Sunday, July 22, 2012

ယိက်င္း ေဗဒင္ ႏွင့္ ကမာၻ႕ျဖစ္ရပ္ႀကီးမ်ား။

တကယ္ေတာ့ ယိက်င္း ေဗဒင္ပညာက- တ႐ုပ္တို႔၏ ေရွးေဟာင္း ပညာျဖစ္၏။

အႏွစ္ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႕ ၾကာခဲ့ၿပီဟုလည္း သိရ၏။

အေၾကာင္း တိုက္ဆိုင္ လွ်င္ေတာ့- ယိက်င္း ပညာ၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ မ်ား အေၾကာင္းကို စာအုပ္ တစ္အုပ္ အျဖစ္ ေရးသား ေပးမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း- ယခု ေဆာင္းပါးတြင္ေတာ့- ယိက်င္း ၏ အႏွစ္သာရ သေဘာ ျဖစ္သည့္ ၆၄- ကိန္း၏ ထပ္ျပန္ တလဲလဲ ျဖစ္တတ္ေသာ cycle ကို မူတည္ ေဖၚထုတ္ထားသည့္ “သုည အခ်ိန္လိွဳင္း” နည္းစနစ္ အေၾကာင္း အနည္းငယ္ ကို ေ၀မွ် လိုပါ၏။

“သုည အခ်ိန္လိွဳင္း” နည္းစနစ္ကို တီထြင္ ေဖၚထုတ္ခဲ့သူ- ကြယ္လြန္သြားၿပီ ျဖစ္သည့္ ဆရာႀကီး တာရင့္စ္ မက္ကန္နာ အေနျဖင့္- စၾက၀ဠာတြင္- အရာအားလံုး တို႔သည္ တစ္ခု ႏွင့္ တစ္ခု အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ ေနၾကၿပီး၊ ၄င္းတို႔သည္ တစ္ခုေသာ ရက္တြင္ ဆံုခ်က္အျဖစ္- တစ္ခုတည္း ျဖစ္သြားၾကမည္ ဟု ယူဆ ထားသည္။

သူသည္ မိတ္ေဆြ ျဖစ္သူတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ိုဂရမ္ တစ္ခုကိုလည္း တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုပ႐ိုဂရမ္သည္ DOS Version တစ္ခု ျဖစ္သျဖင့္- ယခု ၀င္းဒိုး ကြန္ပ်ဴတာမ်ား ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ေစခိုင္း၍ မရေသးပါ။

၄င္းကို ၀င္းဒိုး ပ႐ိုဂရမ္ အျဖစ္တည္ေဆာက္ရန္လည္း မိုးတား အဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ျပင္ဆင္ ႀကိဳးစား ေနပါသည္။

လူေျပာသူေျပာ မ်ားလွေသာ ၂၁-ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၂ ကိစၥကို စာဖတ္သူလည္း ၾကားၿပီး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ဤအေၾကာင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း- ကၽြန္ေတာ့ အေနျဖင့္ စာတမ္းတို ေလး တစ္ခု ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါေသး၏။

“သုည အခ်ိန္လိွဳင္း” နည္းစနစ္ အရ- လိွဳင္းမ်ား၏ ထပ္ျပန္ တစ္လဲလဲ- ေပၚေပါက္ ဆင့္႐ိုက္မွဳမ်ားကို အလြယ္ဆံုး နည္းျဖင့္ ေလ့လာမည္ ဆိုပါက- ၂၁-ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၂ ရက္ (December 21, 2012) ေန႔ ႏွင့္ ကမာၻ႕ ကုန္သြယ္ေရး အေဆာက္အဦး ႀကီးမ်ား တိုက္ခိုက္ ခံခဲ့ရေသာ စက္တင္ဘာလ ၉-ရက္၊ ၂၀၀၁ (September 11, 2001) ေန႔တို႔ကို ႏွဳတ္ေပးၾကည့္ လိုက္ပါ။

ရက္ေပါင္း (4119) ရက္ ရပါမည္။
ထိုရက္ကို ယိက်င္း ၏ ကိန္းျဖစ္ေသာ (တစ္နည္း အားျဖင့္- “သုည အခ်ိန္လိွဳင္း” ကိန္း) ၆၄ ျဖင့္ စားၾကည့္လိုက္ပါ။
အေျဖ မည္မွ် ရပါသနည္း။
အေျဖသည္ ၆၄ ပင္ ျဖစ္ေန၏။
ေအာက္တြင္ တြက္ျပထားသည္ကို ၾကည့္လိုက္ပါ။

ကြာျခားေသာ ရက္ကို ႏွစ္၊လ၊ရက္ ဖြဲ႕လိုက္မည္ ဆိုပါက အထက္တြင္ ျပထားသည့္ အတိုင္း ၁၁-ႏွစ္၊ ၃-လ၊ ၁၀-ရက္ ျဖစ္၏။

၄င္းကို အလြယ္တကူ ဘာသာျပန္လိုက္မည္ ဆိုပါက- ၂၀၁၁ -ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၁၀-ရက္ဟု ရည္ညႊန္း ေန၏။

တိုက္ဆိုင္သည္လားေတာ့ မသိ၊ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံ သမိုင္းတြင္ အဆိုးဆံုးေသာ ဆူနာမီ ႏွင့္ အႏုျမဴ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေန႔မွာ- ထိုေန႔၏ ေနာက္ရက္ ၂၀၁၁ -ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၁၁-ရက္ ျဖစ္ေန၏။

လူသား တို႔၏ သမိုင္းေၾကာင္းကို ေလ့လာ လိုက္ျပန္ေသာ္- ယခု ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားသည္က- “သုည အခ်ိန္လိွဳင္း” နည္းစနစ္ ျဖင့္- တြက္ခ်က္ထားေသာ ဂရပ္ အနိမ့္အက် ျဖစ္၏။


“သုည အခ်ိန္လိွဳင္း” ဂရပ္ဖ္ တြင္ နိမ့္က်သြားေသာ ထိုႏွစ္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါ ျဖစ္ရပ္ႀကီးတို႔ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရ၏။

၁၈၈၈-ခုႏွစ္ ေမလ ၃၁ တြင္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတြင္ South Fork Dam ဆည္ ခ်ိဳ႕ယြင္းမွဳ ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့ရေသာ Johnstown ေရႀကီးမွဳသည္ သဘာ၀ အႏၲရယ္ ဟု မသတ္မွတ္ေသာေၾကာင့္- အထက္ပါ စာရင္းတြင္ မပါ႐ိွေသာ္လည္း- စုစုေပါင္း ေသဆံုးသူ ၂၂၀၉ ဦး ႐ိွခဲ့သျဖင့္ သမိုင္း၀င္ ျဖစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါ၏။

“သုည အခ်ိန္လိွဳင္း” နည္းစနစ္ မွ ေဖၚျပခဲ့ေသာ ဒုတိယ ကမာၻစစ္ႀကီး။

လူသန္းေပါင္း မ်ားစြာ ေသေၾကပ်က္စီးခဲ့ရေသာ၊ မေသဆံုးသူ မ်ားစြာ တို႔မွာလည္း ႀကီးစြာ ဒုကၡ ေရာက္ခဲ့ရေသာ ဒုတိယ ကမာၻစစ္ႀကီး သည္ စက္တင္ဘာလ ၁-ရက္၊ ၁၉၃၉ မွ၊ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂-ရက္ ေန႔အထိ- ၆ ႏွစ္ ႏွင့္ ၁-ရက္ ၾကာျမင့္ခဲ့၏။

စစ္မျဖစ္မီ ေခတ္ ႏွင့္ စစ္ၿပီး ေခတ္သည္ - ကမာၻ႕လူသားတို႔၏ လူေနမွဳ အေနအထားမ်ား၊ နည္းပညာမ်ား တို႔ကို ႀကီးစြာ ေျပာင္းလဲ ခဲ့သျဖင့္- ဤကာလသည္ - ေခတ္ႀကီး ၂-ခုကို ပိုင္းျခားထားသည့္ ပမာလည္း ျဖစ္ေန၏။

၄င္း အေနအထားကို “သုည အခ်ိန္လိွဳင္း” ဂရပ္မွ ထင္ရွားစြာ ေဖၚျပေန၏။

အကယ္၍- ႏွစ္ကာလ ကို အႏွစ္ ၁၁၀ ျမင္ရသည့္ အေနအထားသို႔ ေျပာင္းလိုက္ေသာ- ၁၉၉၇- အာ႐ွ စီးပြားပ်က္ ကာလ Asian Financial Crisis ကိုပါ တစ္ဆက္တည္း တြဲျမင္လာရေတာ့၏။

အျခားျခားေသာ အေနအထား မ်ားစြာကို “သုည အခ်ိန္လိွဳင္း” နည္းစနစ္ ျဖင့္ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ေသာ္လည္း- ယခု ေဆာင္းပါးကို ဤမွ်ျဖင့္ တစ္ခန္းရပ္ပါဦးမည္။

ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post

2 comments:

YoungGun said...

ဆရာ့ေဆာင္းပါးကို ဖတ္အၿပီးမွာ Nicolas Cage ရ႕ဲ နာမည္ေက်ာ္ ရုပ္ရွင္ Knowing ဇာတ္ကားကို ေျပးျမင္ေယာင္မိပါတယ္.. တခါမွ မၾကားဖူးေသးတဲ့ အသိပညာ ဗဟုသုတအတြက္လည္း ေက်းဇူးအထူး တင္ရွိပါတယ္။ ဒါမ်ဳိးေတြ ဆက္ဖတ္ခြင့္ရဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

KNO said...

Very interesting and coincidental. You are genius in astrology knowledge in all aspects. This article should be published as a small book.

Regards,

KNO

Post a Comment