Thursday, July 1, 2010

MOTAA မိုးတား ဆိုသည္မွာ

MOTAA ဆိုတာ ဘာပါလဲ?

MOTAA ကို ျမန္မာ အသံထြက္ အေနနဲ. "မိုးတား" လို. အသံထြက္ ေနေပမဲ့၊ ဒီစကားလံုးဟာ ေကာင္းကင္က မိုးကို တားတဲ့ အဓိပၸါယ္ မဟုတ္ သလို၊ အျခားေသာ ဆက္စပ္ ပါတ္သက္မွဳ မ်ားလည္း မ႐ိွပါ။ Modernized Oriental Technique of Accurate Astrology. ကို အတိုေကာက္ သေကၤတ ျပဳထားတဲ့ M.O.T.A.A ကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။
တကယ္ေတာ့- ေဗဒင္ ပညာ ဆိုတာ၊ အၾကားအျမင္ပညာ၊ နိမိတ္ ပညာ၊ ေတြနဲ. ဆက္စပ္ မွဳ ႐ိွတယ္ ဆိုတာကို မျငင္းႏိုင္ေပမယ့္၊ သိပၸံနည္း အလြန္က်တဲ. ပညာရပ္ တစ္ခုပါ။
ျမန္မာ ေတြ ေခၚဆိုတဲ့ "ေဗဒင္" ဆိုတဲ့ စာလံုးဟာ- သကၠ႐ိုက္ စာလံုး "ေဗဒ" တနည္း အားျဖင့္ "ေ၀ဒ" ဆိုတာက ဆင္းသက္ လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္လို. "Veda" လို. ေရးတဲ့ ဒီစာလံုးဟာ "အသိဥာဏ္ ပညာ (Knowledge)" ကို ဆိုလိုပါတယ္။
ေနာက္တစ္မ်ိဳး အေနနဲ. ၾကည့္မယ္ ဆိုလွ်င္ လည္း - "Astrology" ဆိုတဲ့ စာလံုးဟာ "Astro" နဲ. "Logic" ဆိုတဲ့ စကား ၂-မ်ိဳးကို ေပါင္းစည္း ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
"Astro" ဆိုတာဟာ ေကာင္းကင္မွာ တည္႐ိွေနတဲ့ နကၡတ္တာရာ၊ ျဂိဳဟ္တို.ရဲ. လည္ပါတ္သြား လာမွဳ ေတြကို ေလ့လာ တြက္ခ်က္တဲ့ ပညာ ျဖစ္ျပီး၊ Astronomy ဟာ သိပၸံ ပညာရပ္ ျဖစ္တာကို မည္သူမွ် မျငင္းႏိုင္ပါ။ ေနာက္ စာလံုး ျဖစ္တဲ့ "Logic" ဆိုတာဟာ "ယုတၲိ ေဗဒ" ဆိုတဲ့ ေၾကာင္းက်ိဳး ဆက္စပ္ မွဳကို ေလ့လာ ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက ေတာ့ ၀ိဇၨာပညာ ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္- "Astrology" ကို စုေပါင္း အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆို လိုက္မယ္ ဆိုလွ်င္ - "ေကာင္းကင္မွာ တည္႐ိွေနတဲ့ နကၡတ္ တာရာ၊ ျဂိဳဟ္တို.ရဲ. လည္ပါတ္သြား လာမွဳ ေတြကို ေလ့လာ တြက္ခ်က္ ျပီး၊ ေၾကာင္းက်ိဳး ဆက္စပ္ မွဳ ကို ေလ့လာ တဲ့ ပညာ" ျဖစ္ပါတယ္။
တကယ့္ေတာ့ ေဗဒင္ ပညာစစ္စစ္ ဟာ- သိပၸံနဲ. ၀ိဇၨာ ကို အခ်ိဳးက်က် ေပါင္းစည္း ထားတဲ့ ပညာ တစ္ခု ျဖစ္ေန ပါျပီ။
အမွန္အားျဖင့္ MOTAA ဆိုတာ ဟာ ေကာင္းကင္က က်လာတဲ့ ထူးျခားတဲ့ နည္းသစ္ တစ္နည္း မဟုတ္ပါ။ ကာလ ၾကာျမင့္ စြာ လက္ဆင့္ကမ္း လာခဲ့တဲ့ ေ၀ဒ ပညာ ခရီးလမ္းမွာ ေသြဖီ လာတဲ့ အခ်က္ေတြကို ပယ္ထုတ္ ျပီး- မူရင္း ပညာ အႏွစ္သာရ စစ္စစ္ကို သိပၸံနည္းက် သုေတ သန ေတြ.႐ိွခ်က္ေတြနဲ. ေပါင္းစပ္ ထုတ္ႏွဳတ္ ထားတဲ့ စစ္မွန္ တဲ့ ပညာ ရပ္သာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္ပိုင္း ေဆာင္းပါး ေတြမွာ- သိပၸံနည္းက် သုေတ သန ေတြ အေၾကာင္းကို ေဖၚျပထားပါတယ္။

MOTAA စံနစ္တြင္ အသံုးျပဳေသာ ဂရပ္မ်ား အေၾကာင္း။
မိုးတား ေ၀ဒပညာ စနစ္ (MOTAA Vedic System) သည္ သိပၸံနည္းက် နကၡတၱပညာ ဟု ႏွဳတ္အားျဖင့္ သက္သက္ ေျပာေနေသာ ပညာရပ္ မဟုတ္ပါ။ လက္ေတြ.က်က် သက္ေသ ျပႏိုင္ေသာ ပညာ- တနည္းအားျဖင့္ ကိန္း ဂဏန္း အေကာင္အထည္ ျဖင့္ ေဖၚျပႏိုင္ေသာ ပညာ ျဖစ္၏။
နည္းစနစ္ တစ္ခုသည္ မည္ေ႐ြ.မည္မွ် ေကာင္းမြန္ မွန္ကန္ပါသည္ ဆိုေစ ကာမူ- ထိုအခ်က္ကို အခ်က္အလက္ အတိအက် ျဖင့္ သက္ေသ မျပႏိုင္ပါက- သိပၸံပညာ ကို ေလ့လာ သင္ၾကား ဘူးသူမ်ား- ႏိုင္ငံျခား တကာ ပညာ႐ွင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး ၾကည့္လိုက္ပါက- အရာ ေရာက္ျခင္း မ႐ိွေတာ့ပါ။
ဤဘေလာ့ဂ္ ႐ွိ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ဖတ္႐ွဳရာတြင္ “မိုးတား အေျခခံ (MOTAA Basic)” ႏွင့္ ယွဥ္တြဲျပီး ေလ့လာပါက- နားလည္ ရန္ လြယ္ကူပါလိမ့္မည္။
ေအာက္ေဖၚျပပါ ဂရပ္ (၁) တြင္ -Sun (တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္)၊ Moon (တနလၤာျဂိဳဟ္) အစ႐ိွသည့္ ျဂိဳဟ္တစ္လံုးခ်င္းစီ၏ အင္အား ကို MOTAA နည္းစနစ္ ျဖင့္ တြက္ခ်က္ ေဖၚျပထားသည္။
ဤဂရပ္ တြင္ အနက္ေရာင္ျဖင့္ ေဖၚျပထားသည္မွာ- ထိုျဂိဳဟ္အေနျဖင့္ မူရင္း အင္အား မည္ေ႐ြ.မည္မွ် ႐ိွေနသည္ကို ေဖၚျပထားျခင္း ျဖစ္ျပီး၊ (၄င္း အား တြက္ခ်က္ ျခင္းကို ေလ့လာ လိုသူမ်ား အတြက္ အခမဲ့ သင္ခန္းစာမ်ားတြင္ ပို.ခ်ေပးပါမည္။) အစိမ္းေရာင္ ျဖင့္ ေဖၚျပ ထားသည္မွာ- ၄င္းျဂိဳဟ္အေပၚသို.- Functional Benefic ေခၚ ေကာင္းေသာ တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ ေနေသာ ျဂိဳဟ္မ်ား မွ- ေကာင္းေသာ အင္အားျဖင့္ လႊမ္းမိုး ထားေသာ ပမာဏသက္ေရာက္မွဳ ကို ေဖၚျပေနသည္ ျဖစ္ျပီး၊ အနီေရာင္ ျပထားေသာ အေန အထားမွာ- ထိုသက္ဆိုင္ျဂိဳဟ္ အေပၚသို. Functional Malefic ေခၚ မေကာင္းေသာ တာ၀န္ကို ယူထားေသာ ျဂိဳဟ္မ်ား (ကာရက ျဂိဳဟ္ဆိုးမ်ား) က အဆိုးအားျဖင့္ လႊမ္းမိုး ထားသည္ကို ျပသ ထားေသာ အေနအထား ျဖစ္သည္။ စေန၊ အဂၤါ ဆိုလွ်င္ ျဂိဳဟ္ဆိုး၊ ၾကာသပေတး၊ ေသာၾကာ ဆိုလွ်င္ ျဂိဳဟ္ေကာင္း ျဖစ္သည္ ဟူေသာ ေလွနံဓားထစ္ အယူအဆမွာ- အတိအက် မမွန္ကန္ပါ။ စေန၊ အဂၤါ တို.သည္ သဘာ၀ ျဂိဳဟ္ဆိုး (Natual Malefic) မ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ၄င္းတို.၏ မူလ ဇာတာတြင္ ရပ္တည္ေသာ အေနအထားအရ- အခ်ိဳ.သူမ်ား အေပၚတြင္ ေကာင္းက်ိဳးျပဳတတ္သည္။ ထိုနည္းတူပင္- သမား႐ိုးက် က်မ္းမ်ားအရ- ျဂိဳဟ္ေကာင္းဟု ယူဆထားၾကေသာ ျဂိဳဟ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ၾကာသပေတးႏွင့္ ေသာၾကာ တို.၏ အဆိုးဓါတ္ကို ရထားသူ ဇာတာ႐ွင္ အေနျဖင့္ ထိုကာလမ်ားတြင္ တစ္စိမ့္စိမ့္ ဒုကၡ ခံစား တတ္ၾက ရသည္ ကို သိထားရန္ လိုပါသည္။
အထက္တြင္ ေဖၚျပထားေသာ ဂရပ္ (၁) သည္ လုပ္ၾကံခံရ၍ ကြယ္လြန္သြားေသာ ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဟာင္း ဘနာဇီယာ ဘူတို၏ ဂရပ္ျဖစ္သည္။ ထိုဂရပ္ကို ၾကည့္ပါက- ဗုဒၶဟူးသည္ အျခားျဂိဳဟ္တို.ႏွင့္ ႏိွဳင္းယွဥ္ပါက အင္အား အေကာင္းဆံုး အေန အထားတြင္ ႐ိွေနျပီး ျဂိဳဟ္ဆိုး တို.၏ ေႏွာက္ယွက္ ဖ်က္ဆီး ျခင္း မွ ကင္းလြတ္သည္။ တနဂၤေႏြႏွင့္ တနလၤာ တို.သည္ အင္အားေကာင္းသည္ မွန္ေသာ္လည္း -၄င္းတို.အား ျဂိဳဟ္ဆိုးတို.၏ ဖ်က္ဆီးမွဳ (အနီေရာင္ျဖင့္ ျပထားသည္။) ကို ျမင္ေတြ.ေနရသည္။
(မွတ္ခ်က္- Rahu ရာဟု ႏွင့္ Ketu ကိတ္တို.၏ အေနအထားကို ဤအဆင့္တြင္ စစ္ေဆးရန္ မလိုေသးပါ။ ေနာင္တြင္ အေသးစိတ္ ႐ွင္းျပ ပါမည္။)
ေအာက္ေဖၚျပပါ ဂရပ္ (၂) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္က - ဇာတာ႐ွင္၏ ဘ၀တြင္ အေရးပါေသာ ဘာ၀ (House) တို.၏ အင္အားကို ေဖၚျပထားေသာ ဂရပ္ ျဖစ္သည္။ ဤဂရပ္ သည္လည္း ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဟာင္း ဘနာဇီယာ ဘူတို၏ ဂရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။
ဘာ၀ တို.၏ အေျခခံ အဓိပၸါယ္မ်ား မွာကို ေအာက္တြင္ ႐ွင္းျပထားပါသည္။ ေနာင္တြင္ MOTAA သင္ခန္းစာ ပို.ခ်ခ်က္ မ်ားတြင္ ပို၍ အေသးစိတ္ ေဖၚျပေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဇာတာ တစ္ေစာင္ကို အဓိပၸါယ္ေဖၚဆိုရာတြင္- ဘာ၀တို.ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ျဂိဳဟ္တို.၏ အဓိပၸါယ္ ကို ပူးတြဲ၍ ေဖၚဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ အေသးစိတ္ မ႐ွင္းျပေတာ့ပဲ- MOTAA သင္ခန္းစာ ပို.ခ်ခ်က္ မ်ားတြင္သာ ႐ွင္းျပေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လိုအပ္ပါက- “မိုးတား အေျခခံ (MOTAA Basic)” ေဆာင္းပါးႏွင့္ ယွဥ္တြဲ ေလ့လာပါ။
ေဖၚျပပါ ဂရပ္ (၂) အေနအထားကို ၾကည့္လိုက္႐ံုျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္တြင္- ၂-တန္.ဘာ၀၊ ၆-တန္.ဘာ၀၊ တို. ၏ အင္အား ပမာဏ(အနက္ေရာင္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။) ၂-တန္.ဘာ၀၊ ၃-တန္.ဘာ၀၊ ၉-တန္.ဘာ၀၊ ၁၂-တန္.ဘာ၀၊ တို.အား-ျဂိဳဟ္ေကာင္း မ်ားက လႊမ္းမိုး ထား ေသာပမာဏ- (အစိမ္းေရာင္ ျဖင့္ ျမင္ေနရ ေသာ ပမာဏ) တို.ကို အလြယ္ ေတြ.ျမင္ ႏိုင္ ပါသည္။ (မွတ္ခ်က္- ဘနာဇီယာ ဘူတို၏ ဇာတာကို သံုးသပ္ခ်က္ ေဆာင္းပါးတြင္ အေသးစိတ္ ဖတ္႐ွဳပါရန္။)

ေအာက္ဆံုးတြင္ ေဖၚျပထားသည္မွာ- ဘ၀ တစ္သက္တာ အတြက္ ကံၾကမၼာ အနိမ့္အျမင့္ကို ညႊန္ျပေသာ ဂရပ္ (၃) ျဖစ္သည္။ MOTAA စနစ္ကို အသံုးျပဳထားေသာ ဂရပ္ကို ၾကည့္႐ံုျဖင့္ မည္သည့္ အခ်ိန္ကာလသည္ ဇာတာ႐ွင္ အတြက္- ဒုကၡအမ်ားဆံုးေသာ ကာလ၊ မည္သည့္ အခ်ိန္ကာလ ပိုင္းသည္ ကံအေကာင္းဆံုး၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ စိတ္အခ်မ္းသာ ဆံုးကာလ ျဖစ္မည္ ဆိုသည္ ကို ေဖၚျပေနသည္။
ဤသည္မွာ MOTAA စနစ္၏ ထူးျခားခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ေ႐ွးေဟာင္း ဘိုးဘြားတို.၏ ပညာရပ္မ်ားကို စနစ္တက် ပိုင္းျခား ေလ့လာ မွသာလွ်င္- ထိုပညာတို.၏ အႏွစ္သာရ အဓိပၸါယ္ကို ေတြ.႐ိွႏိုင္မည္ ျဖစ္ျပီး- လူေျပာ၊ သူေျပာ၊ က်မ္း အေစာင္ေစာင္ တို.ကို ႏွဳတ္ငံု အလြတ္ ရယံုမွ် ႏွင့္မူ- မည္ေသာ အခါတြင္မွ- ေ၀ဒပညာ ရပ္၏ ထူးျခားေသာ တိက်သည့္ စြမ္းရည္ ကို ရ႐ိွႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

[+/-] show/hide this post