Wednesday, May 18, 2011

ျမန္မာ နကၡတ္ ပညာရွင္ႀကီးမ်ား အယူအဆ။ (၁) (ေကာဇာ အယူအဆ)

ဆရာႀကီး ပ်ဥ္းမနား ဦးသန္းေမာင္သည္ သူ၏ ေနာက္ဆံုး စာအုပ္ျဖစ္ေသာ ေဂါစရ ဖလ၀ိနိစၦရ က်မ္း နိဒါန္းတြင္ ေအာက္ပါ အတိုင္း ေရးသား ေဖၚျပခဲ့ပါသည္။

“ကၽြႏု္ပ္ကား ေဗဒင္ က်မ္းေပါင္းမ်ားစြာကို ဖတ္႐ွဳ ေလ့လာသူ ျဖစ္ေစကာမူ စာအုပ္ႀကီး အတိုင္း တထစ္ခ် ယံုၾကည္ အားကိုးသူ မဟုတ္ေပ။ သဘာ၀ ယုတၱိ႐ိွလွ်က္ သိပၸံနည္းက်ေသာ ေဗဒင္ အယူအဆမ်ား ကိုသာ ေဗဒင္ ပညာ၏ အႏွစ္သာရ အျဖစ္ လက္ခံယူသူ ျဖစ္ရာ-
ေဗဒင္ေတာ္လွန္ေရး သမား အစစ္ပါတည္း
ကၽြႏု္ပ္ကား သိပၸံႏွင့္ အနီးကပ္ဆံုး၊ သဘာ၀ အက်ဆံုး ရာႏွဳန္းျပည့္ မွန္ကန္မည့္ ေဗဒင္ေဟာနည္း ကိုသာ ႐ွာေဖြခဲ့သူ ျဖစ္ရာ ယခုစာေရးသည့္ အခ်ိန္ အထိ ကမာၻ႕ေဗဒင္ ေဟာနည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးအနက္ ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္စီး ၿဂိဳဟ္ျမင္ ေဟာနည္းကိုသာ ေတြ႔ရေသးသည္။ ထိုထက္ ေကာင္းေသာ ေဟာနည္းမ်ိဳးမ႐ိွႏိုင္ဟု ေရးသားရန္ မသင့္ဟု ယူဆသည္။ ၄င္းေဟာနည္းကို အႀကိဳက္ဆံုး ျဖစ္ေနသျဖင့္ အိႏၵိယ ေဗဒင္က်မ္း မ်ားတြင္ ပါ႐ိွေသာ ေဂါစရာဖလ ေဟာနည္းမ်ားကို ေဖာ္ျပကာ ေ၀ဘန္ ႐ွင္းျပယင္း၊ အဆံုးအျဖတ္ ေပးရန္ စတင္ ေရးသားေနျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ ဤက်မ္း၏ အမည္ကို “ေဂါစရ ဖလ၀ိနိစၦရ” ဟု သမုတ္ လိုက္သည္။”
(ဆရာႀကီး ပ်ဥ္းမနား ဦးသန္းေမာင္၏ ေနာက္ဆံုး စာအုပ္ျဖစ္ေသာ ေဂါစရ ဖလ၀ိနိစၦရ က်မ္း နိဒါန္း)

အျခားတစ္ဘက္တြင္-
၁၉၄၈ ခုႏွစ္က နကၡတ္ေဗဒင္ မဂၢဇင္းကို ဆရာႀကီး ပ်ဥ္းမနား ဦးသန္းေမာင္ ႏွင့္ အတူ ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး- ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ဖဆပလ ကြဲသည္ႏွင့္ အတူ ဆန္႕က်င္ဘက္ ျဖစ္သြားေသာ လွ်ပ္စစ္ေဗဒင္ ဦးအုန္းသင္ကမူ- "ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္စီး ၿဂိဳဟ္နင္း ျပႆနာ" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မ႑ိဳင္ သတင္းစာတြင္ ေအာက္ပါ အတိုင္း ေဖၚျပ ေရးသားခဲ့ပါသည္။
"စေနၿဂိဳဟ္ စီးနင္း အတုိုင္း ျမင္တိုင္း အျပစ္ျဖစ္အံ့ ေလာ၊ စဥ္းစားရန္မွာ လဂ္သည္လည္းေကာင္း၊ စန္းသည္ လည္းေကာင္း၊ အျခားၿဂိဳဟ္တို႔သည္ လည္းေကာင္း စီးနင္းခံရေသာ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္ေစ၊ ၿဂိဳဟ္ျမင္ခံရေသာ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္ေစ အား႐ိွခဲ့ၾကအံ့၊ ထိုအခါ ဇာတာ႐ွင္သည္ မေကာင္းက်ိဳးမေပးစြမ္း ႏိုင္ဟု ေဟာဆိုရျပန္ေလသည္။ လဂ္စန္းအား႐ိွ အားမဲ့ကို သိ႐ိွရန္မွာ ဆ႒ဗလ အားျဖင့္ တြက္တတ္ပါမွ နားလည္ေပမည္။ ႐ိုး႐ိုးနည္းအားျဖင့္ မွန္းဆ ေဟာဆိုရန္ကား မမွန္ကန္ႏိုင္ေပ။အားဗလကို အေသအခ်ာ တြက္စစ္ၿပီးမွ ေဟာဆိုျခင္း ျပဳရေပရာ ကိန္းေသအားျဖင့္ မွတ္သားၿပီး လဂ္စန္းေပၚသို႔ စီးနင္းတုိုင္း အညံ့မ်ားကို ေခ်ာက္လွန္႕၍ မေဟာေျပာသင့္လွဘဲ ေဟာေျပာနည္း၏ နည္းလမ္း စနစ္အရ ျပည့္စံုစြာ အစီးအနင္း သက္သက္ျဖင့္ မဆံုးျဖတ္ရဘဲလွ်က္ ဒႆာနည္းပါ ေပါင္းစပ္ ဆင္ျခင္ၿပီး ေဟာဆိုရေၾကာင္း- ေကာဇာ စေနၿဂိဳဟ္စီး ျပႆနာကို ေျဖ႐ွင္းလိုက္ရပါေပေတာ့သည္။"
မႏၱေလး ဆရာႀကီး ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း (ဘုန္းႀကီးဘဲြ႕ ဦးေကာသလႅ) ကလည္း သူ၏ “ေ၀ဒဆီႏွစ္ ေဟာနည္း စစ္က်မ္း” နိဒါန္း စာမ်က္ႏွာ ၂-တြင္ ေအာက္ပါ အတိုင္း ေ၀ဘန္ ျပထားပါ၏။
“အခ်ိဳ႕ေသာ ပညာ႐ွင္မ်ားက ကမာၻလံုး ဆိုင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ကမာၻ႔လဂ္သံုး ေဗဒင္က်မ္းႀကီး က်မ္းခိုင္ က်မ္းရင္းမ်ားမွ အျဖည့္အစြက္ သေဘာမွ်သာ ပဓာန လိုရင္း မဟုတ္ဟု ညႊန္ၾကားထားေသာ ေဂါစရ ဖလ ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္စီး ၿဂိဳဟ္နင္း အေဟာမ်ားကို ေရးႀကီး ခြင္က်ယ္ လုပ္၍ ဇာတာ၏ မူလ ခိုင္မခိုင္ စသည္ကို မစစ္ေဆးဘဲ အာေဘာ္ အာရင္း သန္သန္ျဖင့္ ေဟာေျပာေနၾက၏။ ႐ိွပါေစဦး၊ ေဟာပံု ေဟာနည္းမွာလည္း ပါပၿဂိဳဟ္ စီးနင္းလွ်င္ မေကာင္း၊ ေသာမၿဂိဳဟ္ စီးနင္းလွ်င္ ေကာင္း၏ စသည္ျဖင့္ ေလွနံဓားထစ္ တထစ္ခ် မူေသနည္းျဖင့္ ေဟာေျပာေနၾက၏။”

မဟာသုဇာတက က်မ္း ေကာဇာၿဂိဳဟ္ေရာက္ေဟာ ေဂါစရ ဖလ ပိုင္ စာမ်က္ႏွာ ၃၂၀ တြင္ ေအာက္ပါ အတိုင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ထားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ႏိုင္ေသး၏။
“ဤအေဟာသည္ အားႀကီးေသာ အေဟာမဟုတ္ေသာေၾကာင့္- အႏၶ၀ဂၢ အေဟာ အာယုဒါယ အေဟာတို႔ႏွင့္ အစြက္အဖက္ ေလာက္သည္ ထည့္၍ ေဟာ၏ဟု ၀ရဟာ ဟိတိရသံဟိတာ အစ႐ိွေသာ က်မ္းတို႔၌ ဆို၏။”
ထိုအခ်က္ကို ကိုးကား၍ “ေ၀ဒဆီႏွစ္ ေဟာနည္း စစ္က်မ္း” စာမ်က္ႏွာ္ ၁၃၁ တြင္ ဆရာႀကီး ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းမွ ေအာက္ပါ အတိုင္း ေ၀ဘန္ ျပထားပါသည္။
“သို႔ရာတြင္ ေကာဇာ အေဟာမ်ားအား တြဲဘက္ အေဟာမ်ားသာ ျဖစ္ႏိုင္ျခင္းကိုကား မေမ့အပ္ေပ။ ၄င္း ေကာစရ ဖလမ်ားသည္ ရံခါ ဇနမ စန္းေၾကာင့္ ပ်က္၍ ရံခါ ေကာင္းက်ိဳးတိုးပြားေစတတ္ေသာေၾကာင့္ တည္း။ ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္စီး သက္သက္ကို ေဟာျခင္းသည္ ေ၀ဒပညာရွင္ အစစ္မဟုတ္ ငွားေသာ ေဟာေျပာခ်က္သာ ျဖစ္၏။ ေဂါစရ ဖလကို ေသခ်ာစြာေလ့လာၿပီး ေနာက္တြဲဘက္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ေကာင္းမေကာင္းကိုလည္း စစ္ေဆးရေပမည္။ အားလံုး သံုးခုလံုး စစ္ေဆးျခင္းတြင္ အေဟာမ်ားကို အတည္ျပဳထားလွ်င္ စိတ္ခ်စြာ ေဟာေျပာႏိုင္သည္ဟု ဆို၏။”
(မွီျငမ္း- ဆရာႀကီး ေဒါက္တာဗိုလ္ေလး၏ စုေဆာင္းေလ့လာခ်က္ကို မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ား သိ႐ိွ ေစျခင္းငွာ မွ်ေ၀ ေဖၚျပျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။)

အားလံုး ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ
ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post

2 comments:

Unknown said...

စာလာေရာက္ဖတ္ပါတယ္။ ေျခရာေလးေတြ ခ်န္မထားျဖစ္ေပမယ့္ အၿမဲ မျပတ္ ေရာက္ပါေၾကာင္း....

ခင္မင္ေလးစားစြာျဖင့္

ဟိန္းတင့္ေဇာ္

Unknown said...

မွတ္သားမိပါသည္

Post a Comment