Wednesday, January 11, 2012

၂၀၁၂-ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ သုေတသန။ အပိုင္း (၂)

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဇာတာ ၂-မ်ိဳး။
(ႏိုင္ငံေရး ေဗဒင္ ႏွင့္ မိုးတား ၏ ရပ္တည္ခ်က္ တို႔ကို “၂၀၁၂-ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ သုေတသန။ အပိုင္း (၁)” တြင္ ဖတ္႐ွဳ ႏိုင္ပါသည္။)

ေနာက္ပါ ယွဥ္တြဲ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားတြင္- လက္႐ိွ အမ်ားလက္ခံထားၾကေသာ ဇန္န၀ါရီလ ၄-ရက္၊ နံနက္ ၄း၂၀ ဇာတာအား “အလံတင္၊ အလံခ် ဇာတာ” ဟု အမည္ေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာ စာတမ္း အက္ဥပေဒ အရ၊ ဇန္န၀ါရီလ ၄-ရက္သို႔ ေရာက္ေရာက္ခ်င္းကာလ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ၃-ရက္ေန႔ ည ၁၂-ဇာတာ အား “လြတ္လပ္ေရး ဥပေဒ ဇာတာ” ဟု - စာဖတ္သူမ်ား ခြဲျခား ႏိုင္ေအာင္ အမည္ေပးထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံ အတြက္ အေရးအႀကီးဆံုး ကိစၥ တစ္ခုျဖစ္သျဖင့္- ပထမဆံုး လြတ္လပ္ေရး အခမ္းအနားကို မဂၤလာ အခ်ိန္ကို- ေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည့္ ျမန္မာ နကၡတ္ ပညာရွင္ႀကီးမ်ား၏ ေစတနာ ႏွင့္ အားထုတ္မွဳ အေၾကာင္းကို ျမန္မာ နကၡတ္ ပညာရွင္ႀကီးမ်ား အယူအဆ။ (၂) ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ဇာတာ  ေဆာင္းပါးတြင္ ေဖၚျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားသည္မွာ-လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာ စာတမ္း အက္ဥပေဒ အရ- ျမန္မာ ႏိုင္ငံအား- 

(1) “On the appointed day, Burma shall become an independent country, neither forming part of His Majesty's dominions nor entitled to His Majesty's protection”. “သတ္မွတ္ထားေသာ ေန႔တြင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္- အဂၤလန္ ဘုရင္ မင္းျမတ္၏ ဒိုမီနီယမ္ ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘုရင္ မင္းျမတ္၏ အကာအကြယ္ ေပးမွဳ ေအာက္တြင္ လည္းေကာင္း မ႐ိွေစရပဲ- လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံ အျဖစ္သို႔ ေရာက္႐ိွေစရမည္။”
ဟု ေဖၚျပထားကာ-
ထိုသတ္မွတ္ေသာ ေန႔- မည္သည့္ ေန႕ ျဖစ္သည္ ဆိုသည္ကိုလည္း- ဥပေဒ အပိုဒ္ (၂) အရ- 

“In this Act, the expression "the appointed day" means the
fourth day of January, nineteen hundred and forty-eight”- “ယခု ဥပေဒ အရ- သတ္မွတ္ထားေသာ ေန႔၏ ဖြင့္ဆိုခ်က္သည္- ၁၉၄၈-ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၄-ရက္ ျဖစ္သည္။”
ဆိုလိုသည္မွာ- အလံတင္ အလံခ် အခမ္းအနား လုပ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မလုပ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ အေျမာက္ေဖါက္၊ ေျဗာက္အိုးေဖါက္ၿပီး- ေပ်ာ္ပြဲ ရႊင္ပြဲ လုပ္သည္ ျဖစ္ေစ- မလုပ္ သည္ ျဖစ္ေစ- - ၁၉၄၈-ဇန္န၀ါရီလ ၄-ရက္သို႔ ျမန္မာ စံေတာ္ခ်ိန္ အရ စကၠန္႔ စြန္းလွ်င္ စြန္းခ်င္း- ၿဗိတိသွ် တို႔အေနျဖင့္ - ျမန္မာ ႏိုင္ငံအား လံုး၀ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ မ႐ိွေတာ့ပဲ- ျမန္မာမ်ား ကိုယ့္ ၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ကို- ထိုအခ်ိန္မွပင္ စတင္ရ႐ိွၿပီ ျဖစ္သည္။

လက္႐ိွ ျဖစ္ၿပီးခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား အရ- ထိုဇာတာ ၂-ခုစလံုးကို ဘက္မလိုက္ပဲ- မူအတူ၊ စစ္ေဆးနည္း အတူျဖင့္ ေအာက္ပါ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို စစ္ေဆးၾကည့္ၾကပါစို႔။
  • ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား။
  • ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ ထင္ရွားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား၊
  • ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ငလ်င္ႀကီးမ်ား လွဳပ္ခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား။
  • ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ မီးေဘး ၾကံဳခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား။
  • ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ေလမုန္တိုင္းေဘး ၾကံဳခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား။
  • ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ေရေဘး ၾကံဳခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား။
  • ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ေလယာဥ္ပ်က္ၾကခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား။
  • ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ေရေၾကာင္း အႏၲရယ္ မ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့မွဳမ်ား။
ဗံုးေပါက္ကြဲ မွဳမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ။

အီရတ္ ကဲ့သို႔ေသာ ေန႔စဥ္ အၾကမ္းဘက္မွဳ ျဖစ္ပြားေသာ ႏိုင္ငံမဟုတ္သကဲ့သို႔၊ ယခင္က တမီလ္ ေျပာက္က်ားမ်ား၊ အိုင္အာေအမ်ား၊ အယ္လ္ခိုင္ဒါ မ်ား၊ ထိုင္းႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ေတာင္ပိုင္း ခြဲထြက္ေရး သမားမ်ား မ႐ိွေသာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္- ဗံုးေပါက္ကြဲမွဳမ်ား တြင္ေတာ့ သိပ္ၿပီး ေတာ့ ေခတ္ေနာက္ မက်န္ခဲ့ပါေခ်။ ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားသည္က ယခု အခ်ိန္အထိ သိ႐ိွစုေဆာင္း ထားသမွ်ေသာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဗံုးေပါက္ကြဲမွဳ မွတ္တမ္း ျဖစ္၏။
ဆက္လက္ ေဖၚျပထားသည္က- ထိုျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ခ်ိန္တြင္ ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္တို႔ တည္ေနပံု အေနအထား ျဖစ္၏။
ဟုတ္ပါၿပီ။ ယခု အခါ ဇာတာ ၂-ေစာင္ႏွင့္ ႏိွဳင္းယွဥ္၍ ဆန္းစစ္ၾကည့္ၾကပါအံ့။

အလံတင္ အလံခ် အခမ္းအနား ဇာတာ (အမ်ားလက္ခံထားေသာ ဇာတာ)- နံနက္ ၄း၂၀ ႏွင့္ ဗံုးေပါက္ကြဲမွဳမ်ား။
ဤ ဇာတာ အရ ဆိုပါလွ်င္- ျမန္မာျပည္၏ ဘြားဒႆာ သည္ အဂၤါ ထူလ၊ ရာဟု ျပတႏၲရ ႏွင့္ စေန အႏၲရ အခါ ျဖစ္ကာ- အဂၤါသည္ ၆-တန္႔ သခင္ ျဖစ္သည္မွာလည္း မွတ္သားဘြယ္ပင္ ျဖစ္ပါ၏။ ဘြား ဒႆာ ႏွင့္ ဘာ၀ အခ်ိဳ႕ ထိခိုက္မွဳ ႐ိွေနေသာ္လည္း- စေန ႏွင့္ ေသာၾကာ မွ လြဲ၍ အျခားၿဂိဳဟ္မ်ား အင္အား အလြန္ေကာင္းေသာ အေနအထားကို ယူထားသည္ ျဖစ္၍- ေကာင္းေသာ ဇာတာ တစ္ေစာင္ ဟု ဆိုရပါမည္။ အျဖစ္ႏိုင္ဆံုး အေနအထားထဲမွ အေကာင္းဆံုး အခ်ိန္ တစ္ခုကို- ကြန္ပ်ဴတာ အကူအညီ မပါပဲလွ်က္- ေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့ေသာ ျမန္မာ ပညာရွင္ႀကီးမ်ားအား ဦးညြတ္ လိုက္ရပါ၏။
ယခု အခါ - အထက္ပါ မဂၤလာအခါ ဇာတာ မူလ ဇာတာေပၚတြင္ - ဗံုးေပါက္ကြဲေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား ႏွင့္ ယွဥ္တြဲ၍- တစ္ၿပိဳင္နက္ တြက္ခ်က္ လိုက္ပါသည္။ ေဖၚျပပါ ဇယားသည္- ၿဂိဳဟ္မ်ား အေနျဖင့္ အပူးအျမင္ အားျဖင့္- လႊမ္းမိုးမွဳ ကို မူတည္၍- နီးစပ္လွ်င္ ပမာဏ မ်ားကာ။ ၁-ဒီဂရီ အတြင္း ဆိုပါက- ၁၀၀% ျဖစ္ၿပီး၊ ၅-ဒီဂရီ ဆိုပါက ၆၀% ျဖင့္ လႊမ္းမိုးမွဳ ပမာဏမ်ား အရ တြက္ခ်က္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ၅-ဒီဂရီ ထက္ ပို၍ ကြာေ၀းမွဳ မ်ားကို ထည့္မတြက္ပါေခ်။ ၿဂိဳဟ္ဆိုး ဆိုသည္မွာ ၆-တန္႔၊ ၈-တန္႔၊ ၁၂-တန္႔ တို႔၏ မူလႀတိေဂါဏ အိမ္ရွင္မ်ား ႏွင့္ ရာဟု၊ ကိတ္ တို႔ကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ မိုးတား အေျခခံ ေဆာင္းပါး  ႏွင့္ ဆက္စပ္ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

မိုးတား နည္းသည္- စေန၊ အဂၤါတိုင္းကို အျမဲဆိုးသည္ဟု မယူဆပဲ၊ ဒုဌာန ဘာ၀ သခင္ျဖစ္မွ ဆိုးသည္ဟု ယူျခင္း၊ ၂-တန္႔၊ ၇-တန္႔ ဘာ၀မ်ားကို မာရက သခင္ဟု မယူျခင္း၊ ၿဂိဳဟ္တစ္လံုး အေနျဖင့္ ၂-ရာသီ ပိုင္ဆိုင္မွဳတိုင္းကို - အသံုးမျပဳပဲ- မူလႀတိေဂါဏ အိမ္ရွင္ အေနျဖင့္သာ ယူျခင္းမ်ားကိုသာ အဓိက အသံုးျပဳပါသည္။
ဂရပ္ႏွင့္- အထက္ပါ ဇယားငယ္ ၏ ဆိုလိုရင္းမွာ- ထိုကဲ့သို႔ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္- မူလ တနဂၤေႏြ အား ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္ဆိုးမ်ား၏ နီးစပ္စြာ လႊမ္းမိုးမွဳက- ၃၀% (စုစုေပါင္း ျဖစ္ရပ္ ၁၀ ႀကိမ္တြင္ ၃-ႀကိမ္) ႐ိွ၏။ မူလ တနလၤာအား ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္ဆိုးမ်ား၏ နီးစပ္စြာ လႊမ္းမိုးမွဳမွာ ၇၀% (စုစုေပါင္း ျဖစ္ရပ္ ၁၀ ႀကိမ္တြင္ ၇-ႀကိမ္) ႐ိွ၏ ဆိုသည္ကို ျပျခင္း ျဖစ္၏။

ဤဇာတာ အရအားျဖင့္- ထိုဗံုးေပါက္ေသာ ေန႔မ်ားတြင္- အႀကိမ္ အေရ အတြက္ အားျဖင့္ အမ်ားဆံုး ခံစားရေသာ ၿဂိဳဟ္တို႔မွာ- တနလၤာ ႏွင့္ စေန ျဖစ္၏။ ၄င္းတို႔သည္ မူလပရိယာယ္- သဘာ၀ တာ၀န္အားျဖင့္- ျပည္သူလူထု၊ လက္လုပ္လက္စား လူတန္းစားမ်ားကို ေဖၚျပေသာ ၿဂိဳဟ္သျဖင့္ ကိုက္ညီ မွန္ကန္ေန၏။ သို႔ေသာ္- တနလၤာသည္- ဤဇာတာ အရ ၉-တန္႔ သခင္ျဖစ္၍၊ စေနသည္ ဤဇာတာ အရ- ၄-တန္႔ သခင္ ျဖစ္၏။

၉-တန္႔ သခင္ အေနျဖင့္ တာ၀န္ယူေသာ- “ဘုရား၊ ေက်ာင္းကန္၊ ဗလီ၊ ဘုရားေက်ာင္း စေသာ ဘာသာေရး အေဆာက္အဦမ်ား၊ တရားေရး ဆိုင္ရာ စနစ္ ႏွင့္ စာရိတၱပိုင္း ေျဖာင့္မတ္မွဳ။ သံတမာန္ ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား၊ တိုးတက္ မွဳမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခား ပညာသင္ ပို႔လႊတ္မွဳမ်ား။” အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊

၄-တန္႔ သခင္ အေနျဖင့္ တာ၀န္ယူေသာ “စာသင္ေက်ာင္း၊ စသည့္ ပညာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ေျမယာ က႑၊ ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး။ လူထု အုပ္စု၊ သဘာ၀ သယံဇာတ၊ သတၱဳတြင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာ ေအးခ်မ္းမွဳ၊ ႏိုင္ငံေရး တည္ညိမ္မွဳ။” မ်ား အေနျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ ထိခိုက္မွဳ မ႐ိွျခင္း ကို သိႏိုင္၏။
ဆက္လက္၍- ထိုရက္ကာလမ်ားတြင္ ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္ဆိုးမ်ားက- မူလ ဘာ၀မ်ားအား လႊမ္းမိုးထား မွဳကို ေလ့လာ လိုက္ေသာ အခါ ေအာက္ပါ အတိုင္း ေတြ႕ရပါ၏။
ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္ဆိုးမ်ားက- မူလ ဘာ၀မ်ား၏ အလယ္မွတ္ တို႔အား လႊမ္းမိုးထား မွဳကို ေလ့လာ လိုက္ေသာ အခါ ထူးျခားေသာ အေနအထား မေတြ႕ရပါေတာ့ေခ်။ အားလံုးသည္ မွ်ေနေသာ သေဘာျဖစ္၍- ဘာ၀ အခ်ိဳ႕ အေနျဖင့္ အထူးတလည္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ထိခိုက္ျခင္း မ႐ိွရသည္ကို သတိျပဳမိႏိုင္၏။
မၿပီးေသးပါေခ်။ ျပည့္စံု ႏိုင္သမွ် ျပည့္စံုေစရန္ ဆက္လက္၍- ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဒႆာမ်ားကို ေလ့လာ၍- မည္သည့္ ဒႆာမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သနည္းကို ေလ့လာၾကည့္ပါစို႔။
ဒႆာ တို႔ကို ေလ့လာလိုက္ေသာ အခါ-
ဤကဲ့သို႔ ဗံုးေပါက္ကြဲမွဳမ်ားကို ဒႆာ စနစ္ျဖင့္ ေလ့လာလိုက္ေသာ အခါ- စေန ထူလ ဒႆာ ႏွင့္ စေန ျပတႏၱရ ဒႆာ သည္ အထင္ရွားဆံုး ျဖစ္၏။ တစ္နည္းအားျဖင့္ စေနသည္ ဤဇာတာ အရ- ၄-တန္႔ ဘာ၀၏ မူလႀတိေဂါဏ သခင္လည္း ျဖစ္၏။ စေန ၏ သဘာ၀ ပရိယာယ္ ႏွင့္ ၄-တန္႔ သခင္ အျဖစ္ တာ၀န္ ယူထားရေသာ ကာရက အဓိပၸါယ္ကို ျပန္ၾကည့္လိုက္ပါ။ စေနသည္- “ႏိုင္ငံေတာ္ ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ဆင္းရဲသူ လူတန္းစားမ်ား၊ ေအာက္ေျခ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ သတၱဳတြင္း တူးေဖၚေရးမ်ား၊ ဥပေဒ ထိမ္းသိမ္းေရး ေဆာင္႐ြက္ရသူမ်ား၊ အသက္အ႐ြယ္ ႀကီးရင့္သူမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူပိုင္ အေဆာက္အဦမ်ား၊ ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္မ်ား။” ကို တာ၀န္ယူ၍- ၄-တန္႔ သခင္ အျဖစ္ျဖင့္- “စာသင္ေက်ာင္း၊ စသည့္ ပညာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ေျမယာ က႑၊ ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး။ လူထု အုပ္စု၊ သဘာ၀ သယံဇာတ၊ သတၱဳတြင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာ ေအးခ်မ္းမွဳ၊ ႏိုင္ငံေရး တည္ညိမ္မွဳ။” ကို တာ၀န္ယူ၏။
သဘာ၀ က် တိုက္ဆိုင္မွဳ ႐ိွမ႐ိွ ကိုယ္တိုင္ ဆံုးျဖတ္ပါ။

တစ္ဖန္- အႏၲရ ဒႆာ အရ အထင္ရွားဆံုး ျဖစ္ေနေသာ ေသာၾကာ အႏၲရကို ေလ့လာပါဦး။ အလံတင္ အလံခ် ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဇာတာ အရ- ဗံုးေပါက္ကြဲမွဳမ်ားသည္ ေသာၾကာ အႏၲရတြင္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္၏။
ေသာၾကာ၏ သဘာ၀ တာ၀န္ - ၿဂိဳဟ္ ပရိယာယ္အရ- “ႏိုင္ငံေတာ္ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ေဟာ္တယ္ ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ႐ုပ္ရွင္ ႏွင့္ အႏုပညာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အႏုပညာရွင္မ်ား၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကေလးသူငယ္ ေမြးဖြားမွဳမ်ား၊” ျဖစ္၏။ ေသာၾကာသည္ အဆိုပါ ဇာတာ အရ- ၁၂-တန္႔ ဘာ၀ သခင္ ျဖစ္ၿပီး- ၁၂-တန္႔ သခင္၏ တာ၀န္မွာ- “ေငြေၾကး ဆံုး႐ံွဳးမွဳမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အသံုးစရိတ္၊ ေမွာင္ခို စေသာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ ရာဇ၀တ္မွဳမ်ား၊ ေဆး႐ံု၊ စစ္ေရး ႏွင့္ ဆံုး႐ံွဳးမွဳမ်ား” ျဖစ္၏။
ေကာင္းပါၿပီ။ ယခု- စစ္ေဆးခဲ့ေသာ ဥပေဒမ်ား အတိုင္း- အျခား ဇာတာကိုေလ့လာၾကပါစို႔-

လြတ္လပ္ေရး ဥပေဒ ဇာတာ- နံနက္ ၀း၀၀ ႏွင့္ ဗံုးေပါက္ကြဲမွဳမ်ား။
ဤဇာတာ အရအားျဖင့္- ထိုဗံုးေပါက္ေသာ ေန႔မ်ားတြင္- စေနၿဂိဳဟ္သည္ အားလံုးေသာ ၿဂိဳဟ္တို႔ အနက္ ထင္ထင္ရွားရွား- တိုက္ခိုက္ ဖ်က္ဆီးျခင္း ခံရသည္ကို ေတြ႕ရေတာ့၏။ မူလပရိယာယ္- သဘာ၀ တာ၀န္အားျဖင့္- ျပည္သူလူထု၊ လက္လုပ္လက္စား လူတန္းစားမ်ားကို ေဖၚျပေသာ ၿဂိဳဟ္သျဖင့္ သဘာ၀ တာ၀န္- မူလၿဂိဳဟ္ ပရိယာယ္ အားျဖင့္- ကိုက္ညီ မွန္ကန္ေန၏။ ဆက္ၾကည့္ပါဦး။

စေနၿဂိဳဟ္သည္ ဤဇာတာ အရ- ၆-တန္႔ သခင္ အေနျဖင့္ တာ၀န္ယူေသာေၾကာင့္- “ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္မွဳ၊ အမွဳအခင္း ျဖစ္ပြားမွဳ၊ မေတာ္တစ္ဆမွဳမ်ား၊ ထိခိုက္မွဳမ်ား။ ရန္သူ၏ တိုက္ခိုက္မွဳ။” အေနျဖင့္ အာရီ ဘာ၀ သခင္ကို တိုက္ခိုက္ ခံရျခင္းျဖင့္- အမွဳအခင္း၊ ထိခိုက္မွဳ၊ တိုက္ခိုက္မွဳ ျဖစ္ျခင္းကို ျမင္ၾကရပါ၏။
ဆက္လက္၍- ထိုရက္ကာလမ်ားတြင္ ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္ဆိုးမ်ားက- မူလ ဘာ၀မ်ားအား လႊမ္းမိုးထား မွဳကို ေလ့လာ လိုက္ေသာ အခါ ေအာက္ပါ အတိုင္း ေတြ႕ရပါ၏။ ထိုအခါ- ၁-တန္႔၊ ၇-တန္႔၊ ၁၀-တန္႔ တို႔၏ အလယ္မွတ္ မ်ားကို ထင္ရွားစြာ ဖ်က္ဆီးခံရျခင္းကို ျမင္ရ၏။
တိုင္းျပည္တြင္ ထိခိုက္မွဳ သေဘာကို ထင္ရွားစြာ ပိုျမင္လာရ၏။
ဆက္လက္၍- ထိုရက္မ်ားတြင္ မည္သည့္ ဘာ၀ တို႔သည္ အႀကိမ္ အေရအတြက္ မ်ားျပားစြာ ထိခုိက္ေနသနည္း ကို ေလ့လာေသာအခါ- ၁-တန္႔၊ ၇-တန္႔ ႏွင့္ ၁၀-တန္႔ တို႔ကို ထင္ရွားစြာ ထိခုိက္ျခင္း ခံရ၏။ ၁-တန္႔ဘာ၀ ေခၚ လဂ္သည္- “တစ္တိုင္းျပည္လံုး၏ ေယဘူယ် အေျခအေန၊ ျပည္သူလူထု က်န္းမာေရး။ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ အေနအထား။ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ညိမ္မွဳ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ကမာၻမွ သတ္မွတ္သည့္ အဆင့္အတန္း။” ကို ေဖၚျပ၍၊ ၇-တန္႔ ႏွင့္ ၁၀-တန္႔ တို႔သည္ “စစ္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရး၊ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီမွဳမ်ား။ ေဟာ္တယ္ ႏွင့္ ခရီးသြားလာ ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊” ကိုလည္းေကာင္း၊ “ႏိုင္ငံ၏ ျမင္သာေသာ ကံၾကမၼာ။” ကိုလည္းေကာင္း ေဖၚျပေန၏။
တန္းတူ စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္၍- ထိုဗံုးေပါက္ကြဲမွဳမ်ား ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဒႆာ ကာလမ်ားကိုပါ ဆက္ၾကည့္ၾကပါစို႔။
စေနထူလ ဒႆာ ကာလတြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲမွဳ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ခဲ့၏။ စေနသည္ ဤဇာတာ အရ အာရီဘာ၀ ျဖစ္ေသာ ၆-တန္႔ သခင္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္- “ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္မွဳ၊ အမွဳအခင္း ျဖစ္ပြားမွဳ၊ မေတာ္တစ္ဆမွဳမ်ား၊ ထိခိုက္မွဳမ်ား။ ရန္သူ၏ တိုက္ခိုက္မွဳ။” ကို ေဖၚျပေနသည္မွာ ထင္ရွား၏။
သုေတသန တစ္ခုကို ျဖစ္သလို ေကာက္ခ်က္မဆြဲမိေစရန္ အတြက္ ျပည့္စံုေစရန္- ဆက္ၾကည့္လိုက္ပါဦး။
ေသာၾကာ ႏွင့္ ကိတ္ အႏၲရဒႆာ ကာလမ်ား၊ ေသာၾကာ ျပတႏၲရမ်ားတြင္လည္း ဗံုးေပါက္ကြဲမွဳ အျဖစ္မ်ားသည္ကို ေတြ႕ရ၏။ ကိတ္သည္- “ေလာကုတၱရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေလာကီ စည္းစိမ္ မ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ ဆံုး႐ံွဳးျခင္း၊ မေတာ္တစ္ဆ ျဖစ္ရပ္မ်ား။” မ်ားကို ေဖၚျပေနျခင္း၊ ေသာၾကာသည္- “ေဖ်ာ္ေျဖေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပြဲလမ္း သဘင္မ်ား၊” ကို ေဖၚျပေနျခင္း ျဖစ္သည္ကိုေတြ႕ရ၏။
(ဆက္လက္၍- အေရး အခင္း မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ သံုးသပ္ခ်က္ကို တင္ျပပါမည္။)

(ႏိုင္ငံေရး ေဗဒင္ ႏွင့္ မိုးတား ၏ ရပ္တည္ခ်က္ တို႔ကို “၂၀၁၂-ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ သုေတသန။ အပိုင္း (၁)” တြင္ ဖတ္႐ွဳ ႏိုင္ပါသည္။)

[+/-] show/hide this post

No comments:

Post a Comment