၍ အျခားၿဂိဳဟ္ ၇-လံုးတို႔သည္ ထို၀င္႐ိုး၏ တစ္ျခမ္းတည္းတြင္သာ တည္လွ်င္- “ကာေကာ တိကၡ ကာလ သပၸ ေယာဂ” ဟု ေခၚၿပီး-ဇာတာရွင္သည္ စိတ္တို စိတ္ဆတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရန္သူမ်ားမည္။ ဘခင္ ဘက္မွ အေမြမ်ား ခံစားခြင့္ မ႐ိွ၊ က်န္းမာေရး ဆိုး႐ြား၍ မလိုအပ္ေသာ အေလအလြင့္မ်ားျပားမည္ ဟု ဆိုပါသည္။
 • ရာဟုသည္ ၉-တန္႔၊ ကိတ္- ၃-တန္႔ တြင္တည္၍ အျခားၿဂိဳဟ္ ၇-လံုးတို႔သည္ ထို၀င္႐ိုး၏ တစ္ျခမ္းတည္းတြင္သာ တည္လွ်င္- တည္လွ်င္- “သံကၡတ္သု ကာလ သပၸ ေယာဂ” ဟု ေခၚ၍- ဇာတာရွင္သည္ ဘ၀ တြင္ အနိမ့္အျမင့္ မိ်ဳးစံုကို ရင္ဆိုင္ရမည္။ ကံအေၾကာင္းမလွ ျဖစ္ရမည္။ ဖခင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပႆနာ ႐ိွမည္။ မုသားေျပာမည္။ စိတ္တိုတတ္သည္ ဆို၏။
 • ရာဟုသည္ ၁၀-တန္႔၊ ကိတ္- ၄-တန္႔ တြင္တည္ ၍ အျခားၿဂိဳဟ္ ၇-လံုးတို႔သည္ ထို၀င္႐ိုး၏ တစ္ျခမ္းတည္းတြင္သာ တည္လွ်င္- “ဂတကၠ ကာလ သပၸ ေယာဂ” ဟု ေခၚၿပီး- အမွဳအခင္းမ်ား ႏွင့္ ဘ၀တြင္ ရင္ဆိုင္ရမည္။ တရားဥပေဒ ၏ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း ခံရမည္။ သို႔ေသာ္- ကန္လဂ္ ႏွင့္ သိဟ္ လဂ္ ပိုင္ရွင္မ်ား အတြက္မူ အက်ိဳးေပးေသာ အခ်ိန္တြင္- ႏိုင္ငံေရး ၾသဇာ အာဏာ ရမည္ ဆို၏။
 • ရာဟုသည္ ၁၁-တန္႔၊ ကိတ္- ၅-တန္႔ တြင္တည္ ၍ အျခားၿဂိဳဟ္ ၇-လံုးတို႔သည္ ထို၀င္႐ိုး၏ တစ္ျခမ္းတည္းတြင္သာ တည္လွ်င္- “၀ိသဒၶာ ကာလ သပၸ ေယာဂ” ဟု ေခၚၿပီး- ဇာတာရွင္သည္ မၾကာခဏ ခရီးသြားလာ ေနရမည္။ တစ္ေနရာတည္းတြင္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ တည္ၿငိမ္စြာ ေနခြင့္မရ။ သားသမီး ႏွင့္ ပက္သက္၍ ဒုကၡေရာက္မည္။ မိတ္ေဆြမ်ား- အကိုအမ မ်ားႏွင့္ ျပႆနာ မ်ားမည္။ စိတ္လည္း မတည္ညိမ္ပဲ- လုပ္ငန္း တို႔တြင္ အရံွဳးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ရမည္ ဆို၏။ သို႔ေသာ္ အသက္ႀကီးပင္ တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမွဳ ရမည္ ဟုလည္း ဆိုပါသည္။
 • ရာဟုသည္ ၁၂-တန္႔၊ ကိတ္- ၆-တန္႔ တြင္တည္ ၍ အျခားၿဂိဳဟ္ ၇-လံုးတို႔သည္ ထို၀င္႐ိုး၏ တစ္ျခမ္းတည္းတြင္သာ တည္လွ်င္- “သဟဏၰဟဂၢ ကာလ သပၸ ေယာဂ” ဟု ေခၚၿပီး- အမွဳအခင္းမ်ား ႏွင့္ ဘ၀တြင္ ရင္ဆိုင္ရမည္။ ရန္သူ ေပါမ်ားၿပီး- က်န္းမာေရး အျမဲတမ္း ညံ့ေနမည္။ ရေငြထက္ သံုးေငြက ပိုမ်ားမည္။ ေထာင္ဒဏ္၊ အခ်ဳပ္ က်ခံရႏိုင္သည္။ အၿငိဳးျဖင့္ တိတ္ဆိတ္စြာ လုပ္ၾကံေသာ ရန္သူ ႐ိွလိမ့္မည္ ဟုလည္း ဆိုပါသည္။
ေဆာင္းပါးလည္း ရွည္သြားပါၿပီ။

မၾကာမီ ရက္ပိုင္းတြင္ ဆက္လက္၍-
အိႏၵိယ နကၡတ္ပညာ ေလာကတြင္ ထင္ရွားေသာ ဆရာႀကီးမ်ား ျဖစ္သည့္-
 • ဆရာႀကီး ဘီဗြီရာမာန္ ႏွင့္ ဆရာႀကီး ေကအင္န္ ေရာင္ တို႔၏ အယူအဆ မ်ားကို လည္းေကာင္း-
 • ကာလသပၸ ေယာဂ ပိုင္ရွင္ ေအာင္ျမင္ထင္ရွားသူမ်ား ၏ ဇာတာတို႔ကို လက္ေတြ႕ ဆန္းစစ္ ခ်က္မ်ား ကိုလည္း ေကာင္း-
ဆက္လက္ တင္ျပေပးပါမည္။ နကၡတ္၀ါသနာရွင္၊ ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ တကြ- စာဖတ္ ပရိႆတ္ အားလံုး ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ

ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post