Wednesday, January 19, 2011

ဇာတာ တို႔၏ ေနာက္ကြယ္တြင္…..

ေဗဒင္ ပညာျဖင့္ လူတစ္ဦး ဘ၀ကို သိ႐ိွႏိုင္ပါသလား။
ယခု ၂၀၁၁-ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁၅-ရက္ေန႕တြင္ MOTAA မိုးတား နကၡတၱ သင္တန္း ပထမဆင့္ စာေမးပဲြကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။


နကၡတၱ ပညာကို ယခင္ ကတည္းက ေလ့လာ ခဲ့ဘူးမ်ား သာမက၊ ယခုမွ စတင္ ေလ့လာသည့္ သင္တန္းသား မ်ား အတြက္ပါ သင္တန္း စာေမးပြဲ ကို စစ္ေမးခဲ့ပါသည္။


ယင္းသို႔ စစ္ေမးခဲ့ရာတြင္- နကၡတ္ ဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ား ႐ိွၿပီးသား သင္တန္းသားမ်ား၊ လက္႐ိွ တြင္လည္း ေဟာေျပာ စစ္ေဆးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေပး ေနသူ သင္တန္းသားမ်ား၏ အဆင့္ ႏွင့္ ယခု မွ အစိမ္း သက္သက္ နကၡတ္ ပညာကို စတင္ေလ့လာသည့္ သင္တန္းသားမ်ား ၏ အဆင့္ ၂-မိ်ဳးစလံုးကို ညီမွ်စြာ ေျဖဆိုႏိုင္ေရး အတြက္ ေမးခြန္းမ်ားကို အထူးအခ်ိန္ေပး ျပင္ဆင္ခဲ့ရပါသည္။


တစ္ဖန္ ထိုသို႔ စစ္ေဆးရာတြင္ - Open Book ေခၚ စာေမးပဲြ၀င္ သင္တန္းသားမ်ား အေနျဖင့္ ေမးခြန္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို မိမိလက္လွမ္း မီသလို ႐ွာေဖြ ႏိုင္ျခင္း ကို ျပဳလုပ္ေပးေသာ စာေမးပြဲ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္- ပညာရပ္၏ ေနာက္ကြယ္ မွ သေဘာတရားတို႔ကို သင္တန္းသားတို႔ ကိုယ္တိုင္ ေသေသ ခ်ာခ်ာ နားလည္ သေဘာေပါက္မွ သာလွ်င္ ေျဖဆိုႏိုင္ရန္၊ က်မ္းစာအုပ္မ်ားကို အလြယ္တကူ တိုက္႐ိုက္ မွီျငမ္းျခင္း မျပဳႏိုင္ရန္လည္း- ေမးခြန္းထုတ္သူ ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ မ်ားစြာ အခ်ိန္ေပး စဥ္းစားခဲ့ရသည္သာ မက၊ ေျဖဆိုသူ သင္တန္းသား တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ အစြမ္းကို ဖြင့္လွစ္ ေဖၚျပႏိုင္ခြင့္ ရေစေသာ ေမးခြန္း ျဖစ္ေစရန္လည္း အားထုတ္ ခဲ့ရပါသည္။


ဤေဆာင္းပါးသည္ - အေျဖမ်ားကို ျပန္လည္ ႐ွင္းျပသည့္ ေဆာင္းပါး မဟုတ္ပါ။


သို႔ေသာ္-
သင္တန္းသား တို႔၏ အစြမ္းကို လွစ္ျပႏိုင္ရန္ အတြက္ လက္ေတြ႕ ဇာတာ ကို စစ္ေဆးျခင္း အပိုင္း ကို ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ ထူးခၽြန္သူ သင္တန္းသား တို႔၏ သံုးသပ္ခ်က္ အေျဖကို ေဖၚျပယင္းျဖင့္- ယခု ေဆာင္းပါး ေခါင္းစဥ္ ျဖစ္ေသာ “ေဗဒင္ ပညာျဖင့္ လူတစ္ဦး ဘ၀ကို သိ႐ိွႏိုင္ပါသလား” ဆိုေသာ ေမးခြန္း၏ အေျဖ ကို- စာဖတ္သူ မ်ားကိုယ္တိုင္ သိ႐ိွသြားေစလိုပါသည္။

ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားသည္မွာ ေမးခြန္း ျဖစ္ပါသည္။ ေမးခြန္း ၄၊ ၅၊ ၆ တို႔သည္ ဇာတာ တစ္ခုတည္း အတြက္ ေမးထားေသာ ေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ေမးခြန္း (၄ မွ ၆ အထိ) တြင္ ေဖၚျပပါဇာတာကို ေပးထားၿပီး- ေအာက္ပါ အတိုင္းေမးထား ခဲ့ပါသည္။


ေမးခြန္း (၄)
(၄-၁) ေအာက္ေဖၚျပပါ ဇာတာတြင္- ဤဇာတာ ေမြးဖြားခ်ိန္၌ မိုးကုတ္ စက္၀ိုင္းထက္ ေကာင္းကင္ျပင္ အထက္တြင္ တည္ေနေသာ ၿဂိဳဟ္တို႔ကို ခ်ေရးျပပါ။ ရာဟုႏွင့္ ကိတ္တို႔သည္ အမွန္တကယ္ ႐ုပ္သြင္ မ႐ိွေသာ ၿဂိဳဟ္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ဤအေျဖတြင္ ထည့္စဥ္းစား စရာမလိုပါ။

(၄-၂) အထက္ပါ ဇာတာ႐ွင္ ေမြးဖြားေသာ အခ်ိန္ကာလ ကို အနီးစပ္ဆံုး ခန္႕မွန္း ၾကည့္ပါ။ တိက်ရန္ မလိုပါ။ ခန္႔မွန္း တန္ဘိုးမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။

ေမးခြန္း (၅)
(၅-၁) အထက္ပါ ေမးခြန္း (၄-၁) အတြက္ ဘာ၀စက္ ဇာတာခြင္ကို မိုးတား M.O.T.A.A မူ (ဘာ၀တို႔ကို အညီအမွ် ပိုင္းျခားေသာ စနစ္ျဖင့္) ေရးဆြဲ ေဖၚျပေပးပါ။
(၅-၂) ဆက္လက္၍ မည္သည့္ၿဂိဳဟ္သည္ မည္သည့္ ဘာ၀၏ သခင္ (မူလ ႀတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္) ျဖစ္လွ်က္ မည္သည့္ ဘာ၀တြင္ ရပ္တည္ သည္ကို ဇယားျဖင့္ ေဖၚျပေပးပါ။ (မွတ္ခ်က္- စေန ၿဂိဳဟ္သည္ ကုမ္ရာသီတြင္ သခင္ ျဖစ္သည္ဟု ယူတြက္ပါ။)

ေမးခြန္း (၆)
အထက္မွ ရလာေသာၿဂိဳဟ္တစ္လံုးခ်င္းစီတို႔ အေနျဖင့္ ဘာ၀ ရပ္တည္မွဳ အေနအထား၊ ရာသီ ရပ္တည္မွဳ အေနအထား တို႔ကို ေလ့လာ၍- မိုးတား သင္ခန္းစာ မ်ားတြင္ ပါ႐ိွေသာ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ အဓိပၸါယ္၊ ရာသီႏွင့္ ဘာ၀တို႔၏ အဓိပၸါယ္ ကို အသံုးျပဳ၍ အထက္ပါ ေမးခြန္း ၅-တြင္ ေဖၚျပထားေသာ ဇာတာ အား ၿဂိဳဟ္တစ္လံုးခ်င္းစီ အတြက္ ေလ့လာ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ေသာ စ႐ိုက္၊ စိတ္ဓါတ္၊ အရည္အခ်င္း၊ ဘ၀ အေနအထား၊ ပညာေရး စသည္တို႔ကို သံုးသပ္ ဆန္းစစ္ ေပးပါ။ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ အင္အား ဆန္းစစ္ရန္ မလိုပါ။


သင္တန္းသား တစ္ဦး၏ အေျဖ ႐ွင္းျပခ်က္ (ေမးခြန္း ၆ အတြက္)

ၿဂိဳဟ္တို႔၏ ရပ္တည္မႈ အေနအထား၊ ရာသီရပ္တည္မႈ အေနအထားအရ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ စရိုက္၊ စိတ္ဓါတ္၊ အရည္အခ်င္း၊ ဘ၀အေနအထား၊ ပညာေရးစသည္..

တနဂၤေႏြ -
ရရာသီ) မိန္ရာသီတြင္တည္သည္။ ၃ တန္႔ဘာ၀၏ သခင္ျဖစ္ၿပီး၊ ၉ တန္႔ ဘာ၀တြင္ရပ္သည္။
ဇာတာရွင္၏ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ေဇာမႈ အဆင့္အတန္းကိုေဖၚျပေသာ တနဂၤေႏြသည္ (ရာသီအိမ္ရွင္မွ မိတ္ျပဳရာ) မိန္ရာသီတြင္ တည္သျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ေဇာမႈ ရွိသူျဖစ္သည္။ တဖန္ မိန္ရာသီသည္ ေရရာသီျဖစ္သျဖင့္ ထို ေက်ာ္ေဇာမႈသည္ အႏိုင့္အထက္ျဖင့္ ရရွိမႈမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ေအးခ်မ္းေသာနည္းလမ္းျဖင့္ မွ်တစြာဖန္းတီးယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖၚမႈ၊ စြန္႔စားမႈကို အေသးစိတ္ေလ့လာမႈကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ၃ တန္႔သခင္သည္ ၉ တန္႔ အေတြးအေခၚပညာ တင့္တယ္မႈအတန္႔တြင္ရပ္တည္သျဖင့္၊ စြန္႔စားတီထြင္ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ေဇာသူအျဖစ္ ေရာက္ရွိႏိုင္မႈကို ေဖၚျပသည္။ 

တနလၤာ-
 (ေရရာသီ) ၿဗိစၦာရာသီတြင္တည္သည္။ ၂ တန္႔ဘာ၀၏ သခင္ျဖစ္ၿပီး၊ ၆ တန္႔ ဘာ၀တြင္ တည္သည္။
ဇာတာရွင္၏ ေအးခ်မ္းမႈ၊ စိတ္ခံစားမႈတို႔ကို ေဖၚျပေသာ တနလၤာသည္ (ရာသီအိမ္ရွင္မွ မိတ္ျပဳရာ) ၿဗိစၦာရာသီတြင္ တည္သျဖင့္ ေအးခ်မ္းေသာ ၿငိမ္းေအးေသာ စိတ္ခံစားမႈကို ျဖစ္ေစသည္။ တဖန္ ေရရာသီတြင္တည္သျဖင့္ ေပါ့ပါးလြတ္လပ္ေသာ စိတ္သေဘာထားကိုလည္း ေမြးျမဴေစႏိုင္ေလသည္။ စုေဆာင္းမႈ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္မႈဆိုင္ရာ ၂ တန္႔ဘာ၀၏ သခင္သည္ ရန္အတန္႔ ၆ တန္႔တြင္တည္သျဖင့္ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားစြာ စုေဆာင္းပိုင္ဆိုင္မည့္သူမဟုတ္။ ေအးခ်မ္းေသာ စိတ္သဘာ၀အရ မက္ေမာတြယ္တာလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။

အဂၤါ-
 (ေျမရာသီ) မကာရရာသီတြင္တည္သည္။ ၁၁ တန္႔ဘာ၀၏ သခင္ျဖစ္ၿပီး၊ ၈ တန္႔ဘာ၀တြင္ တည္သည္။
လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖၚမႈ၊ သတၱိ၊ စြန္႔စားမႈဆိုင္ရာ အဂၤါသည္ (ရာသီအိမ္ရွင္မွ ရန္ျပဳရာ) မကာရတြင္တည္သျဖင့္ အျပင္ပမ္းအားျဖင့္ စြန္႔စားလြန္းသူ သတၱိေကာင္းသူတစ္ေယာက္ မဟုတ္ေပ။ အဂၤါသည္ လာဘ္လာဘဆိုင္ရာ ၁၁ တန္႔ အိမ္ရွင္ျဖစ္ကာ အေျပာင္းအလဲႏွင့္လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ဆိုင္ရာ မရဏ ၈ တန္႔ဘာ၀တြင္ တည္သျဖင့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာ စြန္႔စားရမႈမ်ား၊ ဘ၀ရပ္တည္မႈအတြက္ အေျပာင္းအလဲဖန္တီးရမႈမ်ားကို ေဖၚျပေနသည္။ သို႔တေစ ေျမရာသီတြင္တည္သျဖင့္ ခိုင္ၾကည္ေသာ အေျပာင္းအလဲရပ္တည္မႈမ်ား အဆံုးတြင္ ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶဟူး-
 (ေရရာသီ) မိန္ရာသီတြင္တည္သည္။ ၄ တန္႔ဘာ၀၏ သခင္ျဖစ္ၿပီး၊ ၁၀ တန္႔ဘာ၀တြင္ တည္သည္။
အသိဥာဏ္အေတြးအေခၚ အတြက္အခ်က္ကို ေဖၚျပေသာ ဗုဒၶဟူးသည္ (ရာသီအိမ္ရွင္မွ ရန္ျပဳရာ) မိန္ရာသီတြင္ရပ္တည္ေသာေၾကာင့္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ေတြးနည္းေခၚနည္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္မည္။ ေရရာသီတြင္တည္သျဖင့္ ေျပာင္းလဲလွည့္ယူေတြးေခၚႏိုင္ေသာ ပညာစြမ္းကိုလည္း ျပဆိုသည္။ အတြင္းစိတ္သ႑န္ကို ညႊန္းဆိုေသာ ၄ တန္႔ သခင္ျဖစ္သည့္အျပင္ အမ်ားသို႔ထုတ္ေဖၚျပႏိုင္ေသာ သဘာ၀ရွိသည့္ ၁၀ တန္႔အလုပ္ဘာ၀သို႔ ကိန္းမွကိန္းခ်င္းတည္သျဖင့္ ပညာစြမ္းအား ထြန္းေတာက္မည့္သူ အမ်ားက ေလးစားရသူျဖစ္မည္။

ၾကာသာပေတး-
(ေလရာသီ) ကုမ္ရာသီတြင္တည္သည္။ ၇ တန္႔ဘာ၀၏ သခင္ျဖစ္ၿပီး၊ ၉ တန္႔ဘာ၀တြင္ တည္သည္။
အက်င့္စာရိတၱႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာဆိုင္ရာ ၾကာသာပေတးသည္ (မိတ္ရန္မျပဳရာ) မိန္ရာသီတြင္တည္သျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာစာရိတၱအနာအဆာမရွိသည့္ အျဖစ္ကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးဆိုင္ အိမ္ေထာင္ေရးဆိုင္ရာ ၇ တန္႔ဘာ၀၏ သခင္ျဖစ္ကာ ဂုဏ္က်က္သေရ ၉ တန္႔ဘာ၀တြင္တည္သျဖင့္ ပညာဂုဏ္ၾကီးမားသူအျဖစ္ အမ်ားတကာက လက္ခံၾကမည္။ ၇ တန္႔ဘာ၀သည္ အိမ္ေထာင္ေရးကိုလည္း ညႊန္းဆိုကာ ေလရာသီတြင္တည္သျဖင့္ ေျပာင္းလဲေသာ အိမ္ေထာင္ေရးကိုလည္း(ဆက္ဆံေရး)ကိုလည္း ျပဆိုေလသည္။

ေသာၾကာ-
 (ေရရာသီ) မိန္ရာသီတြင္တည္သည္။ ၅ တန္႔ဘာ၀သခင္ျဖစ္ၿပီး ၁၀ တန္႔ဘာ၀တြင္ တည္သည္။
ဇနီးအိမ္ေထာင္ေရးကာမစည္းစိမ္ကို ညႊန္းဆိုေသာ ေသာၾကာသည္ (ရာသီအိမ္ရွင္မွ ရန္ျပဳရာ) မိန္ရာသီတြင္တည္သျဖင့္ စည္းစိမ္ဥစၥာ ရုပ္ေရရူပကာ ဟန္ပန္အမူအယာအားျဖင့္ တင့္တယ္လြန္းသူမဟုတ္ေပ။ ပညာေရးသင္ၾကားမႈသားသမီးဆိုင္ရာ ၅ တန္႔ဘာ၀၏ သခင္ျဖစ္ကာ အလုပ္အကိုင္ကမၼဘ၀ ၁၀ တန္႔တြင္တည္သျဖင့္ ပညာသင္ၾကားျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြးႏိုင္မည္။ တပည့္တပမ္းလည္း ေပါမ်ားႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ေအာင္ျမင္ေသာ ထည္၀ါေသာအသြင္သ႑န္ကိုေတာ့ ပိုင္ဆိုင္မည့္သူတစ္ေယာက္မဟုတ္ေပ။

စေန- 
(ေရရာသီ) မိန္ရာသီတြင္တည္သည္။ ၉ တန္႔ဘာ၀၏သခင္ျဖစ္ၿပီး၊ ၁၀ တန္႔ဘာ၀တြင္ တည္သည္။
အပင္ပမ္းခံႏိုင္မႈ၊ ဇြဲ၊ က်င့္၀တ္တရားတို႔ကို ေဖၚျပေသာစေနသည္ (ရာသီအိမ္ရွင္မွ မိတ္ရန္မမူဘဲ) မိန္ရာသီတြင္ တည္သျဖင့္ သင့္တင့္ေသာ သေဘာရွိသည္။ ဂုဏ္သိကၡာအေျမာ္အျမင္ကို ေဖၚျပညႊန္းဆိုေသာ ၉ တန္႔ဘာ၀၏ သခင္ျဖစ္ၿပီး၊ အမ်ားအလယ္တင့္တယ္မႈ အလုပ္ဆိုင္ရာ ၁၀ တန္႔တည္သျဖင့္ ၾကီးျမတ္ေသာ အမ်ားရိုေသခံရႏိုင္ေသာ ဇာတာရွင္အျဖစ္ကို ညႊန္ဆိုေနေတာ့သည္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ပညာမွလြဲ၍ တျခားဘာမွ်ထည့္မတြက္ေသာ ဂုဏ္သိကၡာရွိ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအျဖစ္ျပဆိုလွ်က္ရွိသည္။


အမွန္ အားျဖင့္ ဤဇာတာ႐ွင္ သည္-
၁၉-ရာစုႏွင့္ ၂၀-ရာစု တြင္ အလြန္ ထူးခၽြန္ေသာ၊ သိပၸံပညာ႐ွင္ ဆိုျငား ေသာ္လည္း၊ သူ၏ ဦးေဏွာက္ သည္သာ ၄င္း၏ သုေတသန ျပဳလုပ္ရာ ကိုယ္ပိုင္ ဓါတ္ခြဲခန္းႀကီး ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဂ်ဴတီကုဒ္ၾကီးတစ္ဖားဖားႏွင့္ ျပင္ပ ဓါတ္ခြဲခန္း တို႔တြင္ အခ်ိန္ကုန္ တတ္ေသာ သိပၸံ ပညာ႐ွင္ တို႔တြင္ မပါ၀င္သူ ျဖစ္ေသာ၊ လူ႔သမိုင္းေၾကာင္း ကို အေျပာင္းအလဲ ႀကီး တစ္ခု ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ႐ူပ ေဗဒ ႏိုဘယ္ ဆု႐ွင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း- သိပၸံပညာ႐ွင္ ဆိုေသာ အမည္ထက္- တေယာထိုး ဆရာႀကီး အိုင္းစတိုင္း ဆိုေသာ အမည္ကို ပို၍ ႏွစ္ျခိဳက္သူ ျဖစ္၍၊ ပညာ႐ွင္ ဆိုေသာ မာန္မာန စိုးစိမွ် မ႐ိွေသာ လူထူး လူဆန္း သိပၸံပညာ႐ွင္ ႀကီး ျဖစ္သူ အယ္လ္ဘတ္ အိုင္းစတိုင္း (Albert Einstein) ပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ေခတ္သစ္ သိပၸံပညာ၏ ဖခင္ ျဖစ္သူ အိုင္းစတိုင္း အား ၁၈၇၉-ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၄-ရက္တြင္၊ ဂ်ာမဏီ ႏိုင္ငံ Ulm ျမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။

စာေမးပြဲ ေမးခြန္း (၄-၂) တြင္ ဇာတာကို ၾကည့္၍- ဇာတာ႐ွင္ ေမြးဖြားေသာ အခ်ိန္ကာလ ကို အနီးစပ္ဆံုး ခန္႕မွန္း ထားေစခဲ့ ပါသည္။ 

သင္တန္းသား အားလံုးတို႔သည္- လဂ္ ေခၚ Ascendant ႏွင့္ တနဂၤေႏြ Sun ၏ တည္ေနရာ အကြာအေ၀းကို တြက္ခ်က္၍၊ လဂ္ အေနျဖင့္ တစ္ရာသီလွ်င္ ၂-နာရီ တည္႐ိွသည္ (တစ္နည္းအားျဖင့္ ၃၀ ဒီဂရီ ကို ၂-နာရီ၊ ထို႔ေၾကာင့္ လဂ္သည္ တစ္နာရီလွ်င္ ၁၅-ဒီဂရီ ႏွဳန္းျဖင့္ ေ႐ြ.လ်ား ေနသည္ ဆိုေသာ အခ်က္ကိုသာ မူတည္၍ ေျဖဆိုခဲ့ၾကပါသည္။

ကြာျခားေသာ အကြာအေ၀းမွာ 108.14 ျဖစ္သျဖင့္- ၄င္းအား 15 ျဖင့္ စားေသာ အခါ 7.21 နာရီရလာ၍- ပုစၧာတြင္ ေပးထားေသာ ေနထြက္ခ်ိန္ ၆-နာရီျဖင့္ ေပါင္းေသာ အခါ- တြက္၍ ရလာေသာ အေျဖသည္ 13.21 တစ္နည္းအားျဖင့္- နာရီ၊ မိနစ္၊ စကၠန္႔ ပံုစံျဖင့္ ေဖၚျပပါက- 13:12:33 ျဖစ္ပါသည္။
သို႔ေသာ္-
အမွန္အားျဖင့္- ၂၃း၂၇ ေစာင္းေနသည့္ စက္လံုး ပံုသ႑ာန္ ႐ိွေသာ ကမာၻႀကီး၏ အီေကြတာ အနီးတစ္၀ိုက္ ေဒသမ်ား တြင္သာ ထိုပ်မ္းမွ်သြားႏွဳန္း တစ္နာရီလွ်င္ ၁၅-ဒီဂရီ ႏွဳန္းသည္ နီးစပ္မွဳ ႐ိွ၍၊ ယခု ဇာတာ႐ွင္ ေမြးဖြားရာ ေဒသျဖစ္ေသာ ကမာၻ႔ ေျမာက္ဘက္ျခမ္း - ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၄၈း၂၄ တြင္မွဳ၊ ေႏြရာသီ၊ ေဆာင္းရာသီေပၚ မူတည္၍ လဂ္သြားႏွဳန္း သည္ ေန႕တာႏွင့္ ညတာပါ ကြာျခားသြားျခင္းေၾကာင့္ ဤနည္းျဖင့္ တြက္၍ ရလာေသာ အေျဖမ်ားမွာ မမွန္ပါ။

အမွန္တကယ္ အားျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္ ေမြးဖြားခဲ့သည့္ အခ်ိန္သည္ ေဒသ စံေတာ္ခ်ိန္ ၁၁း၃၀ ျဖစ္ပါသည္။
မည္သို႔ပင္ ဆိုေစ-

ေမးခြန္းတြင္ မည္သည့္ ေနရာေဒသ ျဖစ္သည္ ဆိုသည္ကို ေဖၚျပမထားသည္သာမက- ေနထြက္ခ်ိန္ ကိုလည္း နံနက္ ၆း၀၀ ဟုထား၍ တြက္ေစခဲ့ျခင္းျဖင့္ - သင္တန္းသားမ်ား အေနျဖင့္ အေျဖမွန္ မရသည္မွာ သင္တန္းသားမ်ား၏ အမွားမဟုတ္ပါ။

ေမးခြန္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ သင္တန္းသားတို႔ အေျခခံသေဘာ နားလည္ေစရန္ႏွင့္- ပ်မ္းမွ် သြားႏွဳန္းသည္ အမွန္ တကယ္ သြားႏွဳန္း မဟုတ္သည္ကို နားလည္ ေစလိုေသာ သေဘာကို ရည္႐ြယ္ထားျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္- ၁၃ နာရီ ပတ္၀န္းက်င္ အေျဖမ်ား တင္ျပသူမ်ား အားလံုးကို အမွတ္ျပည့္ေပးထား ခဲ့ပါသည္။

ဥပမာ- လူ ၂-ဦး အေနျဖင့္ ႐ြာတစ္႐ြာမွ အျခား ႐ြာတစ္႐ြာသို႔  ခရီး ၿပိဳင္တူ သြားၾကသည္ ဆိုပါအံ့။ တစ္ဦးသည္ စက္ဘီးျဖင့္ နင္း၍ ျမန္ျမန္ သြားကာ၊ အျခား တစ္ဦးသည္ ေျခလ်င္ေလွ်ာက္၍ ပံုမွန္ သြားသည္ ဆိုပါအ့ံ။ စက္ဘီးျဖင့္ သြားသူသည္- လမ္းတြင္ စက္ဘီးပ်က္၍ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အလွဴ ေတြ႕၍ ထမင္း ၀င္စားျခင္းမ်ား ျပဳသြား၍၊ ေျခလ်င္သြားသူသည္ နားေနျခင္း၊ ေႏွးေကြးျခင္း မ႐ိွပဲ တစ္သတ္မတ္တည္း သြာျခင္းျဖင့္ - ဤသူ ၂-ဦး ခရီးဆံုး႐ြာသို႔ ၿပိဳင္တူ ေရာက္သြားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း- ၾကားကာလမ်ားတြင္ ေရာက္တည္ခဲ့ရာ ေနရာျခင္း မတူပါေခ်။ 

စၾကာ၀ဠာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ား၏ တည္ေနရာကို တြက္ခ်က္ၾကရာတြင္လည္း ထိုသို႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေစာင္းေနေသာ ၿဂိဳဟ္ပါတ္လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ ေနကိုပတ္ေနေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ားကို ကမၻာမွ မွီျငမ္း ၍ ပ်မ္းမွ် ႏွဳန္းျဖင့္ ခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္ျခင္းသည္- အမွန္တကယ္ သြားလာႏွဳန္း မဟုတ္သည္ကို သင္တန္းသားမ်ား အေနျဖင့္ ထင္႐ွား ေစလိုေသာေၾကာင့္ ဤေမးခြန္းကို ေမးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အကယ္၍ သင္တန္းသား တစ္ဦး ဦးသည္ အထက္ပါ တြက္နည္းကို မတြက္ခင္- “ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ ဤဇာတာကို တြက္ရာတြင္ - အီေကြတာ ပတ္၀န္းက်င္ ေဒသ ကိုမူတည္၍ တြက္ပါသည္” ဟု ဆိုခဲ့ပါမူ- အလြန္ ေထာင့္ေစ့ေသာ ေလ့လာသူ Observant Learner ဟု ဆိုရပါမည္။

အထက္ပါ သင္တန္းသား ေျဖဆိုသြားေသာ အခ်က္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါအံ့-

ဤေမးခြန္းတြင္- ၿဂိဳဟ္တို႔၏ အင္အားကို စစ္ေဆးျခင္း မျပဳပဲ- ရာသီ၊ ၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ဘာ၀တို႔၏ အေျခခံ ပရိယာယ္ ဥပေဒသ တို႔ကိုသာ အသံုးျပဳ၍ စစ္ေဆး ေစခဲ့ပါသည္။

နကၡတ္ပညာ ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ဖယ္ထုတ္၍- သင္တန္းသား၏ ေတြ႔႐ိွခ်က္သက္သက္ တို႔ကို ၾကည့္လိုက္မည္ ဆိုပါက-

 •  ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ေဇာမႈ ရွိသူျဖစ္သည္။ ထို ေက်ာ္ေဇာမႈသည္ အႏိုင့္အထက္ျဖင့္ ရရွိမႈမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ေအးခ်မ္းေသာနည္းလမ္းျဖင့္ မွ်တစြာဖန္းတီးယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ စြန္႔စား တီထြင္ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ ေက်ာ္ေဇာသူအျဖစ္ ေရာက္ရွိႏိုင္မႈကို ေဖၚျပသည္။ 
 •  ေအးခ်မ္းေသာ ၿငိမ္းေအးေသာ စိတ္ခံစားမႈကို ျဖစ္ေစသည္။ တဖန္ ေရရာသီတြင္တည္သျဖင့္ ေပါ့ပါး လြတ္လပ္ေသာ စိတ္သေဘာထားကိုလည္း ေမြးျမဴေစႏိုင္ေလသည္။ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားစြာ စုေဆာင္းပိုင္ဆိုင္မည့္သူမဟုတ္။ ေအးခ်မ္းေသာ စိတ္သဘာ၀အရ မက္ေမာ တြယ္တာ လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ 
 • လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာ စြန္႔စားရမႈမ်ား၊ ဘ၀ရပ္တည္မႈအတြက္ အေျပာင္းအလဲဖန္တီးရမႈမ်ားကို ေဖၚျပေနသည္။ ခိုင္ၾကည္ေသာ အေျပာင္းအလဲရပ္တည္မႈမ်ား အဆံုးတြင္ ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
 • ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ေတြးနည္းေခၚနည္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္မည္။ ေရရာသီတြင္တည္သျဖင့္ ေျပာင္းလဲလွည့္ယူေတြးေခၚႏိုင္ေသာ ပညာစြမ္းကိုလည္း ျပဆိုသည္။ ပညာစြမ္းအား ထြန္းေတာက္မည့္သူ အမ်ားက ေလးစား ရသူျဖစ္မည္။
 • ဂုဏ္သိကၡာ စာရိတၱအနာအဆာ မရွိသည့္ အျဖစ္ကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရး၊ ပညာဂုဏ္ၾကီးမားသူ အျဖစ္ အမ်ားတကာက လက္ခံၾကမည္။ 
 • စည္းစိမ္ဥစၥာ ရုပ္ေရရူပကာ ဟန္ပန္အမူအယာအားျဖင့္ တင့္တယ္လြန္းသူမဟုတ္ေပ။ ပညာ သင္ၾကားျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြးႏိုင္မည္။ တပည့္တပမ္းလည္း ေပါမ်ားႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ေအာင္ျမင္ေသာ ထည္၀ါေသာ အသြင္သ႑န္ကိုေတာ့ ပိုင္ဆိုင္မည့္သူ တစ္ေယာက္မဟုတ္ေပ။ 
 • သင့္တင့္ေသာ သေဘာရွိသည္။ ၾကီးျမတ္ေသာ အမ်ားရိုေသခံရႏိုင္ေသာ ဇာတာရွင္အျဖစ္ကို ညႊန္ဆိုေနေတာ့သည္။
 • အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ပညာမွလြဲ၍ တျခားဘာမွ်ထည့္မတြက္ေသာ ဂုဏ္သိကၡာရွိ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအျဖစ္ျပဆိုလွ်က္ရွိသည္။

အထက္ပါ အခ်က္မ်ား အားလံုးသည္ ဇာတာ႐ွင္ ျဖစ္ေသာ အယ္လ္ဘတ္ အိုင္းစတိုင္း၏ ဘ၀၊ အေျခအေနႏွင့္ စိတ္ဓါတ္၊ စ႐ိုက္တို႔ အတိအက်ပင္ ျဖစ္၍ ရာႏွဳန္းျပည့္ မွန္ေနပါေတာ့သည္။ 

ဆက္လက္ ေနာက္ ေမးခြန္းတစ္ခု ႏွင့္ ၄င္းကို ေျဖဆိုထားေသာ သင္တန္းသား၏ အေျဖကို ၾကည့္ပါရန္။

ေမးခြန္း ၇-ႏွင့္ ၈ တြင္ ေမးထားေသာ ဇာတာ

ဤေမးခြန္းတို႔ သည္ MOTAA မိုးတား နကၡတၱ မူကို အသံုးျပဳ၍ အင္အားတို႔ကို တြက္ခ်က္ စစ္ေဆးျခင္း အရည္အခ်င္းကို စစ္ေဆးရန္ အတြက္ ရည္႐ြယ္ ထားေသာ ေမးခြန္းျဖစ္ပါသည္။

စာဖတ္သူ မ်ား နားလည္ ႏိုင္ရန္ အတြက္- MOTAA မိုးတား နကၡတၱ မူ အရ- ၿဂိဳဟ္တို႔၏ အင္အားကို စစ္ေဆးရာတြင္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားနွင့္ စစ္ေဆး ရပါသည္။ (ဤနည္းသည္ ဆ႒ ဗလ- အားေျခာက္ ပါးႏွင့္ မတူညီပါ။ သို႔ေသာ္လည္း အတြင္းက်က် အႏွစ္သာရမ်ားႏွင့္ မဆန္႕က်င္ေသာ အင္အား စစ္ေဆးျခင္း နည္းစနစ္မ်ား ျဖစ္သည္။)
 • (၁) ပကတိ တည္ေနရာအင္အား (ရာသီစက္၊ န၀င္းစက္) (Absolute Positional Strength)
 • (၂) လဂ္မွ တည္ေနရာအင္အား၊ (ဘာ၀စက္) (Relative Positional Strength)
 • (၃) ေနေရာင္ လႊမ္းမိုးမွဳ အေနအထား၊ (Combust)
 • (၄) ထိုၿဂိဳဟ္ပိုင္ဆိုင္ေသာ မူလႀတိေဂါဏ ရာသီ၏ အလယ္ဗဟိုခ်က္မွတ္ ဆီသို႔ အျခားေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ား၏ လႊမ္းမိုးမွဳ၊
 • (၅) ထိုၿဂိဳဟ္ရပ္တည္ေသာ ရာသီ၏ အလယ္ဗဟိုခ်က္မွတ္ ဆီသို႔ အျခားေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ား၏ လႊမ္းမိုးမွဳ၊
 • (၆) ထိုၿဂိဳဟ္ ရပ္တည္ရာ ရာသီ၏ ပိုင္႐ွင္တြင္ ႐ိွေနေသာ အင္အား။ (နယ္ေျမ တာ၀န္ခံ ၿဂိဳဟ္၏ အင္အား)


ေမးခြန္း (၇)
(၇-၁) ေအာက္ေဖၚျပပါ တည္ေနရာမ်ား ႐ိွေနေသာ ဇာတာ အတြက္ ရာသီစက္ႏွင့္ ဘာ၀ စက္ ၂-ခုကို ေရးဆြဲပါ။
(၇-၂) ဤဇာတာ အတြက္ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ အင္အား အသီးသီးကို ႐ွာပါ။။
(၇-၃) ဤဇာတာ အတြက္ ဘာ၀ တို႔၏ အင္အား အသီးသီးကို ႐ွာပါ။။

ေမးခြန္း (၈)
အထက္ပါ ဇာတာ႐ွင္သည္ မည္သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳး မွ ေမြးဖြားလာ၍- မည္သည့္ အေျခအေန မ်ိဳးႏွင့္ ဘ၀ လမ္းကို ေလွ်ာက္လမ္း ႏိုင္သည္ကို သင္ျမင္မိသနည္း။ သူ၏ ေအာင္ျမင္မွဳ၊ ပညာေရး၊ အသက္႐ွည္ႏိုင္မွဳ မ်ားကို သင္ခန္းစာတြင္ ပါ၀င္ေသာ အခ်က္မ်ားကို ကိုးကား၍ အေၾကာင္းရင္း ျပည့္စံုစြာျဖင့္ ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္သဖြယ္ ေရးသားပါ။

သင္တန္းသား တစ္ဦး၏ အေျဖ ႐ွင္းျပခ်က္

အေျဖ (၈)
ဇာတာေ၀ဖန္ခ်က္
ဇာတာရွင္၏စရိုက္ သဘာ၀

တနဂၤေႏြႏွင့္ၾကာသာပေတး အားမ်ားသက္ေရာက္မႈအရ ပညာအရည္အခ်င္းျဖင့္ ဦးေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ စရိုက္သဘာ၀ကို ေဖၚျပသည္။
အႏႈတ္ျပေသာ အားမ်ားျဖစ္သည့္ တနလၤာ၊ အဂၤါ ဗုဒၶဟူး၊ စေနတို႔အရ မေအးခ်မ္းေသာ၊ မ၀ံရဲေသာ၊ မပြင့္လင္းေသာ(ဆက္ဆံေရးမေၾကညက္ေသာ)၊ ေရရွည္မစြဲျမဲေသာ အေတြးအယူအဆမ်ားရွိေနႏိုင္သည္။

ဇာတာရွင္၏ အက်ိဳးေပး
အႏႈတ္စြမ္းအားၾကီးမားလြန္းေသာ ရာဟု၏ သက္ေရာက္မႈသည္ ဘ၀တစ္ခုလံုးကေမာက္ကမျဖစ္ေအာင္ ေပးဆပ္ရတတ္သည္။ ဇာတာရွင္၏ ဦးေဆာင္မႈရည္ရြယ္ခ်က္ အေတြးအေခၚ၊ နာမည္ၾကီးမႈတို႔မွအပ၊ က်န္က႑အားလံုး အႏႈတ္သေဘာ သက္ေရာက္ၾကသျဖင့္ မိမိဥာဏ္စြမ္းရွိသမွ် မခံစားရေသာ ဘ၀အက်ိဳးေပးကို ျပဆိုသည္။ ေကာင္းေသာအရာအားလံုး (ၾကီးမားေသာ ရာဟုအစြမ္းျဖင့္) ရုတ္ျခည္းေပ်ာက္ကြယ္ သြားတတ္သည္။
အဆိုးအားမ်ားမႈမ်ားအရ တနလၤာ အႏႈတ္သေဘာသည္၊ စိတ္မေအးခ်မ္းရျခင္းကိုျပဆိုသည္။
အဂၤါအႏႈတ္သေဘာသည္ လက္နက္စက္ပစၥည္းတို႔ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရႏိုင္သည္ကို ျပဆိုသည္။
ဗုဒၶဟူးအႏႈတ္သေဘာသည္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးတြင္ စကားအတိုက္အခိုက္ အေရးအသားျဖင့္ အတိုက္အခိုက္မ်ားခံစားရႏိုင္သည္။
အသက္အေနကို ေဖၚျပေသာ စေနသည္ ကူသူမရွိ အႏႈတ္ျပေနေသာေၾကာင့္ အသက္မရွည္ႏိုင္ေပ(သို႔) တည္ၿငိမ္ေသာ ဘ၀အေျခကို ၾကာရွည္စြာ ခံစားရဖြယ္မရွိေခ်။
အေကာင္းအဆိုးေရာေသာ ေသာၾကာသည္ အတက္အက်မ်ားေသာ ဘ၀စည္းစိမ္အေျခအေနကိုျပဆိုသည္။
အေႏွာင့္အယွက္မရွိေသာ တနဂၤေႏြသေဘာအရ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာ္မႈကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ မိသားစုတြင္း အၾကီးအကဲမ်ား၏ မဆမႈလည္းရရွိႏိုင္သည္။ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ အၾကီးအကဲအျဖစ္ကိုလည္း ရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။

က႑အလိုက္ ေ၀ဖန္ရပါလွ်င္

၁ တန္႔သဘာ၀အရ-
ဇာတာရွင္၏ ပင္ကိုယ္စရိုက္သေဘာ ကိုယ္ကာယသည္ ဆိုးရြားလွ်က္ရွိသည္။ အားနည္းေသာ စေနသေဘာအရ က်မ္းမာေရးအထိအခိုက္ကို ခံစားရႏိုင္ၿပီး၊ စရိုက္မွာမူ အားရွိေသာ တနဂၤေႏြ ၾကာသာပေတးတို႔သေဘာအရ က်င့္၀တ္သိကၡာ ေလးျမတ္မႈတို႔အလို႔ငွာ ေစာင့္ထိန္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

၂ တန္႔သဘာ၀အရ-
ဥစၥာစုေဆာင္းပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ပတ္သတ္ ေကာင္းက်ိဳးခံစားရမည္။ အလိုျပည့္မႈႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ေသာၾကာတြင္ အဆိုးအေကာင္းေရာေမႊေနသျဖင့္ ၿပီးျပည့္စံုေသာဘ၀ဟု မဆိုႏိုင္ေပ။

၃ တန္႔သေဘာအရ-
ဇာတာရွင္၏ ၀န္းက်င္ပတ္သတ္ေနရမႈႏွင့္ပတ္ေနရမႈသည္ ေကာင္းက်ိဳးမရွိေပ။ ခိုင္မာေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ လုပ္ငန္းထူေထာင္မႈမ်ားသည္ အသံုးမ၀င္ျဖစ္မည္။ ၃ တန္႔သည္ အသက္ဓာတ္ရွင္သန္လိုစိတ္ကိုလည္း ကိုယ္စားျပဳကာ အင္အားအဆိုးျပဆိုေနသျဖင့္ စိုးရိမ္ဖြယ္ က်န္းမာေရး/ပတ္၀န္းက်င္ ၾကံဳရမည္။

၄ တန္႔သဘာ၀အရ-
ေအးၿငိမ္းေသာ ေမတၱာရွင္သေဘာသဘာ၀ရွိတတ္ကာ မိသားစု၀န္းက်င္အက်ိဳးေပးေကာင္းသူ သနားၾကင္နာတတ္သူ၊ မိသားစုအရွိန္အ၀ါၾကီးသူဟု ေကာက္ခ်က္ျပဳႏိုင္ပါသည္။
၅ တန္႔သဘာ၀အရ-
ပညာေရး ေမတၱာေရးတို႔တြင္ သာမန္အက်ိဳးေပးရွိသည္။ အျခားၿဂိဳဟ္မ်ား၏ အဆိုးသေဘာသက္ေရာက္မႈအရ ၄င္းက႑မ်ား ညံ့ဆင္းသြားႏိုင္သည္။
၆ တန္႔သဘာ၀အရ-
ပကတိအႏႈတ္သေဘာသက္ေရာက္ကာ အေကာင္းအဆိုးလည္း ေရာေမႊလွ်က္ရွိသည္။ ရန္မ်ားေသာ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားေသာ ဘ၀လမ္းကို ျပဆိုကာ၊ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ ဇြတ္လုပ္ခ်င္ေသာဇြတ္လုပ္တတ္ေသာ ဇာတာရွင္၏ စရိုက္ကိုလည္း ျပဆိုေလသည္။
၇ တန္႔သဘာ၀အရ-
အားမရွိေသာေၾကာင့္ ဆက္ဆံေရး အိမ္ေထာင္ေရး စသည္တို႔သည္ ဇာတာရွင္အတြက္ အေရးမပါေပ။ ထူးျခားေသာ အေျပာင္းအလဲကို မျပဆိုေပ။
၈ တန္႔သဘာ၀အရ-
ပကတိအႏႈတ္အားျပလွ်က္ရွိကာ ျပင္ပအေကာင္းသေဘာမ်ားလည္းသက္ေရာက္သည္။ အႏႈတ္သေဘာအရ ဆိုး၀ါးေသာ အေျပာင္းအလဲ ၾကံဳရမည္။ ၈ တန္႔သည္ ေသဆံုးျခင္းကို ျပဆိုကာ အသက္ရွည္မႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ စေနသည္အားနည္းျခင္း၊ ကိုယ္ခံစြမ္းအားကို ေဖၚျပေသာ ၃ တန္႔ အႏႈတ္သေဘာေရာက္ျခင္း၊ ရာဟုဖ်က္အားၾကီးျခင္းေၾကာင့္၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ဖက္ ၆ တန္႔ အႏႈတ္သေဘာေဆာင္ျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ အသက္အႏၱရာယ္ၾကံဳႏိုင္ေသာ အေျခအေနကိုျပဆိုသည္။ ျပင္ပအေကာင္းသေဘာသက္ေရာက္မႈအရ နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ အေျပာင္းအလဲကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
၉ တန္႔သဘာ၀အရ-
မူလအားမဲ့ကာ အႏႈတ္သေဘာမ်ားက်ေရာက္ေနသည္။ ဇာတာရွင္၏ ဂုဏ္သိကၡာတင့္တယ္မႈမ်ား အဆိုးသေဘာျဖင့္ ေက်ာ္ေဇာသြားမည္။
၁၀ တန္႔သဘာ၀အရ-
အရည္အခ်င္းကို ေဖၚထုတ္ျပႏိုင္စြမ္းတို႔လည္း အားသက္ေရာက္မႈနည္းသည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ အလုပ္တစ္ခု အရည္အခ်င္းတစ္ခုကို ကိုယ္ပိုင္အစြမ္းျဖင့္ ေဖၚထုတ္မျပႏိုင္ျဖစ္မည္။
၁၁ တန္႔သဘာ၀အရ-
ဆိုးရြားလြန္းေသာ အမုန္းမ်ားလက္ခံရတတ္သည္။ အသိမိတ္ေဆြမ်ားတြင္ မိမိအား ဒုကၡေပးလိုသူမ်ား ၾကံဳရႏိုင္သည္။
၁၂ တန္႔သဘာ၀အရ-
စိတ္သေဘာထားအေနျဖင့္ မူလသေဘာအရ ေအးခ်မ္းသူျဖစ္မည္။ သက္ေရာက္လာေသာ ေကာင္းဆိုးအားမ်ားအရ ေသာကမ်ားရေသာ ဘ၀အေျခကို ျပဆိုသည္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္
မိသားစုအရိပ္အျမံဳအက်ိဳးေပးေကာင္းသူ၊ ဦးေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ပညာစြမ္းၾကီးသူ၊ လူမုန္းမ်ားသူ၊ အသက္အႏၱရာယ္ရွိသူ၊ ဆိုးရြားေသာအေျပာင္းအလဲကို ၾကံဳရသူဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါသည္။


အမွန္ အားျဖင့္ ဤဇာတာ႐ွင္ သည္- အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ၏ သတၱမေျမာက္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္သူ ရာဂ်စ္ ဂႏၵီ ျဖစ္ပါသည္။ 

အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ၏ သတၱမေျမာက္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္သူ ရာဂ်စ္ ဂႏၵီ အား ၁၉၄၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၀-ရက္၊ နံနက္ ၉း၅၀ တြင္ မဟာရခ်တၱရ ျပည္နယ္၊ ဘံုေဘ ၿမိဳ႕ (ယခု အေခၚ မြန္ဘိုင္း ၿမိဳ႕တြင္) ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။

မိခင္ ျဖစ္သူ အင္ဒီရာ ဂႏၵီ အား ၁၉၈၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁-ရက္တြင္ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ျခင္း ခံရၿပီးေနာက္၊ သူ႔အေနျဖင့္ အိႏၵိယ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ခဲ့စဥ္က အသက္ ၄၀-အ႐ြယ္သာ ႐ိွေသးသျဖင့္- အိႏၵိယ သမိုင္းတြင္ အသက္အငယ္ဆံုး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါ၏။ အဘိုးျဖစ္သူ ဂ်၀ါဟလာ ေန႐ူးသည္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရး ေခါင္းေဆာင္ ႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ခဲ့၏။ (သင္တန္းသားသည္ ဇာတာ႐ွင္၏ မိသားစု အရိပ္အျမံဳအက်ိဳးေပးေကာင္းသည္၊ မိသားစု အရွိန္အ၀ါၾကီးသူ ဟု ေထာက္ျပသြား၏။)

မိခင္ႏွင့္ ဘခင္တို႔ ခ်စ္သူျဖစ္ခဲ့စဥ္က - ကိုးကြယ္ရာ မတူညီေသာ ဖခင္ျဖစ္သူ၏ ဘာသာေၾကာင့္ အဘိုးျဖစ္သူ ေန႐ူးမွ ဦးစြာ ပထမ သေဘာမတူခဲ့ေသာ္လည္း- ေနာက္ပိုင္းတြင္ မိခင္ ႏွင့္ ဖခင္တို႔ ေပါင္းသင္း လက္ထပ္ျဖစ္ခဲ့ၾက၏။

ရာဂ်စ္ ေမြးဖြားခဲ့စဥ္ ကာလ ၁၉၄၄ သည္ မိခင္ ျဖစ္သူ အင္ဒီရာ ႏွင့္ ဖခင္ျဖစ္သူတို႔- အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး လွဳပ္႐ွားမွဳမ်ား အတြက္ ေထာင္ ႏွင့္ အိမ္ တစ္လွည့္စီ အျပန္အလွန္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကရေသာ ကာလျဖစ္၏။ အိႏၵိယသည္ ၁၉၄၇ က်မွ လြတ္လပ္ေရး ရ႐ိွခဲ့သည္။

ဖခင္ ျဖစ္သူသည္ ၁၉၅၈ တြင္ ကက္႐ွ္မီးယားတြင္ နားေနရက္သြားယင္ ႏွလံုးေရာဂါ ခံစားခဲ့ရ၏။ ၁၉၆၀ တြင္ ဒုတိယ အႀကိမ္ တိုက္ခိုက္လိုက္ေသာ ႏွလံုးေရာဂါသည္ ဖခင္၏ အသက္ပါ ႏွဳတ္ေခၽြယူငင္ သြားပါေတာ့သည္။

ရာဂ်စ္ သည္ မိသားစုတြင္ အႀကီးဆံုးသား ျဖစ္ၿပီး- အဂၤလန္ႏိုင္ငံ ကင္းဘရစ္ခ်္ တကၠသိုလ္မွ ပညာ တတ္ေျမာက္လာသူျဖစ္၍ အီတလီႏိုင္ငံသူ ဆြန္ညာ ဂႏၵီ ျဖင့္ လက္ထပ္ခဲ့၏။

အိႏၵိယ ေလေၾကာင္းလိုင္းတြင္ ေလယာဥ္မွဴး တစ္ဦးအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့၏။ ႏိုင္ငံေရး သမိုင္း အစဥ္အလာ ႀကီးမားေသာ မိသားစုမွ ဆင္းသက္လာသူ ျဖစ္ေသာ္လည္း  ထိုစဥ္အခါက- ႏိုင္ငံေရးတြင္ ၀င္ေရာက္ မပါတ္သက္ခဲ့ေပ။ 

ရာဂ်စ္သည္ လူေအး တစ္ေယာက္သာ ျဖစ္ၿပီး- လူေ႐ွ႕ သူေ႐ွ.တြင္ လုပ္ကိုင္ရေသာ ႏိုင္ငံေရး စင္ျမင့္ကို ေ၀းေ၀းက ေ႐ွာင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ မိဘ၏ ႏိုင္ငံ ေရး အ႐ိွန္အ၀ါကို အသံုးျပဳလွ်င္- အခ်ိန္မေ႐ြး ထိပ္ဆံုးေရာက္မည္ သိေသာ္လည္း- ကိုယ္တိုင္အားျဖင့္ ထင္႐ွားလိုစိတ္ မ႐ိွခဲ့ေပ။

ညီငယ္ ျဖစ္သူ ဆန္ေဂ်း ဂႏၵီ အေနျဖင့္ ၁၉၈၀ တြင္ ေသဆံုးခဲ့ရၿပီးေနာက္ တြင္ အိႏၵိယ ကြန္ဂရက္ ပါတီမွ မရမေန ဖိအားေပးခဲ့သျဖင့္သာ- ႏိုင္ငံေရး ေလာကသို႔ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။ 

ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲအျပတ္အသတ္ ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ အစိုးရတစ္ဖြဲ႕လံုးကို ရာဂ်စ္ အေနျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ ခဲ့ေသာ္လည္း - ရာဂ်စ္အား လာဘ္၊ လာဘ ကင္း႐ွင္းမွဳ တို႔ေၾကာင့္ “ကိုသန္႔႐ွင္း (Mr. Clean)” ဟုပင္ အမ်ားက ေလးစားယံုၾကည္ ထားခဲ့ၾကရ၏။

ရာဂ်စ္ ဂႏၵီ လုပ္ၾကံ ခံရျခင္း။

၁၉၉၁-ခုႏွစ္ ေမလ ၂၁ တြင္ - တမီလ္ နာဒူး ျပည္နယ္။ ယခု အေခၚ “ခ်န္ႏိုင္း (Chennai)” ၊ ယခင္ အေခၚ မဒရတ္စ္ ၿမိဳ႕မွ မိုင္ ၃၀-ခန္႔ အကြာ ေက်း႐ြာ တစ္႐ြာတြင္ တမီလ္က်ား အဖြဲ႕ ေျပာက္က်ား သူပုန္ ျဖစ္ေသာ သေမၼာဇီ ရာဇ ရတနာမ္ ဆိုသူ မိန္းကေလး (အခ်ိဳ႕ကလည္း ဓႏုဟု၍ လည္းေကာင္း၊ ဂယာတရီ ဟူ၍လည္း ေကာင္း သူမကို ေခၚၾက၏၊) ၏ အေသခံ ဗံုးခြဲမွဳေၾကာင့္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္သူ ရာဂ်စ္ ဂႏၵီ ႏွင့္ တကြ- အျခားသူ ၁၄-ဦးတို႔ပါ ေသဆံုးခဲ့ၾကရသည္။

ည ၁၀း၁၀ အခ်ိန္တြင္ လုပ္ၾကံသူ အမ်ိဳးသမီးသည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လာ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုယင္း၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေျခကို သူမ၏ လက္ျဖင့္ တို႔ထိ အ႐ိုအေသ ေပးဟန္ျပဳယင္းမွ သူမကိုယ္တြင္ ၀ွက္ကြယ္ယူလာေသာ ဗံုးကို ေဖါက္ခြဲ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဗံုးခဲြမွု ျဖစ္ရပ္ အေသးစိတ္ကို ေဒသခံ ဓါတ္ပံုဆရာ တစ္ဦး၏ ကင္မရာတြင္ ႐ိုက္ကူးႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း- ကင္မရာပိုင္႐ွင္ ဓါတ္ပံု ဆရာ အေနျဖင့္ အသက္႐ွင္ခြင့္ မရ လိုက္ရ႐ွာပါ။

သင္တန္းသားသည္ ေအာက္ပါ အတိုင္း ဆိုခဲ့၏။ 

(အႏႈတ္စြမ္းအားၾကီးမားလြန္းေသာ ရာဟုကို ညႊန္း၏။ “ေကာင္းေသာအရာအားလံုး (ၾကီးမားေသာ ရာဟုအစြမ္းျဖင့္) ရုတ္ျခည္းေပ်ာက္ကြယ္ သြားတတ္သည္။”
ဇာတာ႐ွင္၏ ဘ၀တြင္- မထင္မွတ္ပဲ ညီျဖစ္သူ ေသဆံုးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္- စိတ္မပါေသာ ႏိုင္ငံေရး စင္ျမင့္သို႔ တက္ခဲ့ရ၏။ မထင္မွတ္ပဲ မိခင္ ေသဆံုးမွဳေၾကာင့္- ႐ုတ္တစ္ရက္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ခဲ့ရ၏။ မထင္မွတ္ပဲ အလစ္လုပ္ၾကံ ဗံုးခြဲမွဳေၾကာင့္ အသက္ေသဆံုးခဲ့ရ၏။
ဆက္လက္၍- သင္တန္းသားသည္ “အဂၤါအႏႈတ္သေဘာသည္ လက္နက္ စက္ပစၥည္းတို႔ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရႏိုင္သည္” ဟု ေထာက္ျပခဲ့ႏိုင္၏။
“အႏႈတ္သေဘာအရ ဆိုး၀ါးေသာ အေျပာင္းအလဲ ၾကံဳရမည္။ ၈ တန္႔သည္ ေသဆံုးျခင္းကို ျပဆိုကာ အသက္ရွည္မႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ စေနသည္အားနည္းျခင္း၊ ကိုယ္ခံစြမ္းအားကို ေဖၚျပေသာ ၃ တန္႔ အႏႈတ္သေဘာေရာက္ျခင္း၊ ရာဟုဖ်က္အားၾကီးျခင္းေၾကာင့္၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ဖက္ ၆ တန္႔ အႏႈတ္သေဘာေဆာင္ျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ အသက္အႏၱရာယ္ၾကံဳႏိုင္ေသာ အေျခအေနကိုျပဆိုသည္။ ျပင္ပအေကာင္းသေဘာသက္ေရာက္မႈအရ နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ အေျပာင္းအလဲကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။”)


အထက္ပါ ဇာတာကို သင္တန္းသား၏ ဆန္းစစ္ကို ေလ့လာၿပီးေနာက္.. နကၡတၱပညာသည္- လူကဲခတ္ ရမ္းၿဖီးေသာ ပညာမ်ိဳးလား၊ အက်ိဳးအေၾကာင္း ဆန္းစစ္ အေျဖထုတ္ရေသာ အေျဖမ်ိဳး ျဖစ္သလား ဆိုသည္ကို စာ႐ွဳသူတို႔ နားလည္ လိမ့္မည္ ဟု ယူဆပါသည္။

မည္မွ် ရာခိုင္ႏွဳန္း အထိ မွန္ကန္ တိက်ေနပါသနည္း။

စာေမးပဲြေမးခြန္းကို သင္တန္းသား အခ်ိဳ႕ ေျဖဆိုၾကရာတြင္- အေျခခံ ႏုနယ္သူတို႔ အေနျဖင့္ - သံုးသပ္ ေကာက္ခ်က္ဆြဲမွဳ မ်ားတြင္ ကြာဟ သြားတတ္ေသာေၾကာင့္ - အခ်ိဳ႕မွာ ေမးခြန္း၏ ဆိုလိုခ်က္ တို႔ႏွင့္ ကင္းကြာ သြားျခင္းေၾကာင့္ ထိုသူတို႔၏ အေျဖကို တင္ျပျခင္း မတတ္ႏိုင္ပါ။

စာ႐ွဳသူတို႔ အေနျဖင့္- ထိုသင္တန္းသား မည္သူ ျဖစ္သည္ ဟု ထင္ပါသနည္း။

ထိုသင္တန္းသားသည္-
- အြန္လိုင္း ေဗဒင္ ပရိႆတ္ႀကီးႏွင့္ ရင္းႏွီးၿပီးသား လည္း ျဖစ္၊
- နကၡတ္ပညာကို ကိုယ္ေရာ စိတ္ပါ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနသူလည္း ျဖစ္၊
- မိုးတား ဇာတာဖြဲ႕ ပ႐ိုဂရမ္ကို တည္ေဆာက္ေနသူလည္း ျဖစ္ေသာ…

ကိုပခန္း (http://astro.technohalo.com/) ပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။


ဤေဆာင္းပါးျဖင့္- ထူးခၽြန္သူ သင္တန္းသား ကိုပခန္းအား ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းအပ္ပါသည္။


ေနာက္ဆက္ တြဲ အေနျဖင့္- 

MOTAA မိုးတား နကၡတၱ စနစ္ျဖင့္ ေရးဆြဲထားေသာ - ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ရာဂ်စ္ ဂႏၶီ၏ ဂရပ္ကို ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။
ေအာက္ပါ ပထမ ဂရပ္ဖ္သည္ မူလ ဘြားဇာတာ႐ိွ ၿဂိဳဟ္မ်ား၏ အင္အား အေနအထားႏွင့္- လုပ္ၾကံခံရေသာ ကာလတြင္ ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္မ်ားမွ မူလ ဇာတာ႐ိွ ဘြားၿဂိဳဟ္မ်ားကို လႊမ္းမိုးထားပံု ျဖစ္သည္။ေအာက္ပါ ဒုတိယ ဂရပ္ဖ္သည္ မူလ ဘြားဇာတာ႐ိွ အတန္႔ ဘာ၀ မ်ား၏ အင္အား အေနအထားႏွင့္- လုပ္ၾကံခံရေသာ ကာလတြင္ ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္မ်ားမွ မူလ ဇာတာ႐ိွ အတန္႔ ဘာ၀ မ်ားကို လႊမ္းမိုးထားပံု ျဖစ္သည္။


 အားလံုး ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား) Numan MOTAA

[+/-] show/hide this post

5 comments:

YE MYINT said...

Dear Sayar Numan,

Congratulations!

- both for Ko Pakhan and his master respectful Sayar Numan, for his tactful modern teaching method, and Ko Pakhan for his zealous efforts he made.

I am really pleased to learn that Ko Pakhan has received the title of the most outstanding MOTAA student.

Proud for his wonderful achievement and I dare say and believe that Ko Pakhan is worth to get such a title with the proof of his skillful predicted remarks for those Horoscopes in questions.

Regards,

U Ye Myint
Kathmandu, Nepal

YE MYINT said...

Dear Sayar Numan,

Congratulations!

Both for Sayar Numan for his modern day technique teaching method of Astrology and Ko Pakhan for his zealous efforts he made.

I dare say and believe that he is worth to get such a title of the most outstanding MOTAA student.

Proud for his wits and wonderful skills of his predicted remarks on the Horoscopes in question.

Wishing to be a successful and famous Astrologer in future who can serve for the benefit of all the people in this world we live!

Regards,
Uncle Ye Myint

Kathmandu, Nepal

ကိုပခန္း said...

ခ်ီးက်ဴးတာ ေက်းဇူးပါခင္ဗ်။ သိသာေပၚလြင္ေစတဲ့ အင္အားေတြကို စီမံခဲ့တဲ့ ဆရာႏ်ဴမာန္အား ဦးခိုက္လွ်က္။

ကိုပခန္း

ဘုန္းသိဂၤါ said...

ဂုဏ္ယူပါတယ္ ကိုပခန္းေရ

Anonymous said...

စိတ္ဝင္စားစရာ အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ ကုုိပခန္းကေတာ့ တကယ္ေတာ္ပါတယ္။ ဆရာႏုု်ဴမန္ရဲ႕ သင္တန္း ဒိထက္ပုုိမုုိေအာင္ျမင္ပါေစ။ သုုေတသနျပဳျခင္းျဖင့္ ပညာမ်ားပုုိမုုိရွာေဖြေတြ႕ရွိႏုုိင္ပါေစ။

Post a Comment