Thursday, November 26, 2009

Lottery Winner's Chart (In Burmese)

အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၅-သန္းတန္ ထီဆု႐ွင္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး၏ ဇာတာအား MOTAA နည္းစံနစ္ျဖင့္ ဆန္းစစ္ ေလ့လာျခင္း။
ဤစာတမ္းသည္ စာေရးသူ ႏ်ဴမာန္ (Numan) ေရးသားျပဳစုထားေသာ “ကမာၻေက်ာ္ ဘီလ်ံနာ သူေဌးၾကီးမ်ားႏွင့္ ထီဆုၾကီး ေပါက္သူမ်ား၏ဘ၀ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ နကၡတၱအျမင္” စာအုပ္တြင္ ပါ၀င္သည့္ အခန္း တစ္ခန္း ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံ တကာ မွ ေ၀ဒပပညာ ႐ွင္မ်ား ႏွင့္ ပညာရပ္ ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွီွးေႏွာပြဲ မ်ားတြင္ သာမက၊ ေ၀ဒ ပညာ ေလ့လာ ေနသူမ်ား အတြက္ သင္ခန္းစာ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ တကာမွ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ. အစည္း အခ်ိဳ.တြင္ စာေရးသူ အေနျဖင့္ ဤေဆာင္းပါးအား ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ တြင္ တင္ျပ ပို.ခ် ေပးခဲ့ ဘူး သည္။ ထီေပါက္ျခင္း ႏွင့္ ထီေပါက္သူမ်ား အေၾကာင္း၊ အလြန္အမင္း ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာ သူမ်ား၏ ဘ၀ျဖစ္စဥ္ အထုပၸတၱိ ႏွင့္ ၄င္းတို.အား ၾကယ္နကၡတ္ တာရာ၊ ျဂိဳဟ္တို.က မည္သို. မည္ပံု လႊမ္းမိုး ထားသည္ ဆိုသည့္ အေၾကာင္း မ်ားကို နကၡတၱ ေ၀ဒ ပညာကို ေလ့လာေနသူမ်ား၊ နကၡတၱ ပညာ႐ွင္မ်ား အေနျဖင့္ အေသးစိတ္ ေလ့လာ လိုပါက မူရင္း စာအုပ္တြင္ ေလ့လာ ႏိုင္ပါသည္။ (စာေရးသူ။)

ႏိုင္ငံတကာ သင္တန္းသား မ်ားအတြက္ - အဂၤလိပ္ စာ ေဆာင္းပါး ပို.ခ် ခ်က္ကို ေအာက္ေဖၚျပ ပါ Web link မွ ေန၍ ရယူ ႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မာ တို.အသံုးျပဳေသာ ဇာတာကြက္ ပံုစံမွာ- အိႏၵိယ အေ႐ွ.ပိုင္း ပံုစံျဖစ္၍၊ ဤေဆာင္းပါး တြင္ ျမန္မာသံုး ပံုစံျဖင့္ ေဖာ္ျပထားျပီး၊ အိႏၵိယ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ မွ သင္တန္းသားမ်ား၊ ၀ါသနာ႐ွင္မ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ား အတြက္ အိႏၵိယတြင္ အသံုးမ်ားေသာ ေတာင္ပိုင္း ပံုစံ ဇာတာကြက္၊ ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း ပံုစံ ဇာတာကြက္ ပံုစံတို.ျဖင့္ အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ ပို.ခ်ခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ထီေပါက္ျခင္းႏွင့္ ေ၀ဒ ပညာရပ္
အာကာသ ေကာင္းကင္ျပင္ တြင္ တည္႐ိွေနေသာ ျဂိဳဟ္၊ နကၡတ္ တာရာ တို.သည္ ကၽြန္ေတာ္တို. လူသား မ်ား၏ ဘ၀ ကံၾကမၼာ အေပၚတြင္ မ်ိဳးစံုေသာ ဆိုးက်ိဳး တုိ.ကို ျဖစ္ေစျခင္း အားျဖင့္ လည္း ေကာင္း၊ ႐ုတ္တစ္ရက္ မထင္မွတ္ပဲ ခ်မ္းသာ၊ ေအာင္ျမင္ေစျခင္း စသည့္ ေကာင္းက်ိဳး တို.ကို ျဖစ္ေစ ျခင္း တို.ျဖင့္ လည္းေကာင္း လႊမ္းမိုး ေနလွ်က္ ႐ိွေနပါသည္။ ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားေသာ ဇာတာ သည္ - ထိုျဖစ္ရပ္ ကို ထင္႐ွားစြာ သက္ေသျပေနေသာ ဇာတာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
သို.ေသာ္လည္း ေ၀ဒပညာ သည္ လြန္စြာမွ နက္နဲေသာ ပညာရပ္ ျဖစ္သည္။ Comprehensive Approach ေခၚ နက္နဲစြာ နားလည္ ႏိုင္ေအာင္ ေလ့လာမွဳႏွင့္ Integrated Study ေခၚ အခ်က္အလက္ အားလံုးကို တစ္ခုတည္း အေနျဖင့္ ေပါင္းစည္း ေလ့လာမွသာလွ်င္ အေျဖမွန္သည္ မည္သို. ျဖစ္မည္ ဆိုသည္ကို မွန္ကန္စြာ ေကာက္ခ်က္ ဆဲြထုတ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

သို.မဟုတ္ပဲ- မိမိေတြ.သည့္ အခ်က္ တစ္ခုေကာင္း၊ ၂-ခုေကာင္း ဆြဲထုတ္ ေကာက္ခ်က္ ဆြဲပါက- မ်က္မျမင္ ပုဏၰား ၆-ေယာက္ ကဲ့သို. မိမိ ေတြ.႐ိွခ်က္ အေပၚမွ ထင္ရာ ေျပာေနမိသလို ျဖစ္သြား ပါလိမ့္မည္။

ေဖၚျပပါ ဇာတာသည္ သားသမီး တို.၏ ပညာေရး အတြက္ ေန.ဘက္တြင္ ေဆးခန္းတစ္ခု တြင္ အတြင္း ေရးမွဳး တစ္ဦး အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ယင္း တစ္္ဘက္မွ လည္း ညဘက္တြင္ အခိ်န္ပိုင္း အလုပ္မ်ားကို ၾကံဳသလို လုပ္ကိုင္ ျပီး ႐ုန္းကန္ ေနခဲ့ရေသာ အေမရိကန္ အိမ္ေထာင္ ႐ွင္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး ျဖစ္သူ ႐ွယ္႐ြန္ ၏ ဇာတာ ျဖစ္ပါသည္။ (မွတ္ခ်က္- ဇာတာ ပိုင္႐ွင္ ၏ ကိုယ္ပိုင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ျဖင့္ Astrobank Research Database မွ ေန၍ စာေရးသူ ကိုယ္တိုင္ စစ္ေဆး ထားေသာ ဇာတာ ျဖစ္ပါ၏။)

ဤေဆာင္းပါးတြင္ ဘာ၀ တို.အား ျဂိဳဟ္တို.က လႊမ္းမိုး မွဳကို ေဖာ္ျပရာတြင္ မၾကာခဏ ဆိုသလို- အလယ္ဗဟို အခ်က္အခ်ာ အမွတ္ ဆိုေသာ ေ၀ါဟာရ ကို သံုးႏွဳန္း ထား၏။ ဘာ၀ တို.၏ အလယ္ မွတ္ ဆိုသည္ မွာ- လဂ္ႏွင့္ အံသာျခင္း တူညီ သည့္ အမွတ္ေနရာကို ဆိုလို ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဥပမာ- ဤဇာတာတြင္ လဂ္သည္ ၆ အံသာ၊ ၂၀ လိတၱာ ႐ိွေနသျဖင့္ ဘာ၀ တို.၏ အလယ္မွတ္ မွာလည္း ၆ အံသာ၊ ၂၀ လိတၱာ စီတြင္ အသီးသီး ႐ိွေနၾကပါသည္။

မူလၾတိေဂါဏအိမ္႐ွင္ တို.အေၾကာင္း၊ ျဂိဳဟ္တို.၏ အင္အားကို ဆန္းစစ္ ေလ့လာပံု အေၾကာင္း၊ ဘာ၀ တို.အေပၚ အျခား ျဂိဳဟ္တို.ေပၚ အင္အား သက္ေရာက္ ပံု အေၾကာင္းတို.ကို အျပည့္အစံု သိလိုပါက မူလ စာအုပ္တြင္ ဖတ္႐ွဳရန္ အၾကံျပဳပါသည္။ မူလ ၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ကို အသံုးမျပဳပဲ- သာမာန္ အမ်ား သိထားေသာ အိမ္႐ွင္ကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ ဇာတာမ်ားကို ေလ့လာရာ၍ ႐ွဳပ္ေထြး ေစျပီး၊ အေျဖမွန္ ႏွင့္ ေ၀းကြာေစပါသည္။

စာေရးသူ ကိုယ္တိုင္ သုေတသန ျပဳ၍၊ ေဖာ္ထုတ္ အသံုးျပဳေနေသာ MOTAA (Modernized Oriental Technique of Accurate Astrology) နည္းစနစ္ တြင္ အလြန္ ႐ွင္းလင္း လွေသာ ေအာက္ပါ နည္းလမ္း တို.ကို သာ အသံုးျပဳထားပါသည္။

- အခ်ိဳ.ေသာ ျမန္မာ ပညာ႐ွင္မ်ား ကိုးကားသည့္ ၾကာသပေတးျဂိဳဟ္၊ ႏွင့္ ၂-တန္.ဘာ၀ တို.ကို စစ္ေဆး ျခင္းသည္ လြန္စြာမွ ေယဘူယ် က်ျပီး၊ ထီေပါက္ျခင္း ႏွင့္ ၀င္ေငြ ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာ ျခင္း တို.ကို ေရာျပြမ္း ေန၍ မေရရာ ေသာ နည္း စနစ္ ျဖစ္သည္။
- ထီေပါက္ ျခင္း ႏွင့္ ခ်မ္းသာျခင္း သည္ လံုး၀ ကြာျခားသည္။ ခ်မ္းသာ ျခင္း ဆိုရာ တြင္ပင္ မိမိ ကိုယ္တိုင္ ၾကိဳးစား ၍ ေအာင္ျမင္ ခ်မ္းသာ ျခင္းမ်ိဳး ႐ိွသလို- ကံေကာင္း စြာျဖင့္ ခ်မ္းသာ ေသာ မ်ိဳး႐ိုး၊ ျမင့္ျမတ္ေသာ အသိုင္းအ၀ိုင္း တို. တြင္ သက္ေတာင့္ သက္သာ ျဖင့္ က်င္လည္ ၾကီးျပင္း ခ်မ္းသာ ရျခင္း မ်ိဳးလည္း ႐ိွသည္။
- ထီေပါက္ျခင္း သည္ ၾကိဳးစား အားထုတ္ ၍ ရေသာ ၀င္ေငြမဟုတ္။ ေလာင္းကစား ဆန္ဆန္၊ မထင္မွတ္ပဲ၊ အားမထုတ္ရပါပဲ ႐ုတ္တစ္ရက္ ၀င္ေငြ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ဇာတာ တြင္ တည္႐ိွေသာ ျဂိဳဟ္၊ တို.၏ အေနအထား သည္ မိမိကိုယ္တိုင္ ၀င္ေငြ႐ွာ၍ ခ်မ္းသာ ေသာသူ၊ မိဘ မ်ိဳး႐ိုး၊ ပတ္၀န္းက်င္ ေကာင္းမွဳေၾကာင့္ ခ်မ္းသာ ေသာသူ တို.ႏွင့္ လြန္စြာ ကြာျခားသည္။
(အေသးစိတ္ကို “ကမာၻေက်ာ္ ဘီလ်ံနာ သူေဌးၾကီးမ်ားႏွင့္ ထီဆုၾကီး ေပါက္သူမ်ား၏ ဘ၀ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ နကၡတၱအျမင္” စာအုပ္တြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)
- ထို.ေၾကာင့္ အင္အား မထုတ္ရပဲ အေခ်ာင္ ရျခင္းမ်ိဳးကို ျဖစ္ေစသည့္ ၈-တန္.ဘာ၀၊ ၈-တန္.ဘာ၀၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္၊ ၈-တန္.ဘာ၀ တြင္ ရပ္တည္ ေနသည့္ ျဂိဳဟ္တို.ကို ပထမဦးစြာ ေလ့လာ ရပါသည္။ (မွတ္ခ်က္- ျမန္မာ တို.အေနျဖင့္ မရဏ ဘာ၀ ဟု အသိမ်ားေသာ ဒုဌာန ဘာ၀ ျဖစ္သည့္ ၈-တန္.သည္ ထီေပါက္ျခင္း၊ သံသရာ မွ လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း ႏွင့္ ဂမၻီရ ပညာမ်ား အတြက္ အေရး အၾကီးဆံုး ဘာ၀ ျဖစ္သည္။)
- ကံေကာင္းျခင္း၊ သက္ေတာင့္ သက္သာ ရ႐ိွျခင္း ကို ျဖစ္ေစသည့္ ျဖစ္ေစသည့္ ၉-တန္.ဘာ၀၊ ၉-တန္.ဘာ၀၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္၊ ၉-တန္.ဘာ၀ တြင္ ရပ္တည္ ေနသည့္ ျဂိဳဟ္တို.ကို ထပ္မံ ေလ့လာ ရျပန္ ပါသည္။
- ပုတၱရဘာ၀ ဟု ျမန္မာ ပညာ႐ွင္ မ်ား သိထားၾကေသာ ၅-တန္.ဘာ၀သည္ ဇာတာ႐ွင္၏ ပညာေရး၊ သားသမီးေရးတို.ကိုသာ ေဖာ္ေဆာင္ ေနသည္မွ် မက- ေလာင္းကစား တြင္ အႏိုင္ရ႐ိွျခင္း၊ စေတာ့ခ္ ႐ွယ္ယာ အေရာင္းအ၀ယ္မွ အျမတ္အစြန္း ရရိွျခင္း၊ ထီေပါက္ ျခင္း တို.ကိုပါ ေထာက္ပံ့ ေပးထား သျဖင့္ ၅-တန္.ဘာ၀၊ ၅-တန္.ဘာ၀၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္၊ ၅-တန္.ဘာ၀ တြင္ ရပ္တည္ ေနသည့္ ျဂိဳဟ္တို.ကို ေလ့လာ ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
- ထို.ေနာက္တြင္ ေတာ့ မထင္မွတ္ေသာ ျဖစ္ရပ္တို.ကို ျဖစ္ေစသည့္ ရာဟု အား ေလ့လာရပါသည္။ အဆိုး မ်ား၊ အေႏွာက္အယွက္ မ်ားကို ျဖစ္ေစတတ္သည့္ ရာဟုသည္ မူလဇာတာ တြင္ တည္ေနေသာ ရာသီ၊ ဘာ၀ အိမ္၊ ယွဥ္ေန ေသာ နကၡတ္၊ စီးထားေသာ န၀င္း တို.ကို မူတည္၍ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ေပးႏိုင္ သကဲ့သို.၊ အခ်ိဳ.သူမ်ား အတြက္ ႐ုပ္၀တၱဳ ပိုင္းဆိုင္ရာ ေအာင္ျမင္မွဳတို.ကို လည္း ျဖစ္ေပၚ ေစ တတ္သည္။
ဇာတာ႐ွင္၏ ဘ၀
ဇာတာ႐ွင္အား ဧျပီလ ၂၄၊ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္ နံနက္ ၄ နာရီ ၄၅ တြင္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။
၁၉၉၆-ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆-ရက္တြင္ ေဒၚလာ သံုးဆယ့္ ငါးသန္း တန္ ထီဆုၾကီးကို ဆြတ္ခူးခဲ့သူ ျဖစ္သည္။
ေအာက္တိုဘာလ ၁၉-ရက္တြင္ ကြန္ပ်ဴတာမွ အလိုအေလ်ာက္ ထီနံပါတ္ ထုတ္ေပးေသာ Quick Pick ထီလက္ မွတ္ကို ၀ယ္ယူခဲ့သည္။ ေမြးဖြားခ်ိန္ တိက်မွဳမွာ- AA အမ်ိဳးအစား ျဖစ္သည္။
ခင္ပြန္းျဖစ္သူမွာ ဂ်က္အင္ဂ်င္ မ်ား တပ္ဆင္ေသာ စက္႐ံုတြင္ အလုပ္လုပ္ ရသူျဖစ္ျပီး၊ ဇာတာ႐ွင္တြင္ ၁၈-ႏွစ္ႏွင့္ ၂၁-ႏွစ္ အ႐ြယ္ ႐ိွသား ႏွင့္ သမီး ျဖစ္သူ တို.ကို ေကာလိပ္ တက္ႏိုင္ေရး အတြက္ ေန.ဘက္ တြင္ အခ်ိန္ျပည့္ ေဆးခန္း အလုပ္ ႏွင့္ ညဘက္ တြင္ အျခား အလုပ္တို.ကို အခ်ိန္ပိုင္း လုပ္ကိုင္ကာ ၾကိဳးစား ႐ုန္းကန္ ေနခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။


မူလဇာတာအား ေလ့လာခ်က္။
(၁) ဤဇာတာတြင္ ၈-တန္တြင္ ရပ္တည္ေသာ ျဂိဳဟ္၊ ၈-တန္.ဘာ၀၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ တို.မ႐ိွပါ။
(၂) ႐ုတ္တစ္ရက္ အလြယ္တကူ ရေသာ ေငြေၾကးကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ၉-တန္.ဘာ၀၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္မွာ ၾကာသပေတး ျဖစ္ျပီး၊ ၄င္းသည္ လာဘ္ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ၁၁-တန္.ဘာ၀တြင္ ရပ္တည္ ေနသည္။ ကံေကာင္းျခင္း ကိုျဖစ္ေစေသာ သဘာ၀ ေသာမျဂိဳဟ္ ၾကာသပေတးသည္ အလြယ္တကူ ကံေကာင္းျခင္း ကို ျဖစ္ေစသည့္ ၉-တန္.ဘာ၀ အိမ္႐ွင္ ျဖစ္ေနသည္ သာ မက- အင္အား ေကာင္း လည္း ႐ိွေနျခင္း သည္ ဇာတာ႐ွင္ အား ကံေကာင္း ရျခင္း၏ အေၾကာင္း တရား တစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။
(၃) ေနာက္ထပ္ တစ္ခု- အေနျဖင့္ မွာ ၾကာသပေတး ပိုင္ ေသာ ၉-တန္.ဘာ၀၏ အလယ္ဗဟိုခ်က္မွတ္ အား လဂ္သခင္ ျဖစ္ေသာ အဂၤါ မွ ၇၇% ေသာ အင္အား ျဖင့္ ၄-တန္. အျမင္ ျပဳထားသည္။ ဤေနရာတြင္ ထပ္မံၾကည့္လိုက္ပါက- ဘာ၀စက္ တြင္ - အဂၤါသည္ လဂ္မွ ေရတြက္လွ်င္ ၆-တန္.တြင္ ရပ္တည္ ထားသည္။ အဂၤါသည္ လည္းေကာင္း၊ ၆-တန္.သည္ လည္းေကာင္း ေသြးသံ ႏွင့္ မေတာ္တစ္ဆ မွဳတို.ကို ေဖၚညႊန္းေနေလရာ-
ေဗဒင္ ပညာ႐ွင္မ်ား တစ္ေျပာတည္း ေျပာေနၾကသည့္ ေၾကာက္စရာ ေကာင္း ေသာ အဂၤါ (တနည္းအားျဖင့္ လည္း ဒုဌာန ဘာ၀တြင္ ရပ္တည္ ထားေသာ ပါပ ျဂိဳဟ္အဂၤါသည္ ဇာတာ႐ွင္ ကို ဒုကၡေပးေလမည္လား၊၊
(၄) ဟုတ္ပါျပီ၊ ဒါဆိုယင္- အဂၤါ ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ အေသးစိတ္ ဆန္းစစ္ဘို. လိုလာပါျပီ။
အမွန္အားျဖင့္- ၆-တန္.ဘာ၀တြင္ ရပ္တည္ေနေသာ္လည္း အဂၤါသည္ ဇာတာ႐ွင္၏ လဂ္သခင္ စစ္စစ္ ျဖစ္ ေန၏။ ဆိုလိုသည္ မွာ သာမာန္ လဂ္အိမ္႐ွင္ကို ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ပဲ၊ လဂ္၏ မူလ ၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ ျဖစ္ေနျခင္း ကို ဆိုျခင္း ျဖစ္၏။ ဒါတင္ပဲလား ဆိုေတာ့ မဟုတ္ေသးပါ။ သူသြားေရာက္ ရပ္တည္ေနသည့္ ရာသီ အိမ္႐ွင္က တနဂၤေႏြ ျဖစ္ေန၏။ ဤဇာတာတြင္ တနဂၤေႏြသည္ ျမန္မာ ပညာ႐ွင္မ်ား သိထားသည့္ ပုတၱရဘာ၀ ေခၚ ၅-တန္.ဘာ၀ ၏ မူလ ၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ ျဖစ္ေနသည္။ ၅-တန္.ဘာ၀ သည္ ပညာေရး၊ သားသမီး ကိစၥတို.ကို သာ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္သည္မက ေလာင္းကစား၊ ထီ တို.ကိုလည္း ေဖၚေဆာင္ ေနသည္။ ထိုမွ် မကေသး- အဆိုပါ အဂၤါသည္ န၀င္း စက္တြင္ ႐ုတ္တစ္ရက္ ကံေကာင္းျခင္းကို ျဖစ္ေစသည့္ ၾကာသပေတး ပိုင္ ရာသီတြင္ ရပ္တည္ ထား၏။ ေနာက္တစ္ဆင့္ ထပ္စစ္ လိုက္ျပန္ေတာ့ အဂၤါသည္ ဥတၱရ ဖလဂုဏီ နကၡတ္ တြင္ တည္ကာ- ၄င္း နကၡတ္သည္ ေလာင္းကစားကို ကိုယ္စားျပဳေနသည့္ ၅-တန္.ဘာ၀၏ မူလၾတိ ေဂါဏ အိမ္႐ွင္ ျဖစ္ေသာ တနဂၤေႏြအပိုင္ နကၡတ္ ျဖစ္ေန၏။
ထိုသို.-ထိုသို. ျဖင့္ ေလာင္းကစားတြင္ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ ထီေပါက္ျခင္း တို.ကို ျဖစ္ေစေသည့္ တနဂၤေႏြႏွင့္ ထဲထဲ ၀င္၀င္ ပါတ္သက္ ေနသည့္ အဂၤါသည္ ႐ုတ္ခ်ည္း ဆိုသလို ကံေကာင္းျခင္း ကို ျဖစ္ေစသည့္ ၉-တန္.ဘာ၀ကို အျမင္ ျပဳထားျခင္း ျဖင့္ မည္သည့္ ျဖစ္ရပ္ကို ျဖစ္ေစ သနည္း ဆိုသည္ကို ပညာ႐ွင္ တို. အလြယ္ နားလည္ ႏိုင္ ပါျပီ။
(၅) ေနာက္ တစ္ဆင့္ အေနျဖင့္- ႐ုတ္တစ္ရက္ အေခ်ာင္ ရျခင္းကို ျဖစ္ေစသည့္ ၈-တန္.ဘာ၀၏ အဓိက ဗဟို ခ်က္မွတ္ အား မထင္မွတ္ ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ျဖစ္ေစသည့္ ရာဟုမွ ၉-တန္.အျမင္ ၇၆% ျဖင့္ အျမင္ ျပဳထား၏။ လာျပန္ျပီ ေနာက္တစ္ခါ- ၈-တန္.ဆိုသည္ က ေသဆံုးျခင္းကို ေဖၚေဆာင္သည္ မရဏ ဘာ၀၊ ရာဟု ျဂိဳဟ္က - မထင္မွတ္ေသာ ျဖစ္ရပ္ မ်ားကို ျဖစ္ေစသည့္ ျဂိဳဟ္ဆိုး- ဘယ္လို ဆံုးျဖတ္ၾကမည္နည္း။

ဒီတစ္ခါက ရာဟု- ျဂိဳဟ္ ေမႊတတ္သည့္ ရာဟု- ေဗဒင္ဆရာမ်ား စိုးရိမ္ရသည့္ ရာဟု-
ဒီရာဟုက- ဇာတာ႐ွင္ကို အေကာင္းေပးမည္လား၊ အဆိုးေပးမည္လား၊

ေစာေစာက အဂၤါကို ေလ့လာခဲ့ သလိုပင္ ရာဟုကို ေလ့လာၾကပါစို.။
ရာဟုသည္ ဇာတာ႐ွင္၏ ဗ်ာယ ဘာ၀ ဟု ေခၚေသာ ၁၂-တန္.ဘာ၀ တြင္ တည္ထား၏၊ သို.ေသာ္လည္း ၄င္း၏ ဗဟိုခ်က္မွတ္ ႏွင့္မူ ကြာလွမ္း၏။ ရာဟု သြားေနသည့္ အိမ္႐ွင္က ၾကာသပေတး၊ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပ ခဲ့သည့္ အတိုင္း ၾကာသပေတး အေနျဖင့္ ႐ုတ္ခ်င္း ကံေကာင္းျခင္း ကို ျဖစ္ေစသည့္ ၉-တန္.ဘာ၀၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ ျဖစ္ေန၏။ ေနာက္ထပ္ၾကည့္ လိုက္ျပန္ေတာ့- ၄င္း၏ နကၡတ္သခင္က စေန ျဖစ္ ေန၏။ စေနက- ထီ၊ ေလာင္းကစားတို. ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ၅-တန္.တြင္ တည္ေနေသာ ျဂိဳဟ္ ျဖစ္၏။ ထိုမွ် မက စေနက- လာဘ္ လာဘ ၀င္ေငြႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ၁၁-တန္.ဘာ၀ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ ျဖစ္ေန၏။ အေျဖက ႐ွင္း လာပါျပီ။ ဒီရာဟုက- ဇာတာ႐ွင္အား ထီေပါက္ေစရန္ အေၾကာင္းျပဳမည့္ ရာဟု ျဖစ္ေန၏။
တကယ္ေတာ့ ဒီဇာတာက ထူးဆန္း၏၊ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းေသာ အဂၤါ၊ လန္.စရာ ေကာင္းေသာ ရာဟု တို.ႏွင့္ အံသာ အားျဖင့္ နီးနီးစပ္စပ္ ပါတ္သက္ေန၏။ သို.ေသာ္ ဇာတာ႐ွင္အား ေကာင္းက်ိဳး ျဖစ္ေန ေစ၏။
ဥပမာ အားျဖင့္ လူတစ္ေယာက္ တြင္ - လူမိုက္ မိတ္ေဆြ တို.ႏွင့္ လူ႐ိုးလူေကာင္း အေပါင္း အသင္း တို. ႐ိွသည္ ဆိုပါစို.။ ပင္ကိုယ္ သဘာ၀ အားျဖင့္ လူမိုက္ သည္ လူအမ်ားအား ဒုကၡ ေပးတတ္၏။ သို.ေသာ္ သူအေန ျဖင့္ ခ်စ္ခင္ ေသာသူ၊ ေလးစား ေသာ သူတို.အတြက္မူ- ႐ုတ္တစ္ရက္ ထင္မထားပဲ၊ ၀ုန္း၀ုန္း ဒိုင္းဒိုင္း ေကာင္းက်ိဳး ထ ျပဳတတ္၏။ ထိုသူတို.ကို လံုး၀ ဒုကၡမေပးဟု မဆိုသည္ကို သတိျပဳပါ။ လူ႐ိုးလူေကာင္း မိတ္ေဆြ တို.မွာ မူ ေယဘူယ် အားျဖင့္ မည္သူ.ကိုမွ် ဒုကၡ မေပး တတ္။ သို.ေသာ္လည္း ေကာင္းက်ိဳး ျပဳရာ တြင္လည္း တစ္ဆင့္ျခင္း၊ တစ္ရစ္ခ်င္း၊ ေျဖးေျဖး ခ်င္းသာ ေကာင္းက်ိဳး ျပဳတတ္သည္။ ေကာင္းက်ိဳး ပမာဏ အနည္း အမ်ားသည္ ထိုမိတ္ေဆြ၏ ၾသဇာ၊ အ႐ိွန္အ၀ါ၊ တန္ခိုး အင္အား၊ မိမိႏွင့္ ရင္းႏွီးမွဴ၊ အခ်ိန္ အခါ သင့္မွဳ တို. အေပၚတြင္ မူတည္၏။ ဤဇာတာ႐ွင္ အေနျဖင့္ မူ- လူတိုင္း ေၾကာက္ၾကရသည့္ အဂၤါႏွင့္ ရာဟုတို.၏ ခ်စ္ခင္ မွဳကို ရလိုက္ျခင္း သည္ ႐ုတ္တစ္ရက္ ခ်မ္းသာသြား ရန္ အေရးပါသည့္ အေၾကာင္း တစ္ခုပင္ ျဖစ္၏။
(၆) ဤေနာက္ဆံုး အခ်က္က ေတာ့ အေရးအၾကီး ဆံုး အခ်က္ ျဖစ္ပါ၏။ ႐ုတ္တစ္ရက္ ကံ ေကာင္းျခင္းကို ျဖစ္ေစ သည့္ ၉-တန္.ဘာ၀၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္လည္း ျဖစ္၊ သဘာ၀ ေသာမ ျဂိဳဟ္လည္း ျဖစ္၊ အင္အား ၾကီးမားေသာ ျဂိဳဟ္ ျဖစ္သည့္ ၾကာသပေတး ျဂိဳဟ္သည္ ၃-တန္.၊ ၅-တန္.၊ ၇-တန္. ႏွင့္ ၁၁-တန္. တို.၏ အလယ္မွတ္ကို ၉၈% အားျဖင့္ အတိအက် နီးပါး လႊမ္းမိုး ထား၏။ (သတိျပဳရမည့္ အခ်က္မွာ- အမ်ား ယူဆ ထားၾကသလို- ၾကာသပေတးသည္ လူတိုင္း အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးေပးေနေသာ ျဂိဳဟ္မဟုတ္၊ ပင္ကိုယ္ သဘာ၀ ေကာင္း၍ သဘာ၀ ေသာမျဂိဳဟ္ပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ဒုဌာန ဘာ၀ တို.၏ မူလၾတေဂါဏ အိမ္႐ွင္ ျဖစ္ေနပါက- ျပင္းထန္ ေသာ ဆိုးက်ိဳးတို.ကို ေပးတတ္သည္။)

ထီေပါက္ခ်ိန္ တြင္ ေတြ.ရေသာ အေနအထား။
ကံအနိမ့္အျမင္ ဒႆာကို စစ္ေဆးျခင္း။
(၁) ထီေပါက္ ေသာ ကာလတြင္ ဇာတာ ႐ွင္ အေနျဖင့္ ကိတ္-ၾကာသပေတး- ေသာၾကာ ဒႆာ တြင္ ေရာက္႐ိွ ေနသည္။ မူလ ဇာတာ တြင္ ေဖၚျပခဲ့ သည့္ အတိုင္း ႐ုတ္တစ္ရက္ အလြယ္တကူ ရ႐ိွ ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ၊ ကံေကာင္း ျခင္းကို ျဖစ္ေစ ေသာ ၉-တန္.၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ ၾကာသပေတး သည္ အထင္႐ွားဆံုးေသာ အက်ိဳးေပး ျခင္းကို ျဖစ္ေစသည့္ အႏၱရ ဒႆာ တြင္ တည္ေနျခင္းသည္ ဤကာလတြင္ ႐ုတ္တစ္ရက္ ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္မည့္ ကာလ ျဖစ္သည္ ကို ေဖၚျပ ေနသည္။
(၂) ၉-တန္. အိမ္႐ွင္ ဒႆာ စားေသာ ကာလသည္ ဇာတာ႐ွင္၏ အတိတ္ဘ၀မွ ကုသိုလ္ကံ ေကာင္းက်ိဳးကို ခံစား ရ႐ိွတတ္ေသာ ကာလပင္ ျဖစ္ပါ၏။
႐ုတ္တစ္ရက္ ၾကည့္လိုက္ပါက- ကိတ္ ထူလ ဒႆာ လည္းျဖစ္၊ ျပတႏၱရ ဒႆာ မွာ ၇-တန္. သခင္ မာရက ကာရက ျဂိဳဟ္ ေသာၾကာ- ပိုင္ ဒႆာ ပိုင္း တြင္ ျဖစ္ေနသျဖင့္ အေသးစိတ္ မၾကည့္မိပါက ဇာတာ႐ွင္ တြင္ အသက္အႏၱရာယ္ ႐ိွႏိုင္သည္ ဟု ယူဆ စရာ ျဖစ္ေနသည္ ကို သတိျပဳပါ။ MOTAA နည္းစံနစ္ အရ သိပၸံနည္း က်စြာျဖင့္ ျဂိဳဟ္တို.၏ အင္အား အရ- ကံၾကမၼာကို ဂရပ္ ဆြဲေဖၚျပလိုက္ ေသာ အခါ ေအာက္ တြင္ ျမင္ရသည့္ အတိုင္း ကံၾကမၼာ အနိမ့္အျမင္ကို တိက်စြာ ျမင္ေနရပါသည္။


အထက္ပါ ဂရပ္ဖ္ သည္ မူလဇာတာတြင္ ပါ႐ိွေသာ ျဂိဳဟ္မ်ား၏ အင္အား အလိုက္ ဇာတာ႐ွင္၏ ကံၾကမၼာ အနိမ့္အျမင့္ အေနအထားကို ေဖာ္ျပထားေသာ ဂရပ္ဖ္ ျဖစ္သည္။ ဇာတာ႐ွင္ အေနျဖင့္ ကံၾကမၼာ အေျပာင္း အလဲကို ၁၄-ရက္၊ ၅-လ၊ ၁၉၉၆-ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၾကံဳေတြ.ရမည္ကို ေဖာ္ျပေန ေသာ္လည္း ထိုကာလ သည္ ဇာတာ႐ွင္အေနျဖင့္ ကိုယ္စိတ္ ခ်မ္းသာ မွဳ ႏွင့္ မျပည့္စံုႏိုင္ေသးပဲ၊ ပို၍ တည္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းေသာ ဘ၀ကို ၁၉၉၉-ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း၊ ထီေပါက္ျပီး ၃-ႏွစ္ ခန္. အၾကာမွ ရ႐ိွလိမ့္မည္ ကို ေဖာ္ျပေနသည္။ ဤဂရပ္သည္ ေငြေၾကး ပမာဏ အနည္းအမ်ားကို ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ပဲ၊ ကံၾကမၼာ အေနအထား ကို ေဖၚျပျခင္း ျဖစ္သည္ ကို သတိျပဳပါ။
ေကာဇာျဂိဳဟ္မ်ား၏ လႊမ္းမိုးမွဳ။
ေကာဇာ ျဂိဳဟ္ႏွင့္ ပါတ္သက္ ၍ ေလ့လာရာတြင္
- ေကာဇာ ျဂိဳဟ္ အခ်င္းခ်င္း လႊမ္းမိုး ဆက္စပ္မွဳကို ေလ့လာျခင္း၊ (Transit to Transit)
- ေကာဇာ ျဂိဳဟ္ တို.မွ မူလဇာတာ၏ ျဂိဳဟ္တို. အေပၚတြင္ လႊမ္းမိုး သက္ေရာက္ မွဳကို ေလ့လာျခင္း၊ (Transit to Natal)
- ေကာဇာ ျဂိဳဟ္ တို.မွ မူလဇာတာ၏ ဘာ၀ တို. အေပၚတြင္ လႊမ္းမိုး သက္ေရာက္ မွဳကို ေလ့လာျခင္း၊ (Transit to Natal)
- မူလ ျဂိဳဟ္ တို.မွ ေကာဇာ ျဂိဳဟ္ တို. အေပၚတြင္ ျပန္လည္ လႊမ္းမိုး သက္ေရာက္ မွဳကို ေလ့လာျခင္း၊ (Natal to Transit)

ေကာဇာျဂိဳဟ္ အခ်င္းခ်င္း ဆက္စပ္ေနမွဳမ်ား။
(၁) ပံုမွန္အားျဖင့္ ခိုက္ရန္ ျဖစ္ပြားမွဳ၊ မေတာ္တစ္ဆ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ျဖစ္ပြားေစရန္ တာ၀န္ ယူေလ့ ႐ိွသည့္ ၆-တန္.ဘာ၀၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ ျဖစ္ေသာ ဗုဒၶဟူးသည္ ေကာဇာ တနဂၤေႏြႏွင့္ ေကာဇာ တနလၤာ (စန္း) တို.အား လႊမ္းမိုး ထားသည္။ (တနဂၤေႏြအား ၄-အံသာမွ် နီးပါး နီးကပ္စြာ ပူးထား၍၊ စန္းအား အျမင္ျပဳ ထားသည္။ စန္းအား လႊမ္းမိုးမွဳမွာ မေျပာပေလာက္ပါ။)
(၂) ဤအေျခအေနသည္ မည္သည့္ အဓိပၸါယ္ ေဆာင္ေနပါသနည္း။ သူမ၏ သားသမီး တစ္ဦးဦး အေနျဖင့္ မေတာ္ တစ္ဆ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာ (သို.မဟုတ္) ခိုက္ရန္ ျဖစ္ပြားမွဳ ျဖစ္ေလမလား။ (သားသမီး - ၅-တန္.ဘာ၀ အိမ္႐ွင္ တနဂၤေႏြ၊ ၆-တန္.အိမ္႐ွင္၏ အျမင္- မေတာ္တစ္ဆမွဳ၊ ခိုက္ရန္ ျဖစ္ပြားမွဳ)
(၃) စာေရးသူ အေနျဖင့္ ထီေပါက္သူ အမ်ားအျပား၏ ဇာတာမ်ား၊ မေတာ္တစ္ဆ ျဖစ္သူ မ်ား၏ ဇာတာမ်ားကို အေသးစိတ္ ေလ့လာ သုေတသန ျပဳခဲ့ရာတြင္ ထူးဆန္းေသာ ေတြ.႐ိွခ်က္မွာ- ၄င္းတို.အား အမွတ္တမဲ့ ေလ့လာမည္ ဆိုလွ်င္ ဆင္တူ ႐ိုးမွား ျဖစ္ေနတတ္ ေသာ အေျခအေန တို.ကို ေတြ.ရပါသည္။ မွန္ကန္ ေသာ နည္းစနစ္ ကို အသံုးျပဳ ၍ အေသးစိတ္ ဆန္းစစ္ၾကည့္မွ သာလွ်င္- မည္သို. ျဖစ္မည္ကို ေျပာႏိုင္ မည္ ျဖစ္ပါ၏။
(၄) အမွန္ အားျဖင့္လည္း ထီေပါက္ျခင္း သည္ မေတာ္တစ္ဆ မွဳ တစ္ခု ျဖစ္၏။ သို.ေသာ္ အေကာင္းဘက္ တြင္ လာ၍ ျဖစ္ေသာ မေတာ္တစ္ဆမွဳ ျဖစ္ပါ၏။ ၅-တန္.ဘာ၀ (သားသမီး ဘာ၀) ၏ အလယ္ဗဟိုခ်က္မွတ္ အားလည္း ေကာင္း ဒုဌာန ဘာ၀ အိမ္႐ွင္မ်ား၏ အပူး အျမင္မွ ကင္းလြတ္ေန၏။ ယခု ဇာတာ႐ွင္၏ လဂ္အား ေကာဇာ တနဂၤေႏြႏွင့္ ေကာဇာ တနလၤာ (စန္း) တို. မွ ေကာင္းစြာ ေထာက္ပံ့ထားျခင္း၊ မူလ ဇာတာတြင္လည္း သူမ ၏ လဂ္အား ထိခိုက္ ဖ်က္ဆီး ထားျခင္း တို.မွ ကင္းလြတ္ေနျခင္း တို.ေၾကာင့္ ဇာတာ႐ွင္ ကိုယ္တိုင္ မေတာ္တစ္ဆမွဳေၾကာင့္ အသက္အႏၱရာယ္၊ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာ ရျခင္း တို.ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို လည္းေကာင္း၊ မူလဇာတာတြင္ ၅-တန္.ဘာ၀ႏွင့္ ၄င္း၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ တို.အား ျဂိဳဟ္ဆိုးတို.၏ ေႏွာက္ယွက္ လႊမ္းမိုး ထားျခင္း တို.ကို မေတြ.ရျပန္၍ လည္းေကာင္း၊ ဇာတာ႐ွင္ ၏ သားသမီး တို.တြင္ မေတာ္ တစ္ဆ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ႐ိွသည္ ဆိုေသာ အခ်က္ကို ပယ္ထုတ္ ပစ္ရပါလိမ့္မည္။
(၅) ယင္းသို ပယ္ထုတ္လိုက္ေသာ အခါ- အခ်က္ (၁) တြင္ ေတြ.ခဲ့ရေသာ ၆-တန္.ဘာ၀ ၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ ျဖစ္ေသာ ေကာဇာ ဗုဒၶဟူး ႏွင့္ ၅-တန္.ဘာ၀ ၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ ျဖစ္ေသာ ေကာဇာ တနဂၤေႏြ တို. ၉၂% ျဖင့္ ပူးေနမွဳသည္ ၅-တန္.ဘာ၀ ၏ ပရိယာယ္ တစ္ခု ျဖစ္ေသာ သားသမီး တို.တြင္ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ ဆိုသည့္ အေျဖထက္- ထီေပါက္၊ ေလာင္းကစား အႏိုင္ရမွဳ ရမွဳ ဆိုေသာ အေျဖ က ပို၍ သက္ဆိုင္လာသည္ ကို ေတြ.ရေတာ့၏။ ထိုမွ် မကေသး- စိတ္ခ်မ္းသာ ေပ်ာ္႐ႊင္ ျခင္းကို ကိုယ္စား ျပဳသည့္ ၄-တန္.သခင္ ျဖစ္ေသာ ေကာဇာ တနလၤာ ၏ ေထာက္ပံ့မွဳကို ၉၉% ရထား၏။ ထို.ေၾကာင့္ မေတာ္တစ္ဆ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို လံုးလံုးလ်ားလ်ား ပယ္ထုတ္ပစ္လိုက္ ႏိုင္ျပီး၊ ထီေပါက္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ ေခ်က ႐ုပ္လံုးေပၚလာပါျပီ။
(၆) ေနာက္ထပ္ တစ္ဖန္ ၾကည့္လိုက္ပါကလည္း- လာဘ္ လာဘကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ ၁၁-တန္.ဘာ၀၏ မူလ ၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ ေကာဇာ စေနအား လဂ္သခင္ ျဖစ္ေသာ ေကာဇာ အဂၤါမွ (ဤဇာတာ အတြက္ အဂၤါသည္ ျဂိဳဟ္ဆိုး မဟုတ္ေၾကာင္း အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါျပီ။) ၉၃% ျဖင့္ ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ၇-တန္.ဘာ၀၏ မူလၾတိေဂါဏ သခင္ ေကာဇာ ေသာၾကာမွ ၈၆% ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ မထင္မွတ္ ေသာ ျဖစ္ရပ္ တို.ကို အငိုက္ဖမ္း ျဖစ္ေပၚ ေစတတ္သည့္ ေကာဇာ ရာဟုမွ ၈၃% ျဖင့္ လည္းေကာင္း တျပိဳင္နက္ လႊမ္းမိုးထား ေၾကာင္း ကို ေတြ.ေနရပါ၏။
(၇) ေကာဇာ ျဂိဳဟ္အခ်င္း ခ်င္း လႊမ္းမိုး ဆက္စပ္ ေနခ်က္မွာကို စုေပါင္း သံုးသပ္လိုက္ပါက ရလာမည့္ ၀င္ေငြ လာဘ္လာဘ တို.သည္ ဤကာလ အတြင္း မေတာ္တစ္ဆ ၀င္လာရမည္ကို ေဖာ္ျပေနပါသည္။ ထို.ေၾကာင့္ ဇာတာ ႐ွင္အေနျဖင့္ မေတာ္တစ္ဆမွဳ accident ျဖစ္သြားပါ၏။ သို.ေသာ္ အမ်ားသိထားက်ေသာ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစသည့္ မေတာ္တစ္ဆ accident မ်ိဳးမဟုတ္ပဲ၊ မေတာ္တစ္ဆ ရ႐ိွသြားေသာ ေဒၚလာ ၃၅-သန္းပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။


ေကာဇာျဂိဳဟ္မ်ားမွ မူလဘြားျဂိဳဟ္မ်ားသို. လႊမ္းမိုးမွဳ။
(၁) ထီေပါက္ ေသာ ေနရက္ ပိုင္းတြင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ မေတာ္တစ္ဆမွဳ တို.ကို ျဖစ္ေစသည့္ ၆-တန္.ဘာ၀၏ မူလ ၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ ျဖစ္ေသာ ေကာဇာ ဗုဒၶဟူးသည္ မူလ ဇာတာ ၏ တနဂၤေႏြ (ထီေပါက္ျခင္း၊ ေလာင္းကစား အႏိုင္ရျခင္း ကို ျဖစ္ေစသည့္ ၅-တန္.ဘာ၀၏ မူလ ၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္) အား၊ သမတ္အျမင္ အား ၈၇% ျဖင့္ လႊမ္းမိုး ထားသည္။ အျခား တစ္ဘက္မွ- ၾကည့္ပါက လည္း မူလ တနဂၤေႏြသည္ ေကာဇာ တနဂၤေႏြ၏ အင္အား ၉၉%၊ ေကာဇာ တနလၤာ၏ အင္အား ၉၄%၊ ေကာဇာ ၾကာသပေတး၏ အင္အား ၇၄% တို.ကို တစ္ျပိဳင္နက္ ရထားသျဖင့္ မေတာ္တစ္ဆ အႏၱရာယ္ က်ေရာက္ ႏိုင္ျခင္း ကို ဆိုလိုေနျခင္း မဟုတ္သည္ကို သတိျပဳရန္ လိုပါသည္။
(၂) အေရးၾကီး ဆံုး အခ်က္ တစ္ခုမွာ- ထီေပါက္ ေသာ ေနရက္ ပိုင္းတြင္ ကံေကာင္း ျခင္း ကို ျဖစ္ေစသည့္၊ ထီေပါက္ျခင္း ကို ျဖစ္ေစသည့္ ၉-တန္. ဘာ၀ သခင္ ျဖစ္သူ မူလ ၾကာသပေတးအား လဂ္သခင္ စစ္စစ္ ျဖစ္သည့္ ေကာဇာ အဂၤါမွ သမသတ္ အျမင္ ၉၁% အင္အားျဖင့္ နီးစပ္ စြာ ျမင္ထားျခင္း၊ ၉-တန္. ဘာ၀၏ အလယ္ ဗဟို ခ်က္မွတ္အား ေလာင္းကစား ႏွင့္ ထီ တို.ကို အက်ိဳးေပးေစသည့္ ၅-တန္.ဘာ၀ တြင္ ရပ္တည္ ေသာ ျဂိဳဟ္ လည္းျဖစ္၊ လာဘ္ လာဘကို ေဖၚေဆာင္သည့္ ၁၁-တန္.ဘာ၀၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ လည္း ျဖစ္ေသာ ေကာဇာ စေနမွ ၁၀-တန္.အျမင့္ ၉၉% ျဖင့္ အတိအက် လႊမ္းမိုး သက္ေရာက္ လိုက္ျခင္း သည္ ဇာတာ႐ွင္အား ႐ုတ္တစ္ရက္ ခ်မ္းသာ ျခင္းကို ျဖစ္ေစပါေတာ့သည္။
ေကာဇာျဂိဳဟ္မ်ားမွ မူလဘာ၀ မ်ားသို. လႊမ္းမိုးမွဳ။
(၃) ထိုမွ် မက- အလြယ္တကူ ရေသာ ေငြေၾကး ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ၈-တန္.ဘာ၀၏ အလယ္ဗဟိုခ်က္ ကိုလည္း လဂ္၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ ျဖစ္ေသာ အဂၤါ (၄င္း၏ အေၾကာင္းကို အထက္တြင္ သံုးသပ္ ထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။) မွ ၄-တန္.အျမင္ ၉၇% ျဖင့္ အင္အား သက္ေရာက္လိုက္ျခင္း ျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ အလြယ္တကူ ရ႐ိွေသာ ေငြေၾကးျဖင့္ ေကာင္းစား သြားျခင္း ျဖစ္၏။
(၄) တစ္ခ်ိန္တည္း တြင္ ၁-တန္.ဘာ၀၊ ၅-တန္.ဘာ၀၊ ၇-တန္.ဘာ၀၊ ၁၂-တန္.ဘာ၀ တို.မွာ ေကာင္းေသာ ျဂိဳဟ္မ်ား ၏ အင္အား ေထာက္ပံ့ထားျခင္းကို ေကာင္းစြာ ရေနျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္ ကိုယ္တိုင္သာ မက- သူ၏ အိမ္ေထာင္ဘက္၊ သားသမီး မ်ားပါ ဆင္းရဲတြင္းမွ လြတ္ေျမာက္ျပီး တစ္ခ်က္တည္း ႏွင့္ ၾကီးပြားသြားရျခင္း လည္း ျဖစ္ေနပါသည္။
(၃) ထိုမွ်မကေသး- ၁၁-တန္.ဘာ၀၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ ျဖစ္ေသာ ေကာဇာ စေနသည္ ၀င္ေငြႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ၂-တန္.ဘာ၀ ၏ အလယ္ ဗဟိုခ်က္မွတ္ ကို ၃-တန္.အျမင္ ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ မေတာ္တစ္ မွဳႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ၆-တန္.ဘာ၀၏ အလယ္ ဗဟိုခ်က္မွတ္ ကို ၇-တန္. သမသတ္ အျမင္ ျဖင့္ လည္း ေကာင္း၊ အလြယ္တကူ ၀င္ေငြ ရျခင္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ၉-တန္.ဘာ၀၏ အလယ္ဗဟိုခ်က္မွတ္ကို ၁၀-တန္. အျမင္ျဖင့္ လည္းေကာင္း တစ္ျပိဳင္နက္ လႊမ္းမိုးထားျခင္းကို ေတြ.ရပါသည္။ (အလယ္မွတ္ တို.၏ အံသာ ႏွင့္ ေကာဇာ စေန၏ အံသာကို ၾကည့္ပါက အလြန္ နီးစပ္သည္ကို ေတြ.ရပါသည္။)


မူလ ဇာတာမွ ျဂိဳဟ္မ်ားမွ ေကာဇာျဂိဳဟ္မ်ားသို. လႊမ္းမိုးမွဳ။
ဤအခ်က္ သည္ ေ႐ွးက်မ္းတို.တြင္ ေဖာ္ျပထားမွဳကို မေတြ.ရပဲ၊ အိႏၵိယမွ ဆရာၾကီး မစၥတာ ေခ်ာင္ဒရီ၏ နည္း ျဖစ္ေသာ Systems’ Approach ႏွင့္ စာေရးသူ Numan ၏ နည္း ျဖစ္ေသာ MOTAA စနစ္ တို.တြင္ အသံုးျပဳေသာ နည္း ျဖစ္သည္။
(၁) ေကာဇာတနဂၤေႏြ၊ တနည္းအားျဖင့္ ေလာင္းကစား၊ ထီေပါက္ျခင္း ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ၅-တန္. ဘာ၀၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ ျဂိဳဟ္အား မူလ တနဂၤေႏြ မွ အတိအက် နီးပါး အျမင္ျပဳထားသည္။
(၂) ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ- မူလ ၾကာသပေတး၊ တနည္းအားျဖင့္ အလြယ္တကူ ကံေကာင္းျခင္းကို ျဖစ္ေစသည့္ ၉-တန္.ဘာ၀၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ ျဖစ္သူသည္ ေကာဇာ တနဂၤေႏြ ကို အတိအက် အျမင္ ျပဳေနျခင္း ျဖစ္၏။
(၃) ေနာက္ ဆံုး တစ္ခ်က္ အေနျဖင့္ မေတာ္တစ္ဆမွဳ ကို ျဖစ္ေစတတ္သည့္ ၆-တန္. ဘာ၀၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ ျဖစ္ေသာ ေကာဇာ ဗုဒၶဟူးအား မူလ တနဂၤေႏြ (ေလာင္းကစား၊ ထီေပါက္ျခင္း ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ၅-တန္. ဘာ၀၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ ျဂိဳဟ္) မွ ၉၅%၊ မူလ ၾကာသပေတး ( အလြယ္တကူ ကံေကာင္းျခင္းကို ျဖစ္ေစသည့္ ၉-တန္.ဘာ၀၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္) တို.မွ စုေပါင္း ေထာက္ပံ့ေနျခင္း တို.ကို ေတြ.ရသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္။
အခ်ဳပ္ အားျဖင့္ ဆိုရေသာ္ ေ၀ဒပညာ၊ အထူးသျဖင့္ နကၡတ္ပညာ သည္ အလြန္ နက္နဲ၏၊ ထို.ေၾကာင့္လည္း ဂမၻီရ၊ နက္နဲေသာ လွ်ိဳ.၀ွက္ေသာ ပညာဟု အသိအမွတ္ ျပဳထားရ၏။ အမွတ္တမဲ့ ေလ့လာ သံုးသပ္ မိပါက တကယ့္ အေျဖမွန္ ႏွင့္ ဆန္.က်င္ ဘက္ ျဖစ္သြားတတ္၏။
ထို.ေၾကာင့္ ေ႐ွးက်မ္းျမတ္ မ်ား၏ မူကို- စုေပါင္း သံုးသပ္၍ ဘက္စံုမွ သံုးသပ္တတ္မွသာ အေျဖမွန္ကို ရမည္ ျဖစ္သည္။
ယခု နမူနာ ဇာတာ႐ွင္သည္ အလုပ္မ်ိဳးစံုကို လုပ္၍ ဘ၀ကို ရုန္းကန္ ေနခဲ့ရေသာ္လည္း- အတိတ္မွ ျပဳလုပ္ထားခဲ့ေသာ ကံအားျဖင့္ ႐ုတ္တစ္ရက္ ခ်မ္းသာရန္ ကုသိုလ္ကံ ႐ိွထား၏။ ဒႆာ အားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေကာဇာ အားျဖင့္ လည္းေကာင္း သက္ဆိုင္ရာ ျဂိဳဟ္တို.၏ ထူးျခားေသာ အင္အားကို ရ႐ိွသြားေသာ အခါ မိသားစု တစ္ခုလံုး ဆင္းရဲ တြင္းမွ လြတ္ေျမာက္သြားရသည္ ကို ထင္႐ွားစြာ ျပဆိုေနျခင္း ပင္ ျဖစ္ေတာ့ သည္။
English Version of this article can be found at:

 
အျခားေသာ ထီေပါက္သူမ်ား၏ ဇာတာ။
 
 • အေမရိကန္ ေဒၚလာ တစ္သန္း ဆု ထီေပါက္သူ ေရာဘတ္ အက္ဘ္ေန၊ ႏွင့္ မိသားစု တို.၏ ဇာတာ
 • မဂၤလာ မေဆာင္ခင္ တစ္ပါတ္အလိုတြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ တစ္သန္း ဆုထီေပါက္သူ လင္ဒါ ေဘာ္လ္ဒြင္ ၏ ဇာတာ
 • အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၃-သန္း ထီေပါက္ခဲ့သူ ႐ို.စ္မာရီ ေဘာ္ဆာ ၏ ဇာတာ၊
 • အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၉-သန္း ခြဲ တန္ ထီေပါက္ခဲ့သူ အမႊာ ညီအကိုမွ အၾကီးျဖစ္သူ ဘ႐ူႏို ကယ္လူးန္ ႏွင့္ ဇနီး တို. ၏ ဇာတာ၊
 • အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂-သန္း၊ ၇-သိန္းတန္ ထီေပါက္သူ ထရပ္ကား ေမာင္း သမား ရပ္ဆဲလ္ ကလာ့ခ္ ၏ ဇာတာ၊
 • အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃-ေသာင္း တန္ ထီေပါက္သူ အေမရိကန္ ေဗဒင္ဆရာမ နန္စီ ဒီယြန္နီ ၏ ဇာတာ၊
 • အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၅-သန္း၊ ၆-သိန္း၊ ၄-ေသာင္း၊ ၂-ေထာင့္ တစ္ရာ ဘိုး ထီဆုၾကီးေပါက္ခဲ့သူ အမႊာ ညီအကို ႏွစ္ေယာက္ ၏ ဇာတာ၊
 • အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂-ေသာင္း၊ ၈-ေထာင္ တန္ထီေပါက္သူ ဘာဘရာ ဂေလဗိုင္း၏ ဇာတာ၊
 • အေမရိကန္ ေဒၚလာ တစ္သန္း ဆုထီေပါက္သူ ရဲအရာ႐ိွ ရစ္ခ်တ္ ဂရိတ္ဒါ ၏ ဇာတာ၊
 • ဆုေၾကးနည္းေသာ ထီကို ၀ယ္ေသာ္လည္း ထီဆိုင္မွ ဆုေၾကးမ်ားေသာ ထီလက္မွတ္ႏွင့္ မွားယြင္း ေရာင္း မိသျဖင့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၃-သန္းတန္ ဆုထီေပါက္သြား သူ အလုပ္လက္မဲ့ ဒုကၡိတ ျဖစ္သူ ကက္နက္ ဂရင္းန္ ၏ ဇာတာ၊
 • ေဗဒင္ပညာကို လက္ေတြ. အသံုးခ်ျပီး ေဒၚလာ တစ္ေသာင္း တန္ ထီကို ရယူခဲ့ သူ ေပါလ္ အာရ္ ဂရဲလ္ ႏွင့္ ဇနီး တို.၏ ဇာတာ။
 • ဇနီးျဖစ္သူ တြင္ ကုသရန္ ေဆးမ႐ိွေသာ ေရာဂါကို ခံစားေနေသာ္လည္း ေဒၚလာ ၄-သန္း တန္ ထီဆု ေပါက္သြားေသာ ဟာရီတန္ ဇနီးေမာင္ႏွံ တို.၏ ဇာတာ၊
 • ေရပိုက္ျပင္ အလုပ္သမား ျဖစ္ေသာ္လည္း အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနရာမွ ေဒၚလာ ၂၆-သန္း၊ ၇-သိန္းတန္ ထီ (ထိုစဥ္က အေမရိကန္ ထီသမိုင္းတြင္ တတိယ အမ်ားဆံုး) ဆုေပါက္ခဲ့သူ ဘ႐ုစ္ဂၽြန္ ဟဲဂါတီ ၏ ဇာတာ။
 • မီးဖြားေနေသာ ဇနီးသည္ ကို ၾကည့္ရန္ ေဆး႐ံုအသြား လမ္းတြင္ ထိုးသြားမိေသာ ထီမွ ေဒၚလာ ၅-ေသာင္း တန္ ထီေပါက္ခဲ့သူ ရစ္ခ်တ္ ေဟာ္ဂန္၏ ဇာတာ။
 • ေဒၚလာ တစ္ေသာင္း ၄-ေသာင္းတန္ ဆုပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ခရီးသြား ဆုေၾကး ေပါက္ခဲ့သူ ဂ်ဴယန္ဒါ ေဟာလ္ဘတ္ ၏ ဇာတာ၊
 • ကမၻာေက်ာ္ မက္ဆာခ်ဴဆက္ ထီၾကီးတြင္ ေဒၚလာ သန္း (၈၀) ကို ေပါက္ခဲ့သူ ၃-ဦး အနက္မွ တစ္ဦး ျဖစ္သူ ဒပ္ဗ္ရာ ဟိုလ္း ၏ ဇာတာ၊
 • Slot Machine တြင္ ၃-က်ပ္တန္ ေလာင္းခဲ့ရာမွ ေဒၚလာ တစ္သန္း၊ ၇-သိန္းေက်ာ္ အႏိုင္ရခဲ့ေသာ အစ္ပိုလီတို မိသားစု တို.၏ ဇာတာ၊
 • ေဒၚလာ တစ္ေသာင္း ထီ ေပါက္ခဲ့သူ ေဗဒင္ပညာ႐ွင္ ဟူးအီး ဂ်က္ဖ္ကုတ္ ၏ ဇာတာ၊
 • ေဒၚလာ ၂၁-သန္း တန္ ထီကို ေပါက္ေသာ္လည္း ထီဆိုင္ႏွင့္ အမွဳ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာ ထီေၾကြးမ်ား ႏွင့္ ပါတ္လည္ ၀ိုင္းေနခဲ့သူ ပါရာကိဗ္ ကန္.ဂ်က္စ္ ၏ ဇာတာ၊
 • Slot Machine မ်ားတြင္ မၾကာခဏ အႏိုင္ရခဲ့သူ ရွာလီ ကယ္လ္နာ ၏ ဇာတာ၊
 • ေဒၚလာ ၁-သန္း တန္ ထီေပါက္ခဲ့ေသာ စကိတ္စီး ခ်န္ပီယန္ နန္စီ ကာရီဂန္၏ မိခင္၏ ဇာတာ၊
 • မက္ဆာခ်ဴဆက္ ထီမွ ေဒၚလာ ၄-သန္းတန္ ထီကို ဆြတ္ခူး ရခဲ့သူ အလုပ္ၾကမ္းသမား ေရာဘတ္ မာန္. ၏ ဇာတာ၊
ထိုဇာတာမ်ားအား လြန္စြာ တိက်မွန္ကန္ ေသာ MOTAA ျဖင့္ သံုးသပ္ထားခ်က္မ်ားကို ေလ့လာလိုပါက မူရင္း စာအုပ္တြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

 
ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား) Numan (MOTAA)

[+/-] show/hide this post

2 comments:

ကိုပခန္း said...

ၿဂိဳလ္စပ္ဆက္မႈ အင္အား အေသးစိတ္တြက္ခ်က္မႈကို သိလိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
ဒီအတိုင္းဖတ္ၾကည့္ေတာ့ ဒီအားရွိလို႔ ဒီလိုျဖစ္တယ္ဆိုတာထက္ ဒီအားကို ဘယ္လို ေဖၚထုတ္ထားတယ္ ဆိုတဲ့နည္းေလး မစ,ပါခင္ဗ်ာ။
ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း
ကိုပခန္း

Anonymous said...

Please don't neglect to predict for URANUS,PLUTO and NEPTUNE combination with other planets.According to her birth chart, we can see very clearly the combination of URANUS and JUPITER in trine position.

Post a Comment