Monday, August 23, 2010

Astrology Researcher (နကၡတ္ ေဗဒင္ သုေတသီ)

နကၡတ္ေဗဒင္ သုေတသီ။
သုေတသန ဆိုသည္မွာ။
ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ ဤေဆာင္းပါးေရး ရျခင္းသည္- မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ တစ္သင္း တစ္ဖြဲ႔ ကိုမွ် ထိခိုက္နစ္နာ ေစလိုေသာ သေဘာ မ႐ိွသည္ကို ဦးစြာေျပာလိုပါသည္။ ျမန္မာ သုေတသီမ်ား အတြက္ အက်ိဳး႐ိွမည္ကို ရည္သန္၍သာ ေရးသားရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
သုေတသန လုပ္ေနသူကို သုေတသီ- ဟုေခၚၾကရာတြင္- ပထမဦးစြာ သုေတသန ဆိုေသာ ေ၀ါဟာရ၏ အဓိပၸါယ္ကို ဦးစြာ နားလည္ ထားသင့္ ပါသည္။
ယေန႔ ကမာၻအရပ္ရပ္တြင္- သုေတသန မ်ိဳးစံုကို ျပဳလုပ္ ေနၾကပါသည္။ ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္ေရး သုေတသနမ်ား၊ စစ္လက္နက္ အတြက္- ဇီ၀ ပိုးမႊား လက္နက္ ထုတ္လုပ္ ေနၾကေသာ သုေတသနမ်ား၊ အာကာသ ဆိုင္ရာ သုေတသနမ်ား၊ စီးပြားေရး ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏံွမွဳမ်ား အတြက္ - ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံ ရန္ သင့္မသင့္ ဟူေသာ Risk Management ႏွင့္ ဆိုင္ရာ သုေတသနမ်ား၊ သတၱ၀ါ တို႔၏ စ႐ိုက္ကို ေလ့လာေသာ သုေတသန မ်ား စသည္ျဖင့္ မေရမတြက္ ႏိုင္ေအာင္ မ်ားျပားလွပါ၏။
ဤေနရာတြင္- ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဗဒင္ဆရာမ်ား ကလည္း၊ “သုေတသီ” ဟုအမည္ခံ၍ ကိုယ့္နည္း ကိုယ့္ဟန္ ျဖင့္ သုေတသန ျပဳလုပ္ၾကပါ၏။
ကိုယ့္ အမည္ေ႐ွ.တြင္ “သုေတသီ” ဟု တပ္လိုက္႐ံုျဖင့္- ကၽြန္ေတာ္တို႔ သုေတသီ အမွန္ တကယ္ ျဖစ္သြားပါၿပီလား။
“ဆရာ ဘာကို သုေတသန လုပ္ေနပါလဲ”-ဟု တစ္စံုတစ္ေယာက္ က ကၽြန္ေတာ့္အား ေမးလာခဲ့လွ်င္- “ေဗဒင္ ဆရာ ပဲ၊ ေဗဒင္ သုေတသနေပါ့ကြ” ဟု ခပ္တည္တည္ ေျဖလိုက္လွ်င္ ျပည့္စံု ပါၿပီ လား။ သုေတသန စာတမ္းတစ္ခု လုပ္မည္ ဆိုလွ်င္- မိမိသုေတသန စာတမ္း အတြက္ ေခါင္းစဥ္ သတ္သတ္ မွတ္မွတ္ ႐ိွရပါ၏။
ဥပမာ- ေနၾကတ္၊ လၾကတ္ျခင္း ႏွင့္ ကပ္ဒုကၡက်ေရာက္ျခင္း တို႔၏ ဆက္စပ္မွဳ၊ သို႔မဟုတ္ လျပည့္၊ လကြယ္ တို႔ႏွင့္ ငလ်င္တို႔ ဆက္စပ္ေနမွဳ၊ မိႆလဂ္ သမားတို႔ အေနျဖင့္- ရာဇ၀တ္ မွဳ က်ဴးလြန္မွဳ အေနအထား- စသည္ျဖင့္ တို႔ျဖစ္ပါသည္။
ပထမဦးစြာ- မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ သုေတသန လုပ္ရန္ လိုအပ္ျခင္းကို သေဘာေပါက္ ထားရပါမည္။
နကၡတ္ေဗဒင္ ပညာသည္ ေ႐ွးပညာ႐ွင္ ႀကီးမ်ား၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္- ႏွစ္ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာ- လက္ဆင့္ကမ္း၍ တစ္ဆင့္ခ်င္း ကၽြန္ေတာ့္လက္သို႔ ေရာက္႐ိွလာသည့္ ပညာရပ္ ျဖစ္ပါ၏။
ေ႐ွးပညာ႐ွင္ ႀကီးမ်ားသည္- ပညာရပ္ တစ္ခုကို အလြယ္မေပးပါ။ “ဥာဏ္ႏွင့္ တူ၊ ယူေတာ့” ဟူ၍- ၄င္းတို႔၏ ဥာဏ္ပညာကို ထိုးထြင္း နားလည္ ႏိုင္စြမ္း႐ိွသူမ်ား၊ ပညာကို အမွန္တကယ္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုး တန္ဘိုးထား သူမ်ားကိုသာ ရေစလိုေသာ ဆႏၵ တို႔ေၾကာင့္၊ “အလြယ္ေပး၊ ေတးျဖစ္သည္” ဆိုေသာ အေနအထား သို႔ မေရာက္ေစရန္ အလို႔ငွာ- လွ်ိဳ.၀ွက္ခ်က္ တို႔ျဖင့္ ေပးထားခဲ့ပါသည္။
တနည္းအားျဖင့္လည္း- ပညာရပ္ကို မိမိ၏ အက်ိဳးစီးပြား တစ္ခုတည္း ၾကည့္ေသာ တစ္ကိုယ္ေကာင္း သမားမ်ား လက္မွ ကာကြယ္လိုေသာ သေဘာလည္း ႐ိွ၏။
ထို႔ေၾကာင့္- ေ႐ွးေဟာင္း ပညာရပ္တို႔သည္- သာမာန္ လူတို႔ အေနျဖင့္ ႐ုတ္တစ္ရက္ အလြယ္ နားမလည္ ႏိုင္ေသာ အေနအထားတြင္ ႐ိွေန၏။ သို႔ေသာ္- သာမာန္ လူတို႔ လိုက္နာ ႏိုင္ရန္ အတြက္- ေဆာင္ရန္၊ ေ႐ွာင္ရန္ မ်ားကို ေ႐ွးပညာ႐ိွတို႔က ခ်မွတ္ေပးခဲ့သည္။
ယခု ေခတ္အျမင္အားျဖင့္- “ဒါႀကီးက သဘာ၀ မက်ပါဘူး၊ အဓိပၸါယ္ မ႐ိွပါဘူး” ဟု ျမင္ရေသာ အေနအထား မ်ားစြာလည္း ႐ိွေနပါ၏။
ေ႐ွးပညာ တို႔ကို လက္ဆင့္ကမ္း ခဲ့ရာ လမ္းေၾကာင္းတြင္- ဆရာ႔ ပညာကို တပည့္တို႔ အေနျဖင့္ ႏို႔ခံလိုက္ သင္ယူ႐ံုမွ်ျဖင့္- ဘယ္ေသာ အခါမွ ပညာရမည္ မဟုတ္သည္ကို သိထား ရန္ လိုပါသည္။
ဆရာေတြးသကဲ့သို႔ ေတြးျခင္း- ဆရာျမင္သကဲ့သို႔ ျမင္ျခင္း- ဥပေဒသ တို႔၏ ေနာက္ကြယ္ သေဘာကို စစ္ေၾကာ စိစစ္ျခင္း မ႐ိွပဲႏွင့္- ဆရာ ေျပာတဲ့အတိုင္း မွတ္ထား ခဲ့ျခင္း ျဖင့္- ပညာရပ္ တို႔သည္ ေမွးမိွန္ သြားေတာ့၏။
ထိုအခါ- ဆရာကပင္- ပညာကုန္ မေပးသကဲ့သို႔- ပညာလွ်ိဳ သကဲ့သို႔ အေနအထားသို႔ ေရာက္သြား ပါေတာ့သည္။
တစ္ဖန္- မိမိ မွားသည္ကိုပင္- ေ႐ွးက်မ္း အရ ဟု ဆိုလိုက္ျခင္းျဖင့္- မိမိတြင္ အျပစ္မ႐ိွ၊ ေ႐ွးက်မ္း တြင္သာ အျပစ္႐ိွသည္ဟု ေ႐ွးက်မ္း အေပၚ အပစ္ပံုခ် လိုက္ပါေတာ့သည္။
အဓိက အေၾကာင္းရင္း အမွန္မွာကား- မိမိ၏ စစ္ေၾကာမွဳ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ဆရာ အေနျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေ႐ွးက်မ္း အေနျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း- ထိုသို႔ ေဖၚျပ ထားေကာင္း ေဖၚျပထားပါမည္။ သို႔ေသာ္- မိမိကိုယ္တိုင္ စစ္ေၾကာ ရမည္ကို သတိျပဳရန္ လိုပါသည္။
တစ္ဖန္- လက္ဆင့္ကမ္း ရ႐ိွခဲ့ၾကသူတို႔မွ- အခ်ိဳ.သည္ မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္နည္း ထြင္၍- မူလ ပညာတြင္ ထည့္လိုက္ျခင္း၊ ေနာက္တစ္ေယာက္ က ေနာက္တစ္နည္း ထြင္၍ ထပ္ထည့္ လိုက္ျခင္း တို႔ျဖင့္- “အ႐ိုးေပၚ အ႐ြက္ဖံုး” ၍ မည္သည္က မူရင္း၊ မည္သည္က ေနာက္တိုး ဆိုသည္ကိုပင္ ခြဲရခက္သည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္လာခဲ့သည္။
တီထြင္ျခင္း ဆိုသည္မွာ ေကာင္းေသာ ကိစၥပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မူရင္း မထိခိုက္ ေစရန္ သတိထားဘို႔ေတာ့ လိုပါသည္။
႐ွင္းလင္းေအာင္ ဆိုရပါလွ်င္- နကၡတ္ ပညာေလာက အေနျဖင့္- မူရင္း နကၡတ္ ပညာသည္- အေ႐ွ.တိုင္းနည္း၊ အေနာက္တိုင္း နည္းဟူ၍ ကြဲျပားလာသည္။ တစ္ဖန္ အေနာက္တိုင္းတြင္လည္း- အမ်ားစုက အာယန အံသာကိစၥကို ထည့္မစဥ္းစားေသာ- သာယန (Tropical) စနစ္၊ အခ်ိဳ.က အေနာက္တိုင္း အာယန အံသာ ကို အသံုးျပဳေသာ အေနာက္တိုင္း ပံုစံ နိယာယန စနစ္ (Sidereal)၊ အေ႐ွ.တိုင္းႏွင့္ အေနာက္တိုင္း တို႔ကို ေပါင္းစပ္၍ ကိုယ္ပိုင္ အာယန အံသာကို အသံုးျပဳေသာ K.P စနစ္၊ တူညီေသာ ဘာ၀ စနစ္၊ မတူညီေသာ ဘာ၀ စနစ္ စသျဖင့္ အဓိက ကြဲျပားမွဳမ်ား ႐ိွေနပါသည္။
အေ႐ွ.တိုင္း နည္းတြင္မူ- အိႏၵိယ တစ္ႏိုင္ငံတည္းတြင္- ဆရာ တစ္ေယာက္ ေပၚလာလိုက္ ဒႆာ စနစ္တစ္ခု ထြင္လိုက္ ဆိုသလိုမ်ိဳး ျဖစ္၍-ဒႆေပါင္း ရာႏွင့္ခ်ီ ေပၚေပါက္ လာခဲ့ပါသည္။ ဒႆာမူ အမ်ိဳး ၆၀-ခန္႔ အိႏၵိယတြင္ လက္႐ိွ-႐ိွေန ပါေသး၏။ ပရာသွ်ရ မူ၊ ေဇမဏီမူ၊ ၀ရ ဟိမိရမူ၊ နဒီမူ စသည္ ျဖင့္ အဓိက ကြဲျပား သလို- ဟိုမူႏွင့္ ဒီမူကို ေပါင္းစပ္ လိုက္ေသာ ကျပားမူ မ်ားလည္း မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။
နကၡတ္ပညာ ကို ေလ့လာသူ၊ အေတြ႔အၾကံဳ နည္းပါးသူ တို႔ အေနျဖင့္မူ- ပညာရ ေလမလား ဟူ၍ ျမင္ျမင္ကရာ ကို ေလ့လာယင္း၊ က်မ္း စံုလာေသာ အခါ - လမ္းေပ်ာက္ေသာ ဘ၀ သို႔ ေရာက္ရ ပါေတာ့သည္။ မည္သူ မဆို နကၡတ္ပညာ ေလ့လာယင္း- ႏွစ္အတန္ ၾကာ၍၊ က်မ္းစံု လာလွ်င္- လမ္းေပ်ာက္ျခင္းကို ၾကံဳဘူးၾကပါလိမ့္မည္။
အေျခခံ အက်ဆံုး ျဖစ္ေသာ- ဥဳစ္ရေသာ ၿဂိဳဟ္ ႏွင့္ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္တြင္ တည္ေသာ ၿဂိဳဟ္- မည္သည္က ပို၍ အား႐ိွ သနည္းကို ေလ့လာေသာ အခါတြင္ပင္- က်မ္းတို႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္လာသည္ကို ေတြ႔ဘူး ပါလိမ့္မည္။
ထို႔ထက္မကေသာ အေျခအေန မ်ားျဖစ္သည့္- ဒႆာႏွင့္ ေကာဇာ ကိစၥ မ်ား တြင္လည္း ကြဲျပားေသာ အယူအဆမ်ား ႐ိွပါသည္။ ဥပမာ- ဒႆာ တြက္ရာတြင္ ပရာသွ်ရာ ဆရာ၏ ၀ိေသာတၱရီ နည္းျဖင့္ တြက္ၿပီး၊ ေဟာခ်က္ ကို ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ေဇမဏိ ရေသ့မူ ျဖစ္ေသာ- အတၱမာကရက၊ အမာၾတကာရက ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္မွဳတို႔ကို လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အေတာ္ၾကာက ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ ၾကံဳေတြ႔ ဘူးခဲ့ရပါသည္။ ထိုစဥ္က- ဒႆာ ဆိုသည္မွာ- ဒီလိုတြက္၍ ဒီလို ေဟာရသည္ဟုပင္ ထင္ခဲ့မိၿပီး- ၄င္းတို႔သည္ မတူေသာ နည္း (၂) ခု ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္၊ ေနာက္ကြယ္ သေဘာထားခ်င္း မတူေၾကာင္း မသိခဲ့ရပါ။ ေဇမဏိ မူသည္- ၿဂိဳဟ္တို႔၏ အျမင္ ကို ဆံုးျဖတ္ရာ တြင္ပင္ - အမ်ားႏွင့္ မတူ တမူထူးေသာ မူျဖစ္ၿပီး- ဒႆာ စနစ္တြင္ နကၡတ္ကို မူတည္ေသာ ၀ိေသာတၱရီ ဒႆာႏွင့္ လံုး၀ တူညီမွဳ မ႐ိွပဲ- စရ ဒႆာ၊ ထိရ ဒႆာ၊ ႀတိေဂါဏ ဒႆာ စသျဖင့္ မ်ားစြာေသာ ဒႆာ တို႔ျဖင့္ သံုးစြဲသည့္ ကြဲျပားေသာ နည္းစနစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒႆာ အေဟာ မတူရျခင္းမွာ မဆန္းပါ။ သို႔ေသာ္- ၀ိေသာတၱရီ နည္းျဖင့္ တြက္ၿပီး ေဇမဏိ မူႏွင့္ ေဟာျခင္းကား- ေခါင္းေပါင္း- ေပါင္း တိုက္ပံု ၀တ္ၿပီး- ဂ်င္းေဘာင္းဘီ ႏွင့္ ခံုဘိနပ္ စီးထား သကဲ့သို႔ လြန္စြာ ကေရာ္ကမယ္ ႏိုင္ေသာ အေနအထား ျဖစ္ေသာ္လည္း- ကၽြန္ေတာ္ ယခင္က မသိခဲ့ရပါ။
တစ္ဖန္- ဒႆာ ဆိုသည္မွာ- အနည္းဆံုး- ၃-ဆင့္ပိုင္းထားရာ- ဇာတာ႐ွင္တြင္ ထိုကာလ အတြင္း အဆိုးျဖစ္ပါက- ဆိုးေသာ ဒႆာပိုင္႐ွင္ တစ္ခုခု ေၾကာင့္ ဟု တရားခံ အျဖစ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်လိုက္ျခင္းမ်ိဳးု၊ ၿဂိဳဟ္ဆိုး ဟု ဆိုရာတြင္လည္း တစ္နည္း မဟုတ္ တစ္နည္း ျဖင့္ အဆိုး စာရင္းထဲ သြင္းပစ္ လိုက္ႏိုင္သျဖင့္ - ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ဘာဆက္ လုပ္ရ မည္နည္း ဟု လမ္းေပ်ာက္ လက္ေလွ်ာ့ ခဲ့ရဘူး ပါသည္။ ဇာတာ႐ွင္၏ ျဖစ္ရပ္တြင္ အေကာင္း ျဖစ္မွန္း သိေသာ အခါ- ေစာေစာက ဆိုးခဲ့ေသာ ၿဂိဳဟ္တို႔ကိုပင္ တစ္ဘက္မွ လွည့္ၿပီး- အေကာင္းေတြး ကာ - ဒါေၾကာင့္ဟု ခပ္တည္တည္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း မ်ားကို ၾကံဳရ ေသာေၾကာင့္- လြန္စြာ စိတ္ပ်က္ ခဲ့ရဘူးပါသည္။ ယခု စာဖတ္သူသည္ ေဗဒင္ ပညာကို အတိုင္းအတာ တစ္ခု ယခင္က ေလ့လာ ဘူးပါက- ထိုအေျခအေန မ်ားကို မလြဲမေသြ ၾကံဳေတြ႔ ခဲ့ရ ပါလိမ့္မည္။
တစ္ဖန္ ယုဂ္ေခၚ- ထိုၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ဤၿဂိဳဟ္ ပူးလွ်င္- ဘာျဖစ္မည္၊ ဆိုေသာ ပံုေသ အေဟာ တို႔တြင္လည္း- ယခင္က အျခားေသာ ဥပေဒသ မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္သြားျခင္းမ်ိဳး၊ ေကာဇာ စန္းစီး တြင္လည္း - မည္သည့္ ၿဂိဳဟ္စီးလွ်င္- မည္သို႔ မည္ပံု ျဖစ္မည္ ဆိုေသာ ဥပေဒသ မ်ား- တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ႐ွဳပ္ေထြးျခင္းကို အႀကိမ္မ်ားစြာပင္ ျဖစ္ေစ ပါေတာ့သည္။
အကယ္၍ ထိုဥပေဒသမ်ား အားလံုးသာ မွန္ေနပါက- ေဗဒင္ဆရာ မလိုေတာ့ပါ။ အားလံုးကို ကြန္ပ်ဴတာထဲ ထည့္ ေပးထားလိုက္လွ်င္- အေျဖမ်ား ခ်က္ခ်င္း ထြက္လာမည္သာ ျဖစ္ ပါသည္။
အခ်ိဳ.ေသာ ေဟာခ်က္ပါသည့္ ကြန္ပ်ဴတာ ေဆာ့ဖ္၀ဲ မ်ားသည္- ပံုေသ ေဟာခ်က္ မ်ားကိုသာ ထည့္သြင္းထားႏိုင္သျဖင့္- ေဟာခ်က္ ကိုသာ မတည္းျဖတ္ပဲ- Print လုပ္ခဲ့ေသာ္ - တစ္ခုက ေတာင္- တစ္ခုက ေျမာက္ ျဖစ္ေသာ ေဟာခ်က္မ်ား ျဖစ္ေနသည္ကို အႀကိမ္ မ်ားစြာ ေတြ႔ရ တတ္ပါသည္။ ယခု အခ်ိန္အထိ- အဆင့္အျမင့္ဆံုး၊ ကြန္ပ်ဴတာ စနစ္ျဖင့္ ပင္လွ်င္- ေ႐ွးက်မ္းတို႔မွ မူကို ပံုေသသံုး၍ မွန္ေသာ ေဟာခ်က္ ထြက္ေအာင္ တိက်စြာ ေဟာႏိုင္ေသာ ကြန္ပ်ဴတာ ေဆာ့ဖ္၀ဲ မေပၚေသးပါ။
အခ်ိဳ.ေသာ နည္းမ်ားသည္ - ဆရာ အေနျဖင့္ တပည့္တို႔အား အလြယ္က်က္မွတ္ ႏိုင္ေအာင္ ေပးေသာ နည္းတိုမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထိုနည္းတိုကို ေပးေသာ ဆရာ အေနျဖင့္မူ- ထိုနည္းတို၏ အတိုင္းအတာ ႏွင့္ မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ သံုးစြဲရမည္ ကို သိမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း- ထိုနည္းတိုကို မ်က္ေစ့ စံုမွိတ္ က်က္မွတ္ ခဲ့ေသာ တပည့္ အတြက္မူ- ထိုနည္းသည္ - သူ႔အတြက္ ထာ၀ရ ဥပေဒသ ႀကီး ျဖစ္သြားပါေတာ့သည္။
ေနာက္ တစ္ဆင့္ အေနျဖင့္ လည္း- ေ႐ွးေဟာင္း ပညာရပ္မ်ားတြင္ လွ်ိဳ.၀ွက္ သေဘာ ႐ိွေန ျခင္းေၾကာင့္- ဗုဒၶဘာသာ သာသနာ ေတာ္တြင္ ကြဲလြဲမွဳမ်ားကို ျပန္လည္ စိစစ္၍၊ မူလ တရားေတာ္ အေနအထားသို႔ ျပန္လည္ ထိမ္းသိမ္း ႏိုင္ေစသည့္ သဂၤါယနာ ပံုစံ ျဖင့္ ျပန္လည္ စိစစ္၍ မရပါေပ။ “ငါ့နည္းကသာ မူရင္း၊ ငါ့နည္းကသာ အမွန္” ဟူ၍ အျငင္းပြားမွဳ တို႔ျဖင့္သာ အဆံုးသတ္သြား ပါလိမ့္မည္။ ထို႔ထက္ ပို၍ ဆိုးသည္မွာကား- မိမိဆရာ၏ ပညာကို မိမိ ကိုယ္တိုင္ မည္မွ် နားလည္ တတ္ကၽြမ္းသည္ ထက္- “မိမိ၏ ဆရာ မည္သူမည္၀ါ” ဆိုျခင္းက ပို၍ အေရးႀကီး သကဲ့သို႔ ျဖစ္လာျခင္း ျဖစ္သည္။
ဤသို႔ျဖင့္ပင္- ေ႐ွးေဟာင္း ပညာတို႔သည္ ေနာက္လူတို႔ လက္၀ယ္သို႔ ေရာက္႐ိွ လာေသာ္လည္း - မူရင္း အႏွစ္သာရ မွ ေသြဖီ လာခဲ့ ပါေတာ့သည္။ ဤသည္ကိုပင္- “ေ၀ဒက်မ္း ၄-ပံုမွာ တစ္ပံု ေပ်ာက္သြားတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ေဗဒင္ မမွန္ ေတာ့တာ” ဟု အရပ္ေျပာ ေျပာၾက ပါေတာ့သည္။
ထို႔ေၾကာင့္- မည္သည့္နည္းေကာင္းသည္- မည္သည့္နည္း မေကာင္း ဆိုသည္ထက္- မိမိသံုးစြဲေသာနည္းကို မိမိ ကိုယ္တိုင္ မည္မွ် နားလည္ သေဘာေပါက္ ကၽြမ္းက်င္သနည္းက ပို၍ အေရးႀကီးပါသည္။
မိမိသိ႐ိွထားေသာ ဥပေဒသမ်ားကို ဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္ အတြက္- သုေတသန လုပ္ရန္ လိုလာ ပါေတာ့သည္။

သုေတသန ျပဳလုပ္ျခင္း။မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္- မည္သည့္ ကိစၥကိုပဲ သုေတသန လုပ္သည္ ျဖစ္ေစ- ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုရမည္ ျဖစ္သည္။
 အခ်က္အလက္ မ်ား စုေဆာင္းျခင္း၊
 မိမိသုေတသန ျပဳလိုေသာ အေၾကာင္းအရာ အတိအက် သတ္မွတ္ျခင္း၊ (ဥပမာ- လျပည့္ လကြယ္ႏွင့္ စိတၱဇ ေ၀ဒနာမ်ား ဆက္စပ္မ်ားမွဳ စသည္ျဖင့္)
 မိမိ အသံုးျပဳလိုေသာ နည္းစနစ္မ်ား၊
 ၄င္းနည္းစနစ္ကို အသံုးျပဳရန္ အတြက္ ျပင္ဆင္ထားမွဳမ်ား။

အခ်က္အလက္ မ်ား စုေဆာင္းျခင္း၊ မိမိသုေတသန ျပဳရန္ အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ စုေဆာင္း ထားရပါမည္။ နကၡတ္ ေဗဒင္ကို သုေတသန ျပဳလိုသူ တစ္ဦး အေနျဖင့္- မိမိ သုေတသန ေခါင္းစဥ္ ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ- ဇာတာ႐ွင္တို႔၏ ေမြးေန႔၊ ေမြးခ်ိန္၊ ေမြးရာ ေဒသ၊ ျဖစ္ပ်က္မွဳတို႔ ျဖစ္ေပၚ ရာ ရက္စြဲမ်ား ကို ဦးစြာ ႐ွာေဖြစုေဆာင္းရပါမည္။ အကယ္၍ မိမိတြင္ လံုေလာက္ေသာ၊ စိတ္ခ် ရေသာ၊ ခိုင္မာ ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား မ႐ိွပါက- အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းေပးေသာ အဖြဲ႔အစည္းတို႔ ထံမွ ၄င္းအခ်က္အလက္ တို႔ကို ၀ယ္ယူ ရမည္ ျဖစ္သည္။ ယခု လက္႐ိွအားျဖင့္ နကၡတ္ပညာ ႐ွင္မ်ားအတြက္ Astrodatabank အခ်က္အလက္ မ်ားစုေဆာင္း ေပးေသာ အဖဲြ႔ အစည္းျဖစ္သည္။
တစ္ဖန္- မိမိတြင္ ႐ိွေသာ အခ်က္အလက္တို႔သည္- အေရအတြက္ နည္းေနပါက- ၄င္းကို ဆန္းစစ္ျခင္းမွ ရလာေသာ အေျဖ တို႔သည္- အေရအတြက္ မ်ားစြာမွ အေျဖတို႔ႏွင့္ ကြာျခား ပါလိမ့္မည္။ ဥပမာ- လမ္းေပၚ သြား၍ Survey လုပ္သည္ ဆိုပါအံ့- ျမိဳ.လယ္ေခါင္ တို႔သြား၍ လူ (၁၀) ေယာက္ကို အင္တာဗ်ဴး လုပ္၍ အမ်ားစု မွ ရလာေသာ အျမင္ တို႔သည္- တစ္ၿမိဳ. လံုးမွ လူ တို႔ကို ေမး၍ ရလာေသာ အျမင္တို႔ႏွင့္ တူမည္ မဟုတ္ေပ။

မိမိသုေတသန ျပဳလိုေသာ အေၾကာင္းအရာ အတိအက် သတ္မွတ္ျခင္း၊
သုေတသန ျပဳလိုေသာ အေၾကာင္းအရာ- တစ္နည္း အားျဖင့္ သုေတသန စာတမ္း ေခါင္းစဥ္ကို တိက်စြာ သတ္မွတ္ေပးရန္ လိုပါသည္။ ဥပမာ- အားျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္တို႔၏ အလုပ္အကိုင္ ကို မူလ ဇာတာႏွင့္ ယွဥ္၍ သုေတသန ျပဳႏိုင္ရန္ အတြက္- မိမိ သံုးသပ္ေသာ သုေတသန တြင္ ပါ၀င္မည့္ အလုပ္အကိုင္၏ အတြင္းသေဘာကို နားလည္ထားရန္ လိုပါသည္။ ဥပမာ အားျဖင့္- ဆရာ၀န္ ဆိုပါက- ဆရာ၀န္ ဘြဲ.ရေသာ္လည္း- ဆရာ၀န္ မလုပ္ၾကေသာ ဆရာ၀န္မ်ား၊ ဆရာ၀န္ ဆိုပါကလည္း- ပံုမွန္ G.P အေနျဖင့္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ေသာ ဆရာ၀န္လား၊ ခြဲစိတ္ ဆရာ၀န္လား၊ ေဆးကုသျခင္း အလုပ္မ်ား သိပ္လုပ္စရာ မလိုပဲ- အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ ပိုင္းကို လုပ္ေဆာင္ရေသာ ဆရာ၀န္လား၊ အင္ဂ်င္နီယာ ဆိုပါက လည္း- စက္မွဳ အင္ဂ်င္ နီယာ တစ္မ်ိဳးတည္း၌ ပင္လွ်င္- စက္တို႔ကို ျပဳျပင္ရသူလား၊ စက္တို႔ကို ဒီဇိုင္း ေရးဆြဲသူလား၊ စက္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္ေရးတြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ရသူလား စသည္ျဖင့္ ကြဲျပားစြာ ႐ိွသလို- ၿဂိဳဟ္တို႔၏ အဓိပၸါယ္သည္လည္း ကြဲျပားစြာ ေရာေႏွာ ေပါင္းစပ္ေနသျဖင့္ - မိမိ ေခါင္းစဥ္ အတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကို အေသးစိတ္ စုေဆာင္း ျပင္ဆင္ ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။
မိမိ အသံုးျပဳလိုေသာ နည္းစနစ္မ်ား၊
မည္သည့္ နည္းကို အသံုးျပဳ ဆန္းစစ္လိုသနည္း- ဥပမာ အေနာက္တိုင္းနည္း သာယန ပံုစံ- အေနာက္တိုင္း အျမင္ကို အသံုးျပဳမည္လား၊ အေ႐ွ.တိုင္းနည္း- နိယာယန ပံုစံျဖင့္ အေ႐ွ.တိုင္း အျမင္ကို အသံုးျပဳမည္လား၊ တိက်စြာ သတ္မွတ္ထားရပါမည္။

၄င္းနည္းစနစ္ကို အသံုးျပဳရန္ အတြက္ ျပင္ဆင္ထားမွဳမ်ား။သုေတသန လုပ္ရာတြင္- မိမိလုပ္လိုသည္မွာ-
 Qualitative Research ေခၚ အရည္အခ်င္း ကို သုေတသန ျပဳမည္လား၊
 Quantitative Research ေခၚ အတိုင္းအတာ ပမာဏ ကို သုေတသန ျပဳမည္လား၊
ဆိုသည္ကို ဦးစြာ ဆံုးျဖတ္ရပါမည္။

Qualitative Research ေခၚ အရည္အခ်င္း သုေတသန ျပဳျခင္း
မ်ားေသာ အားျဖင့္ နကၡတ္ဆိုင္ရာ သုေတသန မ်ားသည္ Qualitative Research ေခၚ အရည္အခ်င္း သုေတသန မ်ားျဖစ္၏။ ဆိုလိုသည္မွာ - မိမိ သိထားေသာ ဥပေဒသ အေနျဖင့္ ကိုက္ညီမွဳ မွန္မမွန္ကို သံုးသပ္ ေလ့လာျခင္း ျဖစ္သည္။
ဥပမာ အားျဖင့္- မိႆလဂ္ သမားတို႔ အေနျဖင့္ သတၱိ႐ိွသည္ ဆိုေသာ အခ်က္ကို ေလ့လာျခင္းမ်ိဳးသည္ Qualitative Research တြင္ အၾကံဳး၀င္၏။
တစ္ဖန္ သတိၱ႐ိွေသာ သူတို႔သည္ မည္သည့္ လဂ္ပိုင္႐ွင္မ်ား ျဖစ္ေနသနည္း ဆိုေသာ ကို ေလ့လာျခင္း မ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္ ပါသည္။
သို႔ေသာ္လည္း- ဤနည္းသည္ အတိုင္းအတာ တစ္ခု အတြက္သာ အသံုး၀င္ပါသည္။ နကၡတ္ ပညာကို နားလည္ေရး အတြက္ အသံုးတည့္ ႐ံုမွ်သာ ျဖစ္ၿပီး- အေထာက္အထား အေနျဖင့္ သက္ေသ ျပႏိုင္ရန္မူ ဤနည္းသည္ မလံုေလာက္ပါ။
ထို႔ေၾကာင့္ Quantitative Research ေခၚ အတိုင္းအတာ ပမာဏ သုေတသန ျပဳျခင္း ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါ၏။

Quantitative Research ေခၚ အတိုင္းအတာ ပမာဏ သုေတသန ျပဳျခင္းဤနည္းသည္ကား အလြန္စိတ္၀င္စား ဘို႔ေကာင္းေသာ၊ အလြန္သဘာ၀ က်ေသာ၊ အခ်က္အလက္ ေထာင္ေသာင္း ခ်ီ၍ စုေဆာင္းထားရန္ လိုေသာ သုေတသန နည္းျဖစ္၏။ ကြန္ပ်ဴတာ အေထာက္အကူ မ႐ိွပဲ လံုး၀ နီးပါး မျဖစ္ႏိုင္ေသာ နည္းျဖစ္၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ အခ်က္အလက္ေပါင္း ေသာင္းႏွင့္ ခ်ီ၍၊ တစ္ဖန္ ၄င္းတို႔ကို မူတည္ကာ ဥပေဒသမ်ား ထည့္သြင္း လုိက္ပါက တြက္ခ်က္မွဳေပါင္း သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ဥပမာ- ဇာတာ တစ္ေစာင္တြင္- လဂ္၊ ႏွင့္ ရာဟု၊ ကိတ္ တို႔ပါ ထည့္ေပါင္းေသာ္- ၁၀-ခု ႐ိွ၏။ ၿဂိဳဟ္တို႔ မွ အပူးအျမင္ လႊမ္းမိုးမွဳသည္ ပ်မ္းမွ်ျခင္း- ၿဂိဳဟ္တစ္ခု ခ်င္းစီမွ အျခားေသာ လဂ္ႏွင့္ ၿဂိဳဟ္မ်ားသို႔ ပူးျခင္း ျမင္ျခင္း တို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်- မည္မွ် ျဖစ္သြားမည္နည္း။
လူေပါင္း တစ္ေသာင္း ဆိုလွ်င္- တြက္ခ်က္မွဳ မည္မွ် ျဖစ္သြားပါမည္နည္း။
-အံစာတံုး တစ္လံုး အေနျဖင့္ ၁-က်ႏိုင္မွဳသည္ 1/6 ျဖစ္၏။ ၃-လံုးကို တစ္ၿပိဳင္တည္း လွိမ့္ပါက- စုစုေပါင္း ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ေပါင္း သည္ ၃၆-ျဖစ္သြား ၿပီး၊ အားလံုး အေနျဖင့္ တစ္ျပိဳင္တည္း ၁- က်ႏိုင္မွဳသည္ 1/36 ျဖစ္သြား၏။
ျဖစ္ႏိုင္ေခ် တို႔ကို စဥ္းစားရာတြင္- ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ လူဆန္ဆန္- ပင္ အလြယ္တကူ ဘက္လိုက္ စဥ္းစား တတ္၏။ ဥပမာ- ထီထိုးသူ တစ္ေယာက္သည္- အၾကိမ္ ၁၀၀-႐ံွဳးေသာ္လည္း- ၁-ခါ မွ် အနည္းငယ္ ေပါက္ျခင္းကို- ထီေပါက္သည္ဟု ျမင္သည္။ ႐ွံဳးခဲ့သည္ကို မျမင္ေတာ့။ ထိုသို႔ကဲ့သို႔ လူအမ်ားစု အေနျဖင့္ မိမိကိုယ္ မိမိ ကံေကာင္းသည္- ဟု ျမင္ထား၍ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ဥပကၡာ ျပဳတတ္ျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍- ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ျဖင့္ တြက္ခ်က္ ထားေသာ ေလာင္းကစား႐ံုမ်ား၊ ထီလုပ္ငန္း ပိုင္႐ွင္မ်ားသည္ ေဒၚလာ ဘီလ်ံေပါင္း မ်ားစြာ ခ်မ္းသာ သြားၾက၏။
ထိုနည္းတူပင္- အေနာက္တိုင္း သာယန မူျဖင့္ ဆိုပါက- မိႆလဂ္၊ ၿပိႆ လဂ္ စသည္ ျဖင့္ ၁၂-ရာသီ ခြင္ ႐ိွရာ၊ လူတစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ မိႆလဂ္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်သည္ 1/12= 8.33% ႐ိွမည္ဟု ယူဆထားၾက၏။
သို႔ေသာ္- ကမာၻ၏ တိမ္းေစာင္းမွဳေၾကာင့္- လူတစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ လဂ္ တစ္ခုတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မွာ ညီတူညီမွ် Equal chance မဟုတ္ပါေခ်။ British Astrological Association ၏ ေတြ႔႐ိွမွဳမ်ား အရ-

(ႏ်ဴမာန္ - မိုးတား)
ဆိုပါစို႔- အေနာက္တိုင္း နကၡတ္ ပညာ႐ွင္ တစ္ေယာက္သည္ ေမြးခ်ိန္မွန္ကန္စြာ တြက္ခ်က္ ထားေသာ ရာဇ၀တ္သား ၁၀၀၀-၏ ဇာတာ ကို ေလ့လာၿပီးေနာက္- ထိုအနက္မွ လူ ၁၂၀-သည္ တူ လဂ္ ျဖစ္ေနသည္ ဆိုပါအံ့၊ သူ႔အေနျဖင့္ - ဤအခ်က္သည္ ထူးျခားစြာ ေတြ႔႐ိွမွဳဟု ဆိုပါလွ်င္ မွန္ကန္ ပါမည္လား။ ၁၂၀ / ၁၀၀၀ = ၁၂% ျဖစ္ေနၿပီး၊ သူသိထားသည္က ပံုမွန္ တူ လဂ္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်သည္ ၁/ ၁၂ = ၈.၃၃% ျဖစ္ရာ၊ သူအေနျဖင့္ ရာဇ၀တ္သား တို႔တြင္ တူ လဂ္ တို႔က ပို၍ ျဖစ္တတ္သည္ ဟု မွတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့ေသာ္- တက္တက္စင္ မွားပါေတာ့သည္။
အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္- လဂ္တို႔တြင္- ပင္ကိုယ္ အားျဖင့္ကိုက- တူ လဂ္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် က ပိုမ်ား ေနျခင္းေၾကာင့္- ၁၂% ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ - သူအခ်ိန္ကုန္ခံ တြက္ခ်က္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သုေတသန သည္ အရာမေရာက္ေသာ အေနအထားသို႔ ေရာက္သြားပါ၏။

တစ္ဖန္- သုေတသီ တစ္ဦးသည္ ကာလ ၾကာျမင့္စြာ သုေတသန ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္- ၄င္းသုေတ သန လုပ္ေသာ ကိစၥတြင္ တနဂၤေႏြ ႏွင့္ ဗုဒၶဟူး ပူးျခင္း ကို သမသတ္ ျဖစ္ျခင္း ထက္ အႀကိမ္မ်ားစြာ ေတြ႔႐ိွၿပီးေနာက္- ထူးျခားခ်က္ ေတြ႔ျပီဟု မိမိကိုယ္ မိမိ အထင္ႀကီးသြား စရာ ႐ိွပါ၏။ အမွန္အားျဖင့္ ဆိုေသာ္ တနဂၤေႏြ ႏွင့္ ဗုဒၶဟူး ပူးျခင္း သည္ ၄င္းတို႔ျခင္း- သမသတ္ ျမင္ျခင္း ထက္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ၄-ဆမ်ား သည္ကို သူမသိပါေခ်။
အက်ယ္ကို သိ႐ိွလိုပါက- Mark Potternger ၏ Astrological Research Method: Volume 1, Astronomical Frequencies အခန္းတြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
တစ္ဖန္- သုေတသီ တစ္ဦး အေနျဖင့္- ေနၾကတ္ျခင္း၊ လၾကတ္ျခင္း တို႔တြင္- ကမာၻေပၚတြင္ ငလ်င္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ အဆိုကို ေလ့လာသုေတသန ျပဳရာ တြင္လည္း- ေနၾကတ္ေသာ ကာလျဖစ္ေသာ္လည္း- ငလ်င္မလွဳပ္ေသာ အေျခအေန တို႔ကို ပပစ္ပယ္ သင့္ပါ။
အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္- ပညာရပ္ တစ္ခု၏ သေဘာတရား အမွန္သည္- မွန္ေသာ အေျဖမ်ားတြင္ တစ္၀က္သာ ႐ိွေနၿပီး၊ အေရးပါေသာ အျခား တစ္၀က္သည္ မွားေသာ အေျဖမ်ားတြင္ ႐ိွေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ဤေနရာတြင္- ကမာၻေပၚတြင္- အေနာက္တိုင္းသား တို႔က အေ႐ွ.တိုင္းသား၏ ကိုယ္ခံပညာကို အထင္ေသးထားၾကခ်ိန္တြင္ မိမိကိုယ္ပိုင္ နည္းပညာျဖင့္- ကမာၻမွ တ႐ုတ္ ကြန္ဖူးကို သိေအာင္ အစြမ္းျပႏိုင္ခဲ့ေသာ ကြန္ဖူးဘုရင္ ဘ႐ုစ္လီ၏ စကားကို ကိုးကား လိုပါသည္။
“I fear not the man who has practiced 10000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10000 times”
“ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႔- ေျခကန္ခ်က္ အမ်ိဳးေပါင္း တစ္ေသာင္းကို က်င့္ဘူးတဲ့ လူကို မေၾကာက္ဘူး၊ ဒါေပမယ့္ ေျခကန္နည္း တစ္မ်ိဳးတည္းကို အၾကိမ္ တစ္ေသာင္း က်င့္တဲ့သူကို ေၾကာက္တယ္” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ (မွတ္ခ်က္- လူအမ်ား မသိၾကေသာ ဘ႐ုစ္လီ ၏ လွ်ိဳ.၀ွက္ အေၾကာင္း ျခင္းရာ တို႔ႏွင့္ ဘ႐ုစ္လီ၏ ဇာတာ သံုးသပ္ခ်က္ ကို လမ္းသစ္ စာေပမွ ထုတ္ေ၀မည္ ျဖစ္ေသာ လွ်ိဳ.၀ွက္ခ်က္ တို႔သခင္၊ ကြန္ဖူးဘုရင္ စာအုပ္တြင္ ဖတ္႐ွဳေလ့လာ ႏိုင္ပါသည္။)
အဘယ္႔ေၾကာင့္ဆိုေသာ္- ေျခကန္ခ်က္ တစ္မိ်ဳးတည္းကို အႀကိမ္ တစ္ေသာင္း က်င့္ခဲ့သူသည္ သူ၏ ေျခကန္ခ်က္ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ေကာင္းစြာ သုေတသန ျပဳထားၿပီး၊ ခ်ိဳ.ယြင္းခ်က္ တို႔ကို ျပဳျပင္ မြန္းမံထားၿပီး ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ဘ႐ုစ္လီသည္ ၀င္ခၽြန္း ပညာ၏ အေျခခံ သာသာ မွ်သာ- ဆရာ ယစ္မန္ ဆီမွ ရခဲ့ ေသာ္လည္း- မိမိကိုယ္တိုင္ စာအုပ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ဖတ္႐ွဳျခင္း၊ ယင္းတို႔ကို မိမိ၏ မွတ္စု စာအုပ္တြင္ ခ်ေရးကာ- သုေတ သနျပဳျခင္း တို႔ျဖင့္ - ၄င္း၏ ကိုယ္ပိုင္ ပညာျဖစ္ေသာ ဂ်ီကြမ္ဒို ကို တီထြင္ခဲ့သည္။
ဘ႐ုစ္ေျပာခဲ့ေသာ စကားတစ္ခု႐ိွပါသည္။ ထိုစကားမွာ ”တကယ္လို. ဘုရားသခင္သာ ေလာကမွာ ႐ိွမယ္ဆိုယင္၊ သူဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ ထဲမွာပဲ ျဖစ္တယ္။”
မည္သည့္ နည္းက ေကာင္းသည္၊ မည္သည့္နည္းက မွန္သည္ ဟု ျငင္းခံုၾကမည့္ အစား၊ မိမိနည္းကို သုေတသန ျပဳစစ္ေဆးကာ- ပို၍ေကာင္းေအာင္ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုး မဟုတ္ပါေလာ။

[+/-] show/hide this post

No comments:

Post a Comment