Sunday, August 7, 2011

သူရိယ သိဒၶႏၲက်မ္း ႏွင့္ Swiss Ephemeris တို႕အား ေလ့လာျခင္း (၁)။

သူရိယ သိဒၶႏၲက်မ္း ႏွင့္ အာကာသ နကၡတၱ သေဘာ။
 
လက္႐ိုးေဗဒင္ ပညာ ဟုပဲေခၚေခၚ၊ နကၡတၱ ေ၀ဒ ပညာပဲ ေခၚေခၚ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္ တြင္ သိထားၾကသည့္ - ဇာတာ ဆန္းစစ္သည့္ ပညာရပ္တြင္ ဇာတာခြင္ တစ္ခုကို ေရးဆြဲ ၾကမည္ ဆိုပါက- ၿဂိဳဟ္တို႔၏ တည္ေနရာကို တြက္ခ်က္ ၾကရပါသည္။ ၄င္းသည္ Astronomy ေခၚ အဆင့္အျမင့္ဆံုး သိပၸံပညာ တြက္ခ်က္မွဳမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ လက္ဆန္း ပညာရပ္ အေနျဖင့္ ေကာင္းကင္မွ ၿဂိဳဟ္မ်ား၏ အမွန္တကယ္ တည္ရိွပံုကို တိုက္႐ိုက္ သံုးစဲြ ျခင္း မျပဳ ေသာ္လည္း- လက္႐ိုး နကၡတ္ ပညာမွာမူ ေကာင္းကင္ မွ ၿဂိဳဟ္မ်ား၏ တည္ေနရာ အမွန္ကို တိက်ႏိုင္ သေလာက္ တိက်စြာ တြက္ခ်က္ၾကရပါသည္။

ေရွးယခင္က သူရိယ သိဒၶႏၲက်မ္း ေဖၚျမဴလာမ်ားျဖင့္ တြက္ခ်က္ခဲ့ၾကေသာလည္း- ယခု ေနာက္ပိုင္း လြန္စြာတိက်ေသာ Swiss Ephemeris နည္းျဖင့္ NASA မွ အသံုးျပဳေနေသာ ကြန္ပ်ဴတာ နည္း ျဖင့္တြက္ခ်က္ လာၾကပါသည္။

ေဗဒင္ ကို ေလ့လာေနၾကသူမ်ား၊ ေဗဒင္ ကို မေလ့လာေသာ္လည္း အာကာသ ေကာင္းကင္ အေၾကာင္း သိလိုသူမ်ား အတြက္ ထိုနည္း မ်ားအေၾကာင္းကို ဗဟုသုတ အေနျဖင့္ သိ႐ိွေစရန္ ေရးသားေဖၚျပေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

(ဤေဆာင္းပါးတြင္ ကိန္းဂဏန္း မ်ား၊ ေဖၚျမဴလာမ်ား၊ တြက္ခ်က္ျခင္းမ်ား ကို မလႊဲမေရွာင္သာပဲ ထည့္ထားရသျဖင့္ သခၤ်ာ စိတ္မ၀င္စားသူမ်ား၊ ကိန္းဂဏန္း မ်ားျဖင့္ ေ၀းေ၀း ေနသူမ်ား အတြက္ သေဘာေပါက္ ရန္ အခက္အခဲ ရိွမည္ကို နားလည္ ေသာ္လည္း- ဤအခ်က္မ်ားသည္ နကၡတ္ ပညာကို ေလ့လာသူမ်ား အတြက္ သာမက- ျပကၡဒိန္ အေၾကာင္းကို နားလည္ လိုသူမ်ား အတြက္- မသိမျဖစ္- သိထားသင့္ေသာ အေျခခံ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရွာင္လႊဲမရ- တင္ျပ ေရးသား ရျခင္း ျဖစ္သည္ကို ခြင့္လႊတ္ ေပးၾက ေစလိုပါသည္။ စကားခ်ပ္)

ထို႔ေၾကာင့္လည္း- ျမန္မာ ဇာတာခြင္မ်ား တြက္ခ်က္ခဲ့ရာတြင္- လက္႐ိုး တြက္နည္းဟု ေရွးယခင္က အသိမ်ားခဲ့ေသာ- သူရိယ သိဒၶႏၲက်မ္း မွ တြက္နည္း ေဖၚျမဴလာ မ်ားကို မူတည္၍- လူတစ္ေယာက္၏ ဇာတာခြင္အား ေရးဖြဲ႕ တည္ေဆာက္ျခင္း စသည္မ်ား ျပဳၾကသည္သာ မက- ေနၾကတ္၊ လၾကတ္ တြက္ျခင္း၊ ျမန္မာ ျပကၡဒိန္ တြက္ခ်က္ျခင္း၊ မဟာသၾကၤန္ တြက္ခ်က္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ တြက္ခ်က္ ၾကရပါသည္။ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ- တြက္ခ်က္မွဳ ပို၍လြယ္ကူေစရန္ အတြက္ လက္႐ိုး တြက္နည္းကို တတ္ေျမာက္ ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာ႐ွင္ ဆရာႀကီးမ်ားက အပင္ပန္းခံ တြက္ခ်က္ ထားေသာ သံဒိ႒ ၿဂိဳဟ္သြား ျပကၡဒိန္ မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ဇယားမ်ားမွ - အဆင္သင့္ လြယ္ကူစြာ ဖတ္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္- သက္သာ လြယ္ကူရန္ ေဆာင္႐ြက္ လာၾကရပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း - စာစီ ပံုႏိွပ္ရာတြင္- အခန္႔ မသင့္ တတ္ေသာေၾကာင့္- တစ္ခါ တစ္ရံ တြင္- ဇယားမ်ားတြင္ Row အတန္းလိုက္ Column အတိုင္ လိုက္- ေ႐ြ႕ေနတတ္ သျဖင့္- သတိထားမိေသာ- ေဗဒင္ပညာ ရွင္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိ သံုးေနၾက သံဒိ႒ ၿဂိဳဟ္သြား ျပကၡဒိန္တြင္ ျမွားထိုး၍ လည္းေကာင္း၊ အေရာင္ျဖင့္ ျပ၍ လည္းေကာင္း သတိျပဳ မိေစရန္ ျပဳလုပ္ထား ၾကရသည္ကိုလည္း ၾကံဳခဲ့ဘူး ပါသည္။

ကြန္ပ်ဴတာ ေခတ္သို႔ ေရာက္လာေသာ အခါ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ဇာတာဖြဲ႕ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ လာၾကပါ၏။
ထိုအခါ- ယခင္က သူရိယ သိဒၶႏၲက်မ္း ကို အသံုးျပဳေသာ တြက္နည္း အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေခတ္မီ ပ႐ိုဂရမ္သံုး တြက္နည္းတို႔တြင္ အနည္းငယ္ ကြာျခားမွဳမ်ား ႐ိွလာပါသည္။ မူလ သူရိယ သိဒၶႏၲက်မ္း အတိုင္း တိက်စြာ တြက္ယူပါမူ- ကြာျခားမွဳ မ်ားစြာ မ႐ိွပါေသာ္လည္း- လက္ျဖင့္ စကၠဴေပၚတြင္ ခ်တြက္၊ ထပ္ေပါင္း ထပ္ေျမွာက္လုပ္ေသာ အခါ- အေျဖတို႔သည္ ဒႆမ ပိုင္း တန္ဘိုးမ်ား ပို၍ ပို၍ ကြာလာပါေတာ့သည္။
ဥပမာျဖင့္ ရွင္းေအာင္ ဆိုပါမည္။ ၁၀ အား တည္၍ ၃ ျဖင့္ စားၾကည့္ပါ။ အေျဖသည္ မျပတ္ေသာ တန္ဘိုး (အဆံုးမ႐ိွေသာ တန္ဘိုး ျဖစ္သည့္) ၃.၃၃၃၃၃၃၃၃၃၃၃၃……ဆိုေသာ တန္ဘိုးရပါ၏။ လက္ျဖင့္ တြက္ၾကရသည့္ အခါ အားလံုးကို မယူႏိုင္သည့္ အတြက္- ၃.၃၃ ဟူ၍ အနီးဆံုး ဒႆမ တန္ဘိုး ၂-ေနရာကို ယူမည္ ဆိုပါအံ့- ၄င္းကို ၃ ျဖင့္ ျပန္ေျမွာက္ၾကည့္ေသာ အခါ မူလ အေျဖမွန္ ျဖစ္သည့္ ၁၀ ကို ျပန္ရေတာ့မည္ မဟုတ္ပဲ- ၃ x ၃.၃၃ = ၉.၉၉ ဟူ၍ ျဖစ္လာပါ၏။ မူလ အေျဖ ၁၀ ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ္- ၀.၀၁ ကြာသြားပါေတာ့၏။

ယင္းကဲ့သို႔ ကိန္းဂဏန္းမ်ား ဆင့္ေပါင္းျခင္း၊ ေျမွာက္ျခင္း၊ ထပ္ကိန္းမ်ား လုပ္ယင္း- လုပ္ယင္း ျဖင့္ ထိုကြာျခားမွဳ ပမာဏ သည္ တစ္ေျဖးေျဖး ပို၍- ပို၍ ဟ သြား၏။ ဤသို႔ေသာ အမွားမ်ိဳးကို- truncation error ဟု ေခၚပါ၏။ ထိုနည္းတူ အေျခခံ သခ်ၤာကို ေလ့လာဘူးေသာ သူတုိ႔ အေနျဖင့္ ပိုင္ (pi) တန္ဘိုးသည္ မျပတ္ေသာ ကိန္း ျဖစ္သည့္ 3.14159265358979323846264338327950288419716939937510.. ျဖစ္သည္ကို သိေသာ္လည္း- အေတြ႕အၾကံဳျဖင့္ လက္ေတြ႕ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္လာၾကသည့္ လက္သမား ဆရာႀကီးမ်ား၊ ၀ပ္ေ႐ွာ႕ဆရာႀကီး မ်ားသည္ ပိုင္ (pi) တန္ဘိုး အစား- ၃ ႏွင့္ေျမွာက္လိုက္၊ ၃- ႏွင့္ စားလိုက္ ဟူ၍ လက္ေတြ႕ သံုးစြဲၾက သည္ကိုလည္း ကိုယ္ေတြ႕ ေတြ႕ၾကံဳဘူးပါသည္။ သူသံုးလိုေသာ အေနအထား ႏွင့္ သူသိထားေသာ အတိုင္း အတာႏွင့္ အလုပ္ေတာ့ ျဖစ္ေနသာ ျဖစ္ပါ၏။ သို႔ေသာ္ အမွန္ တကယ္ တန္ဘိုး ႏွင့္ေတာ့ ကြာသြားၿပီ ျဖစ္ပါ၏။

သို႔ဆိုလွ်င္- အလင္းႏွစ္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ တြက္ခ်က္ ရေသာ - အထူး သျဖင့္ စက္၀ိုင္းပံု အေနအထား ျဖင့္ လွည့္ပါတ္ သြားေနေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ား၊ (စက္၀ိုင္းျဖစ္သျဖင့္- (pi) တန္ဘိုး ပါလာသည္ကို သတိျပဳပါရန္) truncation error မ်ား မည္ေ႐ြ႕ မည္မွ် ျဖစ္လာႏိုင္သနည္းကို ျမင္ႏိုင္ပါၿပီ။ ကြန္ပ်ဴတာ ပညာကို ေလ့လာဘူးသူ တို႔မွာ မူ- ထို error အေၾကာင္းကို ေကာင္းစြာ သင္ၾကားဘူးၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ကြန္ပ်ဴတာတြင္ 16 bit, 32 bit, 64 bit စသည္ျဖင့္ တိက်မွဳ အေနထားမ်ား ကြာျခားသည္ကို ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္၏။ ၄င္းတို႔မွာ- ကြန္ပ်ဴတာမွ ကိုင္တြယ္ ျဖတ္ေတာက္ ႏိုင္သည့္ ဒႆမ ပိုင္းျခားႏိုင္စြမ္းကို ေဖၚျပျခင္း ျဖစ္၏။ သာမာန္ ကြန္ပ်ဴတာ ႏွင့္ စူပါ ကြန္ပ်ဴတာတို႔ ကြာျခားမွဳသည္လည္း ဤအခ်က္ပင္ ျဖစ္၍၊ Windows XP ႏွင့္ Windows 7 တို႔ကြာျခားျခင္းမွာလည္း ဤအခ်က္သည္ အဓိက အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါ၏။

ဤသည္မွာ- truncation error ေခၚ ဒႆမ ျဖတ္ေတာက္မွဳေၾကာင့္ ကြာျခားမွဳ တစ္ခ်က္တည္း ျဖစ္ေသာ္လည္း- ထိုထက္မက ထင္႐ွားသည့္ - တစ္နည္းအားျဖင့္ ေဖၚျမဴလာေၾကာင့္ ျဖစ္လာရသည့္ error မ်ားလည္း မ်ားစြာရိွေနပါ၏။

ဆက္လက္၍ ေအာက္တြင္ ေလ့လာၾကပါစို႔။

သူရိယ သိဒၶႏၲက်မ္းအား ေလ့လာျခင္း။
သူရိယ သိဒၶႏၲ က်မ္း -၏ ေနာက္ခံသမိုင္းကို ဦးစြာ ေလ့လာဘို႔ လိုပါသည္။
အဆိုမ်ား အရ- သူရိယ သိဒၶႏၲ က်မ္း ၏ သက္တမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္ သက္တမ္း ႐ိွေသာ က်မ္းစာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အိႏၵိယတို႔က ၄င္းတို႔၏ က်မ္းသည္ အႏွစ္ ၅၀၀၀ ေက်ာ္ ႐ိွၿပီဟုပင္ ဆိုေနၾကပါသည္။ ေနာက္ဆံုး အေထာက္အထားမ်ားအရ- မက္ဆို ပိုေတးမီးယား ေဒသ၊ (ယခု အီရတ္ႏိုင္ငံ) တြင္ ခရစ္ေတာ္ မေပၚမီ ႏွစ္ေပါင္း ၃၅၀၀ မွ ၃၀၀၀ ခန္႔ (လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀၀ ခန္႔) ကာလက တည္႐ိွ ခဲ့ေသာ ဆူးေမးရီးယန္း လူမ်ိဳး (ေဘဘီလံု ေခတ္ထက္ေ႐ွးက်ေသာ လူမ်ိဳးစု) တို႔၏ ေက်ာက္စာ တြင္- ေကာင္းကင္မွ နကၡတ္ တာရာ တို႔ကို တြက္ခ်က္ မွဳမ်ားကို ေတြ႔လာရပါသည္။ ထိုနည္းတူ မာယာ လူမ်ိဳးတို႔၏ ျပကၡဒိန္ တြင္လည္း ေကာင္းကင္ တြက္ခ်က္မွဳ မ်ား ပါ၀င္ ေနခဲ့သည္ကို ေတြ႔ၾကရသည္။ နကၡတ္တာရာ တြက္ခ်က္မွဳ ပညာရပ္တို႔ႏွင့္ ပါတ္သက္၍- အျခားေသာ ေတြ႔႐ိွ မွဳမွာ- ေ႐ွးေဟာင္း ေဘဘီလံု ေခတ္ ခရစ္ေတာ္ မေပၚမီ ဘီစီ ၇၄၇ မွ ၇၃၃ ဘီစီ အထိ အုပ္ခ်ဳပ္ ခဲ့ေသာ နက္ဘိုနက္စာ အမည္႐ိွ ဘုရင္ လက္ထက္တြင္- လၾကတ္ျခင္း၊ ေနၾကတ္ျခင္း ကို တြက္ထား ခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေတြ႔ရျပန္ ပါေသးသည္။

အမွန္အားျဖင့္- သိဒၶႏၲက်မ္းမ်ိဳး (၁၈) မ်ိဳး အထိ ကြဲျပား သြားေသာ္လည္း- အိႏၵိယ တြင္ ေပၚေပါက္ လာခဲ့ေသာ ပါရမီ႐ွင္ နကၡတ္ပညာ ႐ွင္မ်ား ျဖစ္သည့္- အရိယ ဘတၱ ႏွင့္ ၀ါရဟ မိဟိရ ဆရာ တို႔ မွ ေအာက္ပါ သိဒၶႏၲ က်မ္း (၅) မ်ိဳး ကိုသာ- ေထာက္ခံ ခဲ့သည္။

၄င္းတို႔မွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။
• ေပတ မဟာ သိဒၶႏၲ
• ေရာမက သိဒၶႏၲ
• ေပါလိစၥ သိဒၶႏၲ
• ၀ါစိႆ သိဒၶႏၲ
• သူရိယ သိဒၶႏၲ

၀ါရဟ မိဟိရ ဆရာသည္ ထိုမူ ၅-မ်ိဳးတြင္ သူရိယ သိဒၶႏၲသည္သာ အတိအက် ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ပိုင္းျဖတ္ေပးႏိုင္သူ ပညာရွင္ ျဖစ္ပါသည္။

အိႏၵိယ ျပကၡဒိန္ က်မ္းတို႔အဆိုအရ- ခရစ္ႏွစ္ ၆၂၈ တြင္ ျဗဟၼာ ရပၼတိ အမည္႐ိွေသာ နကၡတ္ ပညာ႐ွင္ ထံမွ ကူးယူ၍- ခရစ္ႏွစ္ ၁၆၀၉ တြင္ နကၡတ္ ပညာ႐ိွ ျဖစ္သူ ရန္ဃ နာသ မွ ျပဳျပင္သည္ ဆိုထားပါသည္။
ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၅၈-ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အက္ဘင္ နက္ဇာ ဘားဂက္စ္ (Ebenezer Burgess) မွ- ၄င္းက်မ္းအား ေခတ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေအာင္ ဘာသာျပန္ေပးခဲ့သည္။ စိတ္၀င္စားပါက Amazon မွ ၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းကို ေခတ္သစ္ သူရိယ သိဒၶႏၲ က်မ္းဟု ေခၚ၍၊ သခ်ာၤ ပညာ႐ွင္မ်ား အေနျဖင့္ နားလည္ ႏိုင္ေသာ စာအုပ္ ျဖစ္ျပီး၊ ယခု အိႏၵိယ တႏိုင္ငံလံုး တြင္ အသံုးျပဳေနပါသည္။ ဟိႏၵဴဘာသာ အားျဖင့္မူ- သူရိယ သိဒၶႏၲက်မ္း သည္ ျဗဟၼာ မွ ေရးသား စီရင္သည္ ဟုပင္ ဆိုထား ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ- ၄င္း၏ မူလ ပထမကို မူ မည္သူမွ် ေသေသ ခ်ာခ်ာ မသိပါ။

ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၁၁၄၀-ခုႏွစ္၊ (ခရဇ္ႏွစ္ ၁၇၈၆) ဘိုးေတာ္ မင္းတရား လက္ထက္တြင္၊ အိႏၵိယျပည္ ဗာရာဏသီ ျမိဳ.မွ နကၡတ္ပညာ႐ွင္- ဘ၀ါနိဒင္ ဆိုသူသည္ သကၠတ ဘာသာ ျဖင့္ ေရးသားထားေသာ သူရိယ သိဒၶႏၲ က်မ္း ကို ျမန္မာျပည္သို႔ စတင္ သယ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ ၄င္း က်မ္းကို ေမာင္းေထာင္ ဆရာေတာ္ ဘုရားမွ ဦးစြာ ဘာသာျပန္ ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ဘာသာ ျပန္ဆိုခဲ့ျပီး- အႏွစ္ ၅၀-ခန္႔ အၾကာကာလ-ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၁၂၀၃- ခုႏွစ္၊ တြင္ နာဂရီ ဘာသာျဖင့္ ေရးသား ထားေသာ အျခား သူရိယ သိဒၶႏၲ က်မ္း တစ္ေစာင္ ျမန္မာျပည္သို႔ ထပ္မံ ေရာက္လာ ခဲ့သည္။

ထိုေနာက္မွ- ေရာက္လာေသာ က်မ္းကို ေညာင္ကန္ ဆရာေတာ္ ဘုရားသည္ ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၁၂၂၅- ခုႏွစ္ ခန္႔တြင္ ျမန္မာဘာသာ သို႔ ျပန္ဆိုေပးေတာ္မူခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္- ထို ေညာင္ကန္ ဆရာေတာ္ ဘာသာ ျပန္ေသာ က်မ္း နိသွ် အတိုင္း- ကို ျမစ္စဥ္ ၀န္ ေ႐ႊခဲယဥ္း ေလွေတာ္အုပ္ မွ ႐ွင္းလင္း ၍- လကၤာမ်ား ေရးခဲ့ျပီး၊ ေနာက္တြင္ ေနမ်ိဳး မင္းလွ ေက်ာ္သူ မွ စကားေျပ အျဖစ္ ျပန္လည္ ေရးသားခဲ့သည္။ ယခု ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားစု သိထားၾကေသာ သူရိယ သိဒၶႏၲ က်မ္း သည္ ေညာင္ကန္ ဆရာေတာ္ ဘုရား၏ က်မ္းျဖစ္ပါသည္။ ပညာရပ္ တို႔၏ မူရင္း၊ က်မ္းမူရင္း ဆိုရာတြင္-အံ့မခန္း ေသာ သူရိယ သိဒၶႏၲ က်မ္း တြင္ပင္- မူ႐င္း ဇစ္ျမစ္ ႐ွာရ ခက္ပါသည္။
ထို.ေၾကာင့္ - “မိမိတြင္ ႐ိွေသာ က်မ္းသည္သာ-မူရင္းက်မ္းျဖစ္သည္၊ မိမိက်မ္းသည္ သာ အစစ္ အမွန္ ျဖစ္သည္၊ မိမိ တတ္ေျမာက္ထားသည္ က, သာ - အမွန္ျဖစ္သည္” ဟု သေဘာ မထားပဲ- ထိုက်မ္းကို မိမိ ကိုယ္တိုင္ ဘယ္ေ႐ြ. ဘယ္မွ် တတ္ကၽြမ္း နားလည္သည္ ကသာ အဓိက က်ပါသည္။ ထို.ေၾကာင့္လည္း ျမတ္စြာ ဘုရား အေနျဖင့္ ကာလာမ သုတၱန္ တြင္- “ငါဘုရား ေျပာ၍လည္း မွန္သည္ဟူ၍ မယံုႏွင့္၊ က်မ္းဂန္တြင္ ပါေသာ ေၾကာင့္လည္း မွန္သည္ ဟူ၍ မယံုႏွင့္၊ ပညာ႐ိွမ်ား ေျပာ၍လည္း မွန္သည္ ဟူ၍ မယံုႏွင့္ -” စသည္ျဖင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ အမွန္ကို သိေအာင္ လုပ္ေစရန္သာ ေဟာၾကား ခဲ့သည္ကို သတိျပဳၾက ေစလိုပါသည္။

သူရိယ သိဒၶႏၲ က်မ္း အား၊ ယခုေခတ္ လူငယ္တို႔ လိုက္စားမည္ ဆိုပါက- မသိ နားမလည္ ေသာ အေခၚ အေ၀ၚ အသံုးအႏွဳန္းမ်ားေၾကာင့္- လြန္စြာ အခက္ အခဲေတြ. ရပါလိမ့္မည္။ ေနာက္ကြယ္က သခ်ၤာသေဘာ ကို နားလည္ရန္ ကမူ မ်ားစြာ ပို၍ ခက္ခဲ ပါလိမ့္ မည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာမွဳ မျပဳခင္က သူရိယ သိဒၶႏၲ က်မ္းသည္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ ဥဂ်ိန္း ေဒသ (ျမန္မာ အေခၚ ဥေဇၨနီ တိုင္းျပည္) ကို မူတည္ တြက္ခ်က္ထားျခင္း ျဖစ္ရာ- ယခု ကမာၻသံုး စနစ္ျဖစ္ေသာ ဂရင္းနစ္မွ တြက္ခ်က္မွဳ ႏွင့္ ကြာျခားမွဳ ႐ိွပါသည္။

ယခု ေဆာင္းပါးတြင္ သူရိယ သိဒၶႏၲ က်မ္း မွ အေရးပါေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ေခတ္မီ သိပၸံ နကၡတၳ ပညာ (Astronomy) တို႔ တြင္ ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ ျပႆနာ က႑မ်ားကိုသာ ေရးသားမည္ ျဖစ္ၿပီး- သူရိယ သိဒၶႏၲ က်မ္း ကို တစ္ပိုဒ္ျခင္း၊ တစ္ဂါထာျခင္း ရွင္းမည္ မဟုတ္ပါ။ ေခတ္ အဆက္ဆက္တြင္ ဘာသာျပန္ ျပဳစု သူတို႔ အေနျဖင့္- ပညာရပ္ ကို ဘာသာျပန္ ခဲ့ၾကရာတြင္ အာကာသ နကၡတ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မွဳ အဆင့္ အလိုက္၊ သခၤ်ာပညာ ကၽြမ္းက်င္မွဳ အလိုက္- အယူအဆပိုင္း ကြာျခားမွဳ တို႔ေၾကာင့္ ကြဲျပားလာေသာ ျပႆနာမ်ားကို စိစစ္ တင္ျပမည္ ျဖစ္ၿပီး- ဤေဆာင္းပါး ပါ သူရိယ သိဒၶႏၲ က်မ္း သည္- ေညာင္ကန္ ဆရာေတာ္ဘုရား၊ ေမာင္းေထာင္ ဆရာေတာ္ဘုရားတို႔၏ ဘာသာျပန္ ျပဳစုေတာ္မူ ခဲ့မွဳမ်ားကို မဆိုလိုပဲ- ထို႕ထက္ ေစာေသာ ေခတ္က-ပင္ ကြာျခားလာခဲ့ေသာ သူရိယ သိဒၶႏၲ က်မ္း အေနအထားမ်ား ကိုသာ ရွင္းျပမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အလြန္ ေရွးက်ခဲ့ေသာ ကာလမ်ားက- အိႏၵိယတြင္ သူရိယ သိဒၶႏၲ က်မ္းပါ တြက္နည္း ေဖၚျမဴလာမ်ားကို မိဘမွ သားသမီး၊ ဆရာမွ အယံုၾကည္ရဆံုး တစ္ပည့္ ဆီသို႔ အလြတ္က်က္ ေသာနည္းျဖင့္သာ လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့ၿပီး- က်မ္းတစ္ေစာင္ အျဖစ္ထုတ္ေ၀ ခဲ့ျခင္းပင္ မ႐ိွခဲ့ပါေခ်။ (ဤအေၾကာင္းကို မဟာဘာရတၱ၊ မႏုမိရိတိတြင္- ေရွးက်မ္း ပညာကို - ထိုပညာျဖင့္ ေငြေၾကး အျမတ္မထုတ္သည့္ ယံုၾကည္ထိုက္သူကိုသာ ေပးရမည္ ဟု ဆိုခဲ့ပါသည္။)

ထို႔ေၾကာင့္လည္း- က်မ္းတစ္ေစာင္ အဆင့္သို႔ ေရာက္လာေသာ အခါတြင္- ထိုေဖၚျမဴလာ တြက္နည္းမ်ားသည္- မူရင္းအတိုင္းအတိုင္း ဟုတ္မဟုတ္ မည္သူမွ် မသိခဲ့ၾကေတာ့ပါေပ။ ဤသည္မွာ သူရိယ သိဒၶႏၲ က်မ္း ျမန္မာျပည္ မေရာက္ခင္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာက အေနအထားက ပင္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာျပည္တြင္ေတာ့- သူရိယ သိဒၶႏၲ ကို နားလည္ထားသည္က တစ္မ်ိဳးျဖစ္၏။ ျပကၡဒိန္ တြက္နည္းမ်ားကို ေလ့လာသူမ်ား အေနျဖင့္ မကာရႏၲ နည္းက တစ္နည္း၊ သူရိယ သိဒၶႏၲ တစ္နည္း ဟု နားလည္ ထားၾကပါ၏။ အမွန္အားျဖင့္လည္း- မကာရႏၲ နည္း သည္- ျမန္မာျပည္ မေရာက္လာခဲ့ေသာ ပဥၥ သိဒၶႏၲ က်မ္း ၅-က်မ္းတြင္ တစ္ခု အပါအ၀င္ ျဖစ္ေသာ “ေပါလိစၥ သိဒၶႏၲ က်မ္း” မွ နည္းပင္ ျဖစ္၏။

သို႔ေသာ္ ထိုနည္းကို အိႏၵိယတြင္ တႏၱရ မူ အေနျဖင့္ အသံုးျပဳခဲ့ၾကၿပီး- သာ၀န ရက္ေပါင္း 1577917800 ကို မဟာယုဂ ျဖစ္ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (တနည္းအားျဖင့္ စတုယုဂ္) ဟုေခၚေသာ 4320000 ႏွင့္ စား၍ ရလာေသာ ရက္ျဖစ္သည့္ 1577917800/4320000=365.25875 ကို တစ္ႏွစ္တြင္ ႐ိွေသာ ရက္အေနျဖင့္ တြက္ခ်က္ျခင္း ျဖစ္သည္။

သူရိယ သိဒၶႏၲ မူ အရ ဆိုေသာ္- ႏွစ္တစ္ႏွစ္တြင္ သာ၀န ရက္ေပါင္း 1577917828 ႐ိွသျဖင့္- တစ္ႏွစ္တြင္ ႐ိွေသာ ရက္ေပါင္းမွာ 1577917828/4320000=365.25875648148148148148148148148 ျဖစ္၏။
ဤသည္မွာ sidereal year ေခၚ နကၡတ္ တစ္ႏွစ္တြင္ ႐ိွေသာ သာ၀န ေန႔ေပါင္း ကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္၍- ယခုအရပ္သားမ်ား သိေသာ solar Year ကို ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္သည္ကို သတိျပဳမိ ေစလို ပါသည္။
ယခုေခတ္ ေခတ္မီ နကၡတ္ ပညာမ်ားျဖင့္ တိက်စြာ တြက္ခ်က္ ထားခ်က္မ်ား ႏွင့္ သူရိယ သိဒၶႏၲ ကို ယွဥ္ၾကည့္မည္ ဆိုပါလွ်င္။

sidereal year ေခၚ နကၡတ္ ႏွစ္ကာလမ်ားကို ႏိွဳင္းယွဥ္ပါက ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္သည္။
(sidereal year ေခၚ နကၡတ္ ႏွစ္ ဆိုေသာ အဓိပၸါယ္၊ Tropical year ေခၚ ဥတု ႏွစ္မ်ား၏ အဓိပၸါယ္ကို သိလိုပါက- http://en.wikipedia.org/wiki/Year တြင္ ေလ့လာၾကေစလိုပါသည္။ လြန္စြာ ရွဳပ္ေထြးသြားမည္ ဆိုပါ၍ ဤေဆာင္းပါးတြင္ မေဖၚျပေတာ့ပါ။)


Actual Length ေခၚ ပကတိ အတိုင္းအတာ ပမာဏ အေနျဖင့္-
sidereal year (သူရိယ သိဒၶႏၲ) = 365.258756 (အထက္တြင္ ျပန္ၾကည့္ပါ။)
sidereal year (Modern Astronomy) = 365.2564 (သူရိယ သိဒၶႏၲ အေနျဖင့္ ၃ မိနစ္၊ ၂၇ စကၠန္႔သာ ကြာျခားမွဳ ႐ိွသည္)

Average length ေခၚ တစ္ႏွစ္ တာ၏ ပ်မ္းမွ် အတိုင္းအတာ ကို ႏိွဳင္းယွဥ္ရာတြင္လည္း-

  • sidereal year (သူရိယ သိဒၶႏၲ) = 365.2563627 (ပ်မ္းမွ် တန္ဘိုး ျဖစ္သည္။)
  • sidereal year (Modern Astronomy) = 365.25636305 (အလြန္နီးစပ္ေသာ တန္ဘိုးျဖစ္သည္။)
ဆက္လက္၍
  • Tropical year (သူရိယ သိဒၶႏၲ) = 365.2421756
  • Tropical year (Modern Astronomy) = 365.2421904 (သူရိယ သိဒၶႏၲ အေနျဖင့္ ၁.၄ စကၠန္႔သာ တိုေတာင္းသည္။) အရပ္သံုး ျဖစ္ေသာ solar Year အေနျဖင့္မူ 365.2425 ရက္ေပါင္း ႐ိွသည္။ 365.2425 ရလာပံုမွာ- ၄ ႏွစ္ တစ္ၾကိမ္ ရက္ထပ္ျခင္း ျဖင့္ တြက္ပါက 365.25 ျဖစ္ေသာ္လည္း- အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေနေသာ Tropical year တန္ဘိုး 365.2421904 ႏွင့္ နီးစပ္ေစရန္ အတြက္- ဂရီဂိုရိရမ္ ခရစ္ သကၠရာဇ္ ကို ၄ ႏွင့္ စား၍ ျပတ္ေသာ္လည္း ၁၀၀ ႏွင့္ စား၍ မျပတ္ပါက- ရက္ထပ္ႏွစ္ အျဖစ္မယူပဲ- ၄၀၀ ႏွင့္ပါ စား၍ ျပတ္ပါမွသာ ရက္ထပ္ႏွစ္ အျဖစ္ယူ ျခင္းျဖင့္- သကၠရာဇ္ ၁၆၀၀၊ ၂၀၀၀ တို႔သည္ ရက္ထပ္ႏွစ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း- သကၠရာဇ္ ၁၇၀၀၊ ၁၈၀၀၊ ၁၉၀၀ တို႔သည္ ရက္ထပ္ႏွစ္မ်ား မဟုတ္ေတာ့ပဲ- တစ္ႏွစ္တာ အတိုင္းအတာ ပ်မ္းမွ် တန္ဘိုးမွာ 365.2425 ျဖစ္သြားၿပီး- Tropical year တန္ဘိုး 365.2421904 ႏွင့္ နီးစပ္သြား ေစျခင္း ျဖစ္သည္။ စကားခ်ပ္)
ဤေနရာတြင္ မတူညီေသာ တိုင္းတာမွဳ ၂-ခုျဖစ္သည့္ ယခုေခတ္ Modern Astronomy မွ တြက္ခ်က္ေသာ Tropical year တန္ဘိုး 365.2421904 ႏွင့္ sidereal year (သူရိယ သိဒၶႏၲ) တန္ဘိုး 365.258756 တို႔ကို ႏွိဳင္းယွဥ္၍ မရပါ။ တစ္ခုသည္ Tropical year ၏ Average length ေခၚ တစ္ႏွစ္ တာ၏ ပ်မ္းမွ် တန္ဘိုး ျဖစ္ေနၿပီး၊ အျခား တစ္ခုသည္ sidereal year ေခၚ နကၡတ္ ႏွစ္၏ Actual Length ေခၚ ပကတိ အတိုင္းအတာ ပမာဏ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ (ျမန္မာ ျပကၡဒိန္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ေဆာင္ေနသူ ၀ါသနာ႐ွင္မ်ားကို အၾကံျပဳ ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)
ဆက္လက္ တင္ျပေပးပါမည္။
အားလံုး ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

[+/-] show/hide this post

1 comment:

ကိုပခန္း said...

ေလ့လာမွတ္သားလွ်က္ရွိပါတယ္ဆရာ။

Post a Comment