Sunday, July 22, 2012

ယိက်င္း ေဗဒင္ ႏွင့္ ကမာၻ႕ျဖစ္ရပ္ႀကီးမ်ား။

တကယ္ေတာ့ ယိက်င္း ေဗဒင္ပညာက- တ႐ုပ္တို႔၏ ေရွးေဟာင္း ပညာျဖစ္၏။

အႏွစ္ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႕ ၾကာခဲ့ၿပီဟုလည္း သိရ၏။

အေၾကာင္း တိုက္ဆိုင္ လွ်င္ေတာ့- ယိက်င္း ပညာ၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ မ်ား အေၾကာင္းကို စာအုပ္ တစ္အုပ္ အျဖစ္ ေရးသား ေပးမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း- ယခု ေဆာင္းပါးတြင္ေတာ့- ယိက်င္း ၏ အႏွစ္သာရ သေဘာ ျဖစ္သည့္ ၆၄- ကိန္း၏ ထပ္ျပန္ တလဲလဲ ျဖစ္တတ္ေသာ cycle ကို မူတည္ ေဖၚထုတ္ထားသည့္ “သုည အခ်ိန္လိွဳင္း” နည္းစနစ္ အေၾကာင္း အနည္းငယ္ ကို ေ၀မွ် လိုပါ၏။

“သုည အခ်ိန္လိွဳင္း” နည္းစနစ္ကို တီထြင္ ေဖၚထုတ္ခဲ့သူ- ကြယ္လြန္သြားၿပီ ျဖစ္သည့္ ဆရာႀကီး တာရင့္စ္ မက္ကန္နာ အေနျဖင့္- စၾက၀ဠာတြင္- အရာအားလံုး တို႔သည္ တစ္ခု ႏွင့္ တစ္ခု အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ ေနၾကၿပီး၊ ၄င္းတို႔သည္ တစ္ခုေသာ ရက္တြင္ ဆံုခ်က္အျဖစ္- တစ္ခုတည္း ျဖစ္သြားၾကမည္ ဟု ယူဆ ထားသည္။

သူသည္ မိတ္ေဆြ ျဖစ္သူတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ိုဂရမ္ တစ္ခုကိုလည္း တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုပ႐ိုဂရမ္သည္ DOS Version တစ္ခု ျဖစ္သျဖင့္- ယခု ၀င္းဒိုး ကြန္ပ်ဴတာမ်ား ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ေစခိုင္း၍ မရေသးပါ။

၄င္းကို ၀င္းဒိုး ပ႐ိုဂရမ္ အျဖစ္တည္ေဆာက္ရန္လည္း မိုးတား အဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ျပင္ဆင္ ႀကိဳးစား ေနပါသည္။

လူေျပာသူေျပာ မ်ားလွေသာ ၂၁-ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၂ ကိစၥကို စာဖတ္သူလည္း ၾကားၿပီး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ဤအေၾကာင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း- ကၽြန္ေတာ့ အေနျဖင့္ စာတမ္းတို ေလး တစ္ခု ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါေသး၏။

“သုည အခ်ိန္လိွဳင္း” နည္းစနစ္ အရ- လိွဳင္းမ်ား၏ ထပ္ျပန္ တစ္လဲလဲ- ေပၚေပါက္ ဆင့္႐ိုက္မွဳမ်ားကို အလြယ္ဆံုး နည္းျဖင့္ ေလ့လာမည္ ဆိုပါက- ၂၁-ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၂ ရက္ (December 21, 2012) ေန႔ ႏွင့္ ကမာၻ႕ ကုန္သြယ္ေရး အေဆာက္အဦး ႀကီးမ်ား တိုက္ခိုက္ ခံခဲ့ရေသာ စက္တင္ဘာလ ၉-ရက္၊ ၂၀၀၁ (September 11, 2001) ေန႔တို႔ကို ႏွဳတ္ေပးၾကည့္ လိုက္ပါ။

ရက္ေပါင္း (4119) ရက္ ရပါမည္။
ထိုရက္ကို ယိက်င္း ၏ ကိန္းျဖစ္ေသာ (တစ္နည္း အားျဖင့္- “သုည အခ်ိန္လိွဳင္း” ကိန္း) ၆၄ ျဖင့္ စားၾကည့္လိုက္ပါ။
အေျဖ မည္မွ် ရပါသနည္း။
အေျဖသည္ ၆၄ ပင္ ျဖစ္ေန၏။
ေအာက္တြင္ တြက္ျပထားသည္ကို ၾကည့္လိုက္ပါ။

ကြာျခားေသာ ရက္ကို ႏွစ္၊လ၊ရက္ ဖြဲ႕လိုက္မည္ ဆိုပါက အထက္တြင္ ျပထားသည့္ အတိုင္း ၁၁-ႏွစ္၊ ၃-လ၊ ၁၀-ရက္ ျဖစ္၏။

၄င္းကို အလြယ္တကူ ဘာသာျပန္လိုက္မည္ ဆိုပါက- ၂၀၁၁ -ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၁၀-ရက္ဟု ရည္ညႊန္း ေန၏။

တိုက္ဆိုင္သည္လားေတာ့ မသိ၊ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံ သမိုင္းတြင္ အဆိုးဆံုးေသာ ဆူနာမီ ႏွင့္ အႏုျမဴ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေန႔မွာ- ထိုေန႔၏ ေနာက္ရက္ ၂၀၁၁ -ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၁၁-ရက္ ျဖစ္ေန၏။

လူသား တို႔၏ သမိုင္းေၾကာင္းကို ေလ့လာ လိုက္ျပန္ေသာ္- ယခု ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားသည္က- “သုည အခ်ိန္လိွဳင္း” နည္းစနစ္ ျဖင့္- တြက္ခ်က္ထားေသာ ဂရပ္ အနိမ့္အက် ျဖစ္၏။


“သုည အခ်ိန္လိွဳင္း” ဂရပ္ဖ္ တြင္ နိမ့္က်သြားေသာ ထိုႏွစ္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါ ျဖစ္ရပ္ႀကီးတို႔ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရ၏။

၁၈၈၈-ခုႏွစ္ ေမလ ၃၁ တြင္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတြင္ South Fork Dam ဆည္ ခ်ိဳ႕ယြင္းမွဳ ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့ရေသာ Johnstown ေရႀကီးမွဳသည္ သဘာ၀ အႏၲရယ္ ဟု မသတ္မွတ္ေသာေၾကာင့္- အထက္ပါ စာရင္းတြင္ မပါ႐ိွေသာ္လည္း- စုစုေပါင္း ေသဆံုးသူ ၂၂၀၉ ဦး ႐ိွခဲ့သျဖင့္ သမိုင္း၀င္ ျဖစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါ၏။

“သုည အခ်ိန္လိွဳင္း” နည္းစနစ္ မွ ေဖၚျပခဲ့ေသာ ဒုတိယ ကမာၻစစ္ႀကီး။

လူသန္းေပါင္း မ်ားစြာ ေသေၾကပ်က္စီးခဲ့ရေသာ၊ မေသဆံုးသူ မ်ားစြာ တို႔မွာလည္း ႀကီးစြာ ဒုကၡ ေရာက္ခဲ့ရေသာ ဒုတိယ ကမာၻစစ္ႀကီး သည္ စက္တင္ဘာလ ၁-ရက္၊ ၁၉၃၉ မွ၊ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂-ရက္ ေန႔အထိ- ၆ ႏွစ္ ႏွင့္ ၁-ရက္ ၾကာျမင့္ခဲ့၏။

စစ္မျဖစ္မီ ေခတ္ ႏွင့္ စစ္ၿပီး ေခတ္သည္ - ကမာၻ႕လူသားတို႔၏ လူေနမွဳ အေနအထားမ်ား၊ နည္းပညာမ်ား တို႔ကို ႀကီးစြာ ေျပာင္းလဲ ခဲ့သျဖင့္- ဤကာလသည္ - ေခတ္ႀကီး ၂-ခုကို ပိုင္းျခားထားသည့္ ပမာလည္း ျဖစ္ေန၏။

၄င္း အေနအထားကို “သုည အခ်ိန္လိွဳင္း” ဂရပ္မွ ထင္ရွားစြာ ေဖၚျပေန၏။

အကယ္၍- ႏွစ္ကာလ ကို အႏွစ္ ၁၁၀ ျမင္ရသည့္ အေနအထားသို႔ ေျပာင္းလိုက္ေသာ- ၁၉၉၇- အာ႐ွ စီးပြားပ်က္ ကာလ Asian Financial Crisis ကိုပါ တစ္ဆက္တည္း တြဲျမင္လာရေတာ့၏။

အျခားျခားေသာ အေနအထား မ်ားစြာကို “သုည အခ်ိန္လိွဳင္း” နည္းစနစ္ ျဖင့္ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ေသာ္လည္း- ယခု ေဆာင္းပါးကို ဤမွ်ျဖင့္ တစ္ခန္းရပ္ပါဦးမည္။

ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post