Monday, April 9, 2012

႐ုရွား ဘုန္းႀကီး ႐ူး ရပ္စ္ ျပဴတင္ (သို႔မဟုတ္) ေျမလွ်ိဳးမယ့္ တန္ခိုး။ (အပိုင္း ၂)

ရပ္စ္ျပဴတင္ အေၾကာင္း ကို စတင္ ေလ့လာေသာ အခါ ပထမဆံုး ႏွင့္ အႀကီးမားဆံုး အခက္အခဲ မွာ- သူ၏ ေမြးရက္ႏွင့္ ေမြးခ်ိန္ ကိစၥ ျဖစ္၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္- မ်ားျပားေသာ အခ်က္မ်ား အနက္- မည္သည္က အမွန္၊ မည္သည္က အမွား ဆိုသည္ကို ေရြးခ်ယ္ရန္ လြန္စြာ ခဲယဥ္းေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။

ရပ္စ္ျပဴတင္၏ ေမြးရက္ႏွင့္ ေမြးခ်ိန္ ကို Astrodatabank 22/01/1869, 2:00 AM, Pokrovskoe, USSR ဟု ေဖၚျပေသာ္လည္း- ရွဳပ္ေထြး၍ မ်ားစြာ မေသခ်ာမွဳမ်ား ႐ိွသျဖင့္ DD (Dirty Data) Rating ကို ေပးထားခဲ့၏။

၁၉၉၇-ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၅-ရက္တြင္ A&E biography တြင္ ေဖၚျပခဲ့ေသာ ဘုရားေက်ာင္း မွတ္တမ္း တြင္ January 10, 1869 (OS -ျပကၡဒိန္ စနစ္ေဟာင္း အရ) ကို အစြဲျပဳ၍- Lina Accurso ဆိုသူမွ- ၁၉၉၈-တြင္ သူ၏ ေမြးရက္ကို January 10, 1869 ဟု စတင္ေရးသားခဲ့သည္။ ျပကၡဒိန္ စနစ္သစ္ အရ ဆိုေသာ္- ၁၂-ရက္ ကြာသျဖင့္- January 22, 1869 ျဖစ္၏။

အျခားေသာ သုေတသီ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ Filipe Ferreira ကလည္း- ထြက္ေပၚလာေသာ အခ်က္အလက္ အေထာက္အထား မ်ားေပၚမူတည္၍- January 10, 1869 ကို အသံုးျပဳ ေရးသားခဲ့၏။ တစ္ဖန္ Sally Davis ဆိုသူကလည္း- ဆိုဗီယက္ မွတ္တမ္းမ်ားမွ- အတည္ျပဳေသာ 10 January 1869 ျပကၡဒိန္ စနစ္ေဟာင္း အရ (January 22 ျပကၡဒိန္ စနစ္သစ္ အရ) in Pokrovskoye in Tobolsk Province, 57 N.16, 66 E.50 ကိုပင္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ထုတ္ Transit ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္သြား မဂၢဇင္း တြင္ ေရးသားခဲ့၏။

သို႔ေသာ္- ရပ္စ္ျပဴတင္၏ သမီး ျဖစ္သူ၏ အဆိုအရမူ- “The night of January 23, 1871, a meteor turned downward and before it hit the earth, he was born." ၁၈၇၁-ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရိလ ၂၃-ရက္ တြင္- ဥကၠာပ်ံ တစ္ခုသည္ ေျမျပင္သို႔ က်ဆင္းလာ၍- ၄င္းေျမႏွင့္ မထိမီ အခ်ိန္ေလးတြင္ သူမ၏ ဘခင္ကို ေမြးဖြားခဲ့သည္ ဟု သိ႐ိွ ရေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။ ထိုအဆို ႏွင့္ ပါတ္သက္၍- Astrodatabank အေနျဖင့္- စနစ္ေဟာင္းမွ စနစ္သစ္ ျပကၡဒိန္ ကို ေျပာင္းတြက္ရာတြင္- ၁၂-ရက္ေပါင္း ရမည့္ အစား ၁၃-ရက္ မွားေပါင္း မိျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ ဟု မွတ္ခ်က္ေပးထား၏။

(20/7/1872, 2:31 AM)၊ (17/6/1872, 10:42 PM)၊ (29/7/1871, 9:45 PM) စေသာ - မတူညီသည့္ ေန႔စြဲ ႏွင့္ ေမြးခ်ိန္ မ်ားစြာလည္း ႐ိွပါေသး၏။ ထိုရက္စြဲမ်ား အားလံုးကို သက္ဆိုင္ရာ အခ်ိန္မ်ားႏွင့္ တြက္ခ်က္၍- ဇာတာျဖင့္ တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးၿပီးမွ သာ - မိုးတား အေနျဖင့္- ရပ္ျပဴတင္၏ ေမြးေန႕ႏွင့္ ေမြးခ်ိန္ကို (January- 22-1871) ျမန္မာ သကၠရာဇ္အားျဖင့္- ၁၂၃၂ ခုႏွစ္၊ တပို႔တြဲ လဆန္း -၂-ရက္၊ တနဂၤေႏြ ေန႕ ျဖစ္သည္ဟု တြက္ယူပါသည္။

မိုးတား ေဆာင္းပါး မ်ားစြာတြင္ ေဖၚျပခဲ့သည့္ အတိုင္း- ဇာတာ တစ္ေစာင္ ၏ ေမြးခ်ိန္ကို တြက္ခ်က္ စစ္ေဆးရာတြင္- 
 
  • ဇာတာရွင္၏ ဘ၀ အေနအထား။
  • စိတ္ဓါတ္၊ စ႐ိုက္၊ အက်င့္ ႏွင့္ အားသန္မွဳ အားနည္းမွဳ၊
  • ဇာတာရွင္၏ ဘ၀ တြင္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္တို႔ကို ဒႆာ အားျဖင့္ စစ္ေဆးၿပီးမွ မွန္ကန္မွဳ အေနအထား။
  • ဇာတာရွင္၏ ဘ၀ တြင္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္တို႔ကို ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္မ်ား လႊမ္းမိုးမွဳ အားျဖင့္ စစ္ေဆးၿပီးမွ မွန္ကန္မွဳ အေနအထား။
စေသာ အခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီမွသာ ထိုေမြးခ်ိန္သည္ မွန္ကန္ေသာ ဇာတာ ျဖစ္ပါသည္။ ဆန္းစစ္မွဳ တစ္ခ်ိဳ႕အရ - စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အရာ႐ိွႀကီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရယံု၊ ေသဆံုးျခင္း ကို တစ္ပိုင္း တစ္စ စစ္ေဆးျခင္း အရ ေတြ႕ျမင္ရယံုမွ်ျဖင့္- မိမိစစ္ေဆးေသာ ဇာတာ၏ ေမြးခ်ိန္ မွန္ကန္သည္ဟု မတြက္ဆ ထိုက္ေၾကာင္းကို- ၿပီးခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား ျဖစ္သည့္- နပိုလီယန္ ဇာတာ၊ ဂဠဳန္ ဦးေစာ ဇာတာ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဇာတာ စေသာ ေဆာင္းပါးတို႔တြင္ အေသးစိတ္ ေ၀ဘန္ ဆန္းစစ္ တင္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္၏။

ယခု ဇာတာတြင္လည္း- ရပ္ျပဴတင္၏ -
  • ဘ၀ ျဖစ္ရပ္၊ စိတ္ဓါတ္ ႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကား ခဲ့သည့္ အေနအထား-(ကမာၻ႕သမိုင္း တြင္ႏိုင္သည္ အထိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထင္ရွား လူသိမ်ားမွဳ)
  • ငယ္စဥ္က- ေသလုနီးပါး ျဖစ္ရပ္ ႏွင့္ အကိုျဖစ္သူ ဆံုး႐ံွဳးခဲ့ရျခင္း။
  • လူပ်ိဳေပါက္ အရြယ္တြင္- အရွက္တကြဲ ႏွင့္ မေသ႐ံု တမယ္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ အျဖစ္အပ်က္။
  • အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး၏ လုပ္ၾကံမွဳေၾကာင့္ - အသက္မဆံုးခဲ့ေသာ္လည္း အူအေခြလိုက္ ထြက္ခဲ့ရသည့္ ေန႔စြဲ ႏွင့္ ဒႆာ၊ ေကာဇာ အေနအထား၊
  • ဘ၀ ၏ ေနာက္ဆံုးရက္တြင္ လုပ္ၾကံ ခံရခ်ိန္ ကာလပိုင္း ဒႆာ၊ ေကာဇာ အေနအထား၊
စသည္တို႔ကို တစ္သတ္မတ္တည္း စနစ္က်စြာ သတ္မွတ္ထားေသာ မိုးတား နကၡတ္ နည္းမူ ကို အသံုးျပဳ၍- ေပါင္းစု ဆန္းစစ္ ေလ့လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ- ေမြးခ်ိန္ ျပန္လည္ တြက္ခ်က္ရျခင္းသည္ အလြန္ခက္ခဲေသာ၊ အလြန္ အခ်ိန္ကုန္ေသာ၊ အလုပ္သာမက- ပညာသားမ်ားစြာ ပါေသာ လုပ္ငန္း ျဖစ္သျဖင့္- မ်ားစြာေသာ ပညာရွင္ တို႔သည္- ထိုသို႔ ေမြးခိ်န္ ျပန္လည္ တြက္ခ်က္ေပးျခင္း အတြက္ ဥာဏ္ပူေဇာ္ခ ကို- ဇာတာ ဖြဲ႕ ေဟာၾကားျခင္းထက္ အဆမ်ားစြာ - သတ္မွတ္ ထားရေလ့ ႐ိွၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း- ထိုသို႔ ျပန္လည္ စိစစ္ေပးထားေသာ ေမြးခ်ိန္ ၌ပင္လွ်င္- အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္ မ်ား အားလံုးကို ကုန္စင္ေအာင္ ဆန္းစစ္ႏိုင္ျခင္း မျပဳႏိုင္ ၾကသည္ကိုသာ ေတြ႕ရသည္။ အေနာက္တိုင္း ပညာရွင္မ်ားသည္ Ascendant ႏွင့္ MC ကို အဓိက ထား ၍- ျပန္လည္ ညိွေပးတတ္ၾကၿပီး၊ အေရွ႕တိုင္း ေ၀ဒ ပညာရွင္ မ်ားသည္- ဒႆာ စနစ္ မွ်ျဖင့္သာ စစ္ေဆးေပး ႏိုင္ၾကသည္ကိုသာ ေတြ႕ရတတ္ပါသည္။ ဒႆာ ေရာ- ေကာဇာ ကိုပါ သံုးစြဲ၍ အထက္ပါ စံသတ္မွတ္မွဳ အားလံုး ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ စနစ္ျဖင့္ ျပန္လည္ ညိွႏိုင္းေပးႏိုင္ေသာ ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ိုဂရမ္လည္း - မရိွေသးပါေခ်။
ဤသို႔ ဇာတာကို ဖြဲ႕တြက္လိုက္ေသာ အခါ- မိုးတား စနစ္ ၿဂိဳဟ္အား တို႔မွ ေဖၚျပေသာ ဒႆာ အလိုက္- ကံၾကမၼာ အနိမ့္အျမင့္ ႏွင့္ ျဖစ္ရပ္ တို႔ကို ေအာက္တြင္ ျမင္ရသည့္ အတိုင္း စိတ္၀င္စားဘြယ္ ထင္ရွားစြာ ေတြ႕လာရပါေတာ့သည္။

ျဖစ္ရပ္တို႔ကို အေသးစိတ္ ေလ့လာခ်က္ကို ေဆာင္းပါး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆက္လက္ ရွင္းျပေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။


မူလ ဇာတာ တည္ေနရာ ႏွင့္ လႊမ္းမိုးမွဳ ဆန္းစစ္ခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဇာတာရွင္သည္ တူ လဂ္- မကာရ စန္း ျဖစ္သည္။

တနဂၤေႏြ ၿဂိဳဟ္
၁၁-တန္႔ ဘာ၀ သခင္ ျဖစ္ေသာ-တနဂၤေႏြ ၿဂိဳဟ္ သည္ ရန္ျဖစ္ေသာ မကာရ ရာသီ (၄-တန္႔ ဘာ၀) တြင္တည္သည္။ န၀င္း စက္ အားျဖင့္ မိန္ န၀င္း ျဖစ္ကာ-ၾကာသပေတး ပိုင္ေသာ ဥတၱရာသဠ္ နကၡတ္ ကိုစီးနင္း ထားသည္။ မူလ အင္အား အေနျဖင့္ 241% ႐ိွကာ၊ ၿဂိဳဟ္ဆိုး လႊမ္းမိုးမွဳ မ႐ိွပါ။

တနဂၤေႏြ ၿဂိဳဟ္ ၄-တန္႔ ဘာ၀တြင္ ရပ္တည္ျခင္း ေၾကာင့္ ဇာတာရွင္သည္ ေရာင့္ရဲတတ္ေသာ သူမ်ိဳး မဟုတ္တတ္။ မိုးတား နည္းစနစ္ အရ တြက္ခ်က္ ရ႐ိွထားေသာ - အင္အား ၂၀၀ % ေက်ာ္အထိ ေကာင္းေသာ (လာဘ) ဘာ၀ ပိုင္ရွင္ တနဂၤေႏြ၏ အေနအထားသည္- ဘ၀ အထြဋ္အထိပ္ ေအာင္ျမင္ ႏိုင္မွဳကို ရမည္ ဆိုျခင္းကို ေဖၚျပေန၏။

ဇာတာ႐ွင္၏ စ႐ုိက္ကို ေဖၚျပေသာ တနဂၤေႏြသည္- ေျမဓါတ္ကို အစိုးရေသာ မကာရ ရာသီတြင္ ရပ္တည္ ေနျခင္းေၾကာင့္- - တနည္းအားျဖင့္ ဆိုေသာ္- မကာရ ရာသီ သည္ တနဂၤေႏြႏွင့္ မတည့္ေသာ စေနပိုင္ ရာသီျဖစ္သျဖင့္ - ဇာတာ႐ွင္၏ ေအာင္ျမင္မွဳ ထင္႐ွားမွဳတို႕ကို အ႐ိွန္ ေလ်ာ့က် ေစေသာ အေနအထား ျဖစ္သည္။

၁၁-တန္႔ဘာ၀၏ မူလႀတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ အေနျဖင့္ တနဂၤေႏြ သည္ ၄-တန္႔တြင္ တည္ျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ ဘ၀တြင္ ပိုင္ဆိုင္ ေအာင္ျမင္မွဳမ်ားကို ရမည္ ဆိုျခင္း ကိုလည္း ေဖၚျပေန၏။ သို႕ေသာ္လည္း ၄-တန္႔ဘာ၀သည္ ၁၁-တန္႔ဘာ၀ အိမ္႐ွင္ အတြက္ ၆-တန္႔ ဘာ၀ ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္၊ အမွဳအခင္း ျဖစ္တတ္ျခင္း၊ အလိမ္ ခံရတတ္ျခင္း၊ ရန္သူမ်ား ေပၚေပါက္ လာတတ္ျခင္း တို႕ ျဖစ္တတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဇာတာရွင္၏ ဘ၀သည္ အတက္ေရာ အက်ပါ ေရာျပြန္းေနတတ္သည့္ အေျခအေနတြင္ ႐ိွတတ္သည္ကို ျပဆိုေနပါ၏။

တနဂၤေႏြ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အပူး၊ အျမင္ဆိုင္ရာ အေနအထား တို႔ကို ဆန္းစစ္သံုးသပ္ၾကည့္ေသာ အခါ-

တနဂၤေႏြ ပိုင္ဆိုင္ရာ ျဖစ္ေသာ ၁၁-တန္႔ ဘာ၀ အလယ္မွတ္အား မူလ ကိတ္- မွ ၉-တန္႔ အျမင္ (-67.2) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။
တနဂၤေႏြ ရပ္တည္ရာ ျဖစ္ေသာ- ၄-တန္႔ ဘာ၀ အလယ္မွတ္အား မူလ တနလာၤ (၁၀-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ (97.4) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။မူလ ၾကာသပေတး (၃-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ ၉-တန္႔ အျမင္ (85.4) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။ မူလ ေသာၾကာ (၁-တန္႔ (လဂ္) ၏ သခင္) မွ (90.3) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။

တနဂၤေႏြ အေနျဖင့္ သခင္ အျဖစ္ ပိုင္ဆိုင္ရာ ျဖစ္ေသာ ၁၁-တန္႔ ဘာ၀ အလယ္မွတ္အား မူလ ကိတ္- မွ (-67.2) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားေသာ အေနအထား ကို ေလ့လာမည္ ဆိုပါက- တနဂၤေႏြ သည္- ေဆး၀ါး ကုသျခင္းကို ကို ေဖၚျပေသာ အေနအထား ျဖစ္ၿပီး- ကိတ္သည္ Healing Power ေခၚ “ေပ်ာက္ေစ” ႏိုင္ေသာ အစြမ္း (ျမန္မာ အေခၚအားျဖင့္- “ေဆးလိုက္ သည္” ဟု သည္ ဟုေျပာႏိုင္ေသာ အေနအထား တို႔ကို) ေပးထားျခင္းသည္- ဇာတာရွင္အား- “ေပ်ာက္ေစ” ဆရာႀကီး ျဖစ္ေစ ႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားအနက္မွ တစ္ခု ျဖစ္ေန၏။ သို႔ေသာ္- ဤမွ်ေလာက္ျဖင့္မူကား- ကမာၻသိ ေပ်ာက္ေစ ဆရာႀကီး ရပ္ျပဴတင္ အျဖစ္သို႔ တြန္းပို႔ျခင္း မျဖစ္ေသး၊ အျခား ျခားေသာ မ်ားစြာေသာ အခ်က္တို႔ကို ပါ ဆန္းစစ္ ေလ့လာရမည္ ျဖစ္၏။ တစ္ဘက္တြင္လည္း- ကိတ္သည္- ဇာတာရွင္အား- ႐ုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ႀကီးပြားေရးကိုသာ ဦးစိုက္ ေဆာင္႐ြက္သူ ျဖစ္ပါက- အလံုးစံုေသာ ပ်က္စီးမွဳ ကိုျဖစ္ေစ ၿဂိဳဟ္သည္ကိုလည္း သတိမူရမည္ ျဖစ္၏။

တနလၤာ ၿဂိဳဟ္
၁၀-တန္႔ ဘာ၀ သခင္ ျဖစ္ေသာ-တနလၤာ ၿဂိဳဟ္ သည္ ရန္ျဖစ္ေသာ မကာရ ရာသီ (၄-တန္႔ ဘာ၀) တြင္တည္သည္။ န၀င္း စက္ အားျဖင့္ ကရကဋ္ န၀င္း ျဖစ္ကာ-တနလၤာ ပိုင္ေသာ သရ၀ဏ္ နကၡတ္ ကိုစီးနင္း ထားသည္။ မူလ အင္အား အေနျဖင့္ 556% ႐ိွကာ၊ ၿဂိဳဟ္ဆိုး လႊမ္းမိုးမွဳ မ႐ိွပါ။ လဆန္း ၂-ရက္ ေန႔ တနလၤာသည္- တနဂၤေႏြ ႏွင့္ အံသာ မ်ားစြာ မကြာေ၀းလွ သျဖင့္- ကနဦး အေနအားျဖင့္- အားေကာင္းလွသည္ ဟု မဆိုသာေသာ္လည္း- ဆင့္ကဲ ဆင့္ကဲ ျဖစ္လာေသာ အေနအထားမ်ား ေၾကာင့္- မိုးတား အင္အား အေနအားျဖင့္- အလြန္႕အလြန္ မတန္ တစ္ဆ အင္အားေကာင္း ေသာ အေျခအေန သို႔ ေရာက္သြား၏။

ဤေနရာတြင္ ထူးျခားစြာ ျမင္ေတြ႕ရသည္မွာ- ၁၀-တန္႔ ဆိုသည္မွာ- အေနာက္တိုင္း နကၡတ္ ပညာရွင္မ်ား အလြန္အဓိက ထားေသာ- တစ္နည္းအားျဖင့္- ဇာတာရွင္ကို လူအမ်ားက သိ႐ိွ ႏိုင္သည့္ M.C ေခၚ မဓ်လဂ္ ျဖစ္၏။ (အာယန ႏွင့္ Cusp ဘာ၀ တြက္ခ်က္ပံု မတူမွဳ ေၾကာင့္ ကြာျခားမွဳေတာ့ ႐ိွ၏။) အေရွ႕တိုင္း ေ၀ဒ ပညာ ရွဳေထာင့္ အားျဖင့္လည္း- ၁၀-တန္႔သည္ ကမၼဘာ၀ ေခၚ ဇာတာရွင္၏ အလုပ္အကိုင္ (အမ်ားက သိထားေသာ အလုပ္အကိုင္) ကို ရည္ညႊန္း ေန႐ံုမွ် မက- စန္း ေခၚ တနလၤာ ကလည္း- ဇာတာရွင္အား လူသိမ်ားေစျခင္း ကို အေထာက္အကူျပဳေသာ ၿဂိဳဟ္ ျဖစ္၏။ ယခု ဇာတာတြင္ ျမင္ေတြ႕ရသည္က- အလြန္႕အလြန္ အင္အား ေကာင္းေသာ (အင္အား အေနအားျဖင့္ 556% ႐ိွေသာ) စန္း ျဖစ္ေန ျခင္းသည္- ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ၾကာသည္ အထိ- ဇာတာရွင္ကို လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာမွ သိ႐ိွထားျခင္းကို ကုိယ္စားျပဳ ေနျခင္း မဟုတ္ပါေလာ။

သို႔ေသာ္- တနလၤာသည္ ၄င္းအား ရန္ျပဳေသာ စေနပိုင္ မကာရ ရာသီ တြင္ တည္ျခင္းျဖင့္ ရန္အိမ္ တြင္ တည္ေသာ အေနအထားကို ရထားျခင္းသည္- ေယဘုယ် အားျဖင့္ အားနည္းေစ ေသာ အခ်က္ျဖစ္၏။ (မ်ားစြာေသာ က်မ္း စာအုပ္မ်ားတြင္- ရန္အိမ္ ေနသည္ကို ျမင္သည္ ႏွင့္ အားနည္းသည္။ ၀ဂၢဳတၱမ န၀င္း၊ သို႔မဟုတ္ ဥဳစ္ ရသည္ႏွင့္ လြန္စြာ အားႀကီးသည္ ဟု ေရးသား ျပဳစုခဲ့ၾကသည္မ်ားကို ေတြ႕ရေသာ္လည္း- ဤအခ်က္သည္ ေယဘူယ် အခ်က္ ျဖစ္ျခင္း၊ အင္အား အေနအထားကို ေနာက္ဆံုး အဆံုး အျဖတ္ ေပးသည္မွာ- စစ္ေဆးျခင္း အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ ကို စစ္ေဆးၿပီးမွ ရေသာ ရလဒ္- အင္အား ကသာ ျဖစ္ျခင္း ကို စာဖတ္သူ ပညာရွင္၊ ၀ါသနာရွင္မ်ား သတိျပဳ ေစလို ပါသည္။) ရန္အိမ္တြင္ တည္၍ အင္အား လြန္စြာေကာင္းျခင္းသည္- လြန္စြာ ထင္ရွား လူသိမ်ားေသာ္လည္း- ေကာင္းေသာ အျမင္ ရွဳေထာင့္မွ မဟုတ္ၾကေၾကာင္း ကို အေထာက္အကူ ျပဳေစေသာ အခ်က္ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေစ၏။

တနလၤာသည္ မိသားစု ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ၄-တန္႔ဘာ၀တြင္ ေနျခင္းျဖင့္ ပင္ကိုယ္အားျဖင့္ မိသားစုကို တြယ္တာ တတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္သည္။ ညီအကို ေမာင္ႏွမ မ်ားကို သံေယာဇဥ္ ႀကီးခဲ့ပံု၊ သားသမီး တို႔ကို အကို ႏွင့္ ညီမ တို႔၏ အမည္မ်ား ေပးခဲ့ပံုကို ျမင္ႏိုင္၏။
၁၀-တန္႔ဘာ၀၏ မူလႀတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္သည္ ၄-တန္႔တြင္ တည္ျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ ထင္ရွားေသာ ပညာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္ေစ ႏိုင္ေသာ အခ်က္တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

တနလၤာၿဂိဳဟ္ အေပၚတြင္ အျခား ၿဂိဳဟ္မ်ားမွ လႊမ္းမိုး ပတ္သက္ ေနမွဳမ်ားကို အေသးစိတ္ ဆက္လက္ ေလ့လာၾကည့္ပါစို႔။

မူလ တနလၤာ ၿဂိဳဟ္ (၁၀-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) အားမူလ ၾကာသပေတး (၃-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ ၉-တန္႔ အျမင္ (73.7) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။မူလ ေသာၾကာ (၁-တန္႔ (လဂ္) ၏ သခင္) မွ (97.5) % ျဖင့္ ပူးကပ္ လႊမ္းမိုးထားသည္။
တနလၤာ၏ သခင္ အျဖစ္ ပိုင္ဆိုင္ရာ ၁၀-တန္႔ ဘာ၀ အလယ္မွတ္အား တနလာၤ (၁၀-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) ကိုယ္တိုင္ မွ (97.4) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။ (ဤအခ်က္သည္ လြန္စြာ အင္အားႀကီးေစေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ ျဖစ္၏။) မူလ ေသာၾကာ (၁-တန္႔ (လဂ္) ၏ သခင္) မွ သမသတ္ အျမင္ (90.3) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။
တနလၤာ ရပ္တည္ရာ- ၄-တန္႔ ဘာ၀ အလယ္မွတ္အား မူလ တနလာၤ (၁၀-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ (97.4) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။မူလ ၾကာသပေတး (၃-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ ၉-တန္႔ အျမင္ (85.4) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။မူလ ေသာၾကာ (၁-တန္႔ (လဂ္) ၏ သခင္) မွ (90.3) % ျဖင့္ ပူးကပ္ လႊမ္းမိုးထားသည္။

အထက္ပါ လႊမ္းမိုးမွဳ မ်ား- နကၡတ္ န၀င္း ဆက္စပ္မွဳမ်ားကို ေလ့လာလိုက္ပါက- တနလၤာသည္- တနလၤာ ကိုယ္တိုင္ ႏွင့္ ေသာၾကာ တို႔ႏွင့္ မ်ားစြာ ဆက္စပ္ ပတ္သက္ ေနသည္ကို အလြယ္ျမင္ႏိုင္၏။ တနလၤာသည္ ဇာတာရွင္၏ စိတ္ဓါတ္ ႏွင့္- စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ခံစားဓါတ္မွဳ- ေသာၾကာသည္ ကာမ၊ တဏွာ၊ ရာဂ Sex စေသာ ႐ုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ စည္းစိမ္ ခံစားရမွဳ- တို႔ မ်ားစြာ ဆက္စပ္ ေနသည္သာမက- ၁၀-တန္႔ သခင္ ျဖစ္ေသာ တနလၤာ အေနျဖင့္- ထိုအခ်က္သည္ ဇာတာရွင္အား- အမ်ားက သိေသာ တဏွာေကာင္ - ဘုန္းႀကီး႐ူး စေသာ အေနအထား ကို ျဖစ္ေစျခင္းကိုလည္း ျမင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္၏။ (မွတ္ခ်က္ - တနလၤာ ႏွင့္ ေသာၾကာ ဆက္စပ္ ပတ္သက္ေနတိုင္း- ဤသို႔ ျဖစ္ရမည္ မဟုတ္ပါ။ အျခားေသာ တြန္းပို႔ေနသည့္ အေနအထားမ်ား ႏွင့္ပါ တြဲဘက္ ဆင္ျခင္ရမည္ ျဖစ္၏။)

အဂၤါ ၿဂိဳဟ္
၇-တန္႔ ဘာ၀ သခင္ ျဖစ္ေသာ-အဂၤါ ၿဂိဳဟ္ သည္ ဥဒါသိမ္ ျဖစ္ေသာကန္ ရာသီ (၁၂-တန္႔ ဘာ၀) တြင္တည္သည္။ န၀င္း စက္ အားျဖင့္ ျပိႆ န၀င္း ျဖစ္ကာ-ေသာၾကာ ပိုင္ေသာ ဟႆတ နကၡတ္ ကိုစီးနင္း ထားသည္။ မူလ အင္အား အေနျဖင့္ 14% ႐ိွကာ၊ ၿဂိဳဟ္ဆိုး လႊမ္းမိုးမွဳ မ႐ိွပါ။
ထို႔အျပင္- မူလ အဂၤါ ၿဂိဳဟ္ (၇-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) အားမူလ စေန (၅-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ (92.5) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။
အဂၤါၿဂိဳဟ္ ရပ္တည္ရာ- ၁၂-တန္႔ ဘာ၀ အလယ္မွတ္အား မူလ ၾကာသပေတး (၃-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ (85.4) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။

အသက္ရွည္မွဳကို အေထာက္အကူ ျပဳေသာ အဂၤါ အေနျဖင့္ စုစုေပါင္း ရလဒ္ အင္အား နည္းပါး ေနရျခင္း (မူလ အင္အား 14%) သည္- ဇာတာရွင္ အေနျဖင့္ ပံုမွန္ သက္တမ္းထက္ တိုႏိုင္ေသာ အေျခအေန ကို ျပေနျခင္း အခ်က္ တစ္ခုျဖစ္၏။ ရပ္ျပဴတင္ အေနျဖင့္ လုပ္ၾကံ ခံရခ်ိန္တြင္ အသက္အားျဖင့္- ၄၅ ႏွစ္ ေက်ာ္႐ံုမွ်သာ ႐ိွေသး၏။

အဂၤါသည္ ၁၂-တန္႔ဘာ၀တြင္ ရပ္တည္ျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ စရာတို႔ကို သိုသိပ္စြာ လုပ္ေဆာင္ တတ္ေသာ သဘာ၀ ကိုေဖၚျပေန၏။ အသက္ကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာ အဂၤါ အေနျဖင့္ ဒုဌာန ေခၚ ၁၂-တန္႔တြင္ ေနျခင္းသည္ အသက္ရွည္ႏိုင္စရာ အေထာက္အပံ့ နည္းပါးျခင္းလည္း ျဖစ္ေစပါ၏။

သို႔တင္မက- အဂၤါသည္ ၇-တန္႔ သခင္ ျဖစ္၏။ ၇-တန္႔သည္- အိမ္ေထာင္ေရး ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ- ဘာ၀ လည္းျဖစ္၏။ ကာမ သေဘာ- ဆက္ဆံမွဳ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဘာ၀လည္း ျဖစ္၏။ ၁၂-တန္႔သည္ ဆံုးရံွဳးျခင္း၊ ပ်က္စီးျခင္း၊ အေ၀းသို႔ လြင့္ပါးျခင္း ကို ေဖၚျပေသာ ဘာ၀လည္း ျဖစ္၏။ ၇-တန္႔ သခင္ ၁၂-တန္႔ တြင္ တည္ျခင္းသည္- အိမ္ေထာင္ဘက္ ႏွင့္ ေ၀းကြာ လြင့္ပါးျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အခ်က္ ျဖစ္သကဲ့သို႔- လွ်ိဳ႕၀ွက္ေသာ အိမ္ေထာင္ေရး ရွဳပ္ေထြးမွဳ ႐ိွႏိုင္စရာ ကိုလည္း ျပဆို၏။ အျခားျခားေသာ အခ်က္ အလက္မ်ားကပါ- ေထာက္ပံ့ ေပးေနပါက- အထက္ပါ အခ်က္တို႔ ပံုေပၚ လာပါေတာ့၏။ သို႔ေသာ္လည္း ၇-တန္႔ သခင္ ၁၂-တန္႔ တြင္ တည္သူတိုင္း ဤသို႔ ျဖစ္ရမည္ဟု ဆိုလိုရန္ မ႐ိွပါေပ။ ရပ္စ္ျပဴတင္ အတြက္မူ- မိမိ၏ အိမ္ေထာင္ကို စြန္႔ပစ္ထားခဲ့ျခင္း၊ အျခားျခားေသာ အိမ္ေထာင္႐ိွ အမ်ိဳးသမီး မ်ားႏွင့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ ပတ္သက္ေနျခင္း တို႔သည္ ကြက္တိ ျဖစ္ေန၏။

သူ၏ ဇာတာတြင္မူ- အထက္ပါ အခ်က္မ်ား ျဖစ္လာေစရန္ အေၾကာင္းျပဳ ပို႔ေဆာင္ေပးေနေသာ အခ်က္မ်ားစြာ တို႔ ႐ိွေနျခင္းကို စာဖတ္သူ အေနျဖင့္ ဆက္လက္ ဖတ္ရွဳယင္း ေတြ႕ျမင္လာမည္ ျဖစ္ပါ၏။

ဗုဒၶဟူး ၿဂိဳဟ္
၁၂-တန္႔ ဘာ၀ သခင္ ျဖစ္ေသာ-ဗုဒၶဟူး ၿဂိဳဟ္ သည္ မိတ္ျဖစ္ေသာ မကာရ ရာသီ (၃-တန္႔ ဘာ၀) တြင္တည္သည္။ န၀င္း စက္ အားျဖင့္ မကာရ န၀င္း ျဖစ္ကာ-စေန ပိုင္ေသာ ဥတၱရာသဠ္ နကၡတ္ ကိုစီးနင္း ထားသည္။ မူလ အင္အား အေနျဖင့္ -26% ႐ိွကာ၊ ၿဂိဳဟ္ဆိုး လႊမ္းမိုးမွဳ မ႐ိွပါ။

ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ -၃-တန္႔တြင္ ရပ္တည္ျခင္းျဖင့္ စကားေျပာေကာင္း၊ စာေရးေကာင္းသူျဖစ္ ႏိုင္ေသာ အခ်က္ ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆိုေသာ္ ဆက္ဆံေရးကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ၃-တန္႔တြင္- ႏွဳတ္မွဳ ေရးရာ ႏွင့္ ဥာဏ္ပိုင္းကို အစိုးရေသာ ဗုဒၶဟူး တည္ျခင္းေၾကာင့္- သူသည္ ပါးနပ္စြာ ေျပာဆို ႏိုင္သူ ျဖစ္၏။

သို႔ေသာ္လည္း ဗုဒၶဟူး ၿဂိဳဟ္ (တစ္နည္းအားျဖင့္) ၁၂-တန္႔ဘာ၀၏ မူလႀတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္သည္ ၃-တန္႔တြင္ တည္ျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ အမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံ ရာတြင္ သိုသိပ္ေသာ သေဘာ႐ိွ၍- က်င့္စဥ္ ဆိုင္ရာ ဘာသာေရး လုပ္ေဆာင္ပါက ထူးျခားေအာင္ျမင္ႏိုင္ေသာ အေနအထားလည္း ျဖစ္၏။ (ဘာသာေရး ဆိုသည္မွာ Spiritual Practice ကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)
မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ- ေနာက္ဆံုး ရလာသည္ အေနအထားက ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ လြန္စြာ အားနည္းျခင္း ျဖစ္၏။ ဤအခ်က္သည္- စဥ္းစား ခ်င့္ခ်ိန္ ဥာဏ္တို႔သည္ မူလ အားျဖင့္ အေနအထားေကာင္း ခဲ့ေသာ္လည္း- ေနာက္ဆံုးတြင္ ေပ်ာက္ဆံုး၍- ထင္ရာစိုင္းဘို႔ ျဖစ္လာေစေသာ အေနအထား ျဖစ္၏။ ဘုန္းႀကီး႐ူး အမည္တြင္ရျခင္းမွာ ဤဗုဒၶဟူးေၾကာင့္ ဟုပင္ ဆိုမလို ျဖစ္၏။

ၾကာသပေတး ၿဂိဳဟ္
၃-တန္႔ ဘာ၀ သခင္ ျဖစ္ေသာ-ၾကာသပေတး ၿဂိဳဟ္ သည္ ဥဒါသိမ္ ျဖစ္ေသာျပိႆ ရာသီ (၈-တန္႔ ဘာ၀) တြင္တည္သည္။ န၀င္း စက္ အားျဖင့္ သိဟ္ န၀င္း ျဖစ္ကာ-တနဂၤေႏြ ပိုင္ေသာ မိဂသီ နကၡတ္ ကိုစီးနင္း ထားသည္။ မူလ အင္အား အေနျဖင့္ -65% ႐ိွကာ၊ ၿဂိဳဟ္ဆိုး လႊမ္းမိုးမွဳ မ႐ိွပါ။

ၾကာသပေတး ၿဂိဳဟ္ အေနျဖင့္ သခင္ အျဖစ္ ပိုင္ဆိုင္ရာ- ၃-တန္႔ ဘာ၀ အလယ္မွတ္အား မူလ ရာဟု- မွ (-67.2) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။မူလ ကိတ္- မွ (-67.2) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။ ဤအခ်က္သည္ ၾကာသပေတးအား အင္အား နည္းပါးေစေသာ ထင္ရွားသည့္ အေၾကာင္း ျဖစ္၏။

တစ္ဆက္တည္းတြင္ ၾကာသပေတး ရပ္တည္ရာ- ၈-တန္႔ ဘာ၀ အလယ္မွတ္အား မူလ ၾကာသပေတး (၃-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ (85.4) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။

ၾကာသပေတးသည္ ပညာၿဂိဳဟ္၊ ကိုယ္က်င့္တရား ၿဂိဳဟ္ျဖစ္ၿပီး- ၄င္းသည္ ဒုဌာန ျဖစ္ေသာ မရဏ ဘာ၀ ၈-တန္႔တြင္ တည္ျခင္းသည္ ၾကာသပေတး၏ အင္အား ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္း ျဖစ္ၿပီး- တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္- ၈-တန္႔သည္ ေလာကီ ဂမၻီရ ပညာရပ္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳ၍- ၾကာသပေတးသည္ ပညာကို ကိုယ္စားျပဳျခင္းေၾကာင့္- ေလာကီ သိဒၶိပညာကို လိုက္စားေစျခင္းကိုလည္း ျဖစ္ေစ၏။ ကိုယ့္က်င့္တရား ပ်က္ေစေသာ ျဖစ္ရပ္ကို ျဖစ္မည္လား- ေလာကီ လွ်ိဳ႕၀ွက္ ဆန္းၾကယ္ ဂမၻီရ ပညာရပ္မ်ားကို တတ္ကၽြမ္းေစမည္လား ဆိုသည္ကလည္း- ဇာတာရွင္၏ တဏွာ ရာဂ ကို မက္တြယ္ တတ္မွဳ ႐ိွမ႐ိွ သေဘာ၊ (တနလၤာ ႏွင့္ ေသာၾကာ အေနအထား)၊ အသိဥာဏ္ စဥ္းစား ခ်င့္ခ်ိန္ ဆန္းစစ္ႏိုင္မွဳ ႐ိွမ႐ိွသေဘာ၊ (ဗုဒၶဟူး၏ အေနအထား)၊ သည္းခံ ေစာင့္စည္း၊ ခ်ိဳးျခံ ထိမ္းသိမ္းမွဳ ကို ကိိုယ္စားျပဳသည့္ စေနၿဂိဳဟ္ အေန အထားတို႔ စေသာ- အျခားျခားေသာ- အခ်က္မ်ားႏွင့္ပါ ေပါင္းစပ္ ပံုေဖၚေပးသြား၏။ (ဇာတာ တစ္ေစာင္ကို ေလ့လာ၍- မည္သည့္ ၿဂိဳဟ္မည္သည့္ ေနရာတည္ လွ်င္၊ မည္သို႔ ျဖစ္မည္။ မည္သည့္ ၿဂိဳဟ္က ျမင္လွ်င္ မည္သို႔ ျဖစ္မည္ဟု ပံုေသ အလြယ္မွတ္ျခင္း မ်ားအစား Integrated and Comprehensive တြဲဘက္ ေပါင္းစပ္ နားလည္ ရန္ လိုေၾကာင္းကို မ်ားစြာေသာ ေဆာင္းပါး တို႔တြင္ ရွင္းလင္း ခဲ့ၿပီး ျဖစ္၏။)

အဆိုပါ မူလ ၾကာသပေတး (၃-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) သည္ ၂-တန္႔ ဘာ၀ အလယ္မွတ္အား- ၉-တန္႔ အျမင္ (85.4) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။ သဘာ၀ ေသာမၿဂိဳဟ္ လည္း ျဖစ္၊ ကာရက ေသာမၿဂိဳဟ္လည္း ျဖစ္ေသာ ၾကာသပေတးသည္ ကဋဳမၸ ဘာ၀ ေခၚ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀ ေစေသာ ၂-တန္႔ကို လႊမ္းမိုးျခင္းသည္- ဇာတာရွင္၏ ဘ၀ ျမင့္မား ျခင္း ျဖစ္ေစသျဖင့္- လယ္သမား မ်ိဳး႐ိုး၊ အတန္းပညာ မဲ့သူ တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ္လည္း- မင္းဆရာ ျဖစ္သည္ကို လက္ေတြ႕ ျမင္ႏိုင္၏။

ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ -၈-တန္႔တြင္ ရပ္တည္ျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ အျပစ္တို႕ကို က်ဴးလြန္တတ္ ေသာ အေနအထား တစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း အသက္႐ွည္မွဳကို အေထာက္ အကူ ျပဳေစေသာ အေနအထားလည္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၈-တန္႔ ဘာ၀ကို အေသးစိတ္ ေလ့လာ လိုက္ပါမူ- ထိုအခ်က္ေလး တစ္ခုမွ အပ - အင္အား အေျခခံ မ႐ိွျခင္း၊ အဂၤါ ႏွင့္ စေန တို႔ အေျခအေန အားမဲ့ ေနျခင္းသည္ အသက္တိုေစျခင္းကို ျဖစ္ေစေတာ့၏။

၃-တန္႔ဘာ၀၏ မူလႀတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ အေနျဖင့္ သည္ ၈-တန္႔တြင္ တည္ျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္တြင္ အေျခအေန တစ္ရပ္တြင္ ကိုယ္က်ိဳးမဘက္ တာ၀န္ယူ ထမ္းေဆာင္ လိုေသာ စိတ္ဓါတ္ေကာင္း အခံ႐ိွသည္။ သို႔ေသာ္ လည္း တစ္ဘက္တြင္- အထိမခံ ေ႐ႊပန္းကန္ လူမ်ိဳးျဖစ္၍ သူမ်ားက ေ၀ဘန္ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းကို ခံရပါက ဆတ္ဆတ္ မခံႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္တတ္သည္။ ၄င္း အေနျဖင့္- ၾသဇာ ႀကီးမားခ်ိန္တြင္ ၄င္းအား မေကာင္းေျပာသူ၊ ေ၀ဘန္ သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးရန္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ လံုျခံဳေရး မ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ကို ေတြ႕ရ၏။

ေသာၾကာ ၿဂိဳဟ္
၁-တန္႔ (လဂ္) သခင္ ျဖစ္ေသာ-ေသာၾကာ ၿဂိဳဟ္ သည္ မိတ္ျဖစ္ေသာ မကာရ ရာသီ (၄-တန္႔ ဘာ၀) တြင္တည္သည္။ န၀င္း စက္ အားျဖင့္ တနလၤာ ပိုင္ေသာ ကရကဋ္ န၀င္း ျဖစ္ကာ-တနလၤာ ပိုင္ေသာ သရ၀ဏ္ နကၡတ္ ကိုစီးနင္း ထားသည္။ မူလ အင္အား အေနျဖင့္ 295% ႐ိွကာ၊ ၿဂိဳဟ္ဆိုး လႊမ္းမိုးမွဳ မ႐ိွပါ။ (ဤေနရာတြင္လည္း- ေသာၾကာ ႏွင့္ တနလၤာ၏ ဆက္စပ္မွဳကို ေတြ႕ရျပန္ပါ၏။ န၀င္းစက္တြင္ ေသာၾကာ ႏွင့္ တနလၤာ ပူးကပ္ေနသည္ကိုလည္း ျမင္ႏိုင္၏။ စိတ္ခံစားမွဳ- သာယာမွဳ ကာမဂုဏ္ စည္းစိမ္ ဆက္စပ္မွဳကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ လဂ္သခင္ အင္အား ႀကီးေသာ္လည္း- အသက္ကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာ အျခား အေျခအေနမ်ား ပ်က္စီး ေနျခင္းသည္ အသက္႐ွည္မွဳကို အေထာက္အကူ မျပဳသည္ကို ျမင္ရပါ၏။)

ရာသီ စက္တြင္ လည္း- မူလ ေသာၾကာ ၿဂိဳဟ္ (၁-တန္႔ (လဂ္) ၏ သခင္) အားမူလ တနလာၤ (၁၀-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ (97.5) % ျဖင့္ အံသာ အလြန္ နီးစပ္စြာ ပူးကပ္ လႊမ္းမိုးထားၿပီး စႏၵရ- သုကၠရ ေယာဂ ကို ဖန္တီး ထား၏။ ေသာၾကာအား- မူလ ၾကာသပေတး (၃-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ (61.3) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။ ၃-တန္႔သည္- လုပ္လိုေသာ ကိစၥကို လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္တတ္ေသာ သဟဇ ဘာ၀၊ ရဲတင္းမွဳကို ေပးသည္ကို နားလည္လွ်င္- စိတ္ခံစားမွဳ၊ ကာမဂုဏ္ ရမၼက္၊ အေကာင္ အထည္ျဖစ္ေပၚေအာင္ လုပ္ေဆာင္မွဳ တို႔ ဆက္စပ္ ပတ္သက္ေနသည္ကို ျမင္ရ၏။

လဂ္သခင္ ၾကာသပေတး ပိုင္ဆိုင္ရာ- ၁-တန္႔ ဘာ၀ (လဂ္) ၏ အလယ္မွတ္အား မူလ ရာဟု- မွ (-67.2) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။ ရာဟုသည္- လွည့္ပတ္ တတ္ေသာ- ပါးနပ္ေသာ ၿဂိဳဟ္ ျဖစ္ၿပီး- လဂ္အား လႊမ္းမိုး ထားျခင္းသည္ ဇာတာရွင္အား ပါးနပ္မွဳ ကို ေပး၏။ သို႔ေသာ္ အျခားျခား ေသာ အေျခအေန မ်ား မေကာင္းသူတို႔ အတြက္မူ- မထင္မွတ္ ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ အသက္ အႏၱရယ္ ႀကံဳျခင္း၊ ဘ၀ အေနအထား ႐ုတ္ခ်ည္း ေျပာင္းလဲျခင္းကို ေပး၏။

ေသာၾကာၿဂိဳဟ္အေနျဖင့္ ၄-တန္႔ဘာ၀တြင္ ရပ္တည္ျခင္း သည္ ဇာတာ႐ွင္အား ခ်မ္းသာ ျပည့္စံုျခင္းကို ျဖစ္ေစေသာ အေနအထားတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။

စေန ၿဂိဳဟ္
၅-တန္႔ ဘာ၀ သခင္ ျဖစ္ေသာ-စေန ၿဂိဳဟ္ သည္ ဥဒါသိမ္ ျဖစ္ေသာဓႏု ရာသီ (၃-တန္႔ ဘာ၀) တြင္တည္သည္။ န၀င္း စက္ အားျဖင့္ ကရကဋ္ န၀င္း ျဖစ္ကာ-တနလၤာ ပိုင္ေသာ မူလ နကၡတ္ ကိုစီးနင္း ထားသည္။ မူလ အင္အား အေနျဖင့္ -108% ႐ိွေနေတာ့၏။ အသက္ရွည္မွဳကို အစိုးရေသာ စေန ၿဂိဳဟ္ အႏွဳတ္ အင္အားျပေနျခင္းကား- အသက္ရွည္ႏိုင္မွဳကို ပ်က္စီးေစေသာ အဓိက အခ်က္ တစ္ရပ္ ျဖစ္၏။

စေနၿဂိဳဟ္သည္ ၃-တန္႔ဘာ၀တြင္ တည္ေနျခင္း ျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ အပင္ပန္းခံ စြန္႔စားလိုေသာ စ႐ိုက္႐ိွတတ္သည္။ ႏွဳတ္နည္း ေစတတ္၏။ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံ ေျပာဆိုရာတြင္ သတိထား၍ ေတာ္႐ံုတန္႐ံုျဖင့္ စကား မထြက္တတ္ေသာ သူမ်ိဳး ျဖစ္၏။

၅-တန္႔ဘာ၀၏ မူလႀတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္သည္ ၃-တန္႔တြင္ တည္ျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္ အေနျဖင့္ ပညာရပ္ ကို သံုးရေသာ လုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္၏။

ဆက္လက္၍- စေနၿဂိဳဟ္ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အပူးအျမင္ လႊမ္းမိုးမွဳတို႔ကို ၾကည့္ပါမူ-

မူလ စေန ၿဂိဳဟ္ (၅-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) အား- မူလ အဂၤါ (၇-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ (92.5) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။ စြဲလမ္း တပ္မက္မွဳ ႏွင့္ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ ေဖၚမွဳ (အဂၤါ) ဆက္စပ္ေနပံု ကို ျမင္ရ၏။ မိုးတား စနစ္တြင္- ၅-တန္႔ဘာ၀ အား စြဲလမ္းမွဳ အေနျဖင့္ သံုးစြဲပါသည္။
စေနၿဂိဳဟ္ အေနျဖင့္ သခင္ အျဖစ္ ပိုင္ဆိုင္ရာ- ၅-တန္႔ ဘာ၀ အလယ္မွတ္အား မူလ ရာဟု- မွ (-67.2) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။ ဤအခ်က္သည္ကား- မထင္မွတ္ေသာ ျဖစ္ရပ္ျဖင့္ အသက္ ဆံုး႐ံွဳး ႏိုင္ေသာ အေျခအေန တစ္ရပ္ ျဖစ္၏။

ရာဟု ၿဂိဳဟ္
ရာဟု ၿဂိဳဟ္ သည္ ျဖစ္ေသာ ေမထုန္ ရာသီ (၉-တန္႔ ဘာ၀) တြင္တည္သည္။ န၀င္း စက္ အားျဖင့္ မိန္ န၀င္း ျဖစ္ကာ-ၾကာသပေတး ပိုင္ေသာ အျဒ နကၡတ္ ကိုစီးနင္း ထားသည္။ မူလ အင္အား အေနျဖင့္ -101% ႐ိွကာ၊ ကိတ္မွ အပ ၿဂိဳဟ္ဆိုး လႊမ္းမိုးမွဳ မ႐ိွပါ။

ရာဟုသည္ မိမိသြားေရာက္ ရပ္တည္ရာ ျဖစ္ေသာ ၉-တန္႔ ဘာ၀ အလယ္မွတ္အား (-67.2) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုး ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ မူလ ကိတ္- မွ (-67.2) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုး အျမင္ျပဳထားျခင္း ျဖင့္ ၉-တန္႔ ဘာ၀သည္ ပ်က္စီးေသာ အေျခအေန သို႔ ေရာက္႐ိွသြားေတာ့၏။

၉-တန္႔ ဘာ၀ ေခၚ သုဘ ဘာ၀သည္ မဂၤလာ အျဖာျဖာ ႏွင့္ ကိုယ့္က်င့္တရား၊ အေတြးအေခၚ၊ ျမင့္ျမတ္ ေသာ ဘာသာေရးကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ဘာ၀ ျဖစ္၏။ ဤဘာ၀ ပ်က္စီး သြားျခင္း၊ စိတ္ ႏွင့္ ကာမဂုဏ္ ခံစားမွဳ ဆက္စပ္ ပတ္သက္ေနျခင္း၊ ခ်င့္ခ်ိန္မွဳ အားနည္းျခင္း တို႔သည္- မသင့္ေတာ္ေသာ လုပ္ရပ္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေသာ လူမုန္းမ်ားသည့္ လူတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာေရး အတြက္- ႀကီးစြာေသာ ပံ့ပိုးမွဳ ျဖစ္သြားေစေတာ့၏။

ကိတ္ ၿဂိဳဟ္
ကိတ္ ၿဂိဳဟ္ သည္ ျဖစ္ေသာ ဓႏု ရာသီ (၃-တန္႔ ဘာ၀) တြင္တည္သည္။ န၀င္း စက္ အားျဖင့္ ဗုဒၶဟူးပိုင္ ကန္ န၀င္း ျဖစ္ကာ-ဗုဒၶဟူး ပိုင္ေသာ ျပဳဗၺာသဠ္ နကၡတ္ ကိုစီးနင္း ထားသည္။ မူလ အင္အား အေနျဖင့္ -83% ႐ိွကာ၊ ရာဟု မွ အပ ၿဂိဳဟ္ဆိုး လႊမ္းမိုးမွဳ မ႐ိွပါ။
မူလ ကိတ္ ၿဂိဳဟ္ အားမူလ အဂၤါ (၇-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ (75.7) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။
၇-တန္႔ ဘာ၀ အလယ္မွတ္အား မူလ ကိတ္- မွ (-67.2) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။

ကိတ္သည္- ဘာသာေရး ကို အစိုးရ၍- ႐ုပ္၀တၳဳတို႔ကို ပ်က္စီးေစ ေသာ အစြမ္း႐ိွေသာ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္၏။ ထိုၿဂိဳဟ္သည္- အင္အား နည္းေသာ ဗုဒၶဟူးပိုင္- န၀င္း ႏွင့္ နကၡတ္ကို စီးနင္းထားျခင္း - ကာမဂုဏ္ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ၇-တန္႔ လည္းျဖစ္၊ လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္ေသာ အဂၤါ၏ အျမင္ကို ရထားျခင္းကား- ဇာတာရွင္ကို အမ်ားသိေသာ ရပ္စ္ျပဴတင္ ဘ၀ သို႔ ေရာက္ေစျခင္း၏ ေနာက္ထပ္ အေၾကာင္း တစ္ခု ျဖစ္လာျပန္ပါ၏။

ရပ္စ္ျပဴတင္၏ ဘ၀ ကံၾကမၼာ အနိမ့္ အက် စစ္ေဆးျခင္း။

ရပ္စ္ျပဴတင္ ၈-ႏွစ္ အ႐ြယ္တြင္ ေရနစ္၍- ေသမလို ျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ သူ၏ အကို ျဖစ္သူ ေသဆံုးသြားခဲ့၏။ အထက္တြင္ ေဖၚျပထားေသာ ဂရပ္ကို ျပန္ၾကည့္ပါက- ထိုကာလ သည္ ရာဟု ထူလ၊ ရာဟု အႏၲရ၊ ရာဟု ျပတႏၲရ ျဖစ္ေသာ- ၁၈၇၉-ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၈-ရက္မွ၊ ၁၈၈၀ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၃- ရက္ေန႔ အတြင္း ကာလ ျဖစ္ေန၏။

သဘာ၀ ပါပ ႏွင့္ ကာရက ပါပၿဂိဳဟ္ ျဖစ္ေသာ ရာဟု ၏ ထိုးေမႊခ်က္ကို ဇာတာရွင္ အသက္ ၈-ႏွစ္ ေက်ာ္ ၉-ႏွစ္ မတိုင္မွီတြင္ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္၏။

ရပ္စ္ျပဴတင္ ၁၆-ႏွစ္ အ႐ြယ္တြင္ ရာဟု ထူလ -ဗုဒၶဟူး အႏၱရ ဒႆာ စားခဲ့၏။ ရာဟုသည္ ၿဂိဳဟ္ဆိုး ျဖစ္သကဲ့သို႔- ဗုဒၶဟူးသည္ အင္အား ပမာဏ အႏွဳတ္ျပေနသည့္ ၿဂိဳဟ္ ျဖစ္၏။ ဤကာလ အတြင္းတြင္- အမ်ိဳးသမီး မ်ားမွ လွည့္ပါတ္ ၀ိုင္း႐ိုက္ျခင္းကို ခံစားရျခင္း သည္- ဇာတာရွင္ ကံၾကမၼာ နိမ့္က် ေနခဲ့ရျခင္းကို ျပဆိုေနျခင္းသာမက- ထို အင္အား နည္းေသာ ဗုဒၶဟူး ဒႆာ ကာလမ်ားသည္ လည္း ဇာတာရွင္ အတြက္ မေကာင္းေသာ ကာလမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းကို ျပဆိုေန၏။

ဇာဘုရင္ မင္းျမတ္၏ ဒိုင္ယာရီ မွတ္တမ္း အရ- ရပ္စ္ျပဴတင္ သည္ ဇာဘုရင္၊ မိဘုရားႀကီး တို႔ႏွင့္ ပထမဆံုး ေတြ႕ဆံုခဲ့ခ်ိန္မွာ- ၁၉၀၅-ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၁-ရက္ ညေန ၄း၀၀ တြင္ Peterhof ၌ ျဖစ္၏။ ၁၉၀၅-ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၂-ရက္မွ စ၍ ရပ္ျပဴတင္၏ ဇာတာသည္ ၾကာသပေတး ထူလ- ေသာၾကာ အႏၲရ ဒႆာ သို႔ ေျပာင္းသြား၏။ တစ္နည္း အားျဖင့္ ဆိုေသာ္- ဇာဘုရင္၊ မိဘုရားႀကီး တို႔ႏွင့္ စတင္ေတြ႕႐ိွေသာ ေန႕ရက္တြင္ - ၾကာသပေတး ထူလ အတြင္း၊ ကိတ္ အႏၱရ ဒႆမွ ေသာၾကာ အႏၱရ ဒႆာ သို႔ ေျပာင္းလဲ ေရာက္႐ိွသြားေသာ 22/7/1905 မွ 31/12/1905 အတြင္း ျဖစ္၏။
မိုးတား အင္အား အရ ၂၉၅% အထိ ႐ိွေသာ ေသာၾကာ အႏၲရ ကာလ အတြင္း- ကံၾကမၼာ၏ တစ္ဆစ္ခ်ိဳး အေျပာင္းအလဲကို ဂရပ္မ်ားက ထင္ရွားစြာ ေဖၚျပေနေတာ့၏။

ဆက္လက္၍ ေလ့လာၾကမည္မွာ- ရပ္စ္ျပဴတင္ အား ပထမ အႀကိမ္ လုပ္ၾကံမွဳ ႏွင့္ ဒုတိယ ႏွင့္ ေနာက္ဆံုး အႀကိမ္ လုပ္ၾကံမွဳတို႔ကို- ဒႆာ၊ ေကာဇာ အေနအထား တို႕ျဖင့္ အေသးစိတ္ ဆန္းစစ္ ေလ့လာ ထားခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။

ပထမ အႀကိမ္ လုပ္ၾကံျခင္း ခံရခ်ိန္။
ဟီအြန္ နီယာ ဂူေဆးဗာ ဆိုသူ အမ်ိဳးသမီး ၏ လုပ္ၾကံျခင္းကို ခံရစဥ္က- ၁၉၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၈ ေန႔ ျဖစ္ခဲ့၍- သမိုင္းပညာရွင္ အခ်ိဳ႕အၾကား အနည္းငယ္ ကြာျခားမွဳ ႐ိွ၏။
ဤေန႕သည္- စေန ထူလ၊ စေန အႏၲရ၊ ဗုဒၶဟူး ျပတႏၲရ ကာလ ျဖစ္၏။ ဇာတာရွင္၏ မူလ စေနသည္လည္းေကာင္း၊ ဗုဒၶဟူး သည္ လည္းေကာင္း အႏွဳတ္ျပေသာ အင္အား ျဖစ္သည္ကို အထက္တြင္ သိျမင္ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္၏။

ဤကာလတြင္ ေကာဇာၿဂိဳဟ္တို႕မွ မူလၿဂိဳဟ္တို႔အား လႊမ္းမိုးထားပံုမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္၏။

(ေကာဇာ ဇာတာ ရာသီစက္ အားျဖင့္) 28/06/1914 ေန႔ - ေကာဇာၿဂိဳဟ္မ်ား မွ မူလဘြားၿဂိဳဟ္မ်ား အေပၚ လႊမ္းမိုးမွဳ အားျဖင့္-

မူလ တနဂၤေႏြ ၿဂိဳဟ္အား ေကာဇာ ဗုဒၶဟူး (H12 ၏ သခင္) မွ (-72.6) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။
အင္အားနည္းေသာ ၁၂-တန္႔ သခင္ မူလ ဗုဒၶဟူး ၿဂိဳဟ္အား ေကာဇာ ဗုဒၶဟူး မွ (-62.6) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။

မူလ ရာဟု ၿဂိဳဟ္အား ေကာဇာ ရာဟု- မွ (-83.6) % ျဖင့္၊ မူလ ကိတ္ ၿဂိဳဟ္အား ေကာဇာ ကိတ္ မွ (-83.6) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။ ဤအခ်က္သည္- ရန္သူ၏ အလစ္တိုက္ခိုက္မွဳ၊ မထင္မွတ္ပဲ ဒုကၡ ေတြ႕တတ္မွဳ တို႔ကို ေဖၚျပေသာ အေနအထား ျဖစ္သည္။

လဂ္သခင္ ျဖစ္ေသာ -မူလ ေသာၾကာ ၿဂိဳဟ္အား ေကာဇာ ေသာၾကာ (H1 ၏ သခင္) မွ (82.8) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားျခင္း၊ အသက္ရွည္မွဳ ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ မူလ စေန ၿဂိဳဟ္အား ေကာဇာ တနဂၤေႏြ (H11 ၏ သခင္) မွ (98.5) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားျခင္း၊ စန္းေခၚ မူလ တနလာၤ ၿဂိဳဟ္အား ေကာဇာ ေသာၾကာ (H1 ၏ သခင္) မွ (71) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားျခင္း၊ အသက္ကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာ ၃-တန္႔ သခင္ ျဖစ္သည့္- မူလ ၾကာသပေတး ၿဂိဳဟ္အား ေကာဇာ ၾကာသပေတး မွ (69.4) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုး ေပးထား တို႔သည္- ဇာတာရွင္ အေနျဖင့္ အသက္မဆံုးေစျခင္းကို ျဖစ္ေစေသာ အေနအထား ျဖစ္ပါသည္။

သို႔တင္မက- ဇာတာ၏ ဘာ၀ အလယ္မွတ္မ်ားအား- ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္ဆိုးတို႔၏ တိုက္ခိုက္ ဖ်က္ဆီးမွဳ - ဤရက္ပိုင္းတြင္ မ႐ိွေသးျခင္းသည္လည္း- ထိုစဥ္က အသက္ရွင္ခြင့္ ရခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ပါ၏။

(ေကာဇာ ဇာတာ ရာသီစက္ အားျဖင့္) 28/06/1914 ေန႔ - ေကာဇာၿဂိဳဟ္မ်ား မွ မူလဘြား ဘာ၀ မ်ား အေပၚ လႊမ္းမိုးမွဳ အားျဖင့္-
ဒုတိယ ႏွင့္ ေနာက္ဆံုး အႀကိမ္ အၿပီးသတ္ လုပ္ၾကံျခင္း ခံရခ်ိန္။
29/12/1916 ေန႔သည္- ေပ်ာက္ေစ ဘုန္းႀကီး ရပ္စ္ျပဴတင္ တစ္ေယာက္- အသက္ေပ်ာက္ခဲ့ရေသာ ေန႔ျဖစ္၏။
ဒႆာ စစ္ေဆးလိုက္ေသာ အခါ တြင္ ထိုရက္သည္- စေန ထူလ၊ ဗုဒၶဟူး အႏၲရ၊ ဗုဒၶဟူး ျပတႏၲရ ျဖစ္ေန၏။ အားနည္းေသာ ဗုဒၶဟူး ဒႆာ ကာလသည္ ရပ္စ္ျပဴတင္ အတြက္ ကံၾကမၼာ ညံ့ဖ်င္းေသာ ကာလ ျဖစ္သည္ကို အထက္ပါ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ျပန္လည္ ၾကည့္ႏိုင္၏။ အႏၱရ ဒႆာသည္ ဒႆာ ၃-ဆင့္တြင္ အထင္ရွားဆံုး ျဖစ္ေစသည့္ ဒႆာလည္း ျဖစ္၏။
ထိုမွ် မကေသး ဗုဒၶဟူးသည္ ဒုဌာန ဘာ၀ ျဖစ္ေသာ ၁၂-တန္႔ ဘာ၀၏ သခင္ၿဂိဳဟ္ ျဖစ္၏။ (မိုးတား စနစ္တြင္ သခင္ ႏွင့္ အိမ္ရွင္ၿဂိဳဟ္ကို ခြဲျခား သံုးစြဲပါသည္။)
ဆက္လက္၍- ထိုေန႕ရက္တြင္ တည္ေနေသာ ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္မ်ား၏ လႊမ္းမိုးမွဳ တို႔ကို ေလ့လာၾကည့္ပါစို႔။

(ေကာဇာ ဇာတာ ရာသီစက္) 29/12/1916 ေန႔ - ေကာဇာၿဂိဳဟ္မ်ား မွ မူလဘြားၿဂိဳဟ္မ်ား အေပၚ လႊမ္းမိုးမွဳ အားျဖင့္-
မူလ တနဂၤေႏြ ၿဂိဳဟ္အား ေကာဇာ စေန (H5 ၏ သခင္) မွ (78.1) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။
မူလ ဗုဒၶဟူး ၿဂိဳဟ္အား ေကာဇာ အဂၤါ (H7 ၏ သခင္) မွ (87) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။ေကာဇာ ဗုဒၶဟူး (H12 ၏ သခင္) မွ (-93.9) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။မူလ ဗုဒၶဟူး ၿဂိဳဟ္အား ေကာဇာ ရာဟု- မွ (-76.6) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။ေကာဇာ ကိတ္- (မွ -76.6) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။
မူလ စေန ၿဂိဳဟ္အား ေကာဇာ တနဂၤေႏြ (H11 ၏ သခင္) မွ (93.1) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။
မူလ ရာဟု ၿဂိဳဟ္အား ေကာဇာ တနဂၤေႏြ (H11 ၏ သခင္) မွ (74.8) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။
မူလ ကိတ္ ၿဂိဳဟ္အား ေကာဇာ တနဂၤေႏြ (H11 ၏ သခင္) မွ (74.8) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။

ဇာတာရွင္၏ ဗုဒၶဟူးသည္ ဆံုး႐ံွဳးျခင္း၊ ပ်က္စီးျခင္း တို႔ကို ျဖစ္ေစေသာ ၁၂-တန္႔ သခင္ ျဖစ္ကာ- မူလ ဇာတာတြင္ အလြန္အမင္း အားနည္းေန၏။ ၄င္းအား ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္ဆိုးမ်ားက တစ္ၿပိဳင္တည္း စုေပါင္း လႊမ္းမိုး တိုက္ခိုက္လိုက္ျခင္း၊ အျခားေသာ အေထာက္အကူမ်ား ေျပာပေလာက္ေအာင္ မရထားျခင္း၊ ထိုကာလ၏ ဒႆာမွာလည္း- စေန ထူလ၊ ဗုဒၶဟူး အႏၲရ၊ ဗုဒၶဟူး ျပတႏၲရ ျဖစ္ေနျခင္း (တစ္နည္းအားျဖင့္ အားနည္းေသာ ၁၂-တန္႔ သခင္ ဗုဒၶဟူး၏ အႏၲရ ႏွင့္ ျပတႏၲရ ဒႆာ ျဖစ္ေနျခင္း)- တို႔သည္- ဇာတာရွင္ အတြက္ အဆိုးဆံုးေသာ ဆံုး႐ံွဳးမွဳကို ျပဆိုေန၏။

ဆိုး႐ြားေသာ ျဖစ္ရပ္တို႔သည္- တစ္ခ်က္ေကာင္း၊ ႏွစ္ခ်က္ေကာင္း ျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းမိ်ဳး မဟုတ္ပဲ- ၿဂိဳဟ္အားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘာ၀ အားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဒႆာ အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဆံုခ်က္က် ျခင္း- ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေလ့ ႐ိွသည္ကိုလည္း- ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားေသာ ဘာ၀ မ်ားကို စစ္ေဆးမွဳ အရ ျမင္ႏိုင္ပါေသးသည္။

(ေကာဇာ ဇာတာ ရာသီစက္) 29/12/1916 ေန႔ - ေကာဇာၿဂိဳဟ္မ်ား မွ မူလဘြား ဘာ၀ မ်ား အေပၚ လႊမ္းမိုးမွဳ အားျဖင့္-

၁-တန္႔ (လဂ္) ဘာ၀ အလယ္မွတ္အား ေကာဇာ ကိတ္ (- ၏ သခင္) မွ (-60.7) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။
၃-တန္႔ ဘာ၀ အလယ္မွတ္အား ေကာဇာ ရာဟု (- ၏ သခင္) မွ (-60.7) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။ေကာဇာ ကိတ္ (- ၏ သခင္) မွ (-60.7) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။
၅-တန္႔ ဘာ၀ အလယ္မွတ္အား ေကာဇာ ကိတ္ (- ၏ သခင္) မွ (-60.7) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။
၇-တန္႔ ဘာ၀ အလယ္မွတ္အား ေကာဇာ ရာဟု (- ၏ သခင္) မွ (-60.7) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။
၉-တန္႔ ဘာ၀ အလယ္မွတ္အား ေကာဇာ ရာဟု (- ၏ သခင္) မွ (-60.7) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။ေကာဇာ ကိတ္ (- ၏ သခင္) မွ (-60.7) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။
၁၁-တန္႔ ဘာ၀ အလယ္မွတ္အား ေကာဇာ ရာဟု (- ၏ သခင္) မွ (-60.7) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။

ဘာ၀မ်ားစြာ အား- ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္ဆိုး မ်ားမွ တစ္ၿပိဳင္တည္း လႊမ္းမိုး ဖ်က္ဆီးထားသည္ကို ထင္ရွားစြာ ျမင္ရ၏။

ရပ္စ္ျပဴတင္ ၏ ဘ၀ ျဖစ္ရပ္မွ ေပးေသာ သင္ခန္းစာ-

ရပ္စ္ျပဴတင္သည္- တစ္ေခတ္ တစ္ေယာက္ ထူးျခားသူ တစ္ဦး ျဖစ္၏။ သမိုင္းတြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ္လည္း- ေကာင္းေသာ ေက်ာ္ၾကားျခင္းေတာ့ မဟုတ္။

သူ၏ အစြမ္းကို - အသံုးခ်၍- ၾသဇာ အာဏာ၊ လာဘ္လာဘ တို႔ကို ရယူခဲ့သည္သာမက- မ်ားစြာေသာ အမ်ိဳးသမီး မ်ားႏွင့္ ေဖါက္ျပန္ခဲ့မွဳမ်ားက- သူ႕အား လူ႔အမ်ား၏ မုန္းတီး ျခင္းကို ရေစခဲ့၏။

ထိုမွ် မကေသး- ထိုသို႔ေသာ အစြမ္းတစ္ခုခု ႐ိွသူကို- သူေတာ္စင္ တစ္ဦးသဘြယ္ အိမ္ဦးခန္းတင္ ကိုးကြယ္မိသျဖင့္- ဇာဘုရင္ ႏွင့္ မိဘုရားႀကီး တို႔သည္ ျပည္သူ႔ အမုန္းကို ရခဲ့၏။ အမုန္းတရားတို႔ ၏ ေနာက္ကြယ္မွ- ၾကပ္တည္းမွဳ တို႔ ေပါက္ကြဲလာေသာ အခါ- သမိုင္း၀င္ ေတာ္လွန္ေရးႀကီး ေပၚေပါက္ခဲ့ရ၏။
မင္းသားေလး ေသြးမတိတ္ေသာ ေရာဂါကို သက္သာေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္ေသာ္လည္း- ထိုမင္းသားေလး၏ အသက္သာမက- ဇာဘုရင္၊ မိဘုရားႀကီး တို႔အပါအ၀င္ မ်ားစြာေသာ သူတို႔၏ အသက္ဆံုး႐ံွဳးခဲ့ရ၏။
အစြမ္းကို အသံုးခ်၍- ေစာင့္စည္းမွဳ မ႐ိွခဲ့သူ၏ ေနာက္ဆံုး ခရီးသည္ မေကာင္းသကဲ့သို႔- အစြမ္းတစ္ခုခု ႐ိွသူကို သူေတာ္စင္ ထင္မွတ္ကာ ကိုးကြယ္ခဲ့သူတို႔သည္လည္း ဘ၀ကူး မလွခဲ့ရပါေပ။

စာဖတ္သူတို႔ အား ဤေဆာင္းပါးမွ အသိဥာဏ္ တစ္ခုခု ေပးစြမ္းႏိုင္မည္ဟု ယူဆမိပါသည္။

အားလံုး ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ
ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post

2 comments:

ကိုပခန္း said...

ရာဟုနဲ႔ကိတ္ကို အျခားအကူအညီမရွိတာမို႔ မူလသဘာ၀အားျဖင့္ဆိုးၾကတာရယ္၊ လဂ္အံသာနဲ႔နီးေတာ့ အတန္႔အေတာ္မ်ားမ်ားကို ဖ်က္ဆီးၾကတာရယ္ေၾကာင့္ သာမန္ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္ဘ၀ကေန ေသြဖယ္သြားရတယ္လို႔ အၾကမ္းဖ်ဥ္းယူဆလို႔ ရမလားဆရာ။ ရာဟုနဲ႔ကိတ္ လဂ္အံသာနဲ႔ ေ၀းသူေတြဟာ ဘ၀တည္ၾငိမ္တာကုိ ေတြ႔ရတတ္ၿပီး၊ ရာဟုကိတ္ လဂ္အံသာနဲ႔နီးေပမယ့္ အျခားၿဂိဳဟ္မ်ားသူတို႔အေပၚလႊမ္းရင္ေတာ့ ဘ၀အတက္အက် ပိုျပင္းထန္တာကို ေတြ႔ရတတ္လို႔ပါဆရာ။ ဒီဇာတာရဲ႕ စစ္ေဆးခ်က္ေတြကို အထပ္ထပ္ဖတ္ေနပါတယ္ဆရာ။ မွတ္သားစရာေတြမ်ားလွပါတယ္ခင္ဗ်။

ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား) said...

ကိုပခန္းေရ၊
ရာဟု နဲ႕ ကိတ္ ဟာ- ရပ္တည္မွဳ ေကာင္းမယ္။ အျခားျခားေသာ ေကာင္းေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ားရဲ႕ အေထာက္အပံ့ အကူအညီ ဆက္စပ္မွဳကို ရထားမယ္ ဆိုယင္- အက်ိဳးေပး ႏိုင္တဲ့ ၿဂိဳဟ္မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေပမယ့္- ဒီလို အေနအထားေတြ မ႐ိွထားယင္ေတာ့- အဆိုးေပးေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ားပါပဲ။ ရာဟု နဲ႕ ကိတ္ အံသာ ေ၀းသူေတြ- ဟာ ဘ၀ တည္ညိမ္ျခင္း၊ ၄င္းတို႔ နဲ႕ လဂ္အံသာ နီးစပ္သူမ်ား အဘို႔ ဘ၀ အတက္အက် ျပင္းထန္ျခင္း၊ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ အေကာင္းအဆိုးမ်ား ရ႐ိွတတ္ျခင္း ဆိုတာ မွန္ပါတယ္။

Post a Comment